intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chia sẻ: Quangdat Quangdat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

9.401
lượt xem
1.970
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi trắc nghiệm môn "Chủ nghĩa xã hội khoa học" cung cấp hệ thống câu hỏi có kèm theo đáp án giúp các bạn thuận tiện trong việc ôn tập lại các kiến thức của môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiệm môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

 1. CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM MOÂN CHUÛ NGHÓA XAÕ HOÄI KHOA HOÏC 1. Tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì? a. Laø heä thoáng nhöõng quan nieäm phaûn aùnh nhu caàu, öôùc mô cuûa caùc giai caáp lao ñoäng veà moät xaõ hoäi toát ñeïp. b. Laø nhöõng thaønh töïu treân caùc lónh vöïc maø loaøi ngöôøi ñaõ ñaït ñöôïc nhaèm naâng cao ñôøi soáng cuûa con ngöôøi c. Laø nhöõng taùc phaåm vaên hoïc phaûn aùnh ñôøi soáng hieän thöïc cuûa nhöõng ngöôøi lao ñoäng ngheøo. d. Caû ba 2. Bieåu hieän cô baûn cuûa tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì? a. Laø moät cheá ñoä xaõ hoäi ai cuõng coù vieäc laøm, ai cuõng lao ñoäng. b. Laø quan nieäm veà moät cheá ñoä xaõ hoäi maø nhöõng tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu thuoäc veà moïi thaønh vieân, thuoäc veà toaøn xaõ hoäi. c. Laø quan nieäm veà moät xaõ hoäi moïi ngöôøi ñeàu bình ñaúng, coù cuoäc soáng aám no, töï do, haïnh phuùc. Moïi ngöôøi ñeàu coù ñieàu kieän lao ñoäng, höôûng thuï vaø phaùt trieån toaøn dieän d. Caû ba ñeàu ñuùng. 3. Ai laø nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa tieâu bieåu ôû theá kyû 16? a. Xanh Xi Moâng b. Toâ Maùt Morô c. Phu Ri EÂ d. Toâ Bôùc OÂ Oen 4. Ai laø ngöôøi vieát taùc phaåm “Khoâng töôûng” (Utoâpi) a. Caêm pa nen la b. Meâlieâ c. Ba Bôùp d. Toâ Maùt Morô 5. Ai laø ngöôøi ñaõ ñaët vaán ñeà ñaáu tranh cho chuû nghóa xaõ hoäi vôùi tính caùch laø phong traøo thöïc tieãn (phong traøo hieän thöïc) a. Mo Renly b. Toâ Maùt Morô c. Ba Bôùp d. Xanh Xi moâng 6. Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ coù coâng lao ñeà caäp, luaän giaûi cho lyù thuyeát veà giai caáp vaø xung ñoät giai caáp a. Phu Ri EÂ b. Roâ Bôùc OÂ Oen Trang 79
 2. c. Toâ Maùt Morô d. Xanh Xi Moâng 7. Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ khaùi quaùt quaù trình tích luõy tö baûn laø quaù trình “cöøu aên thòt ngöôøi” a. Roâ Bôùc OÂ Oen b. Xanh Xi Moâng c. Phu Ri EÂ d. Toâ Maùt Morô 8. Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ toå chöùc thöïc hieän khu vöïc coäng saûn trong loøng xaõ hoäi tö baûn a. Xanh Xi Moâng b. Roâ Bôùc OÂ Oen c. Phu Ri EÂ d. Ba Bôùp 9. Caùc nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa tröôùc Maùc ñaõ coù nhöõng haïn cheá cô baûn gì? a. Khoâng chuû tröông xoùa boû cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát b. Khoâng chuû tröông xoùa boû cheá ñoä ngöôøi boùc loät ngöôøi c. Khoâng phaùt hieän ñöôïc löïc löôïng xaõ hoäi ñeå saùng taïo ra xaõ hoäi môùi. d. Mong muoán thöïc hieän cheá ñoä bình quaân trong phaân phoái 10. Nhaø tö töôûng xaõ hoäi chuû nghóa naøo ñaõ neâu luaän ñieåm: Trong xaõ hoäi tö baûn, “Söï ngheøo khoå ñöôïc sinh ra töø chính söï thöøa thaûi”? a. Xanh Xi Moâng b. Phu Ri EÂ c. Roâ Bôùc OÂ Oen d. Ba Bôùp 11. Chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc ra ñôøi töø ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi naøo? a. Söï ra ñôøi chính Ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân. b. Söï phaùt trieån maïnh cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn vaø söï lôùn maïnh cuûa giai caáp coâng nhaân. c. Söï uûng hoä cuûa giai caáp noâng daân vaø taàng lôùp trí thöùc ñoái vôùi giai caáp coâng nhaân. d. Giai caáp coâng nhaân ñaõ thöïc söï giaùc ngoä söù meänh lòch söû cuûa giai caáp mình. 12. Döïa treân phaùt kieán vó ñaïi naøo ñeå Maùc, AÊng Ghen luaän giaûi moät caùch khoa hoïc söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân? a. Thuyeát tieán hoùa cuûa DarWin b. Chuû nghóa duy vaät lòch söû vaø hoïc thuyeát giaù trò thaëng dö c. Kinh teá hoïc chính trò coå ñieån Anh d. Caû 3 ñeàu ñuùng Trang 80
 3. 13. Ai laø ngöôøi ñaët vaán ñeà söû duïng vaø hoïc taäp caùc kinh nghieäm toå chöùc, quaûn lyù kinh teá cuûa chuû nghóa tö baûn ñeå caûi taïo neàn kinh teá tieåu noâng laïc haäu? a. Caùc Maùc b. Ph. AÊng Ghen c. Leâ Nin d. Stalin 14. Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc laø gì? a. Laø caùc quy luaät chung nhaát cuûa töï nhieân, xaõ hoäi, tö duy cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi. b. Laø caùc quy luaät kinh teá - xaõ hoäi cuûa quaù trình phaùt sinh, hình thaønh, phaùt trieån cuûa hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa. c. Laø caùc quy luaät chính trò - xaõ hoäi cuûa quaù trình phaùt sinh, hình thaønh, phaùt trieån cuûa hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa. d. Laø caùc quy luaät kinh teá - chính trò - xaõ hoäi cuûa hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa. 15. Quan nieäm chung veà chuû nghóa xaõ hoäi vaø chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc laø gì? a. Laø phong traøo ñaáu tranh cuûa nhaân daân lao ñoäng choáng laïi cheá ñoä tö höõu, aùp böùc, boùc loät. b. Laø öôùc mô cuûa ngöôøi lao ñoäng veà 1 xaõ hoäi toát ñeïp c. Laø tö töôûng, hoïc thuyeát höôùng veà muïc tieâu giaûi phoùng con ngöôøi, giaûi phoùng xaõ hoäi vaø xaây döïng thaønh coâng xaõ hoäi môùi d. Caû ba ñeàu ñuùng 16. Vì sao noùi chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc töùc laø chuû nghóa Maùc – Leâ Nin (goàm 3 boä phaän)? a. Vì chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc phaùt hieän ra vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn. b. Vì chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc döïa vaøo trieát hoïc, kinh teá chính trò Maùc ñeå lyù giaûi tính taát yeáu lòch söû cuûa Caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa vaø hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa gaén lieàn vôùi vai troø laõnh ñaïo cuûa giai caáp coâng nhaân. c. Vì chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc ñaõ phaùt hieän ra vai troø, söùc maïnh cuûa giai caáp coâng nhaân vaø khaúng ñònh taàm quan troïng cuûa lieân minh coâng – noâng trong cuoäc ñaáu tranh choáng giai caáp tö baûn. d. Caû ba ñeàu ñuùng. 17. Nguyeân nhaân daãn ñeán khuûng hoaûng vaø suïp ñoå xaõ hoäi chuû nghóa ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu laø gì? a. Do sai laàm trong ñöôøng loái cuûa Ñaûng Coäng saûn b. Do xa rôøi nhöõng nguyeân lyù cô baûn cuûa chuû nghóa Maùc – Leâ Nin c. Do söï phaûn kích cuûa chuû nghóa ñeá quoác vaø söï phaûn boäi töø caáp cao trong boä maùy Ñaûng vaø Nhaø nöôùc. d. Caû ba ñeàu ñuùng. 18. 19. Theo quan nieäm cuûa chuû nghóa Maùc - Leâ Nin thì hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi coäng saûn chuû nghóa ñöôïc chia thaønh maáy giai ñoaïn chính? Trang 81
 4. a. 2 b. 3 (Thôøi kyø quaù ñoä, chuû nghóa xaõ hoäi, chuû nghóa coäng saûn) c. 4 d. 5 20. Coù maáy ñaëc tröng cô baûn cuûa xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa ñang ñöôïc xaây döïng ôû Vieät Nam? a. 5 b. 4 c. 6 d. 7 21. Khi noùi “Quaù ñoä leân Chuû nghóa xaõ hoäi boû qua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa” thì boû qua yeáu toá naøo? a. Boû qua caùc yeáu toá kinh teá gaén vôùi chuû nghóa tö baûn b. Boû qua vieäc xaùc laäp vò trí thoáng trò cuûa quan heä saûn xuaát vaø kieán truùc thöôïng taàng tö baûn chuû nghóa. c. Boû qua caùc yeáu toá chính trò vaø vaên hoùa gaén vôùi söï toàn taïi vaø phaùt trieån cuûa chuû nghóa tö baûn d. Caû ba ñeàu ñuùng 22. Trong cöông lónh xaây döïng ñaát nöôùc trong thôøi kyø quaù ñoä leân CNXH vaø ñöôïc cuï theå hoùa qua Ñaïi hoäi VIII vaø IX, coù neâu leân maáy nhieäm vuï cô baûn cuûa Caùch maïng Vieät Nam a. 5 b. 6 c. 4 d. 7 23. Theo quan ñieåm Caùc Maùc vaø Ph. AÊng Ghen thì caùc thuaät ngöõ sau coù ñoàng nghóa vôùi khaùi nieäm giai caáp coâng nhaân khoâng? Giai caáp voâ saûn; giai caáp xaõ hoäi hoaøn toaøn chæ döïa vaøo vieäc baùn söùc lao ñoäng cuûa mình; lao ñoäng laøm thueâ ôû theá kyû XIX; giai caáp voâ saûn hieän ñaïi; giai caáp coâng nhaân ñaïi coâng nghieäp… a. Coù b. Khoâng 24. Xeùt veà phöông thöùc lao ñoäng, phöông thöùc saûn xuaát, giai caáp coâng nhaân mang thuoäc tính cô baûn naøo? a. Coù soá löôïng ñoâng nhaát trong daân cö b. Laø giai caáp taïo ra cuûa caûi vaät chaát laøm giaøu cho xaõ hoäi c. Laø giai caáp tröïc tieáp hay giaùn tieáp vaän haønh maùy moùc coù tính chaát coâng nghieäp ngaøy caøng hieän ñaïi. d. Caû ba ñeàu ñuùng. 25. Xeùt trong quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa, giai caáp coâng nhaân coù vò trí nhö theá naøo? a. Laø giai caáp ngheøo khoå nhaát, khoâng coù taøi saûn Trang 82
 5. b. Laø giai caáp khoâng coù tö lieäu saûn xuaát, ñi laøm thueâ cho nhaø tö baûn, bò nhaø tö baûn boùc loät giaù trò thaëng dö. c. Laø giai caáp coù soá löôïng ñoâng trong daân cö, luoân ñi ñaàu trong cuoäc ñaáu tranh choáng giai caáp tö saûn. d. Caû ba ñeàu ñuùng 26. Trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi, do vaãn coøn nhieàu thaønh phaàn kinh teá neân giai caáp coâng nhaân vaãn laø giai caáp ñi laøm thueâ cho nhaø tö baûn, vaãn bò boùc loät giaù trò thaëng dö a. Ñuùng b. Sai 27. ÔÛ caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån, ñôøi soáng moät boä phaän coâng nhaân ñöôïc naâng cao (coù oâ toâ ñi laøm, coù phöông tieän sinh hoaït hieän ñaïi, coù coå phaàn …) nhö vaäy giai caáp coâng nhaân ôû nöôùc naøy coù coøn bò aùp böùc boùc loät khoâng? a. Coù b. Khoâng 28. Ñieàu kieän khaùch quan quyeát ñònh söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân laø gì? a. Ñoâng veà soá löôïng b. Taïo ra cuûa caûi laøm giaøu cho xaõ hoäi c. Gaén lieàn vôùi löïc löôïng saûn xuaát tieân tieán d. Bò boùc loät naëng neà nhaát. 29. Giai caáp coâng nhaân laø giai caáp trieät ñeå caùch maïng bôûi vì: a. Laø giai caáp ngheøo nhaát trong xaõ hoäi tö baûn b. Laø giai caáp khoâng coù taøi saûn, ñôøi soáng baáp beânh c. Laø giai caáp thöïc hieän xoùa boû cheá ñoä tö höõu d. Caû ba ñeàu ñuùng. 30. Leâ Nin khaùi quaùt quy luaät hình thaønh chính Ñaûng cuûa giai caáp coâng nhaân baèng coâng thöùc naøo? a. Lyù luaän Maùc - Leâ Nin + Phong traøo coâng nhaân --> Ñaûng coäng saûn b. Lyù luaän Maùc + Phong traøo coâng nhaân + Phong traøo yeâu nöôùc --> Ñaûng coäng saûn c. Lyù luaän Maùc - Leâ Nin + Phong traøo coâng nhaân + Phong traøo yeâu nöôùc --> Ñaûng coäng saûn d. Lyù luaän Maùc + Phong traøo coâng nhaân --> Ñaûng coäng saûn 31. Moác ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc töø taùc phaåm naøo? a. Tình caûnh giai caáp coâng nhaân Anh b. Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng Coäng saûn c. Nhöõng nguyeân lyù cuûa chuû nghóa coäng saûn d. Choáng Ñuy Rinh Trang 83
 6. 32. Ñaûng Coäng saûn laø boä phaän coâng nhaân öu tuù nhaát, tieân tieán nhaát. Noù ñöùng ngoaøi giai caáp coâng nhaân ñeå laõnh ñaïo giai caáp coâng nhaân vaø nhaân daân lao ñoäng choáng laïi giai caáp tö saûn. Ñieàu ñoù ñuùng hay sai? a. Ñuùng b. Sai 33. Cuoäc caùch maïng xaõ hoäi cuûa nöôùc naøo ñöôïc coi laø moác môû ñaàu thôøi ñaïi quaù ñoä töø chuû nghóa tö baûn leân chuû nghóa xaõ hoäi. a. Caùch maïng xaõ hoäi ôû nöôùc Trung Quoác b. Caùch maïng xaõ hoäi ôû nöôùc Phaùp c. Caùch maïng xaõ hoäi ôû nöôùc Nga d. Caùch maïng xaõ hoäi ôû Anh 34. Döïa treân cô sôû naøo Ñaûng ta khaúng ñònh con ñöôøng phaùt trieån cuûa Caùch maïng Vieät Nam laø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi khoâng qua cheá ñoä tö baûn chuû nghóa. a. Vì chuùng ta ñaõ coù ñöôïc nhöõng cô sôû vaät chaát cuûa chuû nghóa xaõ hoäi b. Vì noù phuø hôïp vôùi ñöôøng loái cuûa Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam c. Vì noù phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm cuûa ñaát nöôùc vaø xu theá phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi d. Caû ba ñeàu ñuùng. 35. Xeùt ôû goùc ñoä chính trò - xaõ hoäi, ñaëc ñieåm boåi baät cuûa thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi laø gì? a. Khoâng coøn giai caáp, ñaáu tranh giai caáp b. Khoâng coøn nhieàu hình thöùc sôû höõu, khoâng coøn boùc loät c. Laø söï toàn taïi ñan xen vaø ñaáu tranh treân taát caû caùc lónh vöïc cuûa ñôøi soáng xaõ hoäi giöõa nhaân toá xaõ hoäi môùi vaø taøn tích xaõ hoäi cuõ. d. Caû 3 ñeàu ñuùng 36. Maâu thuaãn cô baûn cuûa thôøi ñaïi ngaøy nay laø maâu thuaãn giöõa chuû nghóa xaõ hoäi vôùi chuû nghóa tö baûn. Maâu thuaãn naøy xuaát hieän ôû thôøi ñieåm naøo? a. Sau khi hoïc thuyeát Maùc ra ñôøi (1848) b. Töø sau chieán tranh theá giôùi laàn thöù 2 (1945) c. Töø sau caùch maïng thaùng möôøi Nga (1917) d. Töø sau khi Lieân Xoâ suïp ñoå. 37. Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa, khaùc caùc neàn daân chuû ñaõ coù trong lòch söû ôû ñieåm cô baûn naøo? a. Laø neàn daân chuû roäng raõi khoâng coù giôùi haïn b. Laø neàn daân chuû cuûa ngöôøi lao ñoäng c. Laø neàn daân chuû cuûa moïi giai caáp, taàng lôùp xaõ hoäi d. Laø neàn daân chuû khoâng coù tính giai caáp. 38. Heä thoáng chính trò XHCN ôû nöôùc ta hieän nay ñöôïc ra ñôøi vaøo thôøi ñieåm naøo? a. Naêm 1930 b. Naêm 1945 Trang 84
 7. c. Naêm 1954 d. Naêm 1975 39. ? 40. Vì sao giai caáp coâng nhaân Vieät Nam sôùm trôû thaønh löïc löôïng chính trò ñoäc laäp vaø giöõ vai troø laõnh ñaïo Caùch maïng Vieät Nam? a. Vì sôùm coù moái quan heä gaén boù vôùi noâng daân b. Vì ñöôïc keá thöøa truyeàn thoáng baát khuaát cuûa daân toäc c. Vì coù soá löôïng ñoâng vaø luoân ñi ñaàu trong cuoäc ñaáu tranh d. Vì sôùm hình thaønh moät chính ñaûng thöïc söï caùch maïng. 41. Ñaëc tröng cô baûn cuûa chuû nghóa xaõ hoäi laø gì? a. Khoâng coøn giai caáp vaø ñaáu tranh giai caáp b. Khoâng coøn khoaûng caùch giaøu ngheøo c. Nhaân daân lao ñoäng töøng böôùc laøm chuû tö lieäu saûn xuaát chuû yeáu. d. Caû ba ñeàu ñuùng. 42. Thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi treân phaïm vi caû nöôùc baét ñaàu töø khi naøo? a. Thaùng 2/1930 b. Thaùng 8/1945 c. Thaùng 5/1954 d. Thaùng 4/1975 43. Trong caùc cô caáu hôïp thaønh cô caáu xaõ hoäi thì cô caáu naøo giöõ vai troø quyeát ñònh trong vieäc hình thaønh caùc quan heä xaõ hoäi. a. Cô caáu ñaûng phaùi b. Cô caáu ngheà nghieäp c. Cô caáu giai caáp d. Cô caáu toân giaùo 44. Yeáu toá naøo quyeát ñònh söï lieân minh giöõa coâng nhaân vôùi noâng daân vaø trí thöùc? a. Do cuøng soáng trong moät quoác gia daân toäc b. Do coù nhöõng lôïi ích cô baûn thoáng nhaát vôùi nhau c. Do coù chung neàn vaên hoùa, taâm lyù d. Do söï mong muoán cuûa giai caáp coâng nhaân 45. Trong nhöõng noäi dung sau ñaây thì noäi dung naøo ñöôïc coi laø tö töôûng cô baûn trong cöông lónh daân toäc cuûa chuû nghóa Maùc – Leâ Nin? a. Caùc daân toäc bò aùp böùc phaûi ñoaøn keát laïi b. Caùc daân toäc hoaøn toaøn bình ñaúng c. Lieân hieäp coâng nhaân taát caû caùc daân toäc d. Caùc daân toäc ñöôïc quyeàn töï quyeát Trang 85
 8. 46. Trong nhöõng noäi dung cuûa quyeàn daân toäc töï quyeát thì noäi dung naøo ñöôïc coi laø cô baûn, tröôùc heát? a. Töï quyeát veà kinh teá b. Töï quyeát veà veà vaên hoùa c. Töï quyeát veà chính trò d. Töï quyeát trong caùc moái quan heä quoác teá 47. Trong 1 quoác gia coù nhieàu daân toäc nhö nöôùc ta thì vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà naøo ñöôïc coi laø coù yù nghóa cô baûn ñeå caùc daân toäc thöïc söï bình ñaúng? a. Öu tieân giuùp ñôõ tö lieäu sinh hoaït cho ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. b. Kieân quyeát choáng bieåu hieän kyø thò daân toäc c. Naâng cao trình ñoä vaên hoùa cho ñoàng baøo daân toäc thieåu soá d. Xoùa boû daàn söï cheânh leäch veà moïi maët giöõa caùc daân toäc do lòch söû ñeå laïi. 48. ? 49. Daân toäc Vieät Nam ñöôïc hình thaønh khi naøo? a. Töø khi xuaát hieän phong traøo yeâu nöôùc choáng thöïc daân Phaùp b. Töø khi Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam ra ñôøi c. Töø trong thôøi kyø phong kieán caùch ñaây haøng ngaøn naêm d. Töø khi ñaát nöôùc hoaøn toaøn thoáng nhaát (1975) 50. ÔÛ phöông Ñoâng, söï taùc ñoäng cuûa nhaân toá cô baûn naøo hình thaønh neân daân toäc? a. Do söï phaùt trieån veà kinh teá b. Do yeâu caàu ñoaøn keát ñaáu tranh choáng thieân tai vaø xaâm löôïc c. Do quaù trình ñoàng hoùa caùc boä toäc phong kieán d. Caû ba ñeàu sai 51. Trong nhöõng noäi dung sau ñaây thì noäi dung naøo noùi leân ñaëc ñieåm daân toäc Vieät Nam? a. Caùc daân toäc ñeàu coù tieáng noùi vaø chöõ vieát rieâng b. Khoâng daân toäc naøo coù vuøng laõnh thoå rieâng c. Khoâng coøn söï cheânh leäch giöõa caùc daân toäc d. Caùc daân toäc ñaõ phaùt trieån ñeán trình ñoä vaên minh 52. Ñeå taêng cöôøng khoái ñaïi ñoaøn keát daân toäc ôû nöôùc ta hieän nay thì chính saùch cuï theå naøo ñöôïc coi laø vaán ñeà cöïc kyø quan troïng? a. Taêng cöôøng boài döôõng, ñaøo taïo caùn boä daân toäc ít ngöôøi b. Phaùt huy truyeàn thoáng ñoaøn keát c. Toân troïng lôïi ích, truyeàn thoáng, vaên hoùa, ngoân ngöõ, phong tuïc taäp quaù cuûa caùc daân toäc. d. Phaùt trieån kinh teá haøng hoùa ôû vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá. 53. Caùc daân toäc ít ngöôøi ôû Vieät Nam hieän nay chieám bao nhieâu phaàn traêm daân soá caû nöôùc? a. 25% b. 15% Trang 86
 9. c. 13% d. 20% 54. Baûn chaát cuûa toân giaùo laø gì? a. Laø söï phaûn aùnh toàn taïi xaõ hoäi b. Laø söï phaûn aùnh nhöõng sai laàm cuûa hieän thöïc khaùch quan vaøo ñaàu oùc con ngöôøi c. Laø söï buoàn, vui, sung söôùng cuûa con ngöôøi d. Laø söï phaûn aùnh sai laàm hieän thöïc khaùch quan vaøo ñaàu oùc con ngöôøi. 55. Vì sao noùi toân giaùo laø phaïm truø lòch söû a. Vì toân giaùo ra ñôøi phaùt trieån cuøng vôùi con ngöôøi b. Vì toân giaùo chæ ra ñôøi, toàn taïi, bieán ñoåi trong 1 giai ñoaïn nhaát ñònh cuûa lòch söû loaøi ngöôøi. c. Vì toân giaùo xuaát hieän raát sôùm vaø noù ngaøy caøng phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi d. Vì toân giaùo phaûn aùnh khaùt voïng cuûa con ngöôøi. 56. Tín ngöôõng toân giaùo khaùc caùc loaïi tín ngöôõng khaùc ôû ñieåm cô baûn naøo? a. Tín ngöôõng toân giaùo coù ôû taát caû caùc nöôùc b. Tín ngöôõng toân giaùo coù soá löôïng tín ñoà ñoâng hôn c. Tín ngöôõng toân giaùo coù heä thoáng giaùo lyù, giaùo luaät d. Tín ngöôõng toân giaùo ra ñôøi sôùm hôn 57. Vì sao toân giaùo mang tính chính trò? a. Do söï keùm hieåu bieát cuûa con ngöôøi b. Vì toân giaùo höôùng con ngöôøi ñeán theá giôùi khoâng coù thöïc c. Vì toân giaùo coù giaù trò tích cöïc veà maët ñaïo ñöùc d. Vì caùc giai caáp boùc loät thoáng trò thöôøng lôïi duïng toân giaùo ñeå phuïc vuï lôïi ích cuûa mình 58. Theá naøo laø xoùa boû maët chính trò cuûa toân giaùo? a. Laø xoaù boû maët hö aûo cuûa toân giaùo b. Laø xoaù boû söï toàn taïi cuûa caùc toân giaùo c. Laø xoaù boû keû lôïi duïng toân giaùo d. Laø xoaù boû moïi quan heä quoác teá cuûa toân giaùo. 59. Soá löôïng tín ñoà caùc toân giaùo ôû nöôùc ta hieän nay coù khoaûng bao nhieâu? a. 50 trieäu b. 30 trieäu c. 40 trieäu d. 20 trieäu 60. Tín ngöôõng laø khaùi nieäm roäng hôn hay heïp hôn khaùi nieäm toân giaùo? a. Roäng hôn b. Heïp hôn Trang 87
 10. 61. Meâ tín dò ñoan gioáng hay khaùc vôùi tín ngöôõng a. Gioáng b. Khaùc 62. Vieäc xaùc ñònh hieän töôïng meâ tín dò ñoan hay tín ngöôõng döïa vaøo yeáu toá naøo? a. Döïa vaøo nghi leã tieán haønh cuûa haønh vi ñoù b. Döïa vaøo haäu quaû cuûa haønh vi ñoù c. Döïa vaøo noäi dung, quan nieäm cuûa haønh vi ñoù d. Caû ba ñeàu ñuùng 63. ? 64. Giöõa chuû nghóa Maùc – Leâ Nin, heä tö töôûng chuû ñaïo cuûa xaõ hoäi Xaõ hoäi chuû nghóa vaø heä tö töôûng toân giaùo khaùc nhau ôû ñieåm naøo? a. Khaùc nhau ôû theá giôùi quan b. Khaùc nhau ôû nhaân sinh quan c. Khaùc nhau ôû con ñöôøng möu caàu haïnh phuùc cho nhaân daân d. Caû ba ñeàu ñuùng 65. Vì sao phaûi coù quan ñieåm lòch söû khi giaûi quyeát vaán ñeà toân giaùo? a. Vì ôû moãi thôøi kyø lòch söû khaùc nhau, vai troø, taùc ñoäng cuûa töøng toân giaùo vôùi ñôøi soáng xaõ hoäi khoâng gioáng nhau. b. Vì söï ra ñôøi cuûa toân giaùo khoâng gioáng nhau c. Vì toân giaùo toàn taïi ôû nhieàu nöôùc khaùc nhau d. Vì söï hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa toân giaùo gaén lieàn vôùi söï hình thaønh, phaùt trieån cuûa loaøi ngöôøi 66. ? 67. Söï khaùc nhau cô baûn giöõa coäng ñoàng daân toäc vaø coäng ñoàng boä toäc laø ôû ñieåm naøo? a. Khaùc nhau ôû nôi cö truù b. Khaùc nhau veà vaên hoùa, taâm lyù c. Khaùc nhau ôû moái quan heä gaén boù veà kinh teá giöõa caùc thaønh vieân d. Khaùc nhau ôû tieáng noùi vaø phong tuïc, taäp quaùn, tín ngöôõng 68. ÔÛ phöông Taây, nhaân toá cô baûn naøo thuùc ñaåy söï hình thaønh daân toäc? a. Do söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát vaø trao ñoåi haøng hoùa b. Do söï hình thaønh tieáng noùi vaø chöõ vieát rieâng cuûa moãi daân toäc c. Do söï hình thaønh caùc vuøng laõnh thoå rieâng d. Do söï phaùt trieån veà vaên hoùa, taâm lyù. 69. Xu höôùng thöù nhaát cuûa söï phaùt trieån caùc daân toäc laø gì? a. Xu höôùng phaùt trieån neàn vaên hoùa vaø taâm lyù rieâng cuûa moãi daân toäc b. Xu höôùng taùch ra ñeå thaønh laäp coäng ñoàng caùc daân toäc ñoäc laäp c. Xu höôùng caùc daân toäc mong muoán trao ñoåi vôùi nhau ñeå cuøng phaùt trieån Trang 88
 11. d. Caû ba ñeàu sai. 70. Phaät giaùo vaøo nöôùc ta khi naøo? a. Töø theá kyû thöù VI tröôùc coâng nguyeân b. Töø theá kyû thöù I, thöù II sau coâng nguyeân c. Töø theá kyû thöù V sau coâng nguyeân d. Töø theá kyû thöù VIII sau coâng nguyeân 71. ? 72. ? 73. ? 74. Gia ñình laø hình thöùc toå chöùc ñôøi soáng coäng ñoàng cuûa con ngöôøi. Noù hình thaønh, toàn taïi, phaùt trieån döïa treân quan heä naøo? a. Quan heä hoân nhaân b. Quan heä huyeát thoáng c. Quan heä nuoâi döôõng d. Caû ba ñeàu ñuùng 75. Quan heä hoân nhaân laø quan heä gì? a. Laø quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình b. Laø quan heä giöõa vôï vaø choàng c. Laø quan heä giöõa caùc thaønh vieân trong gia ñình vôùi doøng hoï d. Caû ba ñeàu ñuùng 76. Chöùc naêng xaõ hoäi naøo ñöôïc coi laø chöùc naêng rieâng coù cuûa gia ñình? a. Phaùt trieån kinh teá vaø toå chöùc ñôøi soáng b. Taùi saûn xuaát ra con ngöôøi c. Boài döôõng giaùo duïc theá heä con caùi d. Thoûa maõn nhu caàu taâm sinh lyù, tình caûm 77. Nguyeân nhaân saâu xa cuûa cuoäc caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa laø gì? a. Laø söï lôùn maïnh cuûa giai caáp coâng nhaân b. Laø söï hình thaønh vaø vai troø laõnh ñaïo cuûa Ñaûng Coäng saûn c. Laø söï phaùt trieån cuûa löïc löôïng saûn xuaát d. Do giai caáp tö saûn ñaõ loãi thôøi veà phöông dieän lòch söû. 78. Ñieàu kieän vaø tieàn ñeà kinh teá - xaõ hoäi ñeå xaây döïng gia ñình trong chuû nghóa xaõ hoäi laø gì? a. Laø vieäc hoaøn thieän caùc chính saùch vaên hoùa – xaõ hoäi b. Laø vieäc phaùt trieån giaùo duïc, ñaøo taïo c. Laø vieäc phaùt trieån khoa hoïc – coâng ngheä hieän ñaïi d. Laø vieäc thuû tieâu cheá ñoä ngöôøi boùc loät ngöôøi 79. Ñieàu kieän vaø tieàn ñeà chính trò vaø vaên hoùa – xaõ hoäi ñeå xaây döïng gia ñình trong chuû nghóa xaõ hoäi laø gì? Trang 89
 12. a. Laø vieäc phaùt trieån kinh teá nhieàu thaønh phaàn b. Laø vieäc xaây döïng, hoaøn thieän heä thoáng luaät phaùp, trong ñoù coù luaät hoân nhaân vaø gia ñình c. Laø vieäc naâng cao ñôøi soáng vaät chaát cho nhaân daân d. Caû ba ñeàu ñuùng 80. Con ngöôøi xaõ hoäi chuû nghóa bao goàm nhöõng con ngöôøi töø xaõ hoäi naøo? a. Con ngöôøi töø xaõ hoäi cuõ ñeå laïi b. Con ngöôøi sinh ra trong xaõ hoäi môùi c. Con ngöôøi töø xaõ hoäi cuõ ñeå laïi vaû caû con ngöôøi sinh ra trong xaõ hoäi môùi d. Caû ba ñeàu sai 81. Trong ñieàu kieän töï nhieân, soá löôïng nguoàn nhaân löïc taêng thì chaát löôïng nguoàn nhaân löïc trong töøng ñôn vò coù taêng hay khoâng? a. Coù b. Khoâng 82. Chaát löôïng nguoàn nhaân löïc taêng thì soá löôïng nguoàn nhaân löïc trong töøng ñôn vò coù taêng hay khoâng? a. Coù b. Khoâng 83. Nhöõng noäi dung sau ñaây, nhöõng noäi dung naøo ñöôïc coi laø phöông höôùng ñeå phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi Vieät Nam hieän nay? a. Ñaåy maïnh coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa, phaùt trieån neàn kinh teá ñaát nöôùc b. Xaây döïng vaø töøng böôùc hoaøn chænh 1 heä thoáng chính saùch xaõ hoäi phuø hôïp. c. Töøng böôùc xaây döïng vaø khoâng ngöøng hoaøn thieän cô cheá quaûn lyù cuûa cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa. d. Caû ba ñeàu ñuùng 84. Tính taát yeáu cuûa caùch maïng xaõ hoäi chuû nghóa treân lónh vöïc tö töôûng vaø vaên hoùa xuaát phaùt töø caên cöù naøo? a. Xuaát phaùt töø cuoäc ñaáu tranh giai caáp treân lónh vöïc tö töôûng vaø vaên hoùa trong thôøi ñaïi ngaøy nay. b. Xuaát phaùt töø yeâu caàu khoâng ngöøng naâng ñôøi soáng vaät chaát cuûa nhaân daân lao ñoäng c. Xuaát phaùt töø yeâu caàu giaûi quyeát caùc moái quan heä quoác teá d. Caû ba ñeàu ñuùng 85. Taùc giaû cuûa taùc phaàm “Tuyeân ngoân Ñaûng Coäng saûn” laø ai? a. Caùc Maùc b. Ph. AÊng Ghen c. Leâ Nin d. Caùc Maùc vaø Ph. AÊng ghen 86. ? 87. Khaùi nieäm heä thoáng chính trò xaõ hoäi chuû nghóa do ai ñöa ra? Trang 90
 13. a. Caùc Maùc b. Ph. AÊng Ghen c. Leânin d. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam 88. Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa coù caàn keá thöøa nhaø nöôùc tö saûn khoâng? a. Coù b. Khoâng? 89. Neàn daân chuû xaõ hoäi chuû nghóa coù caàn keá thöøa neàn daân chuû tö saûn khoâng? a. Coù b. Khoâng? 90. Quan heä saûn xuaát xaõ hoäi chuû nghóa coù caàn keá thöøa Quan heä saûn xuaát tö baûn khoâng? a. Coù b. Khoâng? 91. Trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi, cô caáu xaõ hoäi – giai caáp bieán ñoåi theo xu höôùng xích laïi gaàn nhau giöõa caùc giai caáp taàng lôùp veà moái quan heä vôùi tö lieäu saûn xuaát, ñieàu ñoù ñuùng hay sai? a. Ñuùng b. Sai 92. Hoân nhaân 1 vôï 1 choàng ñöôïc thöøa nhaän baèng phaùp luaät ôû thôøi kyø naøo ôû thôøi kyø naøo cuûa lòch söû loaøi ngöôøi a. Thôøi xuaát hieän cheá ñoä chieám höõu noâ leä b. Thôøi cheá ñoä phong kieán ra ñôøi c. Thôøi kyø chuû nghóa tö baûn ra ñôøi d. Thôøi kyø giai caáp coâng nhaân giaønh ñöôïc chính quyeàn 93. Theo quan ñieåm cuûa chuû nghóa Maùc – Leânin, caên cöù ñeå phaân chia söï caùc thôøi ñaïi khaùc nhau trong lòch söû laø gì? a. Soá löôïng saûn phaåm laøm ra b. Yeáu toá taâm lyù, vaên hoùa c. Soá löôïng caùc giai caáp d. Hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi vaø giai caáp ñaïi dieän cho noù 94. Vì sao caùch maïng thaùng möôøi Nga ñöôïc coi laø môû ñaàu thôøi ñaïi môùi? a. Vì ñaây laø cuoäc caùch maïng cuûa moät nöôùc coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi b. Vì cuoäc caùch maïng naøy ñaõ ñöa ngöôøi lao ñoäng leân vai troø chuû theå cuûa xaõ hoäi c. Vì cuoäc caùch maïng naøy gaëp nhieàu khoù khaên, chòu nhieàu söï phaûn kích cuûa caùc theá löïc thuø ñòch d. Caû ba ñeàu ñuùng 95. Phaùt minh naøo cuûa Maùc vaø AÊng Ghen ñöôïc coi laø cô sôû lyù luaän tröïc tieáp hình thaønh neân boä phaän thöù 3 trong hoïc thuyeát cuûa Maùc? Trang 91
 14. a. Chuû nghóa duy vaät lòch söû b. Chuû nghóa duy vaät bieän chöùng c. Hoïc thuyeát giaù trò thaëng dö d. Söù meänh lòch söû cuûa giai caáp coâng nhaân 96. Gaây oâ nhieãm cho moâi tröôøng soáng cuûa con ngöôøi chuû yeáu do nöôùc phaùt trieån hay nöôùc chaäm phaùt trieån? a. Nöôùc phaùt trieån (nöôùc giaøu) b. Nöôùc chaäm phaùt trieån (nöôùc ngheøo) 97. ? 98. Vaán ñeà buøng noå daân soá coù laø vaán ñeà caáp baùch ñoái vôùi nöôùc giaøu khoâng? a. Coù b. Khoâng? 99. Sau khi chuû nghóa xaõ hoäi ôû Lieân Xoâ vaø Ñoâng AÂu bò suïp ñoå, vaø chuû nghóa xaõ hoäi ñang laâm vaøo tình traïng thoaùi traøo thì cuoäc ñaáu tranh giai caáp, daân toäc treân theá giôùi coù coøn dieãn ra nöõa khoâng? a. Coù b. Khoâng 100. ? 101. Lieân bang Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Xoâ Vieát thaønh laäp vaøo naêm naøo? a. 1917 b. 1920 c. 1921 d. 1922 102. Nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân ra ñôøi ôû nöôùc naøo? a. Nga b. Phaùp c. Trung Quoác d. Anh 103. Nhaø nöôùc ñaàu tieân cuûa giai caáp coâng nhaân teân goïi laø gì? a. Xoâ Vieát b. Daân chuû nhaân daân c. Coâng xaõ d. Coäng hoøa 104. Khaùi nieäm chuyeân chính voâ saûn ñöôïc Maùc söû duïng laàn ñaàu tieân trong taùc phaåm naøo? a. Tuyeân ngoân cuûa Ñaûng coäng saûn b. Ñaáu tranh giai caáp ôû Phaùp 1848 – 1850 c. Tình caûnh giai caáp coâng nhaân Anh Trang 92
 15. d. Tö baûn 105. Nöôùc ta ñònh höôùng leân chuû nghóa xaõ hoäi nhöng hieän nay coøn toàn taïi thaønh phaàn kinh teá tö baûn, coøn toàn taïi tö saûn, coøn toàn taïi hieän töôïng boùc loät. Nhö vaäy coù maâu thuaãn khoâng? a. Coù b. Khoâng 106. Yeáu toá naøo ñöôïc xem laø quyeát ñònh ñeå phaùt huy nguoàn löïc con ngöôøi a. Naâng cao trình ñoä vaên hoùa b. Giaùo duïc veà ñaïo ñöùc, loái soáng c. Giaûi quyeát vieäc laøm d. Giuùp ñôõ voán ñeå phaùt trieån saûn xuaát 107. Heä thoáng chính trò xaõ hoäi chuû nghóa mang baûn chaát giai caáp naøo? a. Giai caáp coâng nhaân b. Giai caáp noâng daân c. Taàng lôùp trí thöùc d. Khoâng mang baûn chaát giai caáp naøo? 108. Taùc phaåm naøo mang teân cuûa Maùc nhöng laø saûn phaåm cuûa Maùc - AÊng Ghen ñöôïc Leâ Nin ñaùnh giaù laø “taùc phaåm chuû yeáu vaø cô baûn trình baøy chuû nghóa xaõ hoäi khoa hoïc”? a. Taùc phaåm Choáng Ñuy Rinh b. Taùc phaåm Nhöõng nguyeân lyù cuûa chuû nghóa coäng saûn c. Taùc phaåm Tö baûn d. Tính caùch giai caáp coâng nhaân Anh 109. ? Ñaùp aùn: Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Caâu Ñaùp aùn Trang 93
 16. 1 a 23 d 45 b 67 a 89 d 2 d 24 a 46 c 68 d 90 a 3 b 25 c 47 c 69 c 91 a 4 d 26 b 48 d 70 a 92 a 5 c 27 b 49 c 71 b 93 a 6 d 28 a 50 c 72 b 94 c 7 d 29 c 51 b 73 c 95 d 8 b 30 c 52 b 74 d 96 b 9 c 31 d 53 d 75 c 97 d 10 b 32 b 54 76 d 98 a 11 b 33 b 55 d 77 b 99 b 12 b 34 c 56 b 78 b 100 a 13 c 35 c 57 c 79 c 101 a 14 c 36 c 58 d 80 d 102 a 15 d 37 c 59 c 81 b 103 d 16 b 38 b 60 d 82 c 104 b 17 d 39 d 61 b 83 b 105 c 18 b 40 b 62 a 84 b 106 b 19 b 41 d 63 b 85 d 107 20 c 42 c 64 b 86 a 108 c 21 b 43 d 65 d 87 d 109 a 22 d 44 c 66 d 88 b 110 c 111 b Trang 94
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=9401

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2