Cách làm dạng so sánh văn học

Chia sẻ: Vu Thi Thuy | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

0
548
lượt xem
104
download

Cách làm dạng so sánh văn học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gần đây, trong các đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, ở câu 5 điểm, đề bài thường ra kiểu bài so sánh văn học(đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 20072008, 20082009).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách làm dạng so sánh văn học

  1. G ầ n  đâ y, trong c á c  đề  thi tuy ể n sinh  đạ i h ọ c, cao  đẳ ng,  ở  c â u 5  đ i ể m,  đề  b à i th ườ ng ra ki ể u b à i so s á nh v ă n h ọ c( đề  thi tuy ể n sinh  đạ i h ọ c,  cao  đẳ ng n ă m 2007­2008, 2008­2009).   Đâ y l à  m ộ t ki ể u b à i m ớ i, ch ư a  đượ c c ụ  th ể  h ó a th à nh m ộ t b à i h ọ c  ri ê ng trong ch ươ ng tr ì nh Ng ữ  v ă n b ậ c trung h ọ c ph ổ  th ô ng, do  đó   đã  ả nh h ưở ng  í t nhi ề u  đế n ch ấ t l ượ ng l à m b à i c ủ a h ọ c sinh c ũ ng nh ư  qu á  tr ì nh  đị nh h ướ ng  ô n t ậ p cho h ọ c sinh t ừ  ph í a gi á o vi ê n. G ó p ph ầ n  th á o g ỡ  nh ữ ng kh ó  kh ă n tr ê n, b à i vi ế t n à y xin  đư a ra m ộ t s ố  g ợ i  ý   để  c ù ng c á c em  ô n t ậ p, ph ụ c v ụ  cho m ù a thi 2009­2010. 1. Kh á i ni ệ m so s á nh v ă n h ọ c c ầ n ph ả i  đượ c hi ể u theo ba l ớ p ngh ĩ a  kh á c nhau. Th ứ  nh ấ t, so s á nh v ă n h ọ c l à  “m ộ t bi ệ n ph á p tu t ừ   để  t ạ o  h ì nh  ả nh cho c â u v ă n”(1) . Th ứ  hai, n ó   đượ c xem nh ư  m ộ t thao t á c l ậ p  lu ậ n c ạ nh c á c thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư : ph â n t í ch, b á c b ỏ , b ì nh lu ậ n  đã  đượ c  đư a v à o s á ch gi á o khoa Ng ữ  v ă n 11. Th ứ  ba, n ó   đượ c xem nh ư  “m ộ t ph ươ ng ph á p, m ộ t c á ch th ứ c tr ì nh b à y khi vi ế t b à i ngh ị  lu ậ n”(2),  t ứ c l à  nh ư  m ộ t ki ể u b à i ngh ị  lu ậ n c ạ nh c á c ki ể u b à i ngh ị  lu ậ n v ề  m ộ t  đ o ạ n tr í ch, t á c ph ẩ m th ơ ; ngh ị  lu ậ n v ề  m ộ t  đ o ạ n tr í ch, t á c ph ẩ m v ă n  xu ô i…  ở  s á ch gi á o khoa Ng ữ  v ă n 12. Tuy nhi ê n, so s á nh v ă n h ọ c nh ư  m ộ t ki ể u b à i ngh ị  lu ậ n v ă n h ọ c l ạ i ch ư a  đượ c c ụ  th ể  b ằ ng m ộ t b à i h ọ c  độ c l ậ p. V ì  v ậ y, t ừ  vi ệ c x á c l ậ p n ộ i h à m kh á i ni ệ m ki ể u b à i, m ụ c  đí ch,  y ê u c ầ u,  đế n c á ch th ứ c l à m b à i cho ki ể u b à i n à y th ự c s ự  r ấ t c ầ n thi ế t. 2. Ki ể u b à i so s á nh v ă n h ọ c y ê u c ầ u th ự c hi ệ n c á ch th ứ c so s á nh tr ê n  nhi ề u b ì nh di ệ n:  đề  t à i, nh â n v ậ t, t ì nh hu ố ng, c ố t truy ệ n, c á i t ô i tr ữ  t ì nh, chi ti ế t ngh ệ  thu ậ t, ngh ệ  thu ậ t tr ầ n thu ậ t… Qu á  tr ì nh so s á nh c ó  th ể  ch ỉ  di ễ n ra  ở  c á c t á c ph ẩ m c ủ a c ù ng m ộ t t á c gi ả , nh ư ng c ũ ng c ó  th ể  di ễ n ra  ở  nh ữ ng t á c ph ẩ m c ủ a c á c t á c gi ả  c ù ng ho ặ c kh ô ng c ù ng  m ộ t th ờ i  đạ i, gi ữ a c á c t á c ph ẩ m c ủ a nh ữ ng tr à o l ư u, tr ườ ng ph á i kh á c  nhau c ủ a m ộ t n ề n v ă n h ọ c. M ụ c  đí ch cu ố i c ù ng c ủ a ki ể u b à i n à y l à  y ê u c ầ u h ọ c sinh ch ỉ  ra  đượ c ch ỗ  gi ố ng v à  kh á c nhau gi ữ a hai t á c  ph ẩ m, hai t á c gi ả , t ừ   đó  th ấ y  đượ c nh ữ ng m ặ t k ế  th ừ a, nh ữ ng  đ i ể m 
  2. c á ch t â n c ủ a t ừ ng t á c gi ả , t ừ ng t á c ph ẩ m; th ấ y  đượ c v ẻ   đẹ p ri ê ng c ủ a  t ừ ng t á c ph ẩ m; s ự   đ a d ạ ng mu ô n m à u c ủ a phong c á ch nh à  v ă n.  Kh ô ng d ừ ng l ạ i  ở   đó , ki ể u b à i n à y c ò n g ó p ph ầ n h ì nh th à nh k ĩ  n ă ng l í  gi ả i nguy ê n nh â n c ủ a s ự  kh á c nhau gi ữ a c á c hi ệ n t ượ ng v ă n h ọ c –  m ộ t n ă ng l ự c r ấ t c ầ n thi ế t g ó p ph ầ n tr á nh  đ i khuynh h ướ ng “b ì nh t á n”,  khu ô n s á o trong c á c b à i v ă n c ủ a h ọ c sinh hi ệ n nay. L ẽ  hi ể n nhi ê n,  đố i  v ớ i  đố i t ượ ng h ọ c sinh trung h ọ c ph ổ  th ô ng, c á c y ê u c ầ u v ề  n ă ng l ự c  l í  gi ả i c ầ n ph ả i h ợ p l í , v ừ a s ứ c. Ngh ĩ a l à  c á c ti ê u ch í  so s á nh c ầ n c ó  m ứ c  độ  kh ó  v ừ a ph ả i, kh ả  n ă ng l í  gi ả i s ự  gi ố ng v à  kh á c nhau c ũ ng  c ầ n ph ả i t í nh to á n h ợ p l í  v ớ i n ă ng l ự c c ủ a c á c em. Chu ẩ n ki ế n th ứ c,  chu ẩ n k ĩ  n ă ng trong t ừ ng b à i, t ừ ng c ấ p h ọ c s ẽ  l à  c ă n c ứ   để  ki ể m  đị nh  nh ữ ng v ấ n  đề  n à y. 3. V ì  l à  m ộ t b à i ngh ị  lu ậ n n ê n b ố  c ụ c m ộ t b à i v ă n so s á nh v ă n h ọ c  c ũ ng c ó  3 ph ầ n: m ở  b à i, th â n b à i v à  k ế t b à i. Tuy nhi ê n ch ứ c n ă ng c ụ  th ể  c ủ a t ừ ng ph ầ n l ạ i c ó  nh ữ ng  đ i ể m kh á c bi ệ t so v ớ i ki ể u b à i ngh ị  lu ậ n v ề  m ộ t t á c ph ẩ m,  đ o ạ n tr í ch th ơ  hay ngh ị  lu ậ n v ề  m ộ t  đ o ạ n tr í ch,  t á c ph ẩ m v ă n xu ô i. D à n  ý  kh á i qu á t c ủ a ki ể u b à i n à y nh ư  sau: M Ở  B À I:   ­ D ẫ n d ắ t (m ở  b à i tr ự c ti ế p kh ô ng c ầ n b ướ c n à y) ­ Gi ớ i thi ệ u kh á i qu á t v ề  c á c  đố i t ượ ng so s á nh   TH Â N B À I: 1. L à m r õ   đố i t ượ ng th ứ  nh ấ t (b ướ c n à y v ậ n d ụ ng k ế t h ợ p nhi ề u thao  t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n t í ch) 2. L à m r õ   đố i t ượ ng th ứ  2 (b ướ c n à y v ậ n k ế t h ợ p nhi ề u thao t á c l ậ p  lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n t í ch) 3. So s á nh: n é t t ươ ng  đồ ng v à  kh á c bi ệ t gi ữ a hai  đố i t ượ ng tr ê n c ả  hai  b ì nh di ệ n n ộ i dung v à  h ì nh th ứ c ngh ệ  thu ậ t (b ướ c n à y v ậ n d ụ ng k ế t 
  3. h ợ p nhi ề u thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n  t í ch v à  thao t á c l ậ p lu ậ n so s á nh) 4. L ý  gi ả i s ự  kh á c bi ệ t: th ự c hi ệ n thao t á c n à y c ầ n d ự a v à o c á c b ì nh  di ệ n: b ố i c ả nh x ã  h ộ i, v ă n h ó a m à  t ừ ng  đố i t ượ ng t ồ n t ạ i; phong c á ch  nh à  v ă n;  đặ c tr ư ng thi ph á p c ủ a th ờ i k ì  v ă n h ọ c…( b ướ c n à y v ậ n  nhi ề u thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n t í ch) K Ế T B À I: ­ Kh á i qu á t nh ữ ng n é t gi ố ng nhau v à  kh á c nhau ti ê u bi ể u ­ C ó  th ể  n ê u nh ữ ng c ả m ngh ĩ  c ủ a b ả n th â n. B â y gi ờ  th ử  ki ể m  đị nh d à n b à i tr ê n b ằ ng c á ch so s á nh v ớ i  đá p  á n c â u  III.a ­  Đề  thi tuy ể n sinh  đạ i h ọ c – cao  đẳ ng n ă m 2009, kh ố i C nh ư  sau: C â u III.a. Theo ch ươ ng tr ì nh Chu ẩ n (5,0  đ i ể m) C ả m nh ậ n c ủ a anh/ch ị  v ề  nh ữ ng v ẻ   đẹ p khu ấ t l ấ p c ủ a nh â n v ậ t ng ườ i  v ợ  nh ặ t (V ợ  nh ặ t ­ Kim L â n) v à  nh â n v ậ t ng ườ i  đà n b à  h à ng ch à i  (Chi ế c thuy ề n ngo à i xa ­ Nguy ễ n Minh Ch â u). M Ở  B À I Gi ớ i thi ệ u kh á i qu á t v ề  c á c  đố i t ượ ng so s á nh Gi ớ i thi ệ u kh á i qu á t v ề  hai nh â n v ậ t trong hai t á c ph ẩ m ­ Kim L â n l à  nh à  v ă n chuy ê n vi ế t v ề  n ô ng th ô n v à  cu ộ c s ố ng ng ườ i  d â n qu ê , c ó  s ở  tr ườ ng v ề  truy ệ n ng ắ n. V ợ  nh ặ t l à  truy ệ n ng ắ n xu ấ t  s ắ c, vi ế t v ề  t ì nh hu ố ng "nh ặ t v ợ "  độ c  đá o, qua  đó  th ể  hi ệ n ni ề m tin  m ã nh li ệ t v à o ph ẩ m ch ấ t t ố t  đẹ p c ủ a nh ữ ng con ng ườ i b ì nh d ị  trong  n ạ n  đó i th ê  th ả m.
  4. ­  Nguy ễ n Minh Ch â u l à  nh à  v ă n ti ê u bi ể u th ờ i ch ố ng M ĩ , c ũ ng l à  c â y  b ú t ti ê n phong th ờ i  đổ i m ớ i. Chi ế c thuy ề n ngo à i xa l à  truy ệ n ng ắ n  xu ấ t s ắ c  ở  th ờ i k ì  sau, vi ế t v ề  l ầ n gi á p m ặ t c ủ a m ộ t ngh ệ  s ĩ  v ớ i cu ộ c  s ố ng  đầ y ngh ị ch l í  c ủ a m ộ t gia  đì nh h à ng ch à i, qua  đó  th ể  hi ệ n l ò ng  x ó t th ươ ng, n ỗ i lo  â u  đố i v ớ i con ng ườ i v à  nh ữ ng tr ă n tr ở  v ề  tr á ch  nhi ệ m c ủ a ng ườ i ngh ệ  s ĩ . TH Â N B À I 1. L à m r õ   đố i t ượ ng th ứ  nh ấ t (b ướ c n à y v ậ n d ụ ng k ế t h ợ p nhi ề u thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n t í ch) Nh â n v ậ t ng ườ i v ợ  nh ặ t ­ Gi ớ i thi ệ u chung: Tuy kh ô ng  đượ c mi ê u t ả  th ậ t nhi ề u nh ư ng ng ườ i v ợ  nh ặ t v ẫ n l à  m ộ t trong ba nh â n v ậ t quan tr ọ ng c ủ a t á c ph ẩ m. Nh â n v ậ t  n à y  đượ c kh ắ c ho ạ  s ố ng  độ ng, theo l ố i  đố i l ậ p gi ữ a b ề  ngo à i v à  b ê n  trong, ban  đầ u v à  v ề  sau. ­ M ộ t s ố  v ẻ   đẹ p khu ấ t l ấ p ti ê u bi ể u: + Ph í a sau t ì nh c ả nh tr ô i d ạ t, v ấ t v ưở ng, l à  m ộ t l ò ng ham s ố ng m ã nh  li ệ t. + Ph í a sau v ẻ  nh ế ch nh á c, d ơ  d á ng, l ạ i l à  m ộ t ng ườ i bi ế t  đ i ề u,  ý  t ứ . + B ê n trong v ẻ  chao ch á t, ch ỏ ng l ỏ n, l ạ i l à  m ộ t ng ườ i ph ụ  n ữ  hi ề n  h ậ u,  đú ng m ự c, bi ế t lo toan. 2. L à m r õ   đố i t ượ ng th ứ  2 (b ướ c n à y v ậ n d ụ ng k ế t h ợ p nhi ề u thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n t í ch)
  5. N h â n v ậ t ng ườ i  đà n b à  ch à i ­ Gi ớ i thi ệ u chung: L à  nh â n v ậ t ch í nh, c ó  vai tr ò  quan tr ọ ng v ớ i vi ệ c  th ể  hi ệ n t ư  t ưở ng c ủ a t á c ph ẩ m. Nh â n v ậ t n à y  đượ c kh ắ c ho ạ  s ắ c n é t,  theo l ố i t ươ ng ph ả n gi ữ a b ề  ngo à i v à  b ê n trong, gi ữ a th â n ph ậ n v à  ph ẩ m ch ấ t. ­ M ộ t s ố  v ẻ   đẹ p khu ấ t l ấ p ti ê u bi ể u: + B ê n trong ngo ạ i h ì nh x ấ u x í , th ô  k ệ ch l à  m ộ t t ấ m l ò ng nh â n h ậ u, v ị  tha,  độ  l ượ ng, gi à u  đứ c hi sinh. + Ph í a sau v ẻ  cam ch ị u, nh ẫ n nh ụ c v ẫ n l à  m ộ t ng ườ i c ó  kh á t v ọ ng  h ạ nh ph ú c, can  đả m, c ứ ng c ỏ i. + Ph í a sau v ẻ  qu ê  m ù a, th ấ t h ọ c l ạ i l à  m ộ t ng ườ i ph ụ  n ữ  th ấ u hi ể u,  s â u s ắ c l ẽ   đờ i. 3. So s á nh: n é t t ươ ng  đồ ng v à  kh á c bi ệ t gi ữ a hai  đố i t ượ ng tr ê n c ả  hai  b ì nh di ệ n n ộ i dung v à  h ì nh th ứ c ngh ệ  thu ậ t (b ướ c n à y v ậ n d ụ ng k ế t  h ợ p nhi ề u thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n  t í ch, so s á nh) So s á nh n é t t ươ ng  đồ ng, kh á c bi ệ t ­ T ươ ng  đồ ng: C ả  hai nh â n v ậ t  đề u l à  nh ữ ng th â n ph ậ n b é  nh ỏ , n ạ n  nh â n c ủ a ho à n c ả nh. Nh ữ ng v ẻ   đẹ p  đá ng tr â n tr ọ ng c ủ a h ọ   đề u b ị   đờ i  s ố ng c ơ  c ự c lam l ũ  l à m khu ấ t l ấ p. C ả  hai  đề u  đượ c kh ắ c ho ạ  b ằ ng  nh ữ ng chi ti ế t ch â n th ự c... ­ Kh á c bi ệ t: V ẻ   đẹ p  đượ c th ể  hi ệ n  ở  nh â n v ậ t ng ườ i v ợ  nh ặ t ch ủ  y ế u l à  nh ữ ng ph ẩ m ch ấ t c ủ a m ộ t n à ng d â u m ớ i, hi ệ n l ê n qua c á c chi ti ế t  đầ y  d ư  v ị  h ó m h ỉ nh, trong n ạ n  đó i th ê  th ả m. V ẻ   đẹ p  đượ c kh ắ c s â u  ở  ng ườ i  đà n b à  h à ng ch à i l à  nh ữ ng ph ẩ m ch ấ t c ủ a m ộ t ng ườ i m ẹ  n ặ ng 
  6. g á nh m ư u sinh, hi ệ n l ê n qua c á c chi ti ế t  đầ y k ị ch t í nh, trong t ì nh  tr ạ ng b ạ o l ự c gia  đì nh... 4. L ý  gi ả i s ự  kh á c bi ệ t: Th ự c hi ệ n thao t á c n à y c ầ n d ự a v à o c á c b ì nh  di ệ n: b ố i c ả nh x ã  h ộ i, v ă n h ó a m à  t ừ ng  đố i t ượ ng t ồ n t ạ i; phong c á ch  nh à  v ă n;  đặ c tr ư ng thi ph á p c ủ a th ờ i k ì  v ă n h ọ c…( b ướ c n à y v ậ n  nhi ề u thao t á c l ậ p lu ậ n nh ư ng ch ủ  y ế u l à  thao t á c l ậ p lu ậ n ph â n t í ch)   + V ẻ   đẹ p khu ấ t l ấ p c ủ a ng ườ i v ợ  nh ặ t  đượ c  đặ t trong qu á  tr ì nh ph á t  tri ể n, bi ế n  đổ i t ừ  th ấ p  đế n cao(c ả m h ứ ng l ã ng m ạ n), trong khi  đó  ng ườ i  đà n b à  ch à i l ướ i l ạ i t ĩ nh t ạ i, b ấ t bi ế n nh ư  m ộ t hi ệ n th ự c nh ứ c  nh ố i  đ ang t ồ n t ạ i(c ả m h ứ ng th ế  s ự ­ đờ i t ư  trong khuynh h ướ ng nh ậ n  th ứ c l ạ i) + S ự  kh á c bi ệ t gi ữ a quan ni ệ m con ng ườ i giai c ấ p (V ợ  nh ặ t) v ớ i quan  ni ệ m con ng ườ i  đ a d ạ ng, ph ứ c t ạ p( Chi ế c thuy ề n ngo à i xa)  đã  t ạ o ra  s ự  kh á c bi ệ t n à y (c ó  th ể  c ó  th ê m nhi ề u  ý  kh á c, t ù y thu ộ c m ứ c  độ  ph â n h ó a c ủ a  đề  thi) K Ế T B À I   ­ Kh á i qu á t nh ữ ng n é t gi ố ng nhau v à  kh á c nhau ti ê u bi ể u. ­ C ó  th ể  n ê u nh ữ ng c ả m ngh ĩ  c ủ a b ả n th â n.   (H ọ c sinh d ự a v à o g ợ i  ý  b ê n  để  vi ế t k ế t b à i. C ó  nhi ề u c á ch k ế t b à i  kh á c nhau, h ướ ng d ẫ n b ê n ch ỉ  c ó  t í nh ch ấ t tham kh ả o) B ả ng so s á nh tr ê n  đâ y  đã  ch ỉ  ra r ằ ng, d à n b à i kh á i qu á t m à  ch ú ng t ô i  đề  xu ấ t v ề  c ơ  b ả n  đã  th ể  hi ệ n  đượ c m ộ t c á ch tu ầ n t ự  h ệ  th ố ng  ý  trong  đá p  á n c ủ a  đề  thi tuy ể n sinh  đạ i h ọ c kh ố i C n ă m 2009. Ti ế c r ằ ng,  trong  đá p  á n c ủ a  đề  thi tuy ể n sinh  đạ i h ọ c kh ố i C n ă m 2009 l ạ i ch ư a  y ê u c ầ u so s á nh v ề  ngh ệ  thu ậ t x â y d ự ng nh â n v ậ t v à  y ê u c ầ u l í  gi ả i 
  7. v ề  nguy ê n nh â n c ủ a s ự  kh á c bi ệ t gi ữ a hai nh â n v ậ t l à  do  đâ u (T ừ  m ụ c  4 c ủ a ph ầ n th â n b à i l à  b ổ  sung c ủ a ch ú ng t ô i). R ấ t c ó  th ể , h ộ i  đồ ng  ra  đề  thi  đã   ý  th ứ c r ằ ng, n ế u th ê m ph ầ n n à y v à o  đá p  á n s ẽ  l à  “qu á  s ứ c”  đố i v ớ i h ọ c sinh v ì  r ằ ng  để  tr ả  l ờ i cho c â u h ỏ i n à y, h ọ c sinh ph ả i  b á m s á t v à o  đặ c  đ i ể m ho à n c ả nh l ị ch s ử  x ã  h ộ i, v ă n h ó a; ph ả i b á m  v à o  đặ c tr ư ng thi ph á p, phong c á ch nh à  v ă n…Theo ch ú ng t ô i, ki ể u  b à i so s á nh v ă n h ọ c c ầ n ph ả i c ó  th ê m hai m ụ c n à y v à   đố i v ớ i  đề  thi  kh ố i C y ê u c ầ u  ở   đá p  á n c ó  m ứ c  độ  kh ó  cao h ơ n c á c kh ố i kh á c. C ó  nh ư  v ậ y m ớ i  đá nh gi á   đú ng n ă ng l ự c c ủ a h ọ c sinh thi v à o kh ố i C ( đề  c ủ a kh ố i C th ườ ng kh ó  h ơ n so v ớ i c á c kh ố i kh á c c ó  thi m ô n ng ữ  v ă n).  H ơ n th ế , trong qu á  tr ì nh th ự c hi ệ n y ê u c ầ u ph â n h ó a trong vi ệ c ra  đề  thi th ì  y ê u c ầ u n à y h ơ n bao gi ờ  h ế t c ầ n ph ả i  đượ c ch ú  tr ọ ng. Trong qu á  tr ì nh l à m b à i, h ọ c sinh kh ô ng nh ấ t thi ế t ph ả i tu â n th ủ  nghi ê m ng ặ t qui tr ì nh tr ê n. C ó  th ể  ph ố i h ợ p nhi ề u b ướ c c ù ng m ộ t l ú c.  Ch ẳ ng h ạ n, c ó  th ể   đồ ng th ờ i v ừ a ph â n t í ch l à m r õ , v ừ a th ự c hi ệ n  nhi ệ m v ụ  so s á nh tr ê n hai b ì nh di ệ n n ộ i dung v à  ngh ệ  thu ậ t, v ừ a l í  gi ả i nguy ê n nh â n v ì  sao kh á c nhau. Ho ặ c ch ỉ  trong b ướ c so s á nh, h ọ c  sinh c ó  th ể  k ế t h ợ p v ừ a so s á nh v ừ a l í  gi ả i. Tuy nhi ê n, n ế u th ự c hi ệ n  theo c á ch n à y th ì  b à i vi ế t kh ô ng kh é o s ẽ  r ơ i v à o r ố i r ắ m, lu ẩ n qu ẩ n.  T ố t nh ấ t l à  th ự c hi ệ n tu ầ n t ự  nh ư  trong d à n  ý  kh á i qu á t. 4. Nh ư  ch ú ng t ô i  đã  tr ì nh b à y, ki ể u b à i so s á nh v ă n h ọ c c ó  y ê u c ầ u so  s á nh kh á  phong ph ú ,  đ a d ạ ng kh ó  c ó  th ể  t ì m ra m ộ t d à n b à i kh á i qu á t  th ỏ a m ã n t ấ t c ả  c á c d ạ ng  đề  b à i. Trong y ê u c ầ u c ủ a t ừ ng  đề  b à i c ụ  th ể  thu ộ c ki ể u b à i n à y, h ọ c sinh c ầ n linh ho ạ t, s á ng t ạ o. V ấ n  đề  c ố t  t ủ y c ủ a m ọ i b à i ngh ị  lu ậ n l à  l à m th ế  n à o  để  v ừ a “tr ú ng” v ừ a “hay”.  Nguy ê n t ắ c tr ì nh b à y m ộ t b à i ngh ị  lu ậ n so s á nh v ă n h ọ c c ũ ng kh ô ng  đ i ra ngo à i m ụ c  đí ch  đó  v ậ y.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản