intTypePromotion=1

Công văn 2169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hua Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 2169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát của hải quan buộc tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2169/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. c«ng v¨n  cña Bé Tµi chÝnh ­ Tæng côc h¶i quan sè 2169 TCHQ/KTTT  ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2005 vÒ viÖc xö lý thuÕ GTGT  hµng NhËp KhÈu cßn n»m trong sù Gi¸m s¸t  cña H¶i Quan buéc T¸i xuÊt KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Theo b¸o c¸o cña mét sè Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè   vÒ víng m¾c xö lý thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) ®èi víi   c¸c l« hµng nhËp khÈu cßn n»m trong sù gi¸m s¸t cña H¶i   quan buéc t¸i xuÊt; Tæng côc H¶i quan híng dÉn thùc hiÖn   thèng nhÊt nh sau: §èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cßn n»m trong sù qu¶n lý  vµ gi¸m s¸t cña H¶i quan cöa kh¶u nhng v× lý do nµo ®ã ®­ îc phÐp t¸i xuÊt hoÆc buéc ph¶i t¸i xuÊt: ­ Trêng hîp doanh nghiÖp ®∙ nhËn th«ng b¸o nép thuÕ  GTGT nhng cha nép thuÕ th× Côc H¶i quan tØnh, thµnh phè  ra quyÕt ®Þnh kh«ng thu thuÕ GTGT. ­ Trêng hîp doanh nghiÖp ®∙ nép thuÕ GTGT th× Côc h¶i  quan c¸c tØnh, thµnh phè híng dÉn doanh nghiÖp thùc hiÖn  kª   khai   khÊu   trõ   thuÕ   hoÆc   hoµn   thuÕ   theo   C«ng   v¨n   sè  5249/TC­CST ngµy 29/04/2005 cña Bé Tµi chÝnh. Tæng   côc   H¶i   quan   th«ng   b¸o   ®Ó   c¸c   ®¬n   vÞ   biÕt   vµ  thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cßn víng m¾c th×  b¸o c¸o ®Ó Tæng côc híng dÉn bæ sung.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2