Công nghệ mới đột phá ứng dụng vào các quy trình xử lý kỵ khí

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
17
lượt xem
2
download

Công nghệ mới đột phá ứng dụng vào các quy trình xử lý kỵ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu giới thiệu chung về công nghệ xử lý nước thải bằng quy trình xử lý kỵ khí, ưu và nhược điểm của việc ứng dụng các công nghệ xử lý kỵ khí tại Việt Nam, ứng dụng GZIM yếm khí trong việc cải tạo các công nghệ xử lý kỵ khí tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ mới đột phá ứng dụng vào các quy trình xử lý kỵ khí

CÔNG NGHỆ MỚI ĐỘT PHÁ ỨNG DỤNG<br /> VÀO CÁC QUY TRÌNH XỬ LÝ KỴ KHÍ<br /> GREEN EYE ENVIRONMENTAL<br /> <br /> 1. GI I THI U CHUNG<br /> Trong th i đi m hi n nay, công ngh x lý nư c th i b ng quy trình x lý k khí<br /> (y m khí) đã và đang đư c s d ng r ng rãi trong t t các lĩnh v c x lý nư c th i<br /> công nghi p, x lý nư c th i nông nghi p và x lý nư c th i sinh ho t trong dân<br /> d ng.<br /> Đây cũng là công ngh quan tr ng không th thi u trong vi c x lý nư c th i c a<br /> các ngành s n xu t công nghi p có m t đ ô nhi m h u cơ cao như: x lý nư c<br /> th i th y s n, x lý nư c th i mía đư ng, x lý nư c th i bia rư u nư c gi i khát,<br /> x lý nư c th i cao su, x lý nư c r rác b ng công ngh sinh h c, x lý nư c th i<br /> chăn nuôi…<br /> T i Vi t Nam trong giai đo n hi n nay, các công ngh x<br /> công ngh y m khí hi n đang đư c s d ng là:<br /> • Công ngh k khí UASB<br /> • Công ngh k khí EGSB<br /> • Công ngh b k khí ti p xúc<br /> • Công ngh h k khí…<br /> <br /> lý nư c th i s<br /> <br /> d ng<br /> <br /> Hình 1: Minh họa công nghệ bể kỵ khí tiếp xúc<br /> CÔNG TY MÔI TRƯ NG T M NHÌN XANH - GREE<br /> Add: 100-102 Đi n Biên Ph , Qu n 1, Tp.H Chí Minh<br /> Tel: (08)38279706<br /> Fax: (08)38279707<br /> Website: www.gree-vn.com<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2. ƯU VÀ NHƯ C ĐI M C A VI C<br /> K KHÍ T I VI T NAM<br /> <br /> NG D NG CÁC CÔNG NGH X<br /> <br /> LÝ<br /> <br /> Ngoài các ưu đi m thư ng th y trong quá trình tính toán, đ xu t l a ch n công<br /> ngh ban đ u thì trong giai đo n v n hành, các công ngh x lý nư c th i b ng<br /> công ngh k khí đã b c l m t s như c đi m ít nhi u làm nh hư ng đ n hi u<br /> xu t x lý nư c th i c a toàn b h th ng<br /> Ưu điểm<br /> – Có khả năng chịu được tải trọng cao. So với<br /> các quy trình xử lý hiếu khí thông thường<br /> Aerotank có tải trọng xử lý 0,3 – 0,5<br /> kgBOD/m3/ngày thì các quy trình xử lý kỵ khí<br /> chịu được tải trọng gấp 10 lần khoảng 3 – 8<br /> kgBOD/m3/ngày.<br /> <br /> Nhược điểm<br /> – Quá trình acid hóa trong quy trình kỵ khí<br /> làm hạ PH trong nước thải làm giảm hiệu<br /> quả xử lý của vi sinh vật yếm khí. Vì vậy<br /> luôn phải bổ sung dung dịch đệm để giữ<br /> cho PH trong bể luôn ổn định.<br /> <br /> – Vi khuẩn tạo khí methane có độ nhạy cao<br /> – Hệ thống xử lý kỵ khí không tiêu thụ năng với một số chất hóa học nhất định trong<br /> lượng (UASB, EGSB, hồ kỵ khí…) hoặc tiêu thụ nước thải.<br /> rất ít năng lượng (bể kỵ khí tiếp xúc) trong quá<br /> – Giai đoạn khởi động của hệ thống kỵ khí<br /> trình vận hành.<br /> thường mất nhiều thời gian (6 – 12 tuần)<br /> – Hệ thống xử lý kỵ khí là một hệ thống sản bởi vì sự tăng trưởng chậm của vi khuẩn kỵ<br /> sinh ra năng lượng, vì trong quá trình phân hủy khí.<br /> kỵ khí những hợp chất hữu cơ bị phân hủy sẽ<br /> chuyển thành khí methane.<br /> – Quy trình kỵ khí trong xử lý nước thải<br /> thường tạo thành các khí NH3, H2S,<br /> – Sự hình thành bùn trong quá trình xử lý nước mercaptan… với mùi hôi khó chịu.<br /> thải bằng công nghệ sinh học kỵ khí thì thấp<br /> hơn nhiều bùn được tạo ra trong quá trình – Bản chất hóa học và vi sinh học của qúa<br /> hiếu khí, dẫn đến việc giảm chi phí xử lý bùn trình phân hủy kỵ khí rất phức tạp. Do đó,<br /> thải. Lượng bùn kỵ khí dễ ổn định hơn và quá còn thiếu những chuyên gia có khả năng<br /> trình khử nước thực hiện cũng dễ hơn so với thiết kế và vận hành hệ thống một cách có<br /> hiệu quả nên có nhiều hệ thống đã xây<br /> bùn hiếu khí.<br /> dựng nhưng hiệu suất xử lý thấp.<br /> – Yêu cầu về dinh dưỡng (N, P) của hệ thống<br /> của công nghệ sinh học kỵ khí thấp hơn hệ<br /> thống xử lý hiếu khí do sự tăng trưởng và sinh<br /> sản của vi sinh vật kỵ khí thấp hơn vi sinh vật<br /> hiếu khí.<br /> –Bùn kỵ khí có thể bảo quản trong một thời<br /> gian dài (hơn 1 năm) mà không cần nuôi<br /> dưỡng bằng dưỡng chất. Hoạt tính của bùn vẫn<br /> giữ nguyên khi bùn được giữ ở nhiệt độ nhỏ<br /> hơn 15oC.<br /> – Vốn đầu tư để xây dựng hệ thống xử lý kỵ khí<br /> thấp hơn hệ thống hiếu khí và thời gian sử<br /> dụng dài hơn hệ thống hiếu khí.<br /> CÔNG TY MÔI TRƯ NG T M NHÌN XANH - GREE<br /> Add: 100-102 Đi n Biên Ph , Qu n 1, Tp.H Chí Minh<br /> Tel: (08)38279706<br /> Fax: (08)38279707<br /> Website: www.gree-vn.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3. NG D NG GZIM Y M KHÍ TRONG VI C C I T O CÁC CÔNG NGH<br /> X LÝ K KHÍ T I VI T NAM<br /> Gzim y m khí là công ngh m i nh t mang tính đ t phá cho vi c áp d ng vào các<br /> quy trình x lý k khí và l n đ u tiên ng d ng t i Vi t Nam. Đây là s n ph m có<br /> tác d ng nâng cao hi u qu x lý và t c đ x lý c a quy trình x lý k khí lên<br /> nhi u l n đ ng th i ngăn ng a t n g c quá trình phát sinh khí gây mùi hôi c a vi<br /> sinh v t k khí. Hơn n a, Gzim t đ ng t o l p ph b m t cho các b k khí giúp<br /> ti t ki m chi phí đ u tư xây d ng l p ph hay n p cho các b k khí này.<br /> Đư c c u t o b i thành ph n chính là các enzyme và h n h p vi sinh k khí đư c<br /> phân l p và đư c cô đ c v i n ng đô cao. Các enzyme và vi sinh k khí này đư c<br /> l y t các ngu n khác nhau trong t nhiên như công nghi p th c ph m, ngành<br /> chăn nuôi, ch bi n cao su, x lý rác và các ch ng vi sinh v t k khí t đ t.<br /> <br /> Hình 2: Sản phẩm Gzim yếm khí<br /> CƠ CH HO T Đ NG C A GZIM Y M KHÍ<br /> Sau khi đư c lên men và ti p xúc v i nư c th i, Gzim y m khí s nhanh chóng<br /> phát tán các enzym thúc đ y nhanh các quá trình th y phân, acid hóa và methane<br /> hóa. Các enzym này s đ ng th i tiêu di t các ch ng vi sinh v t phát sinh khí gây<br /> mùi hôi như NH3, H2S, mercaptan… giúp gi m t i đa mùi hôi trong quá trình x lý<br /> đ ng th i giúp s n ph m sau cùng c a quá trình x lý k khí là khí gas methanne<br /> có đ tinh khi t cao hơn gi m ăn mòn các thi t b s d ng gas do các khí mang<br /> tính acid gây ra. Khi các đi u ki n thu n l i c a quá trình x lý k khí đư c đ m<br /> b o b i các enzyme, các ch ng vi sinh v t k khí trong s n ph m s kích ho t các<br /> ph n ng phân h y sinh h c lên g p t 40 đ n 100 l n so v i các quá trình x lý<br /> k khí thông thư ng sinh ra s n ph m cu i cùng là CO2, H2O và t bào m i.<br /> <br /> CÔNG TY MÔI TRƯ NG T M NHÌN XANH - GREE<br /> Add: 100-102 Đi n Biên Ph , Qu n 1, Tp.H Chí Minh<br /> Tel: (08)38279706<br /> Fax: (08)38279707<br /> Website: www.gree-vn.com<br /> <br /> 3<br /> <br /> V i t c đ ph n ng nhanh, các khí CO2 trong nư c th i thoát ra liên t c t đáy b<br /> dư i d ng b t khí s góp ph n xáo tr n bùn v i nư c th i hình thành quá trình k<br /> khí ti p xúc m t cách t nhiên mà không c n ph i s d ng các thi t b khu y tr n<br /> cơ khí như thông thư ng.<br /> Khí CO2 trong nư c th i thoát ra liên t c khi n n ng đ oxi hòa tan DO trong nư c<br /> th i gi m t o môi trư ng k khí hoàn toàn, hơn n a các enzyme sau khi th y phân<br /> các ch t ô nhi m s n i lên t o m t l p màng trên b m t b ngăn c n vi c phát<br /> tán mùi t trong ra ngoài và ngăn c n oxi trong không khí hòa tan t ngoài vào<br /> trong b . Vì v y khi áp d ng Gzim y m khí, các b x lý k khí không c n xây d ng<br /> ph n n p đ y ho c ph b t kín như công ngh truy n th ng trư c đây (xem hình<br /> minh h a) giúp gi m 30% chi phí đ u tư xây d ng b k khí so v i công ngh<br /> truy n th ng.<br /> <br /> Hình 3: Bể kỵ khí không cần lớp phủ bạt hay đậy kín sau khi ứng dụng Gzim yếm khí<br /> LĨNH V C<br /> <br /> NG D NG<br /> <br /> V i các đ c đi m ưu vi t như trên, ngoài vi c ng d ng cho các h th ng m i s n<br /> ph m Gzim còn r t thích h p cho vi c c i t o các h th ng hi n h u và nâng c p<br /> m r ng cho các h th ng cũ khi di n tích m r ng không còn.<br /> <br /> Lĩnh vực ứng dụng<br /> <br /> Công đoạn áp dụng<br /> Gzim yếm khí<br /> <br /> Mục đích ứng dụng<br /> <br /> Hệ thống xử lý nước thải Bể tự hoại, bể tách dầu Gzim thích hợp cho việc cải tạo các hệ<br /> sinh hoạt<br /> mỡ, bể điều hòa<br /> thống bị vượt chỉ tiêu Amoni, BOD. Đặc<br /> biệt tại các dự án cao ốc văn phòng với<br /> đặc trưng bởi nồng độ Amoni rất cao.<br /> Gzim đã được áp dụng thành công tại hệ<br /> thống xử lý nước thải Etown 3 – Công ty<br /> REE<br /> Hệ thống xử lý nước thải Bể điều hòa, bể sinh học Với ưu điểm nâng cao hiệu suất và tốc độ<br /> thủy sản<br /> kỵ khí<br /> xử lý,<br /> <br /> CÔNG TY MÔI TRƯ NG T M NHÌN XANH - GREE<br /> Add: 100-102 Đi n Biên Ph , Qu n 1, Tp.H Chí Minh<br /> Tel: (08)38279706<br /> Fax: (08)38279707<br /> Website: www.gree-vn.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> Hệ thống xử lý nước thải Bể điều hòa, bể sinh học Với đặc trưng ô nhiễm bởi nồng độ chất<br /> ngành thực phẩm<br /> kỵ khí<br /> hữu cơ COD, BOD cao. Gzim đã được áp<br /> dụng thành công tại hệ thống xử lý nước<br /> thải Nhà máy trà xanh C2<br /> Hệ thống xử lý nước thải Bể tách dầu mỡ, bể điều Với đặc trưng ô nhiễm bởi nồng độ chất<br /> thủy sản<br /> hòa, bể sinh học kỵ khí<br /> hữu cơ COD, BOD cao và dinh dưỡng<br /> Nitơ, Phốt pho cao. Nâng cao hiệu suất<br /> tạo khí gas Methane và nâng cao độ tinh<br /> khiết của khí gas trong quá trình sử dụng.<br /> Gzim đã được áp dụng thành công tại hệ<br /> thống xử lý nước thải Nhà máy thủy sản<br /> Hà Lan, Nhà máy thủy sản Thành Phát…<br /> Hệ thống xử lý nước thải Bể tách mủ, bể điều hòa, Nước thải cao su là một trong những loại<br /> cao su<br /> bể sinh học kỵ khí, hồ nước thải khó xử lý nhất hiện nay, với đặc<br /> sinh học<br /> trưng ô nhiễm với nồng độ chất hữu cơ<br /> COD, BOD cao, Nitơ và các chất khó phân<br /> hủy sinh học có trong mủ cao su, sản<br /> phẩm Gzim giúp tăng cường hiệu quả<br /> tách các chất khó phân hủy sinh học tại bể<br /> tách mủ và nâng cao hiệu quả xử lý chất<br /> hữu cơ, Nitơ tại các công đoạn xử lý sinh<br /> học kỵ khí trong hệ thống xử lý nước thải.<br /> Rất hiệu quả trong việc giảm mùi hôi phát<br /> tán ra môi trường xung quanh. Đã ứng<br /> dụng thành công tại Nhà máy cao su<br /> Minh Phú (xem kết quả thử nghiệm đính<br /> kèm).<br /> Hệ thống xử lý nước thải Bể điều hòa, bể biogas<br /> chăn nuôi<br /> <br /> Nâng cao tốc độ và hiệu quả xử lý nước<br /> thải của toàn hệ thống. Giảm thiểu mùi<br /> hôi tối đa, nâng cao hiệu suất tạo khí gas<br /> Methane và nâng cao độ tinh khiết của<br /> khí gas trong quá trình sử dụng. Giúp<br /> giảm hư hỏng do ăn mòn của khí acid<br /> trong quá trình sử dụng máy phát điện<br /> dùng khí gas CH4<br /> <br /> Khử mùi tại bãi chôn lấp<br /> chất thải rắn hoặc các<br /> khu vực phát sinh mùi<br /> hôi<br /> <br /> Giảm thiểu phát sinh mùi hôi do chất thải<br /> bị phân hủy trong môi trường yếm khí.<br /> Sử dụng bằng cách phun xịt hoặc tưới<br /> trực tiếp lên bề mặt chất thải rắn, cống<br /> rãnh, ao hồ hoặc khu vực bị ô nhiễm mùi<br /> hôi.<br /> <br /> Bãi chôn lấp chất thải<br /> rắn, cống rãnh, ao hồ<br /> sông rạch bị ô nhiễm<br /> mùi hôi<br /> <br /> Bảng 1: Đánh giá hiệu quả thực tế ứng dụng Gzim yếm khí tại Nhà máy Cao su Minh Phú<br /> ngày 27/11/2015<br /> <br /> CÔNG TY MÔI TRƯ NG T M NHÌN XANH - GREE<br /> Add: 100-102 Đi n Biên Ph , Qu n 1, Tp.H Chí Minh<br /> Tel: (08)38279706<br /> Fax: (08)38279707<br /> Website: www.gree-vn.com<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản