intTypePromotion=1

Công văn 1453/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
3
download

Công văn 1453/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 1453/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về Nghị định quản lý chiếu sáng đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 1453/BXD-HTKT của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---------------- NAM Số: 1453 /BXD-HTKT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v: Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ ---------------------- Tư pháp về Nghị định quản lý chiếu sáng đô thị. Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2009 Kính gửi: - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tư Pháp Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 2262/BTP-PLDSKT ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tư pháp về thẩm định Dự thảo Nghị định quản lý chiếu sáng đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến tiếp thu và giải trình như sau: 1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2 dự thảo Nghị định) Tại khoản 1, Điều 2 dự thảo Nghị định: thuật ngữ "tổ chức" được hiểu là tổ chức triển khai, thực hiện một công việc hoặc một nhiệm vụ và trong Chương III của dự thảo đã cụ thể hoá việc tổ chức chiếu sáng cho từng đối tượng cụ thể. Vì vậy, đề nghị giữ nguyên thuật ngữ này như dự thảo. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định tập trung vào chiếu sáng đô thị, còn quy hoạch cấp năng luợng là một lĩnh vực rộng không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này, vì vậy đề nghị giữ nguyên như dự thảo. 2. Về các hành vi bị cấm (Điều 8 dự thảo Nghị định): tiếp thu và chỉnh sửa. 3. Về các quy định chung về quy hoạch chiếu sáng đô thị (Điều 9 dự thảo Nghị định). Luật Quy hoạch đô thị từ tháng 01/01/2010 mới có hiệu lực thi hành, nhưng để phù hợp với các quy định mới của pháp luật về quy hoạch đô thị: thống nhất tiếp thu và chỉnh sửa. 4. Về hỗ trợ đầu tư và tài chính ưu đãi để phát triển chiếu sáng đô thị (Điều 20 dự thảo Nghị định) Mặc dù Bộ Tài chính đã có ý kiến về việc ưu đãi về thuế, giá tiêu thụ sản phẩm, chính sách ưu đãi, hỗ trợ theo quy định hiện hành, xong đây là một lĩnh vực chuyên ngành riêng nên cần phải xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ riêng nhằm thúc đẩy phát triển chiếu sáng đô thị. Trên đây là các ý kiến giải trình, tiếp thu của Bộ Xây dựng về Dự thảo Nghị định quản lý chiếu sáng đô thị đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. (Kèm theo công văn này là bản Dự thảo Nghị định quản lý chiếu sáng đô thị đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo văn bản thẩm định của Bộ Tư pháp). Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP, HTĐT. Đã ký Cao Lại Quang
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2