Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Qúy I

Chia sẻ: Nguyen Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

6
942
lượt xem
122
download

Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Qúy I

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Qúy I

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UBND TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Số: 31/BC-STTTT Phan Thiết, ngày 20 tháng 5 năm 2010 BÁO CÁO Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý I Thực hiện Công văn số 1705/UBND-TH ngày 16/4/2010 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công văn s ố 1651/STC-QLNS ngày 06/5/2010 của Sở Tài chính về việc đề nghị báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý I/2010; Sở Thông tin và Truyền thông xin báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quý I năm 2010 như sau: I. Công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà n ước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Thủ trưởng cơ quan th ường xuyên ph ổ biến, nhắc nhỡ cán bộ, đảng viên trong cơ quan những quan điểm chỉ đạo Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể: - Đã tổ chức rà soát, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm của Ban chỉ đạo; phối hợp ch ặt ch ẽ các tổ chức, đơn vị thuộc Sở trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cơ quan. - Định kỳ tổ chức sinh hoạt cơ quan, chi bộ, để phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công khai minh bạch việc mua sắm tài sản và chi tiêu trong cơ quan. - Xây dựng Kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về thực hành, tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu mua sắm tài sản của cơ quan và đôn đốc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo đánh giá tình hình, kết quả kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của cấp trên; qua đó đã giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức nhận thức đầy đủ trách nhiệm và nêu cao tinh th ần quy ết tâm thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. II. Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 1. Kết quả đạt được theo từng lĩnh vực quy định trong Lu ật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - Tiết kiệm NSNN: + Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều lập kế hoạch thông qua Sở Tài chính gồm: Chi hoạt động quản lý nhà nước (chi th ường xuyên); Các khoản TW hỗ trợ từ nguồn kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia; Các khoản chi công việc khác.
  2. Sau khi có quyết định phân bổ của UBND tỉnh, Sở TT&TT tiến hành phân khai dự toán chuyển sang Sở Tài chính thẩm định phê duy ệt và thông báo k ết quả kinh phí sử dụng trong năm; căn cứ dự toán được Sở Tài chính th ẩm định, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai theo quy chế dân chủ. + Việc thực hiện chế độ tự chủ chịu trách nhiệm trước pháp luật v ề các quyết định của cơ quan trong việc quản lý, sử dụng biên chế và kinh phí theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ và Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã có chuyển biến rõ rệt như: xây dựng và thực hiện tốt Quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai, dân chủ, làm căn c ứ t ổ chức quản lý và thực hiện trong việc sử dụng ngân sách và tham gia giám sát của cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành các định mức chi tiêu tài chính. Việc áp dụng giao khoán kinh phí cho từng phòng trong c ơ quan v ề: S ử dụng điện thoại cơ quan, văn phòng phẩm,… bước đầu đã có một số đơn vị tiết kiệm được các khoản chi để bổ sung thu nh ập cho cán b ộ công ch ức trong đơn vị. + Việc quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ do cơ quan nhà n ước có thẩm quyền ban hành phù hợp với tình hình thu – chi ngân sách c ủa S ở và đ ảm bảo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. + Thực hiện Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hội nghị, hội thảo, Sở đã thực hiện cắt giảm bớt số lượng cuộc họp không cần thiết, nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động c ủa c ơ quan, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc tổ chức các cu ộc h ọp, góp phần tích cực tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo cơ quan, đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính. + Về mua sắm tài sản, trang thiết bị làm việc: Thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch và theo đúng quy định hiện hành của UBND t ỉnh và S ở Tài chính nên không để xảy ra lãng phí. - Việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện: Trong Quý I, Sở đã đăng ký phương án sử dụng điện, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc vi ệc thực hành hiện tiết kiệm điện trong cơ quan như: Tắt tất cả các thiết bị dùng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc; tăng cường sử dụng ánh sáng t ự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. - Trong Quản lý đầu tư xây dựng: Thực hiện theo đúng quy định của Chính phủ về việc sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ đối v ới cơ quan, công sở làm việc. Tuy nhiên, hiện nay Sở TT&TT chưa có trụ sở chính thức nên đang thuê tạm nhà dân để làm trụ sở làm việc. - Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất và tiêu dùng c ủa cán bộ, công chức, viên chức: + Thực hiện theo đúng Luật Lao động cũng như Luật Cán bộ công chức về việc sử dụng, quản lý công chức viên chức, về thực hiện chấp hành nghiêm kỷ luật giờ giấc lao động, bảo đảm về chất lượng công việc, không vi ph ạm các quy định của Nhà nước;
  3. + Xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế về kỷ luật lao động, gi ờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cán bộ công chức, tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nhận thức chính trị, kiến th ức qu ản lý đ ể đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đảm bảo tiết kiệm trong việc tổ chức Hội nghị, t ập huấn theo đúng chế độ quy định. + Việc cử cán bộ, công chức đi công tác trong thời gian qua tại Sở bảo đảm theo quy định của UBND tỉnh. Việc chi tiêu chế độ công tác phí thực hiện theo tiêu chuẩn định mức của nhà nước ban hành. Qua kiểm tra công tác tài chính từ năm 2009 đến nay chưa có trường hợp thanh toán trùng lặp công tác phí từ nhiều nguồn khác nhau hoặc lợi dụng thanh toán công tác phí để thu lợi b ất chính. 2. Đánh giá chung Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp và việc tiết kiệm chi đã mang lại những kết quả bước đầu khả quan, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nâng lên một bước, đã tạo niềm tin của cán bộ, công chức vào việc quyết tâm thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong Quý I, kết quả thực hiện quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan được thực hiện tốt nên không có hiện tượng lãng phí. 3. Bảng kê số liệu, tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (có biểu mẫu kèm theo) Trên đây là báo cáo tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Quý I/2010, Sở Thông tin và Truyền thông kính báo cáo Sở Tài chính./. Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC - Sở Tài chính (để b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC - Lưu: VT, VP, T (04b). Nguyễn Tiến Thanh
Đồng bộ tài khoản