intTypePromotion=1

Chỉ thị 25/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
44
lượt xem
1
download

Chỉ thị 25/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị 25/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 1999

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị 25/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a  h ñ   í ng C h Ý n h   h ñ   è  25/1998/CT­T T g T t p s n g µ y  30 th¸ng 6 n¨ m  1998 v Ò   Ö c x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch  vi p h¸t tri Ó n kinh  Õ  ­  t x∙ h éi  µ  d ù  to¸n  g © n  s¸ch N h µ  n íc n¨ m  1999 v n Thùc  Ön    hi c¸c NghÞ   Õt  ña  èc  éivÒ   Öm   ô  µ  ù    ©n   quy c Qu h   nhi v v d to¸nng s¸ch Nhµ   íc n¨m    n  1998, Ch Ýnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh    ¬  Õ   Ýnh  h c¸c c ch ch s¸ch míi    nh»m     ph¸thuy  éilùc,tËp  n     trung chØ  o    ì c¸c ¸ch t¾c    ®¹ th¸og       trong tõng  ©u     kh ho¹t®éng  ô  Ó. Trong  th¸ng qua, víisù  Ên  u     c th   6        ph ®Ê cao  ña  µn  c to §¶ng,  toµn  ©n, toµn  ©n, chóng    ∙  íc®Ç u   îtqua  ÷ng  ã  qu   d   ta® b   v  nh kh kh¨n th¸chthøc      gay  ¾t  ña  g c thiªntai cña  éc  ñng   ,   cu kh ho¶ng  µichÝnh,tiÒn tÖ  t      trong khu  ùc    v vµ  ÷ng  îc ®iÓ m,  Õu  Ð m   ña  Ýnh  × nh,  nh nh   y k c ch m duy  ×® îc nhÞp    tr     ®é t¨ng  tr ng  ë kinh tÕ      ë møc  6,64%,  ÷v÷ng    nh  Ýnh  Þvµ  ninh x∙héi. gi   æn ®Þ ch tr   an     Tuy nhiªn,t×nh  ×nh    h kinh tÕ      éicßn  Òu  ã    ­ x∙h   nhi kh kh¨n vµ  Ôn  Õn    di bi phøc  ¹p;   t   chØ    c¸c tiªuquan  äng 6  tr   th¸ng®Ç u     n¨m  ×n  nh chung  tthÊp  víi ®¹   so    cïng kú    n¨m  ícvµ  víi Õ   ¹ch. tr   so    ho k NhiÖ m   ô  v cßn  ¹ 6  l i th¸ng cuèi n¨m  Õt        h søc  nÆng   Ò.  ét  Æt,  nMm ph¶i  tiÕp  ôc t×m      t  c¸c gi¶iph¸p  ¹n  Õ   n   h ch ®Õ møc   Êp  Êt  ÷ng    ng    th nh nh t¸c®é tiªu cùc  ña  éc  ñng  c cu kh ho¶ng  µichÝnh, tiÒn  Ö  t    t trong khu  ùc, chñ  ng  i    v  ®é ®è phã  íinh÷ng  Ôn  Õn  Êt  êng  ña  êitiÕt; Æt   v  di bi b th c th    m kh¸c,ph¶ikh ¾c  ôc      ph cã  Öu  hi qu¶  ÷ng  Õu  Ð m   nh y k trong qu¶n  ý,®iÒu  µnh    l  h kinh tÕ  õ Trung  ng     t  ¬ ®Õ n   a  ¬ng  µ  ¬  ë,phÊn  u  ÷v÷ng  Þp      ëng  ®Þ ph vcs  ®Ê gi   nh ®é t¨ngtr kinh tÕ  µ   v æn   nh    éi. ®Þ x∙h C¸c  é,  µnh, c¸c ®Þa   ¬ng  µ  ¬  ë  Çn  Ëp  B ng    ph vcsc t trung  ùc  Ön    th hi c¸c quyÕt  nh  ña  Ýnh  ñ  ¹  ®Þ c Ch ph t i phiªnhäp  êng  ú    th k th¸ng 6    n¨m 1998  Ò     v c¸c gi¶iph¸p  ô  Ó     c th nh»m   y   ¹nh  ùc  Ön  ®È m th hi c¸c  Öm   ô  Õ   ¹ch  nhi v k ho n¨m   1998. I. é i d u n g, n hi Ö m  v ô  c h ñ  y Õ u  c ñ a k Õ  h o ¹ ch n¨ m  1 99 9  N 1.T ëng   t chØ  o  ©y  ùng  Õ   ¹ch n¨m  ®¹ x d k ho   1999 N¨m  1999  ã  Òu  ã  c nhi kh kh¨n,th¸ch thøc  íi gay  ¾t  Çn      m  gc ph¶ivîtqua     ®Ó   ¹otiÒn ®Ò   t    cho  Öc  µn  µnh  ¾ng  îkÕ   ¹ch 5  vi ho th th l   ho   n¨m  i 1996­2000. Do  Ëy,khix©y  ùng  Õ   ¹ch n¨m  v    d k ho   1999,cÇn    qu¸n tr Öt  ëng    i  tt chØ  o  ®¹ sau  y: ®© M ét  µ,b¸m    ÷ng   ëng  l  s¸tnh tt chØ   o  ña  Õ   ¹ch  n¨m  ®¹ c k ho 5  1996­2000,  qu¸n  iÖts©u  ¾c  tr   s NghÞ   Õt  éi nghÞ  Çn  quy H   l thø  Ban  Êp  µnh  4  Ch h Trung ­ ¬ng §¶ng  (kho¸VIII)tiÕp tôc ®Èy  ¹nh      ,    m c«ng  éc  æi  íi,ph¸thuy  éilùc, cu ® m    n    n©ng  cao  Öu  hi qu¶  îp t¸cquèc  Õ,cÇn  Öm    h   t  ki ®Ó c«ng nghiÖp    Ön  i ho¸,hi ®¹   ho¸,phÊn  u  tc¸cm ôc      ®Ê ®¹     tiªukinhtÕ     éi®Õ n     ­x∙h   n¨m  2000. Hai  µ,duy  × tèc ®é   l  tr     ph¸ttr Ón    i kinh  Õ  ï hîp  íikh¶  t ph   v  n¨ng  µ  ×nh  vt h×nh  íi, m  b¶o  ¶m   ù    iÓnæn   nh  µ  Òn  ÷ng. ® s ph¸ttr   ®Þ vb v
  2. 2 Ba  µ,t¹o®éng  ùcmíicho  ù    iÓn,gi¶i ãng  iÖt®Ó   ùcl ng s¶n  l    l    s ph¸ttr     ph tr   l  î   xuÊt,kh¬idËy  èi®a   ån  ùc trong níc cho  cÇu    iÓn kinh tÕ          t   ngu l      yªu  ph¸ttr     ­ x∙ héi,kiÒm   Õ   ù    ch s gi¶m  ót trong m ét  è  µnh  ng  êivíiviÖc  ó  äng, s    s ng ®å th     ch tr   t¨ng n¨ng  ùc s¶n  Êt  µ    l  xu v søc  ¹nh  c tranh  ña    c c¸c s¶n  È m     Þ  êng  ph trªn th tr trongvµ  µiníc.   ngo   Bèn  µ,lµnh  ¹nh  l  m ho¸  Ünh  ùc  µichÝnh, tiÒn  Ö; h¹n  Õ     ng   l v t    t  ch t¸c®é xÊu  ña  éc  ñng  c cu kh ho¶ng kinh tÕ    trong khu  ùc; tr Öt®Ó   ÕtkiÖm     v  i  ti   trong  s¶n  Êt vµ    ïng;n©ng  xu   tiªud   cao  Öu  ùc bé  hi l   m¸y  µ  íc,t¨ng cêng  èihîp nh n     ph     gi÷a c¸cngµnh,c¸ccÊp        trong viÖc  ©y  ùng  µ  iÒu  µnh  Õ   ¹ch.   xd v® h k ho 2.Nh÷ng  Öm  ô  ñ  Õu  ña  Õ   ¹ch ph¸ttr Ónkinh tÕ     éin¨m     nhi v ch y c k ho     i     ­x∙h   1999 ­  Õp  ôc  µnh  tiªnph¸ttr Ón  Ti td u      i n«ng  nghiÖp    µm  Òn   ®Ó l n t¶ng    æn ®Þnh  µ  v ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi;th¸o gì nh÷ng  ã   i   t ­         kh kh¨n  trong s¶n  Êt xu   c«ng  nghiÖp, cã      gi¶iph¸p  ô  Ó  i  íitõng  µnh, tõng  c th ®è v   ng   s¶n  È m   ph nh»m   t¨ng s¶n îng,t¨ng søc  ¹nh    l   c tranh,coi®©y   µ nhiÖ m   ô  äng t©m     ¹ora    l  v tr   ®Ó t     kh¶ n¨ng    iÓncña  Òn  ph¸ttr   n kinh tÕ.PhÊn  u     ®Ê duy  ×tèc®é     ëng  tr     t¨ngtr kinh  tÕ kh«ng  Êp  ¬n  th h n¨m  1998. ­ T¹o  äi  iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   y  ¹nh  Êt khÈu  ña    µnh    m® ki thu l   i ®È m xu   c c¸c th phÇn  kinh tÕ. Thóc  y     ®È nghiªncøu, xóc  Õn  ¬ng  ¹i,t×m  Õm   ë   éng      ti th m  ki mr thÞ  êng,t¨ngkim  ¹ch xuÊt khÈu, t¨ngnguån    ¹itÖ.Thùc  Ön  Õ   tr    ng        thu ngo     hi ch ®é   b¶o  é  îp lýs¶n  Êt trong nícphï hîp víi Õn tr×nh tham    µo  h h    xu            ti     gia v AFTA   vµ    c¸ccam   Õt  èc  Õ  k qu t kh¸ccña    Õp  ôc®Èy  ¹nh    ta.Ti t   m c«ng    èng  t¸cch bu«n  lËu,gian lËn  ¬ng  ¹i,¸p dông  Ön      th m    bi ph¸p  tem  íi   Æt   µng  µ     d¸n  v  m c¸c h m s¶n xuÊttrong níc®∙          ®ñ kh¶  n¨ng cung  øng    Þ  êng. trªnth tr ­ Huy  ng  µ  ö  ông  ã  Öu    ®é v s d c hi qu¶    ån  èn  u  ,chó  äng c¸c c¸cngu v ®Ç t  tr     nguån  èn  v trong níc;®Èy  ¹nh  Õn tr×nh s ¾p  Õp  ¹ doanh     m ti     x l i nghiÖp  µ   ­ Nh n íc,thùc  Ön  Öc    Çn    hi vi cæ ph ho¸  theo  ¬ng  ×nh  ∙  nh;  ¹o m«i  êng  ch tr ® ®Þ t  tr thuËn  î h¬n    li  ®Ó thu  ót  h nguån  èn  u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi;®iÒu  v ®Ç t   c n    chØnh  ¬  Êu  u    c c ®Ç ttheo  íng  tiªncho  h u    s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, c¸c c«ng  xu   xu      tr×nh sím      ph¸thuy  Öu  hi qu¶  kinh tÕ, thu  åi vèn      h  nhanh  µ  ç  î u      v h tr  ®Ç t ph¸t tr Ón cho  ÷ng  ïng khã  i  nh v  kh¨n.B¶o  ¶m     iÒu  Ön  Ò   èn  i øng, gi¶i   ® c¸c ® ki v v ®è      phãng  Æt   m b»ng      ©n  ®Ó gi¶ing nhanh    ån  èn  c¸cngu v ODA   ∙  ® cam   Õt;®ång  k  thêi  dông    Ön  ,¸p  c¸c bi ph¸p  nh»m   ©ng  n cao  Óu  hi qu¶  ö  ông  ån  èn  sd ngu v nµy.Qu¶n  ýchÆt  ÏviÖc    l  ch   vay  îvµ    înícngoµicña    n   tr¶n       c¸cdoanh nghiÖp. ­ Ph¸ttr Ón vµ    nh  Òn  µichÝnh  èc    ng    ng      i   æn ®Þ n t  qu gia,®é viªn®ó møc   thuÕ  µ  Ý  µo  ©n  v ph v ng s¸ch.TriÖt®Ó   ÕtkiÖm    êng      ti   chith xuyªn ®Ó         t¨ngchi ®Ç u    ph¸ttr Ón.N © ng   t  i   cao n¨ng  ùc vµ  Êt l ng  ¹t®éng  ña  Ö   èng  l   ch  î ho   c h th ng©n  µng; huy  ng    ån  èn, ®¸p  h   ®é c¸c ngu v   øng  nhu  Çu  ña  Òn   c cn kinh  Õ, t  ® Æc   Ötlµvèn  µih¹n,trung h¹n.Thùc  Ön  ë   Ý  iÓ m   Þ  êng  bi     d       hi m th ® th tr chøng  kho¸n t¹ thµnh  è  µ   éi vµ  µnh  è  å   Ý      i ph H N   th ph H Ch Minh.æn   nh    Þ®ång    ®Þ gi¸tr   tiÒn,gi÷chØ  è  ¹m         s l ph¸të møc  íi con  è. d 2  s ­ TiÕp  ôc gi¶iquyÕt  ÷ng  Ên      t    nh v ®Ò bøc  óc  x trong lÜnh  ùc    éi,chó    v x∙h   träng c¸c biÖn     ph¸p  ¹othªm  Öc  µm  t  vi l cho  êilao ®éng, thùc hiÖn  ©n  ñ  ng         d ch ë  ¬  ë.Ph¸ttr Óngi¸odôc,v¨n ho¸ th«ng    ©ng  cs   i         tin;n cao møc  èng  ña  ©n  ; s cd c  thùc hiÖn  ¬ng  ×nh ph¸ttr Ón kinh tÕ      éië      Ìo;ch¨m  ãc  µ    ch tr     i     ­ x∙ h   c¸c x∙ ngh   sv b¶o  Ö   v søc  Înh©n  ©n; ng¨n ngõa  ã  Öu  kho   d     c hi qu¶    Ö  ¹n x∙héi. c¸ct n     ­ Thùc  Ön  Öc  ång  Ðp    ôc    ña    ¬ng  ×nh quèc      hi vi l gh c¸c m tiªuc c¸c ch tr   gia trªn cïng  a   µn,    ®Þ b b¶o  ¶m   Öu  ® hi qu¶  Õt thùc  ña  õng  ¬ng  ×nh. thi   c t ch tr  
  3. 3 ChuyÓn  c¸c  ¬ng  ×nh,m ôc     õ  ch tr   tiªut n¨m 1999 kh«ng cßn  µ ch¬ng  ×nh l  tr   quèc    µo  Ö m  ô  êng  giav nhi v th xuyªn cña    é, ngµnh,®Þa  ¬ng.   c¸cB     ph ­  ñng  è  èc  C c qu phßng, an    ninh,b¶o  ¶m   Ëttù,kû  ¬ng    ® tr     c trong  ¹t ho   ®éng kinhtÕ  µ    éi.   v x∙h 3.Ng ©n    s¸ch Nhµ   íc   n ­ Dù       ©n    to¸nthu ng s¸ch Nhµ   ícph¶i® îcx©y  ùng    n     d theo  ng  Õ     ®ó ch ®é thu hiÖn  µnh  µ    ËtthuÕ  ã  Öu  ùctõn¨m    h v c¸clu   c hi l     1999. PhÊn  u   ®Ê møc     Õ  µ  Ý     ¬n  thu thu v ph t¨ng h n¨m  1998  µ  t kho¶ng  v ®¹   19­ 20%  GDP,  ï hîp víimøc    ph       t¨ng s¶n  Êt,kinh doanh  µ  û lÖ  îtgi¸. ù     xu     v t   tr     to¸n D thu thuÕ  Êt khÈu, nhËp  Èu    xu     kh ph¶itÝnh  n     Õu  è tiÕp tôc thùc hiÖn    ®Õ c¸cy t       tiÕn tr×nh tham        gia AFTA   µ    v c¸ccam   Õt  èc  Õ  k qu t kh¸ccña      ta.C¸c kho¶n    thu trong  íc ph¶i ® îc x©y  ùng    ¬  ë  Ých  ùc  n     d trªn c s t c khai th¸c m äi  ån        ngu thu, chèng  Êtthu. th   Thu  Õ  µ  Ý  thu v ph ph¶ib¶o  ¶m     êng    ® chith xuyªn ë    møc  îp lý, ÕtkiÖm   h    ti vµ    î c¸c kho¶n  n   ¹n,tiÕp  ôc dµnh  lÖ  Ých  ü thÝch  ¸ng    tr¶ n     ®Õ h   t  tØ  t lu   ® cho ®Ç u      iÓn. tph¸ttr ­ Dù       êng    to¸nchith xuyªn ph¶i® îctÝnh         to¸nchÆt  Ï,hîp lý,tiÕtkiÖm,  ch         ® Æc   Öt lµ tiÕtkiÖm     bi       chi qu¶n  ý hµnh  Ýnh;  tiªncho  ù  l  ch u    s nghiÖp    ph¸t tr Ón  i gi¸o dôc  o   ¹o,khoa  äc, c«ng    ®µ t   h  nghÖ   µ  v m«i  êng  tr theo c¸c NghÞ   quyÕt Héi nghÞ  Çn  2     l thø  Ban  Êp  µnh  ch h Trung  ng  ¬ §¶ng  (kho¸VIII .   ) Chi th ng    ê xuyªn ph¶it¨ng thÊp  ¬n  èc ®é       u         h t   t¨ng chi®Ç t ph¸ttr Ón vµ   i   kh«ng  îtqu¸ 70%   v    møc    Õ  µ  Ý. Gi¶m  thu thu v ph   50%   møc  ç  î õ ng©n  h tr    t s¸ch  Nhµ   ícso  íi n   v  n¨m 1998 cho    ¹t®éng  ù  c¸c ho   s nghiÖp  khoa  äc,y  Õ  µ  o   h   t v ®µ t¹ocña      c¸cdoanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n Dù  to¸n chi®Ç u    ©y  ùng  ¬     tx d c b¶n  éc  èn  ©n  thu v ng s¸ch  µ   íc n¨m  Nh n   1999  tiªnvèn  u    cho    c¸c c«ng  ×nh träng ®iÓ m   µ  èn  i øng  tr     v v ®è   cho    ù    c¸c d ¸n sö  ông  èn  d v ODA   theo  Õn    ∙  ý  Õt;tËp  ti ®é ® k k   trung vèn    cho    c¸c c«ng  ×nh tr   hoµn  µnh  Ï ® a  µo  ö  ông  th s  v s d trong n¨m; kh«ng  è  Ý vèn  b tr   cho  c¸c c«ng  tr×nh cha  ã    iÒu  Ön    c ®ñ ® ki theo quy  nh; h¹n chÕ   èi a  Öc  ëic«ng  íi   ®Þ    t   vi kh   ® m  c¸c c«ng  ×nh  éc  ã m   C;  Öc  è   Ý  èn  tr thu nh B,  vi b tr v cho  vay c¸c  c«ng  ×nh tr   nhã m     C ph¶ib¶o  ¶m   µnh      ® d trªn70%   cho    c¸cc«ng  ×nh chuyÓn  Õp vµ  ëi tr   ti   kh   c«ng  íihoµn  µnh  m  th trongn¨m.   PhÊn  u    Õn tí ®¹t® îcmøc  ù  ®Ê ®Ó ti         i d phßng  ©n  ng s¸ch theo LuËt ng©n         s¸ch Nhµ   íc,bè  Ý nguån      n   tr   bæ sung  ü   ù  ÷tµichÝnh    Qu d tr     ë møc   Çn  Õt, c thi   hîp lý.   ­ C«ng    Ëp  µ  Õt  nh   ù  t¸cl v quy ®Þ d to¸n ng©n    s¸ch  ña    Êp  Ýnh  c c¸c c ch quyÒn  a  ¬ng  ®Þ ph ph¶itheo  ng  Ët ng©n    ®ó Lu   s¸ch Nhµ   íc(®∙söa  æi, bæ     n    ®   sung);tû lÖ  Çn      ph tr¨m (%)  ©n  ph chia c¸c nguån  gi÷a ng©n     thu    s¸ch Trung    ­ ¬ng  µ  ©n  v ng s¸ch ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn    nh      ph th   æn ®Þ nh n¨m  1998;sè      bæ sung  tõ  ©n  ng s¸ch Trung  ng    ©n  i  ©n  ¬ ®Ó c ®è ng s¸ch  a   ¬ng  Õu  ã)  îc ®Þ ph (n c ®  tÝnh    t¨ngthªm    víi 6% so    møc    bæ sung  ∙  ® giao n¨m    1998. §èi víic¸c ®Þa   ¬ng, khi thùc  Ön    Ët thuÕ   íi m µ   ån         ph    hi c¸c lu   m  ngu thu ng©n  s¸ch  a   ¬ng  ®Þ ph kh«ng b¶o  ¶m   Öm   ô    ×  îc ng©n   ® nhi v chi th ®   s¸ch  Trung  ng    ¬ bæ sung    ®Ó b¶o  ¶m   ® møc    chin¨m  1999 kh«ng  Êp  ¬n  ù    th h d to¸n chi® îcgiao n¨m       1998  µ    v c¸c kho¶n      thùc hiÖn    Ýnh  t¨ng chido    c¸c ch s¸ch míi    cña  µ   íc.Trong    ×nh thùc hiÖn,n Õu  è    ña    a  ¬ng  Nh n   qu¸ tr       s thu c c¸c®Þ ph gi¶m 
  4. 4 qu¸ línso  íi Õ   ¹ch ® îcgiao,Bé  µichÝnh  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ö  ý     v   ho     k   T  tr   t  ph x l   tõng tr ng  îp cô  Ó.   ê h   th II­ Õ n  ® é  x © y  d ù n g  k Õ  h o ¹ ch v µ  p h © n  c « n g  th ù c hi Ö n  Ti 1.V Ò   Õn ®é   ti   ­ Tríc ngµy  th¸ng 8      15    n¨m  1998, c¸c Bé,  µnh, Tæng      ng   c«ng      û   ty 91, U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ b¸o  c¸o  Õ   ¹ch k ho   ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivµ  ù    ©n   i     ­ x∙h   d to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1999 cho  é   Õ   BK ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh     § t  T   ®Ó tæng  îp tr×nh Ch Ýnh  ñ. h    ph ­  òng  C trong  êigian  µy, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , Bé   µi chÝnh    th   n   K ho v§ t  T   tæ chøc  µm  Öc  íic¸c  é,  µnh, ®Þa   ¬ng    Þp  l vi v   B ng   ph ®Ó k tæng  îp  Õ   ¹ch h k ho   tr×nh c¸c c¬      quan    o  l∙nh®¹ §¶ng,Nhµ   íc;®ång  êi, ù  Õn  ¬ng    ©n    n  th   ki ph d ¸n ph bæ     c¸c chØ    Õ   ¹ch vµ  ©n  tiªuk ho   ng s¸ch ®Ó   ×nh Uû     tr   ban  êng  ô  èc  éi Th v Qu h   quyÕt  nh  ®Þ sau    èc  éith«ng  khiQu h  qua  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi k ho ph¸ttr     ­ x∙ h   vµ  ù    ©n  d to¸nng s¸ch Nhµ   ícn¨m    n  1999. 2.V Ò   ©n    ph c«ng  ùc hiÖn th   ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   èihîp  íiBé   µi chÝnh  Ýnh    K ho v§ t ph   v   T   t to¸n,x©y  ùng    d c¸c ph¬ng      ©n  i lín®Ó   µm  ¬  ë  íng dÉn    ¸n,c¸c c ®è     l csh   cho    é, ngµnh, c¸c c¸c B      ®Þa  ¬ng  ©y  ùng  Õ   ¹ch n¨m  ph xd k ho   1999. ­ Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn  ©y  ùng  µ    K ho v§ th   xd v tæng  îp kÕ   ¹ch    h   ho ph¸t tr Ón kinh tÕ      éivµ  µm  Öc  íic¸c Bé, ngµnh,®Þa   ¬ng  Ò   Õ   ¹ch i    ­ x∙h   l vi v         ph v k ho   nµy;chñ  ×phèihîp víiBé   µi chÝnh  ù  Õn  Õ   ¹ch  u      tr        T  d ki k ho ®Ç tph¸ttr Ón vµ   i   ph©n    èn  u   õx©y  ùng  ¬  bæ v ®Ç t   d c b¶n. ­Bé  µichÝnh    T  th«ng    è  Óm    Ò   ù        ©n  b¸o s ki trav d to¸nthu,ching s¸ch Nhµ     nícn¨m    1999  µ  íng dÉn    é, ngµnh,®Þa  ¬ng  ©y  ùng  ù    ©n  vh   c¸cB     ph xd d to¸nng s¸ch Nhµ   íc;chñ  ×phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   µm  Öc  íi     n  tr         K ho   § B tl vi v   tØnh, c¸c   thµnh  è  Ò   ù        ©n  ph v d to¸n thu,ching s¸ch Nhµ   íc cña  a   ¬ng, lµm  Öc    n  ®Þ ph   vi víi   é, ngµnh      B  c¸c ë Trung  ng  Ò   ù  Õn  ©n      êng  ¬ v d ki ph bæ chith xuyªn vµ    tæng  hîp dù        ©n    to¸nthu,ching s¸ch Nhµ   íc.   n ­ C¸c  é,  µnh    B ng kh¸c phèihîp  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu , Bé   µi chÝnh      v   K ho v§ t  T   x©y  ùng  Ö m   ô  d nhi v ph¸ttr Ón kinh  Õ  x∙ héi vµ  ù   i   t ­      d to¸n ng©n    s¸ch  éc thu   lÜnh  ùc  ×nh  ô  vm ph tr¸ch.  C¸c  é, c¬  B   quan  ñ  ch qu¶n    ¬ng  ×nh quèc    c¸cch tr   gia phèihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  µm  Öc  íi   é, c¬        K ho   § B t  T   l vi v   B   quan  c¸c Trung  ng,®Þa   ¬ng  ªnquan  Ò   Ö m   ô  µ  ù    ¬  ph li   v nhi v v d to¸nkinh phÝ    n¨m  1999  ®Ó   ùc hiÖn    ¬ng  ×nh thuéc lÜnh  ùc  ô  th   c¸cch tr     v ph tr¸ch. ­ C¸c  é, c¬    B   quan  µ   íctheo  Nh n   chøc  n¨ng  ña  ×nh,  ©y  ùng    cm xd c¸c chØ   tiªukinh tÕ      éivµ    Õ   ,  Ýnh      ­ x∙ h   c¸c ch ®é ch s¸ch míihoÆc   öa  æi, bæ      s®   sung  c¸c chÕ   ,  Ýnh    ®é ch s¸ch hiÖn  µnh  µm    tÝnh    Õ   ¹ch vµ  ù      h l c¨n cø  to¸nk ho   d to¸n ng©n  s¸ch th«ng  cho  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh,c¸cBé, c¸cc¬    b¸o  B K ho   § t  T        quan  ã  ªnquan  ícthêi®iÓ m   Ëp dù    ©n  c li   tr     l   to¸nng s¸ch. ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  íng dÉn,   ph tr     ¬h    tæ chøc  µ  v chØ  o    ë   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Së   µi chÝnh    Ët    èi ®¹ c¸c S K ho v§ t  T   ­ V gi¸ph   hîp chÆt  ÏvíiSë, ban, ngµnh    ch         kh¸c x©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn kinh tÕ      d k ho ph¸ttr    ­ x∙héivµ  ù    ©n      d to¸nng s¸ch Nhµ   íctr×nh Héi ®ång  ©n  ©n  Õt ®Þnh.   n     nh d quy  
  5. 5 Thñ íng ChÝnh  ñ    Çu    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  t  ph yªu c c¸cB tr   tr c quan  ngang  é, B  Thñ   ëng  ¬  tr c quan  éc  Ýnh   ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n   ©n   nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  chøc  ùc hiÖn  ph tr     ¬ tæ  th   ChØ   Þ  µy. th n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2