intTypePromotion=1

Chăm sóc thai phụ nôn nặng do thai nghén

Chia sẻ: Romano Romano | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
168
lượt xem
32
download

Chăm sóc thai phụ nôn nặng do thai nghén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong 3 tháng đầu của thai nghén, cảm thấy mỏi mệt hoặc buồn nôn là khá phổ biến, có đến 70% phụ nữ buồn nôn và nôn từ nhẹ đến trung bình, từ tháng thứ 4 thì giảm đi. Mức độ buồn nôn và nôn (ói mửa) khác nhau tuỳ người. Có người chỉ cảm thấy hơi buồn nôn vào buổi sáng nhưng cũng có người buồn nôn và ói mửa liên tục suốt cả ngày. Đối với phụ nữ có thai lần đầu, tình trạng này thường được gọi là ốm nghén và cũng dễ gặp tình trạng nghiêm trọng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chăm sóc thai phụ nôn nặng do thai nghén

  1. − ThiÕu hôt kiÕn thøc vÒ bÖnh, lo l¾ng vÒ t×nh tr¹ng bÖnh. ch¨m sãc thai phô n«n nÆng do thai nghÐn − Nguy c¬ cho thai vµ mÑ do rèi lo¹n n−íc, ®iÖn gi¶i vµ chÊt dinh d−ìng 1. NhËn ®Þnh 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc − T×nh tr¹ng n«n cña thai phô: Thêi ®iÓm xuÊt hiÖn, sè − Theo dâi kh¶ n¨ng hÊp thu cña thai phô. lÇn, chÊt n«n, møc ®é n«n. − − Theo dâi vÒ mµu s¾c da, c¸c dÊu hiÖu mÊt n−íc ë da Møc ®é khã chÞu cña thai phô khi n«n: §au häng, cã hµng ngµy mïi khã chÞu ë miÖng, ®au th−îng vÞ, mÖt mái,... − Theo dâi l−îng n−íc tiÓu, tû träng, aceton trong n−íc − Mµu s¾c da, c¸c dÊu hiÖu mÊt n−íc ë da. tiÓu hµng ngµy − Theo dâi l−îng n−íc tiÓu, tû träng, aceton trong n−íc − Theo dâi ®iÖn gi¶i ®å vµ c¸c kÕt qu¶ cËn l©m sµng tiÓu kh¸c hµng ngµy − Theo dâi ®iÖn gi¶i ®å vµ c¸c kÕt qu¶ cËn l©m sµng kh¸c − Theo dâi c¸c dÊu hiÖu sinh tån: M¹ch, huyÕt ¸p, nhÞp − Theo dâi c¸c dÊu hiÖu sinh tån: M¹ch, huyÕt ¸p, nhÞp thë, nhiÖt ®é,… 2 lÇn/ ngµy thë, nhiÖt ®é,… − Cung cÊp th«ng tin vÒ bÖnh cho thai phô: Nguyªn − C¸c yÕu tè ¶nh h−ëng lµm dÊu hiÖu n«n nÆng lªn nh©n, dÊu hiÖu, diÔn biÕn, c¸c ®iÒu trÞ cã thÓ ¸p dông − − Sù hiÓu biÕt cña thai phô ®èi víi héi chøng n«n nÆng H−íng dÉn chÕ ®é ¨n, chÕ ®é vËn ®éng, chÕ ®é vÖ sinh − − Møc ®é lo l¾ng vµ kh«ng tho¶i m¸i cña thai phô Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi. − T×nh tr¹ng thai qua th¨m kh¸m l©m sµng: ChiÒu cao 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc tö cung, ®¸nh gi¸ tuæi thai, kh¸m trong, qua c¸c th¨m dß nh−: siªu ©m, chäc dß buång èi, test thö thai,… − Dïng thuèc gi¶m n«n khi cã y lÖnh cña b¸c sü − C¸c dÊu hiÖu bÊt th−êng: §au bông, ra m¸u,… − Bï dÞch cho thai phô b»ng ®−êng uèng, truyÒn,… − theo y lÖnh cña b¸c sü. ChÕ ®é ¨n, nghØ, vÖ sinh cña thai phô. − Theo dâi mµu s¾c da, c¸c dÊu hiÖu mÊt n−íc, c¸c 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc/ chÈn ®o¸n ch¨m sãc dÊu hiÖu sinh tån: M¹ch, huyÕt ¸p, nhÞp thë, nhiÖt ®é, sè l−îng n−íc tiÓu trong 24 giê vµ ghi vµo phiÕu − Rèi lo¹n n−íc vµ ®iÖn gi¶i do n«n nhiÒu ch¨m sãc. 107 108
  2. − ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p kh«ng dïng thuèc cã t¸c dông gi¶m n«n cho thai phô: T− thÕ n»m, th− gi·n, Ch¨m sãc thai phô cao huyÕt ¸p do thai nghÐn c¸ch thë, ch−êm l¹nh lªn tr¸n, cæ, g¸y. - (nhiÔm ®éc thai nghÐn) − VÖ sinh r¨ng miÖng th−êng xuyªn, vÖ sinh th©n thÓ, vÖ sinh bé phËn sinh dôc ngoµi cho thai phô. − §éng viªn, gi¶i thÝch cho thai phô ®Ó thai phô yªn t©m. 1. NhËn ®Þnh − TËp cho thai phô ¨n trë l¹i dÇn dÇn b»ng ph−¬ng − Sù hiÓu biÕt cña thai phô ®èi víi nhiÔm ®éc thai nghÐn. ph¸p ¨n l¹nh − Toµn tr¹ng: HuyÕt ¸p, m¹ch, nhÞp thë, da, niªm m¹c, − Cung cÊp th«ng tin vÒ bÖnh cho thai phô: Nguyªn th©n nhiÖt, dÊu hiÖu phï. nh©n, dÊu hiÖu, diÔn biÕn, c¸c ®iÒu trÞ cã thÓ ¸p dông. − C¸c dÊu hiÖu kh¸c: §au ®Çu, chãng mÆt, buån n«n, − Gióp ®ì b¸c sü trong khi th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ, th«ng n«n, ®au th−îng vÞ,… b¸o c¸c kÕt qu¶ th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho thai phô − ChÕ ®é ¨n, nghØ, vÖ sinh cña thai phô − Th«ng b¸o cho b¸c sü mäi thay ®æi vµ bÊt th−êng cña thai trªn l©m sµng vµ cËn l©m sµng − C¸c dÊu hiÖu cËn l©m sµng, kÕt qu¶ ®iÒu trÞ. − Cho thai phô n»m nghiªng tr¸i. N»m nghØ t¹i gi−êng, 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc/ chÈn ®o¸n ch¨m sãc vËn ®éng nhÑ nhµng t¹i gi−êng. − Cho thai phô thë oxy qua mÆt n¹ hoÆc qua sonde mòi − ThiÕu hôt kiÕn thøc vÒ bÖnh. khi cã chØ ®Þnh cña b¸c sü. − Rèi lo¹n huyÕt ®éng vµ tim m¹ch do t¨ng huyÕt ¸p. − Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi. − Nguy c¬ suy thai do gi¶m tuÇn hoµn m¸u rau thai. 5. §¸nh gi¸ ch¨m sãc 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc 5.1. Ch¨m sãc cã hiÖu qu¶ khi: Ng−êi bÖnh tho¶i m¸i, ¨n − Cung cÊp th«ng tin vÒ nhiÔm ®éc thai nghÐn cho thai uèng ®−îc, t¨ng c©n, hÕt n«n, kh«ng x¶y ra biÕn chøng phô. trong khi ®iÒu trÞ, thai nhi ph¸t triÓn b×nh th−êng. − Theo dâi c¸c dÊu hiÖu sinh tån 3 – 6 giê/lÇn. 5.2. Ch¨m sãc ch−a cã hiÖu qu¶: Ng−êi bÖnh mÖt mái, kh«ng ¨n ®−îc, sót c©n, xuÊt hiÖn biÕn chøng: n«n nhiÒu, − Theo dâi phï ë mÆt, ch©n, tay, ngãn ch©n, ngãn tay, thai nhi kh«ng ph¸t triÓn,… theo dâi l−îng n−íc tiÓu 24 giê/ngµy. 109 110
  3. − − Theo dâi protein niÖu vµ c¸c dÊu hiÖu cËn l©m sµng Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi. kh¸c: urª, creatinin m¸u, ®iÖn gi¶i ®å, c«ng thøc m¸u,… 5. §¸nh gi¸ ch¨m sãc − Theo dâi tim thai. 5.1. Ch¨m sãc cã hiÖu qu¶ khi: Ng−êi bÖnh tho¶i m¸i, hÕt − H−íng dÉn chÕ ®é ¨n, chÕ ®é vËn ®éng, chÕ ®é vÖ sinh. nhøc ®Çu, chãng mÆt, buån n«n, hÕt ®au vïng th−îng − vÞ,… kh«ng x¶y ra biÕn chøng trong khi ®iÒu trÞ, thai nhi Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi. ph¸t triÓn b×nh th−êng. 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc 5.2. Ch¨m sãc ch−a cã hiÖu qu¶: Ng−êi bÖnh mÖt mái, − Cung cÊp th«ng tin vÒ nhiÔm ®éc thai nghÐn cho thai kh«ng ¨n ®−îc, xuÊt hiÖn biÕn chøng: n«n nhiÒu, t¨ng phô: Nguyªn nh©n, dÊu hiÖu, diÔn biÕn, c¸c ®iÒu trÞ huyÕt ¸p, thai nhi kh«ng ph¸t triÓn,… cã thÓ ¸p dông. − Gióp ®ì b¸c sü trong khi th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ, th«ng ch¨m sãc thai phô tiÒn s¶n giËt - s¶n giËt b¸o c¸c kÕt qu¶ th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho thai phô. − Theo dâi toµn tr¹ng, da, niªm m¹c, s¾c mÆt, m¹ch, nhiÖt ®é, huyÕt ¸p ghi phiÕu ch¨m sãc. 1. NhËn ®Þnh − C©n thai phô hµng ngµy, ®o l−îng n−íc tiÓu trong − Sù hiÓu biÕt, kh¶ n¨ng nhËn thøc cña thai phô ®èi 24 giê. víi nhiÔm ®éc thai nghÐn. − Ghi chÐp vµ th«ng b¸o c¸c t¸c dông phô. − Toµn tr¹ng: HuyÕt ¸p, m¹ch, nhÞp thë, da, niªm m¹c, − Cho thai phô n»m nghiªng tr¸i. th©n nhiÖt, dÊu hiÖu phï vµ c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh−: ®au ®Çu, chãng mÆt, buån n«n, n«n, ®au th−îng vÞ,… − Cho thai phô thë oxy qua mÆt n¹ hoÆc qua sonde mòi − C©n b»ng dÞch cña thai phô nÕu cã biÓu hiÖn thai suy. − − C¸c dÊu hiÖu cËn l©m sµng vµ kÕt qu¶ ®iÒu trÞ. ChuÈn bÞ ph−¬ng tiÖn cÊp cøu s¬ sinh non yÕu, ng¹t. − − NhËn ®Þnh tim thai trªn monitor: NhÞp tim thai c¬ H−íng dÉn chÕ ®é ¨n (t¨ng ®¹m, dÇu thùc vËt, ¨n nh¹t b¶n, sù biÕn ®æi nhÞp tim thai, kiÓu nhÞp tim thai. t−¬ng ®èi hoÆc tuyÖt ®èi ). − − H−íng dÉn chÕ ®é vËn ®éng, vÖ sinh th©n thÓ, vÖ sinh ChÕ ®é ¨n, nghØ, vÖ sinh cña thai phô. r¨ng miÖng, vÖ sinh bé phËn sinh dôc ngoµi. 111 112
  4. − Th«ng b¸o cho b¸c sü mäi thay ®æi nhÞp tim thai trªn 2. Nh÷ng vÊn ®Ò cÇn ch¨m sãc/ chÈn ®o¸n ch¨m sãc monitor − ThiÕu hôt kiÕn thøc vÒ bÖnh. − Cho thai phô n»m n¬i yªn tÜnh, tho¸ng Êm, tr¸nh giã − Rèi lo¹n huyÕt ®éng vµ tim m¹ch do t¨ng huyÕt ¸p. lïa, gi−êng n»m cã thµnh cao, cè ®Þnh ch©n, tay, ng¸ng miÖng,… khi cã c¬n giËt. − Nguy c¬ chÊn th−¬ng do tæn th−¬ng n·o. − Theo dâi toµn tr¹ng: HuyÕt ¸p, m¹ch, nhÞp thë, da, − Nguy c¬ suy thai do gi¶m tuÇn hoµn m¸u rau thai. niªm m¹c, th©n nhiÖt, dÊu hiÖu phï vµ c¸c dÊu hiÖu kh¸c nh−: ®au ®Çu, chãng mÆt, buån n«n, n«n, ®au 3. LËp kÕ ho¹ch ch¨m sãc th−îng vÞ,…theo dâi protein niÖu vµ c¸c dÊu hiÖu cËn l©m sµng kh¸c. − Cung cÊp th«ng tin vÒ nhiÔm ®éc thai nghÐn vµ gi¶i − thÝch cho thai phô. C©n thai phô, ghi chÐp vµ th«ng b¸o nh÷ng t¸c dông phô. − Theo dâi toµn tr¹ng, dÊu hiÖu sinh tån. − Cho thai phô thë oxy qua mÆt n¹ hoÆc qua sonde mòi − Gióp ®ì b¸c sü trong khi th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ. − ChuÈn bÞ cÊp cøu s¬ sinh non yÕu, ng¹t − Th«ng b¸o cho b¸c sü mäi thay ®æi nhÞp tim thai trªn − monitor ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¸c dông cô vµ ph−¬ng tiÖn, thuèc cÊp cøu. − §¶m b¶o ®−êng thë cña thai phô ph¶i th«ng tèt. − Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c. − Chèng sang chÊn khi cã c¬n giËt. − Thùc hiÖn y lÖnh ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c. 5. §¸nh gi¸ ch¨m sãc 4. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ch¨m sãc 5.1. Ch¨m sãc cã hiÖu qu¶ khi: Ng−êi bÖnh tho¶i m¸i, hÕt nhøc ®Çu, chãng mÆt, buån n«n, hÕt ®au vïng th−îng − Cung cÊp th«ng tin vÒ nhiÔm ®éc thai nghÐn cho thai vÞ,… kh«ng x¶y ra biÕn chøng trong khi ®iÒu trÞ, thai nhi phô: Nguyªn nh©n, dÊu hiÖu, diÔn biÕn, c¸c ®iÒu trÞ ph¸t triÓn b×nh th−êng. cã thÓ ¸p dông vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c. 5.2. Ch¨m sãc ch−a cã hiÖu qu¶: Ng−êi bÖnh mÖt mái, − Gióp ®ì b¸c sü trong khi th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ, th«ng kh«ng ¨n ®−îc, xuÊt hiÖn biÕn chøng: n«n nhiÒu, t¨ng b¸o c¸c kÕt qu¶ th¨m kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho thai phô. huyÕt ¸p, lªn c¬n giËt, thai nhi kh«ng ph¸t triÓn,… − Gi¶i thÝch vÒ c¸c thñ thuËt cã thÓ lµm cho thai phô: c¸ch thøc, môc ®Ých, kÕt qu¶ cã thÓ ®¹t ®−îc,... 113 114
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2