intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Chương trình đạo tạo: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

2.054
lượt xem
971
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển của công nghệ đã đem lại cho sản phẩm, dịch vụ những tính năng ngày càng hoàn hảo hơn. Trong mọi điều kiện kinh tế xã hội, các sản phẩm và dịch vụ không tự bán chính bản thân chúng. Chúng phải được bán bởi các nhân viên bán hàng và bởi hệ thống phân phối của công ty. Nhân viên bán hàng là những người đại diện công ty trực tiếp tiếp xúc, đàm phán với khách hàng để tăng doanh số, thị phần và lợi nhuận. Do đó nhân viên bán hàng cần đựơc đào......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình đạo tạo: Kỹ năng bán hàng hiệu quả

  1. CHNG TRÌNH ðÀO T O K NĂNG BÁN HÀNG HI U QU Thi t k & th c hi n b i: Hà N i .2008 Văn phòng: 902 HITTC, 185 Gi ng Võ, Hà N i - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn Tr s : T ng 4 nhà B, s 347 ð i C n, Hà N i - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: S 296/1 ðư ng B c K n, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn Website: http://www.tamviet.edu.vn
  2. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Làm Tâm ngư i Vi t sáng hơn - Nâng T m ngư i Vi t cao hơn Website: http://www.tamviet.edu.vn CHƯƠNG TRÌNH ðÀO T O K NĂNG BÁN HÀNG HI U QU 1. Gi i thi u: S phát tri n công ngh ñã ñem l i cho s n ph m, d ch v nh ng tính năng ngày càng hoàn h o hơn. Trong m i ñi u ki n kinh t xã h i, các s n ph m và d ch v không t bán chính b n thân chúng. Chúng ph i ñư c bán b i các nhân viên bán hàng và b i h th ng phân ph i c a công ty. Nhân viên bán hàng là nh ng ngư i ñ i di n công ty tr c ti p ti p xúc, ñàm phán v i khách hàng ñ tăng doanh s , th ph n và l i nhu n. Do ñó nhân viên bán hàng c n ñư c ñào t o. H không nh ng ph i ñư c trang b nh ng ki n th c v s n ph m, mà c nh ng k năng bán hàng, k năng giao ti p, k năng trình bày thuy t ph c và thái ñ ñ i v i khách hàng... Khóa ñào t o này giúp h c viên nâng cao kh năng giao ti p, nâng cao kh năng l ng nghe, trình bày s n ph m, thuy t ph c ñ i tác, ñàm phán & bán hàng hi u qu và chăm sóc khách hàng. 2. M c tiêu: Hoàn thành khoá ñào t o, h c viên có th : Giao ti p t tin v i khách hàng; V n d ng hi u qu các k năng giao ti p và nh ng ñ c ñi m văn hóa trong ng x ; Nh n th c và li t kê các nguyên nhân l ng nghe không hi u qu ; L ng nghe và h i ñáp khách hàng; ng x thông minh và tích c c khi g p khách hàng khó tính; V n d ng các k năng chăm sóc khách hàng hi u qu ; Các bư c bán hàng 3. H c viên: - Cán b nhân viên 4. Th i gian: - Th i lư ng khóa h c: 6 bu i; - T i: 18h00 – 20h30 5. ð a ñi m: P 403, Nhà B, 347 ð i C n, Ba ðình, Hà N i 6. Phương pháp: a. H c qua tr i nghi m: - H c viên là trung tâm c a m i ho t ñ ng ñào t o. - Hơn 70% th i gian ñào t o dành cho các bài t p nhóm, bài t p tình hu ng, bài t p ñóng vai, th o lu n nhóm, trao ñ i kinh nghi m và gi i quy t các v n ñ c th c a h c viên. - H c viên th c hành, trình bày, quay video, chi u l i, cùng phân tích rút kinh nghi m. b. Hai gi ng viên cùng ñ ng l p: - Hai gi ng viên cùng tương tác ñ phát huy t i ña s tham gia c a h c viên. Các gi ng viên ñ u là chuyên gia trong lĩnh v c ñào t o “K năng gi ng d y cho ngư i l n”. c. Thi t b ñào t o hi n ñ i: - Các thi t b ñư c s d ng nh m ñem l i hi u qu h c t p t t nh t cho t ng h c viên: máy tính, LCD, Máy quay phim, máy nh, ñi n tho i.... d. Cùng ch u trách nhi m trong quá trình h c t p: - K t qu khoá h c là s n l c t p th c a b n thân h c viên và c a gi ng viên. Văn phòng: 902 HITTC, 185 Gi ng Võ, Hà N i - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn 1 Tr s : T ng 4 nhà B, s 347 ð i C n, Hà N i - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: S 296/1 ðư ng B c K n, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn TP_Ky_nang_giao_tiep_&_ban_hang_hieu_qua-T01.2008
  3. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Làm Tâm ngư i Vi t sáng hơn - Nâng T m ngư i Vi t cao hơn Website: http://www.tamviet.edu.vn 7. Gi ng viên: - Chương trình do các gi ng viên nhi u kinh nghi m c a Tâm Vi t th c hi n. Các gi ng viên ñ u là chuyên gia trong lĩnh v c ñào t o theo phương pháp hi n ñ i “h c viên là trung tâm, h c quan tr i nghi m”. - Các gi ng viên ñã tham gia ñào t o cho các d án qu c t c a UNDP, WB, DANIDA, RMIT... và: VP Chính Ph , VP Qu c H i, D u khí, Hàng không,... ñã tham gia th c hi n các chương trình trên VTV1, VTV2, VTV3, VTC5, TH Hà N i... - Gi ng viên: Lê Thanh Huy n – Phó T ng giám ñ c Tâm Vi t Group - Cùng ñ i ngũ c ng s 8. N i dung: I. Phát huy ti m năng ñ s ng, h c t p và làm vi c hi u qu a. Nguyên t c hành ñ ng b. Quá trình ti p nh n thông tin (cơ ch ho t ñ ng c a não) c. H c qua tr i nghi m d. Quy trình h c k năng II. K năng giao ti p hi u qu a. Khái ni m và t m quan tr ng c a giao ti p trong cu c s ng và công vi c b. K năng giao ti p hi u qu c. Xây d ng tính chuyên nghi p trong giao ti p nơi công s III. K năng l ng nghe hi u qu a. Khái niêm l ng nghe và t m quan tr ng b. Nguyên nhân nghe không hi u qu c. Chu trình l ng nghe d. L ng nghe khách hàng IV. K năng giao ti p phi ngôn t a. Khái ni m và t m qua tr ng c a phi ngôn t b. Ch c năng và s gây nh hư ng c a phi ngôn t c. 10 phi ngôn t cơ b n V. K năng d ch v khách hàng a. Tư duy d ch v khách hàng b. Th u hi u khách hàng c. ng x tích c c v i khách hàng khó tính d. Chăm sóc khách hàng e. Ba yêu t tr c t ñ i v i chăm sóc khách hàng f. Qu n lý ñ chăm sóc khách hàng t t hơn VI. K năng bán hàng a. 7 bư c bán hàng b. Khách hàng mua gì c. T i sao khách hàng b ta d. Mô hình bán hàng truy n th ng & hi n ñ i e. Tư duy khách hàng 9. Chi phí: 980.000 VND/ ngư i/ khóa Chi phí trên bao g m: tài li u h c viên và ñi m tâm nh gi a gi Các doanh nghi p t ch c ñăng ký h c t 5 ngư i tr lên, gi m h c phí 10% Văn phòng: 902 HITTC, 185 Gi ng Võ, Hà N i - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn 2 Tr s : T ng 4 nhà B, s 347 ð i C n, Hà N i - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: S 296/1 ðư ng B c K n, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn TP_Ky_nang_giao_tiep_&_ban_hang_hieu_qua-T01.2008
  4. TÂM VI T GROUP – ðÀO T O & TƯ V N Làm Tâm ngư i Vi t sáng hơn - Nâng T m ngư i Vi t cao hơn Website: http://www.tamviet.edu.vn 10. Liên h : Tâm Vi t Group – ðào t o & Tư v n ð/c: P 902, s 185, tòa nhà HITTC, Gi ng Võ, Ba ðình, Hà N i ðT: 04. 217 9022; Mobile: 090 422 4379 Email: phucdm@tamviet.edu.vn or office@tamviet.edu.vn; Website: http://www.tamviet.edu.vn Văn phòng: 902 HITTC, 185 Gi ng Võ, Hà N i - 04. 201 8758 / 04. 217 9022 office@tamviet.edu.vn 3 Tr s : T ng 4 nhà B, s 347 ð i C n, Hà N i - 04. 762 8758 / 095 334 9886 vuonuom@tamviet.edu.vn Thái Nguyên: S 296/1 ðư ng B c K n, Tp Thái Nguyên - 0280 657 399 thainguyen@tamviet.edu.vn TP_Ky_nang_giao_tiep_&_ban_hang_hieu_qua-T01.2008
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2