intTypePromotion=1
ADSENSE

chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế - phần 1

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:76

221
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

nội dung phần 1 của trình bày nội dung từ bài 1 đến bài 4 của cuốn sách: ảnh hưởng của chất thải y tế đến sức khoẻ và môi trường, chính sách và văn bản pháp luật về quản lý chất thải y tế, lập kế hoạch quản lý chất thải trong các cơ sở y tế và phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn y tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: chương trình và tài liệu đào tạo liên tục quản lý chất thải y tế cho nhân viên vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế - phần 1

BỘ Y TẾ<br /> CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ<br /> DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN<br /> <br /> CHÖÔNG<br /> TRÌNH VAØ<br /> TAØI LIEÄU<br /> ÑAØO TAÏO<br /> LIEÂN TUÏC<br /> <br /> QUAÛN LYÙ<br /> CHAÁT THAÛI Y TEÁ<br /> <br /> CHO NHAÂN VIEÂN VAÄN HAØNH<br /> HEÄ THOÁNG XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI Y TEÁ<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC<br /> HÀ NỘI, 2015<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ<br /> DỰ ÁN HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH VÀ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO LIÊN TỤC<br /> <br /> QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ<br /> <br /> CHO NHÂN VIÊN VẬN HÀNH HỆ THỐNG<br /> XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC<br /> Hà Nội, 2015<br /> <br /> CHỦ BIÊN:<br /> TS. Nguyễn Thanh Hà<br /> PGS. TS. Nguyễn Huy Nga<br /> <br /> THÀNH VIÊN<br /> TS. Nguyễn Thanh Hà<br /> ThS. Phan Thị Lý<br /> ThS. Lê Văn Chính<br /> TS. Từ Hải Bằng<br /> ThS. Nguyễn Bích Thủy<br /> TS. Lê Văn Lữ<br /> PGS.TS. Nguyễn Phước Dân<br /> ThS. Nguyễn Huy Tiến<br /> ThS. Phạm Minh Chinh<br /> <br /> THƯ KÝ<br /> ThS. Lê Mạnh Hùng<br /> ThS. Trịnh Thị Phương Thảo<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ<br /> VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> Số: 108/QĐ – K2ĐT<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014<br /> <br /> QUYẾT ĐỊNH<br /> Về việc ban hành bộ chương trình và tài liệu “Quản lý chất thải y tế”<br /> CỤC TRƯỞNG CỤC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO<br /> Căn cứ Quyết định số 4059/QĐ – BYT ngày 22/ 10/ 2012 của Bộ trưởng Bộ<br /> Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Khoa<br /> học công nghệ và Đào tạo;<br /> Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT – BYT ngày 9/8/2013 về Hướng dẫn việc<br /> đào tạo liên tục cho cán bộ y tế;<br /> Căn cứ biên bản họp Hội đồng chuyên môn thẩm định bộ chương trình và tài<br /> liệu đào tạo về “Quản lý chất thải y tế” ngày 15/5/2014;<br /> Theo đề nghị của trưởng phòng Quản lý đào tạo sau đại học và Đào tạo liên tục,<br /> QUYẾT ĐỊNH:<br /> Điều 1. Ban hành bộ chương trình và tài liệu đào tạo “Quản lý chất thải y tế”<br /> gồm 7 chương trình và tài liệu đính kèm theo Quyết định này. Bộ chương trình và<br /> tài liệu “Quản lý chất thải y tế” do Cục Quản lý Môi trường Y tế phối hợp với Dự<br /> án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tổ chức biên soạn.<br /> Điều 2. Bộ chương trình và tài liệu “Quản lý chất thải y tế” được sử dụng để<br /> đào tạo liên tục nhằm nâng cao năng lực cho giảng viên, cán bộ quản lý và cán bộ<br /> chuyên môn làm việc trong lĩnh vực quản lý chất thải y tế.<br /> Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.<br /> Điều 4. Các ông/bà Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quản lý đào tạo<br /> sau đại học và Đào tạo liên tục; Cục Quản lý Môi trường y tế và các cơ sở được<br /> giao nhiệm vụ đào tạo liên tục cán bộ y tế trong lĩnh vực quản lý chất thải chịu<br /> trách nhiệm thi hành Quyết định này.<br /> Nơi nhận:<br /> - Như điều 4;<br /> - TT Lê Quang Cường (để báo cáo);<br /> - Cục trưởng (để báo cáo);<br /> - Cục Quản lý MTYT (để phối hợp);<br /> - Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải BV;<br /> - Lưu: VT, SĐH<br /> <br /> KT.CỤC TRƯỞNG<br /> PHÓ CỤC TRƯỞNG<br /> <br /> Nguyễn Ngô Quang<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2