Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn hàng năm

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
2.581
lượt xem
219
download

Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn hàng năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn hàng năm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thanh quyết toán hóa đơn hàng năm

  1. "maãu soá 1" BAÙO CAÙO THANH QUYEÁT TOAÙN HOÙA ÑÔN HAØNG NAÊM Naêm .......... .................ngaøy.........thaùng........naêm.......... Ñôn vò:........................................................ Ñòa chæ:....................................................... Soá ñieän thoaïi:............................................ Maõ soá thueá:............................................... SOÁ TOÀN ÑAÀU NAÊM NGAØY SOÁ NHAÄP TRONG NAÊM SOÁ SÖÛ DUÏNG SOÁ TOÀN CUOÁI NAÊM ÑEÁN 31/12/...... 1/1/............. S Loaïi hoaù Trong ñoù T ñôn söû duïng Soá löôïng Töø soá Soá löôïng Kyù Töø soá Soá löôïng Soá löôïng Töø soá Xoaù boû Toån thaát T Kyù hieäu Kyù hieäu Töø soá Töø soá (soá hoùa ñôn) (soá hoùa ñôn) ñeán soá (soá hoùa ñôn) hieäu ñeán soá (soá hoùa ñôn) ñeán soá Kyù hieäu Kyù hieäu ñeán soá ñeán soá NGÖÔØI LAÄP BAÙO CAÙO TRÖÔÛNG PHOØNG KEÁ TOAÙN THUÛ TRÖÔÛNG ÑÔN VÒ
  2. "maãu soá 1" Ghi chuù : Soá nhaäp trong naêm ñoái vôùi caùc ñôn vò söû duïng hoùa ñôn töï in laø soá ñaõ ñaêng kyù vôùi Cô quan Thueá.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản