intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình điều khiển, thu thập và xử lý dữ liệu các đại lượng điện được đo, kiểm tra bằng thiết bị đo công suất HIOKI 3334

Chia sẻ: Wang Ziyi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

14
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết đề xuất chương trình điều khiển, thu thập và xử lý dữ liệu của các đại lượng điện được đo, kiểm tra bằng thiết bị đo công suất HIOKI 3334 AC/DC Power HiTester. Chương trình có một số tính năng nổi bật như hiển thị đồng thời nhiều kênh đo giá trị các đại lượng khác nhau và biểu diễn đồ thị mối quan hệ giữa các đại lượng, đặc biệt chương trình có khả năng lưu trữ dữ liệu đo dưới dạng file mềm phục vụ công tác thống kê, xử lý kết quả offline. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình điều khiển, thu thập và xử lý dữ liệu các đại lượng điện được đo, kiểm tra bằng thiết bị đo công suất HIOKI 3334

 1. +ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 2. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) &+ѬѪ1*75Î1+Ĉ,ӄU KHIӆN, THU THҰP VÀ XӰ LÝ DӲ LIӊ8&È&ĈҤ,/ѬӦ1*Ĉ,ӊ1ĈѬӦ&Ĉ2.,ӆM TRA BҴNG THIӂT Bӎ Ĉ2&Ð1*68ҨT HIOKI 3334 NguyӉn Trӑng Thҳng, Phùng Phú Bình 7UXQJWkP*LiPÿӏnh ChҩWOѭӧng Cөc Tiêu chuҭn - ĈROѭӡng - ChҩWOѭӧng/Bӝ Quӕc phòng Email: nguyentrongthang1603@gmail.com, phubinhus@gmail.com Tóm t̷t: Trong bài báo này, nhóm tác giҧ ÿӅ xuҩW FKѭѫQJWUuQK trình giám sát và phөc vө tӕt công tác thӕng kê, xӱ lý dӳ liӋu ÿLӅu khiӇn, thu thұp và xӱ lý dӳ liӋu cuҧ ciFÿҥLOѭӧQJÿLӋQÿѭӧFÿR offline. kiӇm tra bҵng thiӃt bӏ ÿR F{QJ VXҩt HIOKI 3334 AC/DC Power Tӯ thӵc trҥng trên, nhóm tác giҧ ÿӅ xuҩWFKѭѫQJWUuQKÿLӅu HiTester&KѭѫQJWUuQKFyPӝt sӕ WtQKQăQJQәi bұWQKѭKLӇn thӏ ÿӗng khiӇn, thu thұp và xӱ lý dӳ liӋXFiFÿҥLOѭӧQJÿLӋQÿѭӧFÿR thӡi nhiӅXNrQKÿRJLiWUӏ FiFÿҥLOѭӧng khác nhau và biӇu diӉQÿӗ thӏ mӕi quan hӋ giӳDFiF ÿҥL Oѭӧng ÿһc biӋW FKѭѫQJ WUuQKFy NKҧ QăQJ kiӇm tra bҵng thiӃt bӏ Hioki 3334. &KѭѫQJ WUuQK NKҳc phөc OѭXWUӳ dӳ liӋXÿRGѭӟi dҥng file mӅm phөc vө công tác thӕng kê, xӱ giӟi hҥn hiӇn thӏ bҵQJFiFKWăng sӕ kênh hiӇn thӏ YjOѭXWUӳ dӳ lý kӃt quҧ offline. liӋXFiFNrQKWURQJILOHW[Wÿӗng thӡi biӇu diӉQÿӗ thӏ liên hӋ giӳDFiFÿҥLOѭӧQJÿLӋn. Tͳ khóa: Hioki 3334; LabVIEW; RS-232C. Phҫn còn lҥi cӫDEjLEiRÿѭӧc tә chӭFQKѭVDX Trong phҫn II, chúng tôi miêu tҧ FKѭѫQJWUuQK ÿӅ xuҩt. Phҫn III ÿѭDUDFiF I. GIӞI THIӊU SKpSÿR ӭng dөQJFKѭѫQJWUuQKÿӅ xuҩt. Phҫn IV cung cҩp kӃt HIOKI 3334 AC/DC Power HiTester (Hioki 3334) là thiӃt quҧ cӫD FiF SKpS ÿR ÿm iS GөQJ FKѭѫQJ WUuQK ÿӅ xuҩt. Cuӕi bӏ ÿD QăQJ GQJ ÿӇ ÿR JLi Wrӏ FiF ÿҥL OѭӧQJ ÿLӋn ÿѭӧc ӭng cùng, chúng tôi kӃt luұn bài báo trong phҫn V. dөng rӝng rãi WURQJOƭQKYӵFÿLӋn dân dөQJYjWURQJÿRNLӇm các thiӃt bӏ sӱ dөng nguӗn pin, ҳc quy [1]. Hioki 3334 là mӝt II. &+ѬѪ1* TRÌNH Ĉӄ XUҨT thiӃt bӏ ÿRWKXӝc nhóm các trang thiӃt bӏ ÿRNLӇPWUDÿLӋn mà &KѭѫQJWUuQKÿӅ xuҩt ÿѭӧc viӃWWURQJP{LWUѭӡng lұp trình 3KzQJ *LiP ÿӏnh ChҩW OѭӧQJ ĈLӋn-ĈLӋn tӱ/Trung tâm Giám /DE9,(: FjL ÿһt trêQ Pi\ WtQK ÿӗng bӝ vӟi thiӃt bӏ qua ÿӏnh ChҩW Oѭӧng ÿѭӧc trang bӏ nhҵP ÿҧm bҧo công tác giám chuҭn giao tiӃp RS-232C. ÿӏnh, thӱ nghiӋm các trang thiӃt bӏ ÿLӋn trong toàn quân. 1JX\rQ Oê ÿLӅu khiӇn thiӃt bӏ nҵm ӣ viӋc truyӅn và nhұn Trong quá trình sӱ dөng thiӃt bӏ, nhóm tác giҧ nhұn thҩy thiӃt thành công các bit chӭa nӝi dung tin nhҳn giӳa các thiӃt bӏ và bӏ còn nhӳQJÿLӇm hҥn chӃ sau: Pi\WtQKĈӕi vӟi giao tiӃp chuҭn RS-232, viӋc truyӅn và nhұn Thͱ nh̭t là hҥn chӃ vӅ sӕ Oѭӧng NrQKÿRÿѭӧc hiӇn thӏѬX dӳ liӋXÿѭӧc thӵc hiӋn theo nguyên tҳc truyӅn thông nӕi tiӃp, ÿLӇm lӟn cӫa thiӃt bӏ là có thiӃt kӃ nhӓ gӑn thuұn tiӋn di các bit dӳ liӋX ÿѭӧc truyӅn tuҫn tӵ nӕi tiӃp nhau theo mӝt chuyӇn, tuy nhiên viӋc hiӇn thӏ nhiӅu kênh sӁ là hҥn chӃ do tӕn NKXQJ KuQK ÿm ÿѭӧc chuҭn hóa (bao gӗm tӕF ÿӝ truyӅn, sӕ nhiӅu diӋn tích trên mһt máy. Khi thӵc hiӋQÿRF{QJVXҩt tiêu Oѭӧng bit truyӅn trong 1 khung...). Vì thӃ ÿӇ có thӇ truyӅn và thө cӫa mӝt thiӃt bӏ ÿLӋn, QJRjL ÿҥL Oѭӧng công suҩt FiF ÿҥi nhұn tin nhҳn giӳa thiӃt bӏ và máy tính, viӋFÿҫu tiên là phҧi Oѭӧng khác cҫQTXDQWkPOjÿLӋQiSGzQJÿLӋn, công suҩt tiêu cҩu hình khung truyӅn WKHRTX\ÿӏnh cӫa nhà sҧn xuҩt thiӃt bӏ thө theo thӡi gian, hӋ sӕ có ích cӫa công suҩt, thӡi gian. Trên [1]: TӕFÿӝ truyӅQELWV6WRSELWĈӝ dài khung truyӅn: thiӃt bӏ chӍ có thӇ hiӇn thӏ FQJ O~F WUrQ ÿҥL OѭӧQJ ÿѭӧc 8 bit; ChӃ ÿӝ kiӇm tra: Không. nêu trên. ViӋc hiӇn thӏ FQJO~FÿҥLOѭӧQJÿӗng thӡi sӁ giúp LabVIEW có chӭa cҩu trúc phҫn mӅm thiӃt bӏ ҧo (VISA- QJѭӡi kiӇPWUDFyÿiQKJLiWәQJTXiWKѫQWURQJTXiWUuQKÿR Vitual Instrument Software Architecture) cung cҩp giao diӋn Thͱ hai là thiӃt bӏ +LRNLFKѭDFyF{QJFө OѭXWUӳ dӳ lұp trình vӟi các thiӃt bӏ ngoҥi vi thông qua các chuҭn giao liӋu. ViӋF OѭX WUӳ dӳ liӋu là hӃt sӭc cҫn thiӃW ÿһc biӋt trong tiӃp [3], do vұy truyӅn và nhұn tin nhҳn trӣ QrQÿѫQJLҧQKѫQ OƭQK YӵF ÿR Oѭӡng, thӱ nghiӋm. Chính bӣi vұy, bҩt kǤ mӝt Các tin nhҳn có thӇ là tin nhҳQFKѭѫQJWUuQKÿѭӧc gӱi tӯ máy thiӃt bӏ ÿRWKӱ nghiӋPQjRFNJQJÿѭӧc nhà sҧn xuҩt tích hӧp WtQKÿӃn thiӃt bӏ thông qua hàm VISA Write, hoһc là tin nhҳn các cәng giao tiӃp vӟi máy tính (Serial, CI-V, VXI, PXI, USB, phҧn hӗL ÿѭӧc gӱi tӯ thiӃt bӏ ÿӃn máy tính thông qua hàm Ethernet hay GPIB) phөc vө mөFÿtFKÿLӅu khiӇQOѭXWUӳ và 9,6$ 5HDG 1JRjL UD ÿӕi vӟi giao tiӃp RS-& FzQ ÿѭӧc xӱ lý dӳ liӋu. Thӵc tӃ trong quá trình sӱ dөng tҥL3KzQJFNJQJ cung cҩp tin nhҳn xác nhұQ ÿӇ ÿҧm báo giӳa thiӃt bӏ ÿLӅu ÿm FKӍ ra sӵ cҫn thiӃt cӫa viӋF OѭX WUӳ, ví dө QKѭ WURQJ TXi khiӇn (máy tính) và thiӃt bӏ ÿR +LRNL 
 3. ÿm ÿӗng bӝ vӟi trình kiӇPWUDGXQJOѭӧng pin sҥc tӕn nhiӅu thӡi gian ÿӇ phóng nhau [1]. Cách thӭc truyӅn và nhұn tin nhҳn tӯ Pi\WtQKÿӃn dòng cho tӟLNKLÿLӋn áp pin sөWÿӃn giá trӏ TX\ÿӏnh [2], quá thiӃt bӏ ÿѭӧc mô tҧ ӣ hình 1. WUuQKOѭXWUӳ dӳ liӋu sӁ giúp ích cho QJѭӡi kiӇm tra trong quá ISBN: 978-604-67-0635-9 273 
 4. Hội+ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 5. Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) 7LQQKҳQFKѭѫQJWUuQK MҧQJ/ѭXWUӳ Yj.KDLEiRÿӏa chӍ thiӃt bӏ: Dӳ liӋu thu thұp ÿѭӧc sӁ ÿѭӧF OѭX WUӳ tҥL ÿӏa chӍ GR QJѭӡi kiӇm tra lӵa chӑn Máy tính RS-232C (LabVIEW) HIOKI 3334 trên máy tính; MҧQJ ÿR MEASUREMENT): HiӇn thӏ NrQK ÿR ÿӗng 7LQQKҳQSKҧQKӗL thӡi; Hình 1. Nguyên lý truyӅn nhұn dӳ liӋu tӯ Pi\WtQKÿӃn thiӃt bӏ MҧQJÿӗ thӏ (GRAPHICS): HiӇn thӏ ÿӗng thӡLÿӗ thӏĈӗ thӏ thӭ nhҩt biӇu diӉn mӛi quan hӋ giӳD GzQJ ÿLӋn và thӡi Tӯ nguyên lý hoҥW ÿӝng trên, nhóm tác giҧ ÿѭD UD WKXұt JLDQĈӗ thӏ thӭ hai biӇu diӉn mӕi quan hӋ giӳDÿLӋn áp-thӡi toán cӫa FKѭѫQJWUuQK. gian hoһF ÿLӋn áp-GXQJ OѭӧQJ ÿӕi vӟi kiӇP WUD GXQJ Oѭӧng %Ҳ7ĈҪ8 pin, ҳFTX\
 6. Ĉӗ thӏ thӭ ba biӇu diӉn mӕi quan hӋ giӳa công suҩt-thӡi gian hoһc ÿLӋn áp-thӡi gian. Tùy theo tӯQJSKpSÿR .KDLEiRÿӏDFKӍWKLӃWEӏ; mà ta có thӇ chӑQFiFÿӗ thӏ biӇu diӉn mӕi liên hӋ giӳDFiFÿҥi &ҩXKuQKNKXQJWUX\ӅQ. Oѭӧng cho phù hӧS Ĉӗ thӏ ÿѭӧc lұp trình hiӇn thӏ ӣ chӃ ÿӝ Delay 100 ms online, thu thұp các giá trӏ ÿRWӯ thiӃt bӏ Hioki 3334 và hiӇn thӏ ÿӗng thӡL WUrQ ÿӗ thӏ biӇu diӉn mӕi quan hӋ giӳD FiF ÿҥi Oѭӧng. *ӱLWLQQKҳQWKD\ÿәLFҩX Ĉ~QJ ³7KD\ÿәLFҩXKuQK KuQKFjLÿһWÿӃQWKLӃWEӏ: FjLÿһWWKLӃWEӏ´ +ӋVӕGzQJ, ÿLӋQiS; 6ӕ PүXWtQKWUXQJEuQK... Sai Delay 60 ms *ӱLWLQQKҳQÿRÿӃQWKLӃWEӏ Delay 80 ms 7KXWKұSGӳOLӋXWӯWLQQKҳQSKҧQ KӗLFӫDWKLӃWEӏ +LӇQWKӏ, OѭXWUӳGӳOLӋX, YӁÿӗWKӏ Hình 3. Giao diӋQQJѭӡi dùng III. ÁP DӨNG &+ѬѪ1* TRÌNH Ĉӄ XUҨT TRONG Sai CÁC PHÉP Ĉ2 THӴC Tӂ “STOP” ĈӇ ÿiQKJLiNKҧ QăQJKRҥWÿӝng cӫD FKѭѫQJ WUuQK QKyP tác giҧ tiӃn hành thӱ nghiӋPSKpSÿR7Uѭӡng hӧp áp dөng Ĉ~QJ FKѭѫQJ WUuQK ÿӇ ÿR F{QJ Vuҩt tiêu thө cӫa thiӃt bӏ ÿLӋn và WUѭӡng hӧS GQJ ÿӇ ÿR GXQJ Oѭӧng pin, ҳc quy dӵa vào mӕi .ӂ77+Ò& quan hӋ cӫa dòng phóng theo thӡi gian phóng: 1. 3KpSÿR 1: Áp dͭng FK˱˯QJWUuQKÿ͉ xṷt ÿ͋ ÿRF{QJ Hình 2. ThuұWWRiQFKѭѫng trình sṷt tiêu thͭ cͯa thi͇t b͓ ÿL͏n Giao diӋn sӱ dөng cӫDFKѭѫQJWUuQKÿѭӧc thӇ hiӋn ӣ hình ThiӃt bӏ ÿѭӧc thӱ nghiӋPOjEyQJÿqQÿLӋn vӟi công suҩt 3, gӗm 6 mҧng vӟi các chӭFQăQJ GDQKÿӏQK:Vѫÿӗ kӃt nӕLÿѭӧc chӍ ra ӣ hình 4. Mҧng hiӇn thӏ FiFÿҥLOѭӧng trên thiӃt bӏ (DISPLAY): Có 4 HIOKI 3334 RS-232C Máy tính NrQKWѭѫQJӭng vӟi 4 kênh hiӇn thӏ trên thiӃt bӏ thӵc tӃ, mӛi (LabVIEW) I +/- U +/- kênh có nhiӅXÿҥLOѭӧQJÿӇ lӵa chӑn hiӇn thӏ QKѭWUrQWKLӃt bӏ; Mҧng dҧLÿR RANGE): DҧLÿRÿmÿѭӧc lұp trình ӣ chӃ ÿӝ tӵ ÿӝng chӑn dҧLÿRSKKӧp và hiӇn thӏ giá trӏ cӫa dҧLÿӕi vӟi ĈqQ ~ 220 V dҧLÿLӋQiSOjNK{QJYѭӧWTXi9ÿӕi vӟi giá trӏ GzQJÿLӋn OjNK{QJYѭӧt quá 30 A; a) b) Mҧng cҩu hình (CONFIG): Bao gӗm khӕi chӍQKOѭX chӑn Hình 4. HӋ thӕQJÿRF{QJVXҩt tiêu thө cӫDEyQJÿqQ chӃ ÿӝ ÿRÿLӋn mӝt chiӅu hoһc xoay chiӅu); sӕ Oѭӧng mүXÿR D
 7. 6ѫÿӗ khӕi kӃt nӕi; b) HӋ thӕng thӵc tӃ. ÿӇ tính trung bình; hӋ sӕ GzQJ ÿLӋn và hӋ sӕ ÿLӋn áp (trong 2. 3KpSÿR 2: Áp dͭng FK˱˯QJWUuQKÿ͉ xṷt ÿ͋ ÿRNL͋m WUѭӡng hӧS ÿR WK{QJ WKѭӡng, hai hӋ sӕ Qj\ ÿһt ӣ giá trӏ 1, WUDGXQJO˱ͫng pin, ̷c quy WUѭӡng hӧp giá trӏ ÿRYѭӧWQJѭӥQJTX\ÿӏnh phҧi sӱ dөng thiӃt &KѭѫQJWUuQKÿӅ xuҩWÿѭӧc thӱ nghiӋPWURQJTXiWUuQKÿR bӏ chia dòng hoһc biӃn áp thì phө thuӝc vào tӍ lӋ cӫa thiӃt bӏ kiӇPWUDGXQJOѭӧng pin sҥc Eneloop 2000 mAh HR-3UTGB chia dòng, biӃQiSÿӇ ÿһt giá trӏ); SLQÿmTXDVӱ dөng)6ѫÿӗ ÿRÿѭӧFWUuQKEj\QKѭKuQK5, hӋ 274 
 8. Hội+ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 9. Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) thӕng gӗm thiӃt bӏ Hioki 3334, máy tính có chӭDFKѭѫQJWUuQK Trong quá trình thӱ nghiӋPFKѭѫQJWUuQKÿӇ ÿRF{QJVXҩt ÿӅ xuҩt, 01 biӃn trӣ có dҧLÿLӋn trӣ tӯ 0,1 ÿӃQŸYjNKD\ tiêu thө cӫa thiӃt bӏ ÿLӋn, ngoài viӋc hiӇn thӏ giá trӏ công suҩt ÿӵng pin AA. Thӵc hiӋn các thӫ tөc theo Tiêu chuҭn [2] và YjFiFÿҥLOѭӧQJOLrQTXDQFKѭѫQJWUuQKFzQ[ӱ OêÿӇ ÿѭDUD theo yêu cҫu trong chӍ tiêu kӻ thuұt cӫa sҧn phҭm [4]: Sҥc pin FiFÿӗ thӏ biӇu diӉn chúng theo thӡLJLDQJL~SQJѭӡi kiӇm tra vӟi dòng 200 mA trong thӡi gian tӯ ÿӃn 16 tiӃng ӣ nhiӋt ÿӝ kiӇm soát tӕWTXiWUuQKÿo. 25 o&VDXÿyÿӇ pin nghӍ trong thӡi gian 1 tiӃQJWUѭӟc khi thӵc 2. 3KpSÿR hiӋQTXiWUuQKÿRTrong qXiWUuQKÿRWhӵc hiӋn 3 lҫn thӱ vӟi Ӣ hình 8, kӃt quҧ kiӇm tra ÿѭӧFÿӕi chiӃu vӟi thông tin mà dòng phóng lҫQOѭӧt là 400 mA, 2000 mA và 4000 mA ӣ ÿLӅu nhà sҧn xuҩt cung cҩp: Thӵc tӃ kiӇm tra, dXQJOѭӧng cӫa pin kiӋn nhiӋWÿӝ P{LWUѭӡng 25 oC. ÿҥt 1850 mAh, 1780 mAh và 1690 mAh lҫQ Oѭӧt ӣ dòng HIOKI 3334 RS-232C Máy tính phóng 400 mA, 2000 mA, 4000 mA nҵm trong phҥm vi cho (LabVIEW) phép cӫa nhà sҧn xuҩt; WX\ QKLrQ ÿiQK JLi WtQK әQ ÿӏnh cӫa I +/- U +/- ÿLӋn áp pin thì mӭF ÿLӋn áp әQ ÿӏnh trong thӵc tӃ kiӇm tra NK{QJ ÿҥW QKѭ \rX Fҫu cӫa nhà sҧn xuҩt ĈLӅu này có thӇ lý giҧi bӣi pin mà nhóm tác giҧ thӱ nghiӋPOjSLQÿmTXDVӱ dөng ��n/ ҲF-��y %LӃQWUӣ trong thӡi gian dàiÿmFyVӵ hao hөt vӅ GXQJOѭӧQJFNJQJQKѭ suy giҧm vӅ chҩW OѭӧQJ Ĉӗ thӏ biӇu diӉQ ÿLӋn áp theo dung a) b) Oѭӧng pin cho ta thҩy không chӍ giá trӏ GXQJOѭӧng mà còn cho Hình 5. HӋ thӕQJÿRGXQJOѭӧng pin sҥc AA D
 10. 6ѫÿӗ khӕi kӃt nӕi; b) HӋ thӕng thӵc tӃ. thҩy mӭFÿӝ sөt áp cӫDSLQOjPFѫVӣ ÿӇ ÿiQKJLiNKҧ QăQJ hoҥWÿӝng và tuәi thӑ cӫa pin. IV. KӂT QUҦ 1. 3KpSÿR KӃt quҧ hiӇn thӏ WUrQ FKѭѫQJ WUuQK ÿӅ xuҩW Yj ÿӗ thӏ biӇu diӉQFiFÿҥLOѭӧng theo thӡLJLDQÿѭӧc nêu trong hình 6. Các ÿҥLOѭӧQJÿѭӧc ghi nhұn troQJFKѭѫQJWUuQKÿӅ xuҩt gӗm có: giá trӏ ÿLӋn áp (V), giá trӏ GzQJ ÿLӋn (A), công suҩt tӭc thӡi (W), hӋ sӕ công suҩt có ích (PF), công suҩt theo thӡi gian (WH), dòng phóng theo thӡi gian (AH), tҫn sӕ )5(4
 11. ÿLӋn iSÿӍQK 9SN
 12. KD\GzQJÿӍnh (Apk) và thӡi gian (TIME). KӃt a) b) WK~F TXi WUuQK ÿR FiF Gӳ liӋX ÿѭӧF OѭX WUӳ trong máy tính Hình 8. Ĉӗ thӏ mӕi liên hӋ giӳDÿLӋQiSSLQYjGXQJOѭӧng phóng bҵQJILOHW[W&ѫVӣ dӳ liӋXÿѭӧFWUuQKEj\QKѭWURQJKuQK cӫa pin sҥc Eneloop 2000 mAh HR-3UTGB a) Thӵc tӃ ÿREҵng Hioki 3334; b) Nhà sҧn xuҩt cung cҩp V. KӂT LUҰN &KѭѫQJWUuQKÿLӅu khiӇn, thu thұp và xӱ lý dӳ liӋXFiFÿҥi OѭӧQJ ÿLӋQ ÿѭӧF ÿR NLӇm tra bҵng thiӃt bӏ ÿR F{QJ VXҩt +,2., ÿDQJ WURQJ TXi WUuQK KRjQ WKLӋQ KѫQ Yj KLӋn ÿDQJÿѭӧc áp dөQJWURQJF{QJWiFÿRNLӇm tra các trang thiӃt bӏ ÿLӋn tҥLSKzQJ*LiPÿӏnh chҩWOѭӧQJĈLӋn-ĈLӋn tӱ&KѭѫQJ WUuQK JL~S QJѭӡi kiӇm tra giҧQ Oѭӧc thao tác trên thiӃt bӏ, dӉ dàng sӱ dөng vӟi giao diӋn thân thiӋn, thuұn tiӋn trong viӋc OѭXWUӳ dӳ liӋXOjPFѫVӣ cho công tác xӱ lý dӳ liӋu offline. TÀI LIӊU THAM KHҦO Hình 6. KӃt quҧ ÿRYjÿӗ thӏ biӇu diӉQFiFÿҥLOѭӧng theo thӡi gian [1] HIOKI 3334 AC/DC Power HiTester -Instruction Manual [2] Tiêu chuҭn IEC 61951-2 Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes-Portable sealed rechargeable single cells-Part2: Nikel-Metal hydride [3] https://www.ni.com/visa/ [4] http://eneloop.prodejce.cz/Datasheety/HR-3UTGB.pdf Hình 7. &ѫVӣ dӳ liӋXOѭXWUӳ 275 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2