intTypePromotion=1

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
2
download

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế về việc thu thuế đối với hoạt động quảng cáo trên báo, tạp chí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1173/TCT/NV4 của Tổng cục Thuế

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh - Tæng côc thuÕ Sè 1173 TCT/NV4 ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc thu thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ KÝnh göi: Côc thuÕ tØnh Kiªn Giang Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 27/CT-TB ngµy 04/02/2002 cña Côc thuÕ tØnh Kiªn Giang vÒ viÖc thuÕ ®èi víi ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn b¸o in, Tæng côc ThuÕ cã ý kiÕn nh sau: Ho¹t ®éng qu¶ng c¸o trªn b¸o, t¹p chÝ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT, thuÕ TNDN theo quy ®Þnh t¹i LuËt thuÕ GTGT, LuËt thuÕ TNDN. C¸c ®¬n vÞ B¸o, T¹p chÝ cã dÞch vô qu¶ng c¸o ph¶i tÝnh, kª khai nép thuÕ GTGT (thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®Çu ra 10%), thuÕ TNDN theo quy ®Þnh t¹i th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé tµi chÝnh vµ Th«ng t sè 99/1998/TT-BTC cña Bé tµi chÝnh. Riªng thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®èi víi ®¬n vÞ thuéc ngµnh b¸o in ®îc Ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp l¹i phÇn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc nép vµo ng©n s¸ch Trung ¬ng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 48/2000/TT-BTC ngµy 29/5/2000 cña Bé tµi chÝnh híng dÉn viÖc cÊp l¹i, qu¶n lý vµ sö dông thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc nép vµo Ng©n s¸ch Trung ¬ng ®Ó ®Çu t cho ngµnh b¸o in. Tæng côc thuÕ th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ tØnh Kiªn Giang biÕt vµ híng dÉn ®¬n vÞ nép thuÕ theo ®óng quy ®Þnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2