intTypePromotion=3

Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 4

Chia sẻ: Little Duck | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
19
download

Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Màng ngăn mềm: Màng ngăn nước mềm thường sử dụng nguyên liệu là bitum còn gọi là nhựa dầu mỏ hoặc atsphan thường gọi là nhựa than đá.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chống ngập cho các công trình ngầm dưới mặt đất - Phần 4

  1. * C áng n ghÎ thúc hiÎn : L èp 1: Træn nõèc vèi ch¶t phÝng nõèc. Khi c ho xi m¯ng v¡ o træn ½ Ëu nhanh c hÜng xoa lÅn m´t mæt lèp ½Ëu d¡ y 2 ½Æn 3mm. L èp 2: Træn ½Ë u xi m¯ ng v¡ cŸt. Træn ½Ëu nõèc v¡ ch¶t phÝng n õèc. HÝa træn nhanh ha i hån hìp n¡y rãi trŸt lÅn m´t lèp 1 ½ ¬ l ¡ m xong. NÆu thŸy trÅn m´t lèp 1 cÜ vÆt r­n chµn chim t hÖ xoa l ­ i trõèc khi phð lèp 2 lÅn trÅn. L èp 3: Khi lèp 2 ½¬ ngõng kÆt xong, l¶y b¡n ch¨ i s°t ch¨i cho x ém m´t, dïng chäi ½Üt qu¾t lèp vùa 3 lÅn v¡ ½Ÿ nh lŸ ng m´t. T ­i h¡nh lang lÝ c ao khu Ga ng th ¾p ThŸ i nguyÅn, phð 5 lèp vùa c hâng t h¶ m chö kháng ph¨i ch× cÜ 3 lèp. T hay xi m¯ng pooc l¯ng b±ng xi m¯ ng Puzolan l¡m cŸ c lèp nhõ s au : L èp 1: Træn nõèc vèi ch¶t phÝng nõèc rãi hÝa xi m¯ng v¡o, trŸt l Å n m´t kÆ t c¶u 2 - 3 mm. L èp 2: Træn nõèc vèi ch¶ t phÝn g nõèc. Træn xi m¯ng vèi cŸ t. H Ýa hai thö ½Ü vèi nhau trŸt l Ån lèp 1 t÷ 4 - 5 mm. TrŸ t hai lèp l iË n. L èp 3: Thi cáng sau khi trŸt lèp 2 t÷ 1 ½Æn 2 ng¡ y. Trõèc khi trŸt c ñng l¶ y b¡n c h¨i ½Ÿ nh xém m´t. L¡m nhõ trÅ n. L èp 4: C oi lèp 3 l¡ lèp 1, lèp 4 l¡m giâng l èp 2. L èp 5: L¡m nhõ lèp 3. C hî û: M ´t trŸ t lŸng ph¨ i s­ ch. T rŸ t tõéng trõèc, l ¡m ½Ÿy sau. D iÎ n ræng ph¨i l¡ m mâi nâi nhiËu kh¶c. Chå nâi t hÅ m lèp 1. N çi nhiÎt ½æ ca o hçn nhiÎ t ½æ kháng khÏ ph¨i d ïng xi m¯ng Pooc l¯ng, kháng dïng xi m¯ng Puzola n. N hùng ½iËu ki nh nghiÎm cða chîng tái khi dïng vùa PhÜ ch¶n H ¨i: 36
  2.  T âc ½æ ½áng cöng cða vùa cÜ phò gia PhÜ Ch¶n H¨ i r¶t phò t huæc nhiÎ t ½æ mái t rõéng. N hiÎt ½æ kháng khÏ mái trõéng c ao, ½ áng kÆt nhanh. NhiÎt ½æ mái t rõéng th¶p, ½áng kÆt chºm.  L õìng nõèc cho v ¡o nhÞ hçn nøa lõìng thuâc (CFN ) thÖ tâc ½æ ½ áng cöng tý lÎ thuºn vèi lõìng nõèc. Khi lõìng nõèc lèn hçn n øa lõìng thuâc (C FN) thÖ tâc ½æ ½áng cöng tü lÎ nghÙch vèi l õìng nõèc. BiÌu ½ã hÖnh 15 cho th¶y tõçng qua n gi ùa tý lÎ Xi m ¯ ng : C h¶t phÝng nõèc v¡ t héi gian ½áng kÆ t. T Phut 1 60 H Önh 15 : Tõçng quan thúc 1 00 n ghiÎm giùa tý lÎ X/CFN v¡ théi g ia n ½áng kÆt c ða vùa dïng CFN. 70 X CFN 1 : 0 , 6 1 : 0, 7 1:0,8 * S ° t clorua: S °t c lorua d­ng tinh thÌ hÝa tan trong nõèc thõéng ê nhiÎ t ½æ 0 2 0 C. Træn v¡o vùa xi m ¯ng theo tý lÎ 2% tràng lõìng xi m¯ng v¡ træn v ¡ o bÅ táng theo tý lÎ 1% lõìng xi m¯ng ½õìc vùa ho´c bÅ táng cÜ t Ïnh châng th¶m tât. L iÅ n xá ½¬ sø dòng nhi Ëu lèp trŸ t châng th¶m cho cŸ c bÌ nõèc b ± ng vùa xi m¯ng træn 1% s° t clorua v¡ kÆt qu¨ tháng bŸ o kh Ÿ tât t rong sø dòng. T uy vºy lo­i phò gia n¡y kháng dŸm cho v¡ o bÅ táng vÖ chöa c lo. * N itrat Canxi: 37
  3. N itrat Canxi thÅm v¡o vùa ho´ c bÅ táng l¡m t ¯ng tÏnh châng t h¶ m cða vùa ho´ c bÅ táng. LiËu dïng l¡ 7% tràng lõìng xi m¯ng. ‡´c ½ iÌ m cða N itrat C anxi l ¡ kháng l¡m h­i cât th¾p. * S t¾ arat kÁ m: C òc C áng binh Bæ Quâc phÝng c Ýn sø dòng ch¶t c hâng th¶m cÜ t h¡ nh ph· n : S unfat nhám 4 4% V ái bæt mÙn 1 5, 6% ‡ ¶t s¾t bæt mÙn 3 4, 4% S t¾arat kÁm 6% N ghiË n ½Ë u cŸc ch¶ t nÜi trÅn, træn l¹n c ho thºt ½Ëu. Rµ y qua m° t s ¡ng 4900 lå. LiËu lõìng dïng pha træn vèi vùa v¡ bÅ táng l¡ 2 ½Æn 2 ,5% tràng lõìng xi m¯ng. Khi træn vùa hay bÅ táng, cho phò gia ½ãng t héi vèi xi m¯ng. Phò gia n¡ y khá, dïng kháng k¾ t, ½Üng bao cÜ châng ¸ m ½Ì c¶t giù, sau tiÆ p tòc sø dòng. P h¨i cÜ th iÆt bÙ nghiËn ½Ë u. Muân nghiËn nha nh v¡ Ït hao hòt n guyÅn liÎu c ·n r¶ t khá. MŸ y nghiËn cÜ t hÌ l¡ lo­ i nghiË n bi tròc n±m h o´c mŸ y nghiËn bîa. Q uŸ t rÖnh thi c áng cÜ nhõìc ½iÌm l¡ ch¶t st¾a ra t kÁ m nh nÅn h a y näi lÅn bË m´ t. ‡Ì kh°c phòc nhõìc ½iÌm n¡ y c h× ½ ·m v÷a ½ð ½æ c h°c khi nõèc v¡ bæt st¾a rat kÁm chèm nät l¡ d÷ng ½·m nga y. X i m¯ ng sø dòng ½ä bÅ táng cÜ phò gia st¾a ra t kÁ m cÜ thÌ l¡ xi m ¯ ng P oocl ¯ng, Puzola n ho´c Super. C òc Cáng binh dïng phä biÆn cÜ m Ÿ c 350 vèi l iËu lõìng xi m¯ng 400 ½Æn 420 kg c ho 1 m 3 b Å táng. * N hùng phò gia cða cŸ c cáng ty nõèc ngo¡i mèi ½õa v¡o nõèc ta t rong vÝng v¡i n¯m g· n ½µy: N hùng l o­ i phò gia gi¨ m nõèc ½Ì nµ ng ca o tÏnh châng th¶m cða b Å táng do tºp ½o¡n Sika gièi thiÎu : S ikament NN l ¡ phò gia gi¨m nõèc cao S ikame nt FF l ¡ phò gia gi¨m nõèc cao S ikament 520 g i¨m nõèc, k¾o d¡ i ½áng kÆt P lastocrete N p hò gia châng th¶ m. 38
  4. T h¡nh ph·n chÏnh cða cŸ c lo­i phò gia n¡y l¡ khÜi silic ½¬ ½Ë c ºp ph·n trÅn. S ¨n ph¸m h¡ng hÜa cða Sika ½Ì c hâng th¶m cÜ: S ika 1 v¡ S ika lite S ika 2 S ika 4a S ika Top - Seal 107 S ika 101 T ºp ½o¡n SIKA t­ o ra cŸ c s¨ n ph¸m châng t h¶ m cñng nhõ nµng c ao ch¶t lõìng bÅ táng cða hà nhé v¡ o c h¶t khÜi silic , ch¶t Åpáxy. X ¾t the o khÏa c­nh cáng nghÎ thÖ khÜi silic t­o nÅn ho­t tÏnh n hé kÏch t hõèc h­ t siÅu mÙn. KiÌu ho­t tÏnh n¡y c Ü tÏnh ch¶t vºt lû m¡ kháng g µ y ph¨n öng hÜa ch¶t n¡o ¨nh hõêng ½Æ n c h¶t lõìng xi m¯ng cñng n hõ c ât th¾p t rong bÅ táng. Tº p ½o¡n n¡y c Ü m´t trÅ n 60 nõèc kh° p thÆ g ièi. T­i nõèc ta, tºp ½o¡n n¡y cÜ nh¡ mŸy c hÆ t­o silica fume ê BiÅn H Ýa. T­i H¡ næi SIKA cÜ cç sê ê 175 LŸ ng h­ H ¡ næi. H·u hÆt cŸ c cç s ê bÅ táng c hÆ træn s³n ½Ëu dïng s¨n ph¸ m cða SIK A. S ¨n ph¸m cða h¬ng FOSR OC c Ü : C onplast P rolapin cÜ cŸ c lo­i : C onplast Prolapin 031 C hâng th¶m dïng c ho vùa C onplast Prolapin 421 C hâng th¶m dïng cho bÅ táng S ¨n ph¶m mèi cÜ ê thÙ trõéng nõèc ta g· n ½µy khŸ dÍ sø dòng, k háng ph¨i tú chÆ nhõ trõèc ½µ y. M µng ng¨n mÒm: M µ ng ng¨n n­íc mÒm th­êng sö dông nguyªn liÖu lµ bitum cßn gäi lµ n hùa dÇ u má ho Æc atsphan th­êng gäi lµ nhùa tha n ®¸. T Ýnh chÊt chung cña hai lo¹ i nhùa lµ : M µ u ®en § iÒu ki Ön nhiÖt ®é b×nh th­êng cã thÓ nhùa ë thÓ r¾n hoÆ c thÓ ®Æc sÖ t. H oµ tan ®­îc trong dung m«i T û träng 1 ~ 1,28 39
  5. Cã thÓ nÊ u ch¶y thµ nh thÓ láng. Tuú lo¹ i nhùa mµ nhi Öt ®é lµm láng t ha y ®æi. C ã kh¶ n¨ ng dÝnh kÕ t víi ®Êt, ®¸ nÕu ®Êt, ®¸ kh«ng Èm ­ít. C ã kh¶ n¨ ng chèng thÊm n­íc xuyªn. N hùa dÇu má ( bitum) N hùa dÇu má lµ s¶n phÈm do ch­ng cÊt dÇu má. T hµ nh phÇn cña nhùa dÇu má : c ¸c bon (C) chiÕm 70 ~ 85%, H 2 = 9 ~ 6 % , Oxy = 1,5% vµ L­u huúnh ( S) = 2~7%. T û träng cña bitum kho¶ng 0,95 ®Õn 1,05. N hùa dÇu má tan t rong x¨ng, dÇ u ho¶. N hùa dÇu má c ã 5 sè hiÖu tõ 1 ~ 5. Trong ®ã, lo¹i sè 2 cã thªm sè 2Y, s è 3 cã thªm 3Y, sè 5 thª m 5K vµ sè 4 cã thªm 4Z. N hùa than ®¸ ( ast phalte ) N hùa tha n ®¸ lµ d­ phÈm trong c «ng nghÖ luyÖn than cèc sinh ra. § em c h­ng lo¹i than ®¸ thÝch hîp ta thu ®­îc than cèc, c rª «zèt vµ h¬i ® èt. C rª «zèt tiÕp tôc ch­ng sÏ cã dÇu nÆ ng vµ d­íi cïng lµ nhùa than ®¸ . N hùa than ®¸ còng mµ u ®e n, th­êng ë thÓ r ¾n, b» ng h¹ t cuéi nhá vµ m a ng tªn lµ nhùa braie,dïng trong luyÖn than ®èt lß. ( X em tµi liÖu chèng thÊm b» ng nhùa vµ giÊy dÇu kÌ m ®©y ) v ¡i dÝ ng k Æt luºn C hâng th¶m c ho c áng trÖnh ng·m l¡ v¶n ½Ë kháng khÜ nhõng ½ Ýi hÞi ph¨ i ½õìc nhÖn ½ãng bæ v¡ hÎ t hâng. V èi tinh th· n trŸ ch nhiÎm ca o, vèi lõçng tµm nghË nghiÎp , c hîng ta ho¡n to¡n cÜ thÌ gi¨i quyÆt ½õìc châng th¶m cho c áng trÖnh n g·m./. 40
  6. t ¡i liÎu tham kh¨o 1 . V ILEM CIG ANEK C hâng th¶m ( do G oldenberg dÙch ra tiÆ ng N ga ) N XB XD , M OCK BA, 1961 2 . Bæ K iÆn trîc - C òc Qu¨n lû Thi cáng: D ïng lèp châng th¶m b± ng vº t liÎu nhúa v¡ gi¶y d·u N XB La o ‡æng , H¡ næi , 1965 3 . Âîðîíêîâ D ïng lèp châng th¶m c oi nhõ cât th¾p cho c áng trÖnh ng·m T ­p chÏ X µy dú ng Cáng nghiÎ p LX S â 9 - 1967 4 . Ïîðöå íêî × Í è äð. C hâng th¶m cho cáng t rÖnh bÙ x¾ T ­p chÏ X µy dúng Cáng nghiÎ p LX S â 6 - 1968 5 . Òêåì àëà çå Ð.Ê. M a ttit atphan nguæi châng th¶m m´t trong bÅ táng T ­p chÏ X µy dúng Cáng nghiÎ p LX S â 5 - 1968 41
  7. 6 . Ïðîâèíòüåâ È.Â. è äð. C hâng th¶m, vºt liÎu cho mŸi v¡ g° n kÏn N XB XD , MO CK BA, 1963 7 . PhÜ Ch¶ n H¨ i ‡ ´c hiÎu phÝng thðy kþ thuºt K iÆ n trîc Cáng trÖnh Xu¶t b¨n x¬ T hiÅ n Tµn - T rung quâc - 1 959 8 . Êàðàöåâ Ê È è äð L èp châng th¶m per clovinin c ho bÌ nõèc bÅ táng. T ­p chÏ Xµy dúng C áng nghiÎp LX S â 3 - 1967 1 0. LÅ KiËu: C hâng th¶m cho cáng t rÖnh ng·m T ­p chÏ Tháng bŸ o K hoa hàc c ða cŸc trõéng ‡ ­i hàc. N XB ‡ ­i hàc v¡ TH CN, H¡ næi, 1971 1 1. LÅ Ki Ëu: M æt sâ phò g ia hÜa ch¶t hay dïng t rong châng th¶m T ­p chÏ K hoa hàc v¡ Kþ thuºt Xµy dúng H æi Xµ y dúng V iÎt nam - S â 7 ( 1986) 1 2. LÅ Ki Ëu: C hâng dæt v¡ th¶m cho cáng trÖnh T ­p chÏ K hoa hàc v¡ Kþ thuºt Xµy dúng H æi Xµ y dúng V iÎt nam - S â 8 ( 1990) 1 3. Theodor A. Burge C onc re te Durability S ymposium Hanoi - V ietnam 1993 1 5. PG s LÅ KiËu: B Å táng v¡ nhùng ½´c tÏnh ng¡y nay T ¡i liÎu Hæi th¨o : C áng nghiÎp BÅ táng trong Xµy dúng t­i V iÎt nam B æ Xµy dúng - H æi X µy dúng 42
  8. H ¡ næi 1996 1 6 . PGs L Å K iËu C hâng th¶m cho cáng t rÖnh H æi nghÙ quâc tÆ NTC 95 H ¡ næi - t hŸ ng 2/ 1995 43

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản