Biểu đồ xương cá phân tích ý kiến khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1
1.056
lượt xem
131
download

Biểu đồ xương cá phân tích ý kiến khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu đồ xương cá phân tích ý kiến khách hàng

  1. BIEÅU ÑOÀ PHAÂN TÍCH YÙ KIEÁN KHAÙCH HAØNG “YEÁU TOÁ GIAÙ CAÛ” (SÖÛ DUÏNG BIEÅU ÑOÀ XÖÔNG CAÙ) Xaây döïng nhaø xöôûng GIAÙ Yeâu caàu thò tröôøng cao – Cheá ñoä cho ngöôøi lao giaù taêng ñoäng Yeâu caàu veà Traùch nhieäm xaõ hoäi GIAÛI PHAÙP: - Tieát kieäm chi phí thoâng qua haïn cheá toái ña taêng ca. - Giaûm söï coá saûn xuaát nhö maùy moùc, nguyeân phuï lieäu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản