intTypePromotion=1

Báo cáo: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ (MS2)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
11
download

Báo cáo: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ (MS2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dự án này hỗ trợ phát triển mang lại lợi ích cho các hộ nông dân trồng rừng quy mô nhỏ ở miền Trung Việt Nam, những hộ đang trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ giá trị cao cho các nghành chế biến gỗ ở Việt Nam. Dự án xây dựng năng lực nghiên cứu cho các cán bộ của Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam về chọn tạo các giống Keo đã khá phù hợp với việc sản xuất gỗ xẻ và nghiên cứu các biện pháp lâm sinh để trợ giúp cho việc trồng rừng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo: Phát triển bền vững và hiệu quả kinh tế cho rừng trồng các loài Keo cung cấp gỗ xẻ (MS2)

  1. Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n Ch−¬ng tr×nh Hîp t¸c n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n (CARD) VIE 032/05: Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cho rõng trång c¸c loµi Keo cung cÊp gç xÎ MS2: B¸o c¸o 6 th¸ng lÇn thø nhÊt Th¸ng 10/2006 1
  2. Th«ng tin chung Tªn dù ¸n Ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cho rõng trång c¸c loµi Keo cung cÊp gç xÎ Tæ chøc phÝa ViÖt Nam ViÖn khoa häc L©m nghiÖp ViÖt Nam §iÒu hµnh Dù ¸n phÝa ViÖt Nam TS. Hµ Huy ThÞnh Tæ chøc phÝa Australia Ensis Nh©n sù phÝa Australia TS. Chris Harwood, TS. Sadanandan Nambiar, TS. Chris Beadle, ¤ng Khongsak Pinyopusarerk Ngµy b¾t ®Çu 1/03/2006 Ngµy kÕt thóc (Nh− v¨n kiÖn ban ®Çu) 31/12/2008 Ngµy kÕt thóc (§Ò xuÊt) Giai ®o¹n b¸o c¸o 1/03/2006 – 1/09/2006 Nh÷ng ®Çu mèi liªn hÖ PhÝa Austrialia: Ng−êi ®iÒu hµnh TS. Chris Harwood +61-3-62267964 Tªn: Telephone: Nghiªn cøu viªn cao cÊp +61-3-7901 Chøc vô: Fax: Ensis Chris.harwood@ensisjv.com C¬ quan Email: PhÝa Australia: Liªn hÖ hµnh chÝnh Linda Berkhan +61-3-95452222 Tªn: Telephone: V¨n th− +61-3-95452446 Chøc vô: Fax: Ensis Linda.berkhan@ensisjv.com C¬ quan Email: PhÝa ViÖt nam TS. Hµ Huy ThÞnh +84-4-8389813 Tªn: Telephone: Gi¸m ®èc Trung t©m nghiªn cøu +84-4-8369722 Chøc vô: Fax: gièng c©y rõng ViÖn Khoa häc l©m nghiÖp ViÖt rcfti@vnn.vn C¬ quan Email: Nam 2
  3. 1. Tãm l−îc Dù ¸n Dù ¸n nµy hç trî ph¸t triÓn mang l¹i lîi Ých cho c¸c hé n«ng d©n trång rõng quy m« nhá ë miÒn Trung ViÖt Nam, nh÷ng hé ®ang trång c¸c loµi Keo cung cÊp gç xÎ gi¸ trÞ cao cho c¸c nghµnh chÕ biÕn gç ë ViÖt Nam. Dù ¸n x©y dùng n¨ng lùc nghiªn cøu cho c¸c c¸n bé cña ViÖn khoa häc l©m nghiÖp ViÖt Nam vÒ chän t¹o c¸c gièng Keo ®· kh¸ phï hîp víi viÖc s¶n xuÊt gç xÎ vµ nghiªn cøu c¸c biÖn ph¸p l©m sinh ®Ó trî gióp cho viÖc trång rõng bÒn v÷ng vµ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ. Dù ¸n còng n©ng cao n¨ng lùc khuyÕn l©m cho c¸c nhµ trång rõng cÊp ®Þa ph−¬ng vµ cÊp vïng nh»m tr×nh diÔn c¸c kü thuËt g©y trång tèi −u cho c¸c gièng Keo ®· ®−îc c¶i thiÖn vµ sÏ gióp ®ì c¸c nhãm n«ng d©n trång rõng ®Çu t− hiÖu qu¶ nguån tµi chÝnh vµ lao ®éng sao cho phï hîp víi t×nh h×nh cña ®Þa ph−¬ng m×nh. C¸c ho¹t ®éng bao gåm: • X©y dùng b¶n h−íng dÉn kü thuËt l©m sinh phï hîp víi qu¶n lý rõng trång Keo cung cÊp gç xÎ bÒn v÷ng. • Chän c¸c gièng Keo phï hîp nhÊt cho rõng trång cung cÊp gç xÎ ë MiÒn B¾c vµ miÒn Trung ViÖt Nam vµ lËp kÕ ho¹ch c¶i thiÖn di truyÒn h¬n n÷a cho c¸c gièng Keo nh»m t¨ng gi¸ trÞ gç xÎ. • X©y dùng c¸c ®iÓm kh¶o nghiÖm ®Ó so s¸nh c¸c biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh ®−îc ¸p dông (th©m canh, qu¶ng canh) vµ x¸c ®Þnh biÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt, s¶n l−îng gç xÎ, lîi nhuËn kinh tÕ vµ tÝnh bÒn v÷ng cho c¸c hé trång rõng. • X©y dùng m« h×nh tµi chÝnh ®Ó gióp c¸c nhµ trång rõng ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh lîi vµ chän lùa c¸c biÖn ph¸p l©m sinh tèt nhÊt ®Ó ¸p dông. • Tæ chøc c¸c kho¸ ®µo t¹o t¹i Aust vµ ViÖt Nam cho c¸c nhµ qu¶n lý, c¸c nhµ khoa häc, c¸c nh©n viªn kü thuËt vµ c¸c c¸n bé khuyÕn l©m. 2. Tãm t¾t ho¹t ®éng Dù ¸n ®ang tiÕn triÓn tèt, c¸c c¸n bé phÝa óc bao gåm TS. Chris Harwood, TS. Chris Beadle vµ TS. Sadanandan Nambiar ®· th¨m ViÖt Nam trong th¸ng 3 vµ th¸ng 4 n¨m 2006. Cuéc häp khëi ®éng dù ¸n víi c¸c c¸n bé nghiªn cøu ViÖt nam ®· ®−îc tæ chøc vµo 27/3, tÊt c¶ môc tiªu, ho¹t ®éng vµ ®Çu ra cña Dù ¸n ®· ®−îc th¶o luËn th«ng qua. TS Nambiar ®· kiÓm tra s¬ bé c¸c phßng thÝ nghiÖm ë Hµ Néi (Ho¹t ®éng 5.4) vµ sÏ x©y dùng 1 kÕ ho¹ch chi tiÕt cho nh÷ng ho¹t ®éng cho lÇn ®Õn Hµ Néi tiÕp theo vµo th¸ng 9/2007. Tõ 26/3 tíi 7/4/2006 TS. Harwood, TS. Beadle vµ TS. Nambiar cïng víi c¸c c¸n bé ViÖn Khoa häc l©m nghiÖp ViÖt Nam (FSIV) ®· ®i th¨m hiÖn tr−êng c¸c ®iÓm thÝ nghiÖm ®−îc lËp cho dù ¸n ë miÒn Trung ViÖt Nam, ®· xem xÐt c¸c ®iÓm cã thÓ kh¶o nghiÖm l©u dµi (§Çu ra 3.4) t¹i §«ng Hµ - Qu¶ng TrÞ. Nhãm nghiªn cøu ®· x¸c ®Þnh ®−îc mét ®iÓm t¹i Trung t©m Khoa häc s¶n suÊt l©m nghiÖp vïng B¾c Trung Bé ë §«ng Hµ trùc thuéc FSIV, trªn diÖn tÝch rõng trång Keo lai 9 n¨m tuæi, diÖn tÝch nµy sÏ sím ®−îc khai th¸c. Sau ®ã c¸c c¸n bé FSIV ®· x¸c ®Þnh c¸c « tiªu chuÈn vµ ®µo c¸c phÉu diÖn ®Êt t¹i diÖn tÝch nµy ®Ó kiÓm tra sù biÕn ®æi lËp ®Þa gióp cho viÖc thiÕt kÕ thÝ nghiÖm. Tiếp ®ã TS Harwood vµ TS. Beadle ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra x¸c ®Þnh mét l©m phÇn cho thÝ nghiÖm tØa th−a vµ tØa cµnh §ång Híi – Qu¶ng B×nh (®Çu ra 3.1) vµ ®· bè trÝ 1ha thÝ nghiÖm tØa th−a rõng trång Keo lai 2 tuæi. Sau ®ã, «ng §Æng ThÞnh TriÒu vµ c¸c c¸n bé FSIV ®· tiÕn hµnh thµnh c«ng thÝ nghiÖm nµy vµo th¸ng 5/2006, theo b¶n h−íng dÉn kü thuËt cña TS. Beadle. TS Beadle vµ TS. Harwood ®· cïng víi c¸c c¸n bé cña FSIV lµ «ng PhÝ Hång H¶i vµ «ng Vò §×nh H−ëng ®· ®i th¨m c¸c kh¶o nghiÖm di truyÒn vµ l©m sinh, vµ thÝ nghiÖm qu¶n lý lËp ®Þa bÒn v÷ng do CIFOR x©y dùng ë miÒn nam ViÖt Nam. 3
  4. Kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña Dù ¸n trong 12 th¸ng ®Çu nh− dù th¶o ng©n s¸ch cña Dù ¸n ®· ®−îc chuyÓn tõ Ensis tíi FSIV vµo th¸ng 4/2006. §· tæ chøc mét kho¸ tham quan häc tËp 2 tuÇn t¹i óc (®Çu ra 4.1) tõ 27/5-10/6/2006. Bèn c¸n bé qu¶n lý khoa häc cña FSIV vµ Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n (MARD) ®· tham gia kÕt hîp víi bèn c¸n bé qu¶n lý kh¸c cña Dù ¸n Card 033/05 “Kh¶o nghiÖm, ®¸nh gi¸ vµ ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo nh©n gièng sinh d−ìng hµng lo¹t nh»m n©ng cao n¨ng suÊt rõng trång Th«ng cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao” C¶ t¸m thµnh viªn ®· tham quan phßng thÝ nghiÖm vµ hiÖn tr−êng nghiªn cøu cã liªn quan ®Õn c¶ hai Dù ¸n ë Tasmania, Mt Gambier vµ §«ng Nam Queensland. Trong thêi gian tham quan hai bªn ®· tiÕn hµnh th¶o luËn vÒ thùc thi vµ qu¶n lý Dù ¸n bao gåm c¶ viÖc x¾p xÕp lÞch tr×nh lµm viÖc t¹i ViÖt Nam cho TS Harwood, Nambiar vµ Beadle vµo cuèi n¨m 2006. TS Harwood vµ Nambiar còng ®· lµm viÖc ë ViÖt Nam vµo th¸ng 9/2006, chi tiÕt chuyÕn ®i sÏ ®−îc b¸o c¸o trong B¸o c¸o tiÕn ®é 6 th¸ng tiÕp theo. Trong suèt giai ®o¹n võa qua c«ng viÖc diÔn ra thuËn lîi, ®· tiÕn tíi viÖc ®¹t ®−îc ®Çu ra 1 cña Dù ¸n (xem xÐt nguån vËt liÖu s½n cã tèt nhÊt cho rõng trång Keo nguyªn liÖu) vµ ®Çu ra 2 cña Dù ¸n (X©y dùng b¶n h−íng dÉn Kü thuËt l©m sinh) 3. C¨n cø vµ giíi thiÖu Môc tiªu dµi h¹n cña dù ¸n lµ c¶i thiÖn vµ t¨ng thu nhËp cho ng−êi trång rõng, ®Æc biÖt lµ ng−êi nh÷ng ng−êi n«ng d©n nghÌo á miÒn Trung vµ miÒn B¾c ViÖt Nam th«ng qua viÖc ph¸t triÓn c¸c rõng trång Keo cã gi¸ trÞ kinh tÕ cho môc ®Ých cung cÊp gç xÎ. Dù ¸n sÏ x©y dùng b¶n h−íng dÉn kü thuËt phï hîp nhÊt cho c¸c loµi Keo phôc vô s¶n xuÊt gç xÎ dùa trªn kinh nghiÖm cã s½n ë ®Þa ph−¬ng vµ nh÷ng quan s¸t thu thËp ®−îc. Dù ¸n còng sÏ ®¸nh gi¸ l¹i qu¸ tr×nh c¶i thiÖn gièng Keo ë ViÖt Nam víi nh÷ng môc ®Ých cô thÓ nh− viÖc chän c¸c loµi Keo phï hîp nhÊt cho rõng trång cung cÊp gç xÎ ë miÒn B¾c vµ miÒn Trung ViÖt Nam vµ x©y dùng chiÕn l−îc c¶i thiÖn di truyÒn lµm t¨ng gi¸ trÞ gç xÎ Keo. ViÖc c¶i thiÖn di truyÒn sÏ phô thuéc vµo sù hiÓu biÕt vÒ yªu cÇu chÊt l−îng cña c«ng nghiÖp chÕ biÕn gç ë ViÖt Nam, ®iÒu nµy sÏ ®¹t ®−îc th«ng qua viÖc ®iÒu tra ë c¸c nhµ m¸y chÕ biÕn gç. C¸c kh¶o nghiÖm hiÖn tr−êng sÏ ®−îc x©y dùng ®Ó so s¸nh c¸c yÕu tè l©m sinh theo chÕ ®é th©m canh vµ qu¶ng canh ®Ó x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tèt nhÊt nh»m n©ng cao n¨ng suÊt rõng trång phï hîp, s¶n l−îng vµ chÊt l−îng gç xÎ vµ c¸c lîi Ých cho ng−êi n«ng d©n. SÏ x©y dùng mét m« h×nh kinh tÕ ®¬n gi¶n kÕt hîp chÆt chÏ c¸c hiÓu biÕt ®· cã vµ c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cña Dù ¸n nh»m gióp c¸c c¬ quan khuyÕn l©m vµ ng−êi trång rõng x¸c ®Þnh ®−îc gi¸ trÞ kinh tÕ cña trång rõng Keo cho môc tiªu gç xÎ vµ lùa chän c¸c biÖn ph¸p kü thuËt l©m sinh tèt nhÊt cho ®iÒu kiÖn cña hä. SÏ tæ chøc mét kho¸ ®µo t¹o vµ tham quan häc tËp t¹i óc cho c¸c nhµ khoa häc vµ c¸c nhµ qu¶n lý ViÖt Nam ®Ó t×m hiÓu m«i tr−êng qu¶n lý vµ nghiªn cøu trªn nÒn t¶ng x©y dùng ngµnh c«ng nghiÖp gç xÎ. Mét kho¸ ®µo t¹o còng sÏ ®−îc tæ chøc ë ViÖt Nam cho c¸c nhµ khoa häc, c¸c kü thuËt viªn vµ c¸c c¸n bé khuyÕn l©m. C¸c khãa häc nµy sÏ tËp trung ®µo t¹o trªn hiÖn tr−êng vµ th¨m quan c¸c m« h×nh tr×nh diÔn cña Dù ¸n. C¸c tµi liÖu cã liªn quan bao gåm b¶n h−íng dÉn, phim ¶nh còng sÏ ®−îc cung cÊp. Nh÷ng tµi liÖu nµy sÏ ®−îc c¸c c¸n bé sö dông réng r·i ®Ó viÖc ¸p dông c«ng nghÖ ®Õn ®−îc víi ng−êi trång rõng. Trang thiÕt bÞ khoa häc cña FSIV sÏ ®−îc c¶i thiÖn 4
  5. th«ng qua viÖc bæ sung thiÕt bÞ cho ph©n tÝch chÊt l−îng gç. SÏ cung cÊp nh÷ng h−íng dÉn trong qu¸ tr×nh n©ng cao n¨ng lùc n¨ng lùc phßng thÝ nghiÖm cña FSIV ë Hµ Néi phôc vô viÖc ph©n tÝch ®Êt vµ thùc vËt. Dù ¸n còng bao gåm viÖc n©ng cao n¨ng lùc nghiªn cøu th«ng qua c¸c khãa ®µo t¹o chÝnh thøc còng nh− th«ng qua thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc nghiªn cøu, còng trong thêi gian nµy c¸c kh¶o nghiÖm ®· ®−îc x©y dùng sÏ lµ m« h×nh tr×nh diÔn cho c¸c c«ng nghÖ ®· ®−îc ®Ò xuÊt, ®ång thêi trong thêi gian ng¾n cung cÊp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ còng nh− x©y dùng kh¶o nghiÖm chÝnh vÒ c¸c nghiªn cøu l©u dµi cho trång rõng bÒn v÷ng. SÏ tæ chøc ba kho¸ tËp huÊn cho c¸c c¸n bé l©m nghiÖp ë ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c¸n bé khuyÕn l©m ®Ó chuyÓn giao c«ng nghÖ trång rõng cung cÊp gç xÎ vµ c¸c Ên phÈm, phim ¶nh còng sÏ ®−îc phæ biÕn réng r·i tíi ng−êi trång rõng trªn kh¾p ViÖt Nam. 4. TiÕn ®é Dù ¸n C¸c ho¹t ®éng næi bËt Dù ¸n ®ang tiÕn triÓn tèt, c¸c c¸n bé phÝa óc bao gåm TS. Chris Harwood, TS. Chris Beadle vµ TS. Sadanandan Nambiar ®· th¨m ViÖt Nam trong th¸ng 3 vµ th¸ng 4 n¨m 2006. Cuéc häp khëi ®éng dù ¸n víi c¸c c¸n bé nghiªn cøu ViÖt nam ®· ®−îc tæ chøc vµo 27/3, tÊt c¶ môc tiªu, ho¹t ®éng vµ ®Çu ra cña Dù ¸n ®· ®−îc th¶o luËn th«ng qua. TS Nambiar ®· kiÓm tra s¬ bé c¸c phßng thÝ nghiÖm ë Hµ Néi (Ho¹t ®éng 5.4) vµ sÏ x©y dùng 1 kÕ ho¹ch chi tiÕt cho nh÷ng ho¹t ®éng cho lÇn ®Õn Hµ Néi tiÕp theo vµo th¸ng 9/2007. Tõ 26/3 tíi 7/4/2006 TS. Harwood, TS. Beadle vµ TS. Nambiar cïng víi c¸c c¸n bé ViÖn Khoa häc l©m nghiÖp ViÖt Nam (FSIV) ®· ®i th¨m hiÖn tr−êng c¸c ®iÓm thÝ nghiÖm ®−îc lËp cho dù ¸n ë miÒn Trung ViÖt Nam, ®· xem xÐt c¸c ®iÓm cã thÓ kh¶o nghiÖm l©u dµi (§Çu ra 3.4) t¹i §«ng Hµ - Qu¶ng TrÞ. Nhãm nghiªn cøu ®· x¸c ®Þnh ®−îc mét ®iÓm t¹i Trung t©m Khoa häc s¶n suÊt l©m nghiÖp vïng B¾c Trung Bé ë §«ng Hµ trùc thuéc FSIV, trªn diÖn tÝch rõng trång Keo lai 9 n¨m tuæi, diÖn tÝch nµy sÏ sím ®−îc khai th¸c. Sau ®ã c¸c c¸n bé FSIV ®· x¸c ®Þnh c¸c « tiªu chuÈn vµ ®µo c¸c phÉu diÖn ®Êt t¹i diÖn tÝch nµy ®Ó kiÓm tra sù biÕn ®æi lËp ®Þa gióp cho viÖc thiÕt kÕ thÝ nghiÖm. Tiếp ®ã TS Harwood vµ TS. Beadle ®· tiÕn hµnh ®iÒu tra x¸c ®Þnh mét l©m phÇn cho thÝ nghiÖm tØa th−a vµ tØa cµnh §ång Híi – Qu¶ng B×nh (®Çu ra 3.1) vµ ®· bè trÝ 1ha thÝ nghiÖm tØa th−a rõng trång Keo lai 2 tuæi. Sau ®ã, «ng §Æng ThÞnh TriÒu vµ c¸c c¸n bé FSIV ®· tiÕn hµnh thµnh c«ng thÝ nghiÖm nµy vµo th¸ng 5/2006, theo b¶n h−íng dÉn kü thuËt cña TS. Beadle. TS Beadle vµ TS. Harwood ®· cïng víi c¸c c¸n bé cña FSIV lµ «ng PhÝ Hång H¶i vµ «ng Vò §×nh H−ëng ®· ®i th¨m c¸c kh¶o nghiÖm di truyÒn vµ l©m sinh, vµ thÝ nghiÖm qu¶n lý lËp ®Þa bÒn v÷ng do CIFOR x©y dùng ë miÒn nam ViÖt Nam. Kinh phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña Dù ¸n trong 12 th¸ng ®Çu nh− dù th¶o ng©n s¸ch cña Dù ¸n ®· ®−îc chuyÓn tõ Ensis tíi FSIV vµo th¸ng 4/2006. Hai tuÇn tham quan häc tËp t¹i óc (®Çu ra 4.1) ®· ®−îc tæ chøc trong kho¶ng thêi gian tõ 27/5 tíi 10/6, bèn c¸n bé qu¶n lý khoa häc cña ViÖn Khoa häc l©m nghiÖp vµ Bé NN&PTNT ®· tham dù: TS Ph¹m V¨n M¹ch: Vô phã Vô Khoa häc c«ng nghÖ, Bé NN&PTNT GS. Lª §×nh Kh¶: Nghiªn cøu viªn cao cÊp, Trung t©m nghiªn cøu gièng c©y rõng, ViÖn KHLN ViÖt Nam 5
  6. TS. TrÇn V¨n Con: Tr−ëng phßng L©m sinh, ViÖn KHLN ViÖt Nam ¤ng Ph¹m §×nh Tam: Gi¸m ®èc Trung t©m øng dông khoa häc vµ c«ng nghÖ l©m nghiÖp, ViÖn KHLN ViÖt Nam §· kÕt hîp bèn c¸ bé tham gia dù ¸n CARD m· sè 033/05 “Kh¶o nghiÖm, ®¸nh gi¸ vµ ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn vµo nh©n gièng sinh d−ìng hµng lo¹t nh»m n©ng cao n¨ng suÊt rõng trång Th«ng caribaea vµ c¸c loµi Th«ng lai t¹i ViÖt Nam” TS. Hµ Huy ThÞnh: Gi¸m ®èc Trung t©m nghiªn cøu gièng c©y rõng, ViÖn KHLN ViÖt Nam TS. TrÇn V¨n Con: Tr−ëng phßng L©m sinh, ViÖn KHLN ViÖt Nam ¤ng Høa VÜnh Tïng: Gi¸m ®èc Trung t©m Nghiªn cøu thùc nghiÖm l©m sinh L©m §ång TS. Huúnh §øc Nh©n: Gi¸m ®èc trung t©m nguyªn liÖu giÊy Phï Ninh, Tæng c«ng ty giÊy ViÖt Nam C¶ t¸m thµnh viªn ®· tham quan phßng thÝ nghiÖm vµ hiÖn tr−êng nghiªn cøu cã liªn quan ®Õn c¶ hai Dù ¸n ë Tasmania, Mt Gambier vµ §«ng Nam Queensland. Trong thêi gian tham quan hai bªn ®· tiÕn hµnh th¶o luËn vÒ thùc thi vµ qu¶n lý Dù ¸n bao gåm c¶ viÖc x¾p xÕp lÞch tr×nh lµm viÖc t¹i ViÖt Nam cho TS Harwood, Nambiar vµ Beadle vµo cuèi n¨m 2006. Trong suèt giai ®o¹n võa qua c«ng viÖc diÔn ra tèt, ®· tiÕn tãi viÖc ®¹t ®−îc ®Çu ra 1 cña Dù ¸n (xem xÐt nguån vËt liÖu s½n cã tèt nhÊt cho rõng trång Keo nguyªn liÖu) vµ ®Çu ra 2 cña Dù ¸n (X©y dùng b¶n h−íng dÉn Kü thuËt l©m sinh) 5.2 Lîi Ých cña c¸c chñ rõng Dù ¸n kh«ng ®em l¹i lîi Ých lîi Ých trùc tiÕp tr−íc m¾t cho c¸c chñ rõng mµ nã sÏ ®em hiÖu qu¶ sau khi Dù ¸n kÕt thóc 5.3 N©ng cao n¨ng lùc nghiªn cøu Th«ng qua chuyÕn th¨m quan häc tËp trong th¸ng 5 vµ th¸ng 6 t¹i óc, Dù ¸n gióp c¸c c¸n bé qu¶n lý nghiªn cøu ViÖt Nam nhËn thøc ®−îc tÇm quan träng cña c¸c nghiªn cøu l©m nghiÖp cho môc tiªu trång rõng bÒn v÷ng phôc vô môc ®Ých gç xÎ t¹i óc. C¸c c¸n bé nghiªn cøu cña Phßng L©m sinh, ViÖn Khoa häc L©m nghiÖp ®· ®−îc ®µo t¹o ®Ó x©y dùng c¸c kh¶o nghiÖm nh»m ®¸nh gi¸ ¶nh h−ëng cña viÖc tØa th−a tíi sinh tr−ëng cña c©y. Ên phÈm Ch−a cã mét Ên phÈm nµo ®−îc ph¸t hµnh tuy nhiªn chuyÕn tham quan häc tËp ®· giíi thiÖu cho c¸c c¸n bé qu¶n lý cña Bé NN&PTNT, nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ h×nh ¶nh ghi l¹i ®−îc tõ c¸c chuyÕn th¨m quan hiÖn tr−êng cã thÓ sö dông vµo c¸c Ên phÈm trong nh÷ng giai ®o¹n tiÕp theo. Qu¶n lý Dù ¸n Dù ¸n ®ang ®−îc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng tèt, C¸c c¸n bé cña hai bªn ®· th¶o luËn trùc tiÕp trong chuyÕn ®i tíi ViÖt Nam vµo th¸ng 3/2006 vµ trong chuyÕn th¨m quan häc tËp t¹i óc vµo th¸ng 5 vµ th¸ng 6/2006. §· gi÷ liªn l¹c th−êng xuyªn (mçi th¸ng vµi lÇn) gi÷a Ensis vµ ViÖn l©m nghiÖp b»ng th− ®iÖn tö vµ ®iÖn tho¹i trong suèt thêi gian võa qua. Sau khi Dù ¸n ®−îc duyÖt, TS TriÖu V¨n Hïng ng−êi ®Ò xuÊt Dù ¸n ®· 6
  7. chuyÓn c«ng t¸c gi÷ chøc Vô tr−ëng Vô KHCN, Bé NN&PTNT. ë vÞ trÝ nµy ¤ng Hïng rÊt bËn nªn viÖc viÖc ®iÒu hµnh dù ¸n ®−îc chuyÓn sang TS. Hµ Huy ThÞnh, Trung t©m nghiªn cøu gièng c©y rõng. 5. B¸o c¸o vÒ c¸c mÆt ¶nh h−ëng VÒ m«i tr−êng Kh«ng cã ¶nh h−ëng g× ®Æc biÖt n¶y sinh trong kho¶ng thêi gian trªn. C¸c ¶nh h−ëng vÒ giíi vµ x· héi Kh«ng cã ¶nh h−ëng g× cô thÓ trong suèt qu¸ tr×nh võa qua, sù c©n b»ng vÒ giíi cña c¸c c¸n bé khoa häc vµ c«ng nghÖ tham gia c¸c kho¸ ®µo tao cña Dù ¸n cÇn ph¶i ®−îc quan t©m nhiÒu h¬n. 6. C¸c ho¹t ®éng triÓn khai vµ tÝnh bÒn v÷ng Nh÷ng vÊn ®Ò vµ v−íng m¾c Kh«ng cã g× ¶nh h−ëng lín tíi viÖc triÓn khai Dù ¸n cho tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i. 7.2. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c Kh«ng cÇn ®Ò cËp tíi v× Dù ¸n ®ang tiÕn triÓn theo nh− ho¹ch ®Þnh 7.3. TÝnh bÒn v÷ng Theo nh− phÇn d−íi ®©y kÕ ho¹ch cho c¸c ho¹t ®éng s¸u th¸ng tiÕp theo cña Dù ¸n sÏ ®−îc th¶o luËn ®Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cuèi cïng cña Dù ¸n. 7. Nh÷ng b−íc th¶o luËn tiÕp theo B¶n h−íng dÉn kü thuËt l©m sinh cho s¶n phÈm gç xÎ vµ tæng quan vÒ vËt liÖu di truyÒn vµ c«ng nghÖ nh©n gièng ph¶i ®−îc hoµn thiÖn ®Ó chuyÓn tíi ch−¬ng tr×nh CARD. TS Harwood vµ TS. Nambiar sÏ ®Õn ViÖt Nam vµo th¸ng 9/2006 vµ trong th¸ng 11/2006 lµ TS Beadle ®Ó h−íng dÉn vµ tham gia thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng cña Dù ¸n. B¶n h−íng dÉn ®Ó n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng cña phßng thÝ nghiÖm ë Hµ Néi sÏ x©y dùng. Mét thÝ nghiÖm träng ®iÓm vÒ qu¶n lý rõng trång gç xÎ bÒn v÷ng sÏ ®−îc t¹i §«ng Hµ, ®ång thêi sÏ thiÕt lËp thªm mét sè thÝ nghiÖm l©m sinh cho c¸c l©m phÇn trång Keo lai ë tuæi nhá ë miÒn Trung vµ miÒn B¾c ViÖt Nam. Trong n¨m 2006 dù ¸n sÏ tiÕn hµnh lùa chän 6 c¸n bé nghiªn cøu ViÖt nam ®Ó tham gia kho¸ ®µo t¹o 3tuÇn t¹i óc vµo th¸ng 3/2007. 8. Th¶o luËn Kh«ng ph¸t sinh vÊn ®Ò g×. 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2