intTypePromotion=1

Cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên đại học sư phạm toán thông qua giảng dạy học phần đại số sơ cấp

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
26
lượt xem
0
download

Cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên đại học sư phạm toán thông qua giảng dạy học phần đại số sơ cấp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết giới thiệu một số cơ hội mà giảng viên có thể phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên đại học sư phạm Toán trong quá trình giảng dạy học phần Đại số sơ cấp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cơ hội phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên đại học sư phạm toán thông qua giảng dạy học phần đại số sơ cấp

CÚ HÖÅI PHAÁT TRIÏÍN NÙNG LÛÅC GIAÃI QUY<br /> ÀAÅI HOÅC SÛ PHAÅM TOAÁN<br /> Y HOÅC<br /> THÖNG<br /> PHÊÌN<br /> QUA<br /> ÀAÅI<br /> GIAÃN<br /> SÖ<br /> THAÁI THÕ NGA*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 01/07/2017; ngaây sûãa chûäa: 21/07/2017; ngaây duyïåt àùng: 02/08/2017.<br /> Abstract:<br /> Teaching and assessment towards competence development is one of modern education approaches. Therefore, to m<br /> of modern education, pedagogical students must be equipped with many professional skills, in which solving problem is one of<br /> article, author introduces some situations in which lecturers can enhance problem-solving competency of students of Mathem<br /> elementary primary algebra courses.<br /> Keywords<br /> : Ability, problem solving, elementary algebra.<br /> <br /> À<br /> <br /> ïí àaâo taåo àûúåc àöåi nguä sinh viïn (SV) sû phaåm àaáp coá khaã nùng vûúåt qua sau möåt quaá trònh tñch cûåc suy nghô,<br /> ûáng chuêín nghïì nghiïåp giaáo viïn, caác trûúâng sû hoaåt àöång àïí biïën àöíi àöëi tûúång hoùåc àiïìu chónh kiïën thûác<br /> phaåm cêìn thûåc hiïån daåy vaâ hoåc theo hûúáng hònhàaä coá [3].<br /> thaânh vaâ phaát triïín nùng lûåc (NL) ngûúâi hoåc [1]. Sinh viïn<br /> Theo [5], coá nhiïìu loaåi VÀ vaâ àûúåc phên chia theo caác<br /> àaåi hoåc sû phaåm (SVÀHSP) Toaán, cêìn àûúåc trang bõ vaâ dêëu hiïåu khaác nhau: - Phên chia theo böëi caãnh, coá: VÀ caá<br /> phaát triïín nhiïìu NL, trong àoá coá nùng lûåc giaãi quyïët vêën àïì nhên , VÀ cöng viïåc/nghïì nghiïåp , VÀ cöång àöìng vaâ VÀ<br /> (NLGQVÀ). NLGQVÀ cuãa SVÀHSP Toaán coá thïí àûúåc khoa hoåc; - Phên chia theo traång thaái VÀ:  coá VÀ tônh<br /> phaát triïín thöng qua nhiïìu hoåc phêìn khaác nhau. Giaãng viïn<br /> (static problem) vaâ  VÀ àöång (dynamic problem). Trong<br /> (GV) cêìn tòm ra cú höåi trong nhûäng nöåi dung daåy hoåc, aáp VÀ tônh, caác thöng tin cêìn thiïët àûúåc cho sùén vaâ khöng bõ<br /> duång phûúng phaáp daåy hoåc vaâ thiïët kïë tònh huöëng daåy hoåc<br /> thay àöíi theo thúâi gian. Trong VÀ àöång, traång thaái VÀ<br /> thñch húåp àïí phaát triïín NL naây cho SV möåt caách töët nhêët.luön thay àöíi, caác thöng tin cêìn thiïët chûa cho sùén hoaân<br /> Baâi viïët giúái thiïåu möåt söë cú höåi phaát triïín NLGQVÀ cho<br /> toaân maâ böí sung theo thúâi gian, tuây thuöåc vaâo haânh vi cuãa<br /> SVÀHSP Toaán thöng qua hoåc phêìn Àaåi söë sú cêëp.<br /> ngûúâi GQVÀ; - Phên chia theo àöå phûác taåp: coá VÀ àún<br /> 1. Nùng lûåc giaãi quyïët vêën àïì<br /> giaãn vaâ VÀ phûác taåp<br /> . VÀ àún giaãn (simple problem) thûúâng<br /> Coá nhiïìu quan niïåm vïì NLGQVÀ, theo chuáng töi, laâ VÀ tônh, dïî hiïíu, ñt thöng tin vaâ coá liïn kïët àún giaãn,<br /> NLGQVÀ cuãa SV àûúåc hiïíu laâ sûå huy àöång kiïën thûác, kô muåc tiïu roä raâng vaâ coá möåt giaãi phaáp/kïët quaã àuáng. VÀ<br /> nùng, thaái àöå, xuác caãm cuãa SV àoá àïí giaãi quyïët caác tònhphûác taåp (complex problem) thûúâng laâ VÀ àöång, khöng<br /> huöëng thûåc tiïîn trong böëi caãnh cuå thïí maâ caác giaãi phaáp<br /> dïî hiïíu, nhiïìu thöng tin vaâ khoá thêëy sûå liïn kïët ngay, muåc<br /> khöng coá sùén ngay lêåp tûác <br /> [2].<br /> tiïu chûa roä raâng vaâ coá thïí coá nhiïìu hún möåt giaãi phaáp/kïët<br /> Theo Nguyïîn Baá Kim: Vêën àïì (VÀ) laâ möåt cêu hoãi quaã àuáng.<br /> hay möåt nhiïåm vuå àùåt ra cho chuã thïí, trong àoá chûáa àûång<br /> NLGQVÀ cuãa SV àûúåc thïí hiïån thöng qua nhûäng hoaåt<br /> nhûäng thaách thûác maâ chuã thïí chûa coá phûúng aán giaãi àöång trong quaá trònh GQVÀ. Tham khaão caác taâi liïåu [4], [5],<br /> quyïët ngay maâ phaãi saáng taåo àïí tòm ra lúâi giaãi nhûng hoå àaä[6], chuáng töi tiïëp cêån caách phên tñch cêëu truác NLGQVÀ cuãa<br /> àûúåc trang bõ kiïën thûác, kô nùng àêìy àuã àïí giaãi quyïët vêën SV qua quaá trònh GQVÀ vúái böën NL thaânh töë sau:<br /> àïì (GQVÀ) àoá [3; tr 27].<br /> - NL tòm hiïíu VÀ: Nhêån biïët, phaát hiïån VÀ, xaác àõnh<br /> VÀ àûúåc töìn taåi trong moåi lônh vûåc cuãa cuöåc söëng, trongàûúåc nhûäng thöng tin àaä cho, thöng tin cêìn tòm. Àïí GQVÀ,<br /> Toaán hoåc. Möåt söë yá kiïën cho rùçng, möîi baâi toaán laâ möåt VÀ.<br /> trûúác tiïn, SV cêìn tòm hiïíu vïì VÀ thöng qua viïåc àoåc, quan<br /> Caác taác giaã Nguyïîn Vùn Cûúâng - Bernd Meier chó ra rùçng: saát àïí nhêån diïån àûúåc VÀ àùåt ra laâ gò? Sau khi phaát hiïån<br /> baâi toaán trúã thaânh VÀ vúái chuã thïí khi trong chuáng chûáa àûång<br /> VÀ, SV xaác àõnh caác thöng tin coá àûúåc tûâ VÀ, tòm hiïíu xem<br /> yïëu töë chûa biïët vaâ yïëu töë cêìn tòm, cuäng nhû chuã thïí phaãi coá<br /> thöng tin naâo laâ ban àêìu, thöng tin naâo cêìn tòm kiïëm, tòm<br /> nhûäng khaã nùng nhêët àõnh àïí giaãi baâi toaán àoá bùçng conàûúåc mêu thuêîn trong tònh huöëng hay nhiïåm vuå coá chûáa<br /> àûúâng tòm toâi, tûå lûåc [4; tr 111].<br /> VÀ àoá. Hiïíu thöng tin bao göìm úã caã hai daång: daång tûúâng<br /> VÀ àûúåc biïíu hiïån dûúái nhiïìu hònh thûác (nhiïåm vuå, cêu minh, roä raâng vaâ daång ngêìm êín, khöng roä raâng<br /> . Nhû vêåy, NL<br /> hoãi, baâi toaán,...) vaâ thûúâng àûúåc chûáa àûång trong möåt tònhtòm hiïíu VÀ àûúåc thïí hiïån búãi hai haânh vi chuã yïëu, àoá laâ:<br /> huöëng, goåi laâ tònh huöëng coá VÀ. Trong hoaåt àöång hoåc têåp,<br /> nhêån diïån VÀ vaâ hiïíu thöng tin trong VÀ . Rêët nhiïìu trûúâng<br /> tònh huöëng coá VÀ laâ tònh huöëng gúåi ra cho SV thêëy nhûäng<br /> khoá khùn vïì lñ luêån hay thûåc tiïîn, maâ baãn thên cêìn thiïët vaâ* Trûúâng Àaåi hoåc Haãi Phoâng<br /> <br /> 34<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> húåp ngûúâi hoåc khöng giaãi quyïët àûúåc VÀ laâ do hiïíu biïët 2. Cú höåi phaát triïín NLGQVÀ cho SVÀHSP Toaán<br /> khöng àêìy àuã hoùåc khöng chñnh xaác vïì VÀ. Whimbey & thöng qua hoåc phêìn Àaåi söë sú cêëp<br /> Lockhead nhêën maånh, ngûúâi GQVÀ töët laâ ngûúâi biïët tòm 2.1. Sú lûúåc vïì nöåi dung hoåc phêìn Àaåi söë sú cêëp<br /> hiïíu caác sûå kiïån vaâ möëi quan hïå trong VÀ möåt caách àêìy àuã,trong chûúng trònh àaâo taåo SVÀHSP Toaán . Qua khaão<br /> chñnh xaác, coân ngûúâi GQVÀ khöng töët thûúâng khöng nhêån saát chûúng trònh chi tiïët hoåc phêìn Àaåi söë sú cêëp úã möåt söë<br /> thêëy àûúåc têìm quan troång cuãa viïåc àoåc kô, hiïíu chñnh xaác têëttrûúâng àaâo taåo SVÀHSP Toaán, coá thïí thêëy hoåc phêìn Àaåi söë<br /> caã caác thöng tin, nïn dïî hiïíu sai vaâ dêîn àïën thêët baåi trong sú cêëp coá möåt söë muåc tiïu cú baãn sau: - SV coá thïí hiïíu toaân<br /> quaá trònh GQVÀ.<br /> böå kiïën thûác àaåi söë àûúåc giaãng daåy trong chûúng trònh mön<br /> - NL thiïët lêåp khöng gian VÀ: Phên tñch, sùæp xïëp, kïët nöëi Toaán úã cêëp trung hoåc phöí thöng (THPT); - SV biïët vêån duång<br /> thöng tin vúái kiïën thûác àaä biïët vaâ àûa ra caác giaãi phaáp, lûåalinh hoaåt caác kô nùng giaãi baâi têåp àaåi söë úã THPT; - SV saáng<br /> choån giaãi phaáp töët nhêët àïí GQVÀ. NL thiïët lêåp khöng gian taåo caách giaãi toaán, saáng taåo baâi toaán múái tûâ caác baâi têåp trong<br /> VÀ bao göìm viïåc mö taã VÀ bùçng ngön ngûä toaán hoåc, thiïët saách giaáo khoa úã THPT.<br /> lêåp mö hònh toaán hoåc àïí giaãi quyïët tònh huöëng, coá thïí goåi Vúái nhûäng muåc tiïu trïn, möåt söë nöåi dung chñnh àûúåc<br /> giai àoaån naây laâ <br /> “Toaán hoåc hoáa”, <br /> trong àoá coá “Toaán hoåc hoáa nhiïìu trûúâng lûåa choån àûa vaâo giaãng daåy, àoá laâ: <br /> Àa thûác,<br /> theo chiïìu ngang”  vaâ “Toaán hoåc hoáa theo chiïìu doåc”. <br /> Theo phên thûác hûäu tó; Haâm söë vaâ àöì thõ<br /> ; Phûúng trònh, bêët<br /> chuáng töi, coá thïí hiïíu “Toaán hoåc hoáa theo chiïìu ngang”  àïì phûúng trònh, hïå phûúng trònh, hïå bêët phûúng trònh .<br /> cêåp àïën quaá trònh ngûúâi hoåc chuyïín tònh huöëng coá VÀ Hoåc phêìn Àaåi söë sú cêëp<br />  thûúâng àûúåc giaãng daåy vúái thúâi<br /> thaânh caác kñ hiïåu toaán hoåc tûúng ûáng. Sau khi VÀ àûúåc mö lûúång tûâ 2-4 tñn chó, àoâi hoãi SV phaãi tùng cûúâng thúâi gian tûå<br /> taã qua kñ hiïåu toaán hoåc, viïåc sûã duång nhûäng hiïíu biïët, kiïënhoåc, tûå tòm hiïíu, sûu têìm baâi têåp múái, thaânh thaåo trong giaãi<br /> thûác, kô nùng, lñ luêån trong mön Toaán àïí thaânh lêåp mö hònh baâi têåp, coá kiïën thûác vûäng vaâng; àûúåc sùæp xïëp trong khoaãng<br /> toaán hoåc àûúåc goåi laâ “toaán hoåc hoáa theo chiïìu doåc”. Hoaåt<br /> tûâ kò 5 àïën kò 7 trong chûúng trònh àaâo taåo 4 nùm theo<br /> àöång “toaán hoåc hoáa theo chiïìu doåc” àûúåc thûåc hiïån thuêìnphûúng thûác tñn chó, vúái muåc tiïu chuêín bõ kiïën thûác cuå thïí<br /> tuáy trong toaán hoåc vaâ liïn quan àïën hai loaåi kiïën thûác laâ: <br /> kiïën mön hoåc, giuáp SV àûúåc trang bõ àêìy àuã trûúác khi ài thûåc têåp<br /> thûác thuêåt toaán<br />  (algorithmic knowledge) vaâ  kiïën thûác chiïën vaâ töët nghiïåp.<br /> lûúåc (strategic knowledge) trong viïåc àiïìu chónh vaâ töí chûác<br /> 2.2. Cú höåi phaát triïín NLGQVÀ cho SVÀHSP Toaán<br /> caác cöng thûác toaán hoåc àïí thiïët lêåp giaãi phaáp GQVÀ.<br /> thöng qua hoåc phêìn Àaåi söë sú cêëp . Nöåi dung hoåc phêìn<br /> - NL thûåc hiïån giaãi phaáp GQVÀ<br /> : Trònh baây giaãi phaáp; Àaåi söë sú cêëp<br />  bao göìm toaân böå maåch kiïën thûác àaåi söë trong<br /> àiïìu chónh giaãi phaáp cho phuâ húåp vúái thûåc tiïîn khi coá sûå thaychûúng trònh THPT, àùåc trûng cuãa caác baâi toaán àaåi söë chñnh<br /> àöíi. Sau khi lûåa choån àûúåc giaãi phaáp, SV cêìn trònh baây giaãilaâ sûå àa daång vïì phûúng phaáp giaãi, chûáa àûång yïëu töë mêu<br /> phaáp àoá. Àïí thûåc hiïån töët giaãi phaáp göìm caác yïëu töë: thûåc<br /> thuêîn, tònh huöëng coá VÀ nïn coá nhiïìu cú höåi, tònh huöëng<br /> hiïån àuáng logic, diïîn àaåt dïî hiïíu, tñnh toaán àuáng. Nïëu SV reân luyïån, phaát triïín NLGQVÀ cho SV. Baâi toaán àaåi söë coá<br /> hiïíu roä nhûäng lñ luêån toaán hoåc phûác taåp nhûng kô nùng tñnhûu àiïím laâ gêìn guäi vúái thûåc tiïîn, coá thïí aáp duång giaãi quyïët<br /> toaán keám vêîn dêîn àïën kïët quaã sai. Sau quaá trònh SV thûåc nhûäng VÀ trong àúâi söëng haâng ngaây nhû: baâi toaán taâi chñnh,<br /> hiïån giaãi phaáp, GV cêìn goáp yá àïí caác em tûå àiïìu chónh hoùåctñnh laäi suêët ngên haâng, duâng àöì thõ haâm söë biïíu thõ sûå phaát<br /> böí sung baâi têåp reân luyïån kô nùng tñnh toaán.<br /> triïín, xu hûúáng cuãa möåt lônh vûåc naâo àoá trong àúâi söëng xaä<br /> - NL àaánh giaá vaâ phaãn aánh giaãi phaáp, xêy dûång VÀ múái<br /> : höåi, giaãi thñch caác hiïån tûúång thiïn nhiïn, laâm cöng cuå cho<br /> àaánh giaá giaãi phaáp àaä thûåc hiïån vaâ VÀ àùåt ra; phaãn aánh giaá<br /> caác ngaânh khoa hoåc khaác nhû: Vêåt lñ, Sinh hoåc,... Vò vêåy,<br /> trõ cuãa giaãi phaáp, xaác nhêån nhûäng kiïën thûác vaâ kinh nghiïåm<br /> mön Àaåi söë sú cêëp<br />  coá nhiïìu cú höåi àïí phaát triïín NLGQVÀ<br /> thu nhêån àûúåc, phaát hiïån VÀ múái.<br /> cho SV. Cuå thïí:<br /> Sau khi thûåc hiïån giaãi phaáp GQVÀ, SV cêìn àaánh giaá<br /> - Maåch nöåi dung àa thûác, phên thûác hûäu tó: <br /> Caác pheáp<br /> giaãi phaáp, hiïíu àuáng yá nghôa cuãa tònh huöëng àïí àûa ra kïët toaán trïn àa thûác, nghiïåm cuãa àa thûác, phên tñch àa thûác<br /> luêån hoùåc àaánh giaá vïì yá nghôa cuãa tònh huöëng àöëi vúái baãn<br /> thaânh nhên tûã, tòm nghiïåm cuãa àa thûác,..., phên thûác hûäu<br /> thên. Hún nûäa, tûâ nhûäng kiïën thûác, yá nghôa thûåc tiïîn vaâtó cuäng liïn quan àïën caác pheáp biïën àöíi biïíu thûác àaåi söë. Vúái<br /> khoa hoåc cuãa VÀ, SV coá thïí saáng taåo tònh huöëng múái dûåanöåi dung chûáa nhûäng hoaåt àöång cú baãn cuãa giaãi toaán àaåi söë<br /> trïn viïåc tûúng tûå hoáa, khaái quaát hoáa, àùåc biïåt hoáa,... VÀ seä giuáp SV phaát triïín NL thûåc hiïån giaãi phaáp, biïíu hiïån qua<br /> vûâa giaãi quyïët. Àöëi vúái SV, viïåc phaát triïín NL àaánh giaá vaâ<br /> caác haânh vi: thûåc hiïån biïën àöíi àaåi söë, tñnh toaán.<br /> phaãn aánh, xêy dûång VÀ múái laâ rêët quan troång, coá tñnh àõnh - Maåch nöåi dung haâm söë:<br /> hûúáng nghïì nghiïåp roä rïåt, búãi hoaåt àöång àaánh giaá kïët quaã + Baâi toaán haâm söë coá ûu àiïím laâ gêìn guäi vúái thûåc tiïîn, coá<br /> hoåc têåp, reân luyïån cuãa ngûúâi hoåc vaâ saáng taåo baâi toaán múái<br /> thïí aáp duång giaãi quyïët nhûäng VÀ trong àúâi söëng haâng ngaây<br /> tûâ baâi toaán àaä biïët laâ nhûäng hoaåt àöång thûúâng xuyïn cuãa<br /> nhû: baâi toaán taâi chñnh, tñnh laäi suêët ngên haâng, duâng àöì thõ<br /> giaáo viïn.<br /> haâm söë biïíu thõ sûå phaát triïín, xu hûúáng cuãa lônh vûåc naâo àoá,<br /> <br /> (kò 2 - 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 418 35<br /> <br /> giaãi thñch hiïån tûúång thiïn nhiïn, laâm cöng cuå cho caác<br /> Àïí xaác àõnh vaâ phaát triïín NL tòm hiïíu VÀ, SV cêìn chó ra<br /> ngaânh khoa hoåc khaác: vêåt lñ, sinh hoåc,... Vò vêåy, coá nhiïìu cúcaác thöng tin liïn quan: thöng tin àaä cho: khoaãng caách, chi<br /> höåi àïí phaát triïín NLGQVÀ cho SV.<br /> phñ thûåc hiïån trïn tûâng loaåi àõa hònh; thöng tin cêìn tòm: chi<br />  + Tònh huöëng cuãa baâi toaán haâm söë rêët àa daång, coá thïíphñ töëi ûu nhêët; thöng tin khöng cêìn thiïët: chi phñ lùæp dêy<br /> phaát triïín töët caã 4 NL thaânh töë cuãa NLGQVÀ: tònh huöëngàiïån trïn àõa hònh àöìi nuái.<br /> xuêët hiïån trong nhiïìu böëi caãnh khaác nhau, tûâ böëi caãnh caá Àïí phaát triïín NL thiïët lêåp khöng gian VÀ, SV cêìn thûåc<br /> nhên (gûãi tiïët kiïåm, laäi suêët ngên haâng, cöí phiïëu, biïíu àöì hiïån toaán hoåc hoáa tònh huöëng.<br /> sûác khoãe,...), àïën böëi caãnh cöång àöìng (baâi toaán àöì thõ haâm - Toaán hoåc hoáa theo chiïìu ngang: chuyïín nöåi dung thûåc<br /> söë biïíu thõ sûå phaát triïín, xu hûúáng cuãa lônh vûåc naâo àoá trong<br /> tiïîn vïì kñ hiïåu toaán hoåc: AB = 4, BC = 1.<br /> àúâi söëng xaä höåi, giaãi thñch hiïån tûúång thiïn nhiïn,...), hay böëi<br /> - Toaán hoåc hoáa theo chiïìu doåc: SV cêìn chó ra àûúåc caác<br /> caãnh khoa hoåc (GQVÀ cuãa caác böå mön liïn quan: Vêåt lñ,<br /> phûúng aán coá thïí lùæp àûúâng dêy tûâ A àïën C: lùæp tûâ A àïën C;<br /> Hoáa hoåc, Sinh hoåc,...) àïìu coá thïí giuáp SV thïí hiïån NL hiïíu<br /> lùæp tûâ A qua B röìi àïën C; tûâ A qua möåt àiïím D trong àoaån<br /> VÀ, biïët loaåi boã nhûäng thöng tin khöng cêìn thiïët, choån loåc<br /> thöng tin cêìn thiïët trong tònh huöëng. Nghiïn cûáu haâm söë AB, röìi àïën C; chi phñ khi sûã duång caác phûúng aán àoá. NL<br /> thûúâng laâ nghiïn cûáu sûå biïën thiïn, vò vêåy baâi toaán haâm söëthûåc hiïån giaãi phaáp thïí hiïån qua viïåc lêåp luêån logic, chùåt cheä,<br /> thûúâng coá nhiïìu phûúng aán giaãi quyïët, viïåc lûåa choån phûúng thûåc hiïån chñnh xaác caác pheáp tñnh toaán.<br /> aán töëi ûu nhêët chñnh laâ cú höåi phaát triïín NL thaânh töë: thiïët lêåp + Chi phñ khi lùæp dêy thùèng tûâ A àïën C: Khoaãng caách<br /> <br /> giaãi phaáp GQVÀ. Thaânh töë thûåc hiïån giaãi phaáp seä àûúåc böìi<br /> AC  17( km) , chi phñ T1  5000. 17  20.600(USD) .<br /> dûúäng vaâ phaát triïín thöng qua viïåc sûã duång caác mö hònh<br /> + Chi phñ khi lùæp tûâ A qua B röìi àïën C:<br /> toaán haâm söë: sûã duång baãng biïën thiïn giaãi baâi toaán tòm giaá<br /> T  3000.4  5000.1  17.000(USD )<br /> trõ lúán nhêët, nhoã nhêët; duâng àöì thõ biïån luêån söë nghiïåm cuãa 2<br /> + Chi phñ khi lùæp tûâ A, qua D àïën C: Goåi D laâ 1 àiïím<br /> phûúng trònh,... Ngoaâi ra, coá thïí xêy dûång möåt lúáp caác baâi<br /> trïn àoaån AB, giaã sûã x laâ khoaãng caách tûâ D túái B. Khi àoá,<br /> toaán tûúng tûå sûã duång yïëu töë haâm söë hoùåc thay àöíi böëi<br /> khoaãng caách tûâ D túái A laâ 4 - x (0 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2