intTypePromotion=3

Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 1

Chia sẻ: Little Duck | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
81
lượt xem
32
download

Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc xây dựng các công trình ngầm ở nước ta trước năm 1954 là rất nhỏ nhoi. Phần lớn là tunen qua núi cho đường xe lửa, yêu cầu chống thấm không cao. Phần lớn giải pháp là đục núi làm tunen, mặt đường đặt hai rãnh hai bên để thoát nước chung. Không có giải pháp chống thấm đặc biệt gì.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 1

  1. G s L Å KiËu c hâng th¶m cho cŸc cáng t rÖnh ng·m dõèi m´t ½¶t h ¡ næi 1998
  2. W A TE RPROOFING F OR UNDE RGROUND BU ILDINGS P rof. D r. LE KIEU H anoi A rchitec htural Unive rsity T he a uthor has touched t he impermeability for underground b uildings in the c ombined re lations with the building proc esses from t he geologic al and hydroge ologi cal investigation, t he design, the e xecution and the exploitati on. T he doc ument exposes the causes o f permea bility and the m e asures for pre venting it. T he water may pe netrate into the buildings by capillary and by g a ps or crac ks cause d during the exploitation proce ss. T he me asure s of permeability pre vention must be manage d from t he establishment of f ea sibility study to the exploitation process. T he doc ument proposes how to prevent the pe rme ability ba sed on t he researches a nd studied carrie d out so far and the local as well as f oreign experienc es i n such field. T he proposed mea sures are analyzed s cientifically with the t he orie s a nd the expe rime nts. 2
  3. c h õçng i v ¶n ½Ë T äng diÎn tÏc h ½¶ t nõèc ta kháng ph¨i l ¡ quŸ ræng. Nhùng th¡nh p hâ lèn c ða nõèc t a ½Ëu n² m ê khu vúc ½ ãng b±ng m¡ sú phŸ t tri Ìn cŸ c t h¡ nh phâ n¡y ½Ëu ph¨i dïng ½¶t canh tŸ c náng l µm nghiÎ p. ‡ ¶t c ho m ¡ u xanh c µy câi ½ang bÙ co hÂp vèi tâc ½æ ½Ÿng lo ng­i. V ¡i chòc n¯m t rê l­ i ½µy, dµn sâ nõèc ta t¯ng khŸ nhanh. Dµ n sâ n õèc ta kho¨ng 25 triÎu n¯ m 1945, na y ½¬ trÅn 67 tri Îu. Tâc ½æ dµn sâ t ¯ng trÅn 2% n¯m. N h¡ nõèc ½¬ ho­ch ½Ùnh chÏnh sŸ ch ½Ì dµ n sâ ch× t ¯ng 2% n¯ m. Q uŸ trÖnh ½á thÙ hÜa l¡ quŸ trÖnh t¶t yÆu cða cáng nghiÎp hÜa v¡ p hŸ t triÌn ½¶t nõèc. N go¡i ra , ½¶ t ½ai d¡ nh c ho c áng nghiÎp, phŸ t t riÌn g ia o tháng v ¡ cŸc cáng trÖnh thðy lìi cñng l¡ nhu c· u böc bŸ ch. V ¶n ½Ë tiÆt kiÎm ½ ¶ t ½ai xµy dúng c· n ½´t ra mæt cŸ ch nghiÅm t îc. V Ù trÏ nõèc ta ê ven biÌ n, c hÙu ¨nh hõêng trúc t iÆp c ða khÏ hºu n hiÎt ½èi giÜ mïa. H¡ng n¯m cÜ trung bÖnh trÅn dõèi 10 trºn b ¬o vèi c ¶p giÜ m­ nh ( tèi c ¶p 12). ‡¶t xµy dúng ê ½ãng b±ng cÜ söc chÙu t ¨i y Æ u. ‡iËu ½Ü l¡m cho nhiËu ngõéi lo l° ng vË viÎc xµ y dúng nh¡ cao t ·ng. V ¶n ½Ë ½´t ra l¡ nÅ n sø dòng v¡i t· ng ng·m dõèi ½¶ t cñng ½em l ­i kÆt qu¨ tiÆt kiÎm ½¶ t xµy dúng. N go¡i ra, l ¡m t·ng h·m c ho nh¡ ca o t·ng c Ü lìi rß rÎt nhõ: + D o ph¨i ½¡ o ½¶ t bÞ ½i l¶ y kháng gian sø dòng nÅn t¨i tràng ½¿ l Ån nËn gi¨m, cÜ lìi cho sú chÙu lúc cða nËn ½¶t. + T hÅ m kháng gia n sø dòng cho cáng trÖnh m¡ kháng t¯ng diÎn t Ïch ½¶ t ½ai xµy dúng. + C án g trÖnh c Ü ½æ sµu, mÜng nh¡ thÅm än ½Ùnh vèi cŸ c d­ ng t¨i t ràng ngang. + ‡ õa cŸ c t· ng kþ thuºt xuâng sµ u, gi¨m tiÆng ãn, á nhiÍm ... 3
  4. C ho ½Æn nay, chîng ta cÜ t hÌ nÜi l¡ chõa sø dòng ph·n ½¶t ng·m. H Î c áng trÖ nh kþ thuºt c ða ½á thÙ thÖ ½õìc v­ ch tïy ti În. ‡õéng thoŸ t n õèc, ½õéng c¶ p nõèc, ½õéng ½iÎn, ½õéng ½iÎn yÆu tháng tin ... m­nh a i n¶y ½¡o, bèi. H Î thâng ng·m chãng ch¾o, d±ng dÙt, kháng the o mæt q uy ho­c h chung n¡ o. N Æu c hîng ta chõa tºn dòng dõèi ½¶t ½Ì l¡m nh¡ cáng c æng nhõ n hiËu nõèc thÖ cñng c Ü thÌ nghØ ½Æ n hÎ thâng læ ng·m kþ thuºt hìp k hâi the o quy ho­c h. CÝn chå ½å xe ng·m, ½·u mâi giao tháng ... V ¶n ½Ë ½´t ra l¡ c·n thiÆt sø dòng t·ng sµu kÆt hìp vèi sú tºp t rung lÅn t·ng cao. Q ua nhùng tõ liÎu cða Hæi nghÙ cáng trÖnh ng·m quâc tÆ l· n t hö 4 ( V axávi 1965), ½Ì sø dòng tât kháng gia n dõèi m´t ½¶t, c·n c hî û n hùng v¶n ½Ë sau ½µy: * C Ÿc phõçng phŸ p thi c áng cáng viÎc dõèi m´ t ½¶t. * P hõçng phŸ p ½¡o h·m tiÅn tiÆn. * G i¨i phŸ p châng ½ë ½¶t sòt khi bÜc læ. * C hâng th¶m v¡ c hâng ¯n mÝn cho c Ÿ c c áng trÖnh dõèi m´t ½¶t. * V ¶n ½Ë châng rung v¡ châng µm cho c áng t rÖnh ng·m. * C hiÆu sŸ ng c ho cáng trÖnh. * T háng gi Ü, cung c ¶p á - xy v¡ ½iËu hÝa kháng khÏ. * X µy dúng cáng trÖnh ng·m trÅn m´ t ½¶t c Ü nh¡. Sú dÙch c huyÌn n h¡ bÅn trÅn v¡ xµy l ­i the o m¹u c ñ. * Q uy ho­ch kÆt hìp c áng trÖnh ng·m vèi c áng trÖnh näi. T÷ quy h o­c h ½Æn cáng trÖnh hiÎn thúc. * * * 4
  5. C h õçng i i t Önh hÖnh châng th¶m cho cáng trÖnh ng·m t héi gian qua V iÎc xµy dúng cáng t rÖnh ng·m ê nõèc ta trõèc n¯m 1954 l¡ r ¶t n hÞ nhoi. Ph·n lèn l¡ tunen qua nîi cho ½õéng xe løa , yÅu c ·u châng t h¶ m kháng cao. Ph· n lèn gi¨i phŸ p l¡ ½òc nîi l¡m tune n, m´ t ½õéng ½ ´ t r¬nh hai bÅn ½Ì thoŸ t nõèc c hung. Nhùng nîi ½õèc ½òc qua l¡ nîi ½ Ÿ . M æt sâ nh¡ lèn c Ü t·ng h·m kháng sµu. K háng c Ü gi¨i phŸp châng t h¶ m ½´c biÎt gÖ. T ÷ n¯ m 1954 vË sa u, gi¨i phŸ p châng th¶m cho cáng trÖnh ng·m t ïy thuæc nõèc cung c¶p thiÆt kÆ v¡ viÎ n trì cho cŸ c cáng trÖnh. * ** C Ÿ c cáng trÖnh do Trung Quâc thiÆt kÆ (v¡i cáng trÖnh ½´ c trõng) N h¡ mŸy phµn l µn V ¯n ‡iÌn : T ­i cáng trÖnh n¡y c ·n châng th¶m cho c Ÿc h­ng mòc: BÌ chöa n guyÅn liÎu v¡ s¨n ph¸ m, r¬nh ½õéng âng kþ thuºt. ‡ æ sµu t÷ - 3m ½Æn - 4m so vèi m´ t ½¶t thiÅn nhiÅ n t­i chå. ‡æ sµu nõèc ng·m l¡ - 1m. N ghØa l¡ cáng trÖnh ngµm trong nõèc ng·m 2 ½Æ n 3 m. G i¨ i phŸ p châng th¶m cða nh¡ mŸ y phµn l µn V ¯n ½iÌn - T h¡ nh bÌ b±ng bÅ táng cât th¾ p d¡y 300mm - L èp trŸ t vùa xi m¯ng 1:3 cŸ t v¡ ng d¡y 15mm. - L èp châng th¶m: 5 lèp nhúa nÜng, 3 lèp gi¶y d· u. - L èp vùa trŸt b¨ o vÎ d¡y 20mm. - T õéng b¨o vÎ lèp châng th ¶m b±ng g­ ch ch× d¡y 110mm. - L èp trŸ t b¨o vÎ lèp g­c h xµy vùa xi m¯ng cŸ t v¡ng d¡ y 15mm N húa dïng l¡ bi tum sâ 4, gi¶y d·u l¡ rubÅráÏt. C ñng t­ i nh¡ mŸ y phµn lµn n¡y cÝn dïng c¶u t­o tha y ½äi c hît Ït. 5
  6. G i¨i phŸ p châng th¶m cho nh¡ mŸy phµn lµn V ¯ n ½i Ìn tha y ½äi * N go¡i cïng l¡ g­ch xµ y d¡y 220 mm * L èp trŸt vùa xi m¯ng 1:3 d¡y 15 mm * B a lèp gi¶y d·u dŸ n b± ng 5 lèp nhúa nÜng * L èp trŸt 20 mm vùa xi m¯ng cŸ t 1:3 * L èp tõéng bÅ táng b¨o vÎ chung cÜ chiËu d¡y 150 mm. N h ¡ mŸ y dÎt 8/3 H¡ næi T ­i nh¡ mŸy n ¡y c Ü cŸ c h­ng mòc sau ½µ y cÜ yÅu c·u châng th¶m c ao: + H ·m cung báng, yÅu c·u tuyÎt ½âi khá + H · m d¹n nhiÎt, ½´t cŸ c mŸ y nhiÎ t, khi vºn h¡nh, sø dòng nhiÎt ½æ c ao. + M õçng r¬nh tháng hçi, th¨ i bòi. N hùng h­ng mòc n¡y cÜ ½Ÿ y n±m ê ½æ sµu t÷ 0,70 m¾t ½ Æ n 3,205 m ¾ t trong khi nõèc ng·m ê ½æ sµu 0,50 m¾t. so vèi m´t ½¶t thiÅn n hiÅn. G i¨i phŸp chung cða ngõéi thiÆt kÆ l¡ tõéng l¡m h·m b± ng bÅ t áng ( cho h·m cung báng v¡ h·m d¹n nhiÎ t), tõéng g­ ch xµy l¹n bÅ t áng cho hÎ mõçng th¨i bòi, mõçng t háng giÜ. C h âng th¶m l¡ 5 lèp gi¶ y d·u rubÅráÏt dŸ n b±ng nhúa nÜng. NÜi c hung sa u khi thi c áng v¹n bÙ sú câ th¶m. M ¶t r¶t nhiËu cáng søa c hùa. N h ¡ mŸ y luyÎn cŸn th¾p, khu gang th¾p ThŸ i nguyÅn: T ¶t c¨ cŸ c c áng trÖnh dõèi m´t ½¶t nhõ mÜng lÝ, mõçng r¬ nh, bÌ ng·m ½ Ë u d ïng tõéng bÅ táng, trŸt phð ngo¡i b± ng vùa châng th¶m. V ùa c hâng th¶m dïng ch¶t phÝng nõèc ( C PN) træn vèi xi m¯ng P oÜc l¯ ng tháng thõéng rãi phð ngo¡i kÆt c¶u. C h¶ t phÝng nõèc dïng nhiËu nh¶t ½iËu chÆ t­i c hå b±ng cŸ c hÜa c h¶t gãm sunphŸ t ½ãng, bicrám a t Kali, sunphat s° t, sunphŸ t nhám, t hðy tinh nõèc. M æt sâ chå ch¶ t phÝng nõèc dïng sunphat Natri. Træn Aluminat N atri vèi xi m¯ng super l¡m vùa phÝng nõèc. Tý lÎ pha træn phò thuæc Ÿ p lúc nõèc t­i nçi sø dòng. 6
  7. N go¡i ra mæt sâ c hå sø dòng bÅ táng phÝng n õèc cÜ træn xi m ¯ ng Puzála n vèi phò gia l¡ C ol ophan Natri. C hî thÏch chung: Nhùng cŸ ch chÆ t­o c Ÿc lèp ng¯ n nõèc, õu n hõìc ½iÌ m cða nhùng gi¨i phŸp n¡y sÁ nÅu chung ê ph· n dõèi. N Üi chung cŸ c gi ¨i phŸ p cða Trung quâc sø dòng cho cŸ c c áng t rÖ nh ê nõèc t a c ñng theo cŸ c gi¨ i phŸ p tháng dòng cða t hÆ gièi trong c ïng théi kü. M æt sâ cáng trÖnh châng th¶m theo thiÆ t kÆ LiÅn xá: N h ¡ mŸ y supe phât phŸ t Lµm Thao: C Ÿ c kÆt c¶u dõèi m´t ½¶t c·n châng th¶m cÜ ch¶ t lõìng ca o : Kho s upe, kho Apatit, kho pyrit, x õêng c ç khÏ, phÝng thÏ nghiÎm trung tµm. T húc tÆ thÖ sau khi ho¡n th¡nh cáng trÖnh nhùng h­ng mòc n¡y bÙ t h¶ m liÅn tòc. CŸc kho qu´ng, th¶m nõèc l¡m ¸m qu´ng, gµy biÆ n ch¶t q u´ng, l¡m l¬ng phÏ c ho s¨n xu¶t. Kho th¡nh ph¸m supe r bÙ ngµm t rong nõèc l¡m g i¨m ch¶t lõìng h¡ng hÜa. Nh¡ cç khÏ v¡ thÏ nghiÎm t rung tµm, do ¸m nÅ n hÎ thâng ½iÎn mŸ t ra ngo¡i, gµ y tai n­n. M öc n õèc ng·m - 1,5 m¾t dõèi m´t ½¶t trong khi nËn c áng trÖnh ½´t sµu - 3,5 m ¾ t. NËn ½õìc c¨i t­o l­i l¡ ½¶t s¾t nÎn. Tõéng bÅ táng thõéng mŸc 2 00 . S ê dØ thiÆt kÆ kháng cÜ gi¨i phŸ p châng th¶ m ½´c biÎt vÖ khi c ung c¶p sâ liÎu thðy v¯n ch× rß möc nõèc ng·m än ½Ùnh t÷ - 3, 4 m¾t ½ Æ n - 3, 85 m¾t so vèi m´ t ½¶ t thiÅn nhiÅn. T húc tÆ thÖ möc nõèc ng· m da o ½æng, mïa khá ½îng l¡ - 3,4 m¾t. M ïa mõa möc nõèc n g· m giñ 5 thŸ ng ê möc - 1, 5 m¾t. K hu hàc tºp trõéng ‡­i hàc BŸ ch khoa H¡næi: T r­m bçm nõèc th¨ i, tõéng r¬ nh cŸ p tr­m biÆn Ÿ p sâ 1, bÌ d·u c Ÿc tr­m biÆn Ÿ p sâ 2 c¶n châng th¶m. M öc nõèc ng·m - 0, 5 m¾t so vèi m ´ t ½¶t thiÅ n nhiÅn.KÆ t c¶u c hâng th¶m: tõén g bÅtáng mŸ c 200. trŸ t v ùa xi m¯ng d¡y 20 mm. C hâng th¶m b±ng cŸch dŸn 3 lèp gi¶y d·u t rÅ n nhúa nÜng. N h ¡ mŸ y ½iÎn Uáng bÏ : 7
  8. T r­m bçm nõèc m´ n, tr­m bçm nõèc ngàt, mõçng cŸ p, mõçng t h¨ i nõèc l¡ nhùng h­ng mòc yÅu c·u châng th¶m. K Æt c¶u châng th¶m l ¡ t õé ng bÅ táng ho´c tõéng g­ch. TrŸ t vùa x i m¯ng cŸ t d¡y 20 mm. TrŸ t phð lèp vùa mŸt tÏt Ÿ t phan nguæi. Lèp v ùa mŸt tÏt Ÿt phan nguæi d¡y t÷ 15~ 20 mm. H iÎu qu¨ châng th¶ m tât. K Æt qu¨ c ða Uáng bÏ: ‡ æ ch¨y än ½Ùnh: 120 o C kháng bÙ rèt vùa. ‡ æ ch¨y mŸ i dâc: 7 0 - 80 o C trong 7 gié kháng bÙ ch¨y khi ½æ dâc o i =45 . ‡ æ th¶ m qua m¹ u 70,7 mm lº p phõçng, thø 70 gié dõèi Ÿ p lúc t h¶ m 1 a tmostphe th¶m qua 10 cm3. N hùng cáng trÖnh l¡m trong théi kü chiÆn tranh phŸ ho­i m iËn B¯c: V ¡ o théi kü n¡y cÜ hai lo­i d­ ng: kho dï ng hang ½æng thiÅn n hiÅn v¡ h· m phÝng kháng cho cŸ c c ç qua n quan tràng. H ang ½æng tú nhiÅn kháng cÜ gi¨i phŸp châng th¶m ½´ c biÎt m¡ c h× dïng b­ t, t¶m m¡ng mÞng PV C ½Ì che nõèc. V iÎc tháng giÜ, thoŸ t ¸ m kháng cÜ ½i Ëu kiÎn cç khÏ vÖ nhùng lû do n¯ng lõìng p hŸ t ½æng c ñng nhõ tÏnh b¨ o mºt v¡ tÏ nh t­m théi cða kho c höa. H ·m phÝng kháng cho cŸc c ç qua n qua n tràng ph· n lèn dïng kÆt c ¶u bÅ táng cât th¾p, chiËu d¡y tõéng 300 - 400 mm, bÅ táng mŸ c 300, d ïng xi m¯ng Poocl¯ ng mŸ c 400 liËu lõìng 350 kg/m3 bÅ táng trê l Ån. ‡ Ÿy h· m ½´t sµu - 8 ~ - 10 m¾t. Nõèc ng·m ê H¡ næi l¡ - 0, 5 m¾t v¡ H ¨i p hÝng cñng tõçng tú. L èp ng¯n nõèc chÏnh l¡ lèp bÅ táng n¡y. M æt sâ h · m thÅ m mæt lèp nhúa nÜng qu¾t ngo¡i tõéng bÅ táng. ‡Ì thÅ m c h°c c h°n, t hiÆ t kÆ cÝn yÅu c·u dïng ½¶t s¾t nÎn ch´ t quanh tõéng h·m bÅn n go¡i cÜ c hiËu d¡y 300 mm. L âi xuâng h·m l¡ mæt âng bÅ táng cât t h¾ p tiÆt diÎn vuáng ho´c c hù nhº t nâi vèi h· m. B ¨n thµn h· m châng th¶ m tât theo phõçng phŸ p nÜi trÅn nhõng n õèc v¹ n v¡o c áng trÖnh the o cŸ c khe nöt gi ùa thang xuâng v ¡ h·m. T ÷ nhùng n¯m 1967, c hîng tái ½¬ ½i nhiËu cáng trÖnh, tham gia g i¨ i phŸp v¡ qua n sŸ t kÆt qu¨ châng th¶m cho cŸ c cáng trÖnh ng·m cða n õèc ta. ‡´ c biÎt t÷ 1968 ½Æ n 1970 chîng tái ½õìc tham gia cŸ c cáng t rÖ nh h·m t­i H¡ næi nhõ N h¡ khŸch ChÏnh phð, h · m bÎ nh viÎn V iÎt 8
  9. xá, h·m cç quan BŸ o Nhµn dµn, t­i H¨i phÝng , cŸ c h· m K1, K2, K3, K 5. P h·n nÅu tÖnh hÖ nh châng th¶m cho cŸ c cáng trÖnh ng·m ê nõèc ta c hîng t ái ch× chàn lúa nhùng gi¨i phŸ p ½´c trõng tiÅu biÌu. T rÅn thÆ gièi viÎc châng th¶m ½¬ quan sŸ t t h¶y ½õìc thúc hiÎn ê n hùng cáng trÖnh xµy dúng t÷ nhùng n¯m 5000 trõèc Cáng nguyÅ n. ê … n ½æ, nhùng cáng trÖnh cä tÖm th¶y nhùng m¡ng ng¯n nõèc cÜ s ø dòng m¡ ng ng¯n nõèc vèi vºt liÎ u l¡ Ÿ t phan thiÅ n nhiÅn hay nÜi c Ÿc h khŸ c ½i, cÜ sø dòng ch¶t kÿ nõèc cÜ d ·u thi Ån nhiÅn pha træn l¡m v ùa trong xµy dúng c áng trÖnh . C Ÿ c ½Ën ½¡i ê M ¾sopotamie, Babylon, Assyrie cñng thõéng dïng c hâng t h¶ m b±ng vùa træn d·u th¨ o mæc. C áng trÖ nh cä Trung quâc nhõ Câ cung, Tö hìp viÎn dïng vùa l ¡m m¡ng ng¯ n châng th¶m. G ­ch xµy , g­ ch lŸt cñng nhõ vùa ½Ëu træn d · u t r¸u l¡m ch¶t kÿ nõèc, ng¯n kháng cho nõèc chui qua lå th¶m vÝa c áng trÖnh. T r¸u l¡ lo­i cµy cáng nghiÎp m¡ d·u ¾p t÷ qu¨ tr¸u cÜ giŸ trÙ k inh tÆ cao, hiÎ n na y ½õìc khuyÆ n khÏc h trãng ê nõèc ta ½Ì l¶y d·u x u¶t kh¸u. N g¡y nay, sa u khi cáng nghiÎp khai thŸ c d·u mÞ phŸ t tri Ìn, c áng n ghiÎp hÜa d·u thÞa m¬n viÎc chÆ t­o ra c h¶t kÿ nõèc d­ng bitum, v iÎ c châng th¶ m phä biÆn l¡ gi¶ y d·u dŸn b±ng nhúa bi tum nÜng. T ­i cŸ c nõèc phŸt triÌn, cÜ nhiËu nh¡ mŸ y chÆ t­o gi¶y d·u. V iÎc c hõng c ¶t d·u mÞ s¨n xu¶ t h¡ng nghÖn t¶n bitum mæt n¯m. V iÎc sø dòng gi¶y d·u dŸn b±ng nhúa nÜng thi cáng khŸ phöc t­p t ­i hiÎ n trõéng, ngo¡ i ra c Ýn ½Ì l­i khŸ nhiË u nhõìc ½iÌ m. G i¶y d·u bÙ m ðn the o théi gian. G i¶y d·u bÙ cöng g¹y khi nhiÎt ½æ xuâng d õèi 0 0 C. G i¶ y d·u bÙ ch¨ y khi nhiÎt ½æ lÅn trÅn 50 0 C. Q uŸ trÖnh sø dòng gi¶y d · u cñng l¡ quŸ trÖnh tÖm tÝi kh°c phòc nhùng nhõìc ½iÌ m nÅu trÅn. N hõng viÎc sø dòng gi¶ y d·u v¹n phä biÆn vÖ m¡ng ng¯n lo­i n¡ y khŸ ½ a d­ng. D o c Ü ½æ ½¡n hãi cao nÅ n kh°c phòc ½ õìc nhiËu khe nöt do k huyÆt tºt c ða t hiÆ t kÆ c¶u t­o cñng nhõ thi cáng ph·n xõçng cât gµy n Å n. T ­i M þ, LiÅ n xá, TiÎ p, ‡ öc, ngõéi ta ½¬ kh°c phòc sú phöc t­p c ða thi cáng gi¶y d· u b±ng sø dòng mŸttÏt atphan nguæi. Co mme nt [ M (1 ] : 9
  10. V iÎc c hÆ t­ o mŸ ttÏt a tpha n nguæi ½çn g i¨ n hçn so vèi nhúa nÜng, s ø dòng an to¡n, c¶t giù ½õìc trong mæt théi gian v¡ nh¶ t l¡ ch¶t l õìng c hâng th¶m kháng thua k¾ m gi¶y d·u dŸ n nhúa nÜng. M ŸttÏt a tpha n nguæi sø dòng nhiËu ê cŸ c tune n qua nîi, cŸ c g iÆ ng mÞ, cŸc cáng trÖnh cáng nghiÎp. T uy t hÆ, gi¶y d·u v¡ nhúa nÜng v¹n ½õìc sø dòng r¶t ræng r¬i vÖ n go¡i kh¨ n¯ng cháng th¶ m, gi¶y d·u v¡ nhúa nÜng khŸ bËn vùng t rong mái trõéng chÙu a xÏt nÅn, trong nhùng cáng trÖnh cáng nghiÎp cÜ s ø dòng axÏt, nõèc th¨i nhiÍ m axÏt c¡ng hay dïng gi¨i phŸ p châng t h¶ m b±ng gi¶ y d·u dŸ n nhúa nÜng. C Ÿ c t¡i liÎu d¹ n trong thõ mòc cÝn cho th¶y ê nõèc ngo¡i cÝn sø d òng châng th¶m c ho bÌ nõèc b±ng bÅ táng thõéng v¡ vùa thõéng c ñng n hõ bÅ táng v¡ vùa cÜ phò gia hÜa ch¶ t. L iÅ n xá cÜ gièi thiÎu mæt sâ phò gia nhõ C lorua s ° t, Nitrat canxi v ¡ cŸ c hÜa ch¶t khŸ c trong viÎc pha t hÅ m v¡o vùa ho´c bÅ táng. V iÎc sø dòng phò gia hÜa c ho v¡ o vùa kháng c Ü v¶n ½Ë qu¨ n ng­i l èn trong sø dòng cáng trÖnh lµu d¡i. Nhõng viÎc cho phò gia hÜa cÜ h o­t tÏnh ca o thõéng d¹n ½Æ n quy trÖnh th ao tŸc cáng nghÎ ph¨ i thay ½ äi. Théi gia n thi cáng bÅ táng ph¨i nhanh lÅn m¡ thi cáng bÅ t áng cÜ b iÆ t bao cáng ½o­n ph¨i t húc hiÎn. Ngo¡i ra c Ýn tŸ c h­ i v¡ ¯n mÝn cða h Üa ch¶t cða phò gia vèi cât th¾ p trong bÅ táng thÖ chõa nghiÅn c öu ½ õìc th¶ u ½Ÿ o. Théi g ian tŸ c h­i cÜ khi nhanh, cÜ khi c hº m r¬ i. TŸ c h ­ i thÌ hiÎn ra khi cáng trÖnh ½¬ xºp ½ä. Theo bŸ o BÅ táng v¡ bÅ táng c ât th¾ p LiÅn xá, ½¬ cÜ nhùng k¿o bÅ táng c ât th¾p lèn ½öt g¬y v¡ th¾p ½ öt do bÙ phò gia ¯ n mÝn. N hiËu cáng trÖnh ng·m ê Philadenphia (M þ ) ½¬ dïng m¡ng châng t h¶ m l¡ ½¶t s¾t. T Üm l­i, trong nõèc cñng nhõ ngo¡ i nõèc, lèp châng t h¶ m thºt ½ a d­ng. Chàn lo­i n¡o cho phï hìp c· n c Ü cç sê. Chàn rãi thiÆ t kÆ ra s ao, cáng nghÎ nhõ t hÆ n¡o ½Ì ½­t yÅu c ·u. 10

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản