intTypePromotion=1

Công văn 2486/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Công văn 2486/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 2486/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 2486/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Tæng côc h¶i quan sè 2486/TCHQ-KTTT ngµy 18 th¸ng 6 n¨m 2001 vÒ viÖc thuÕ nhËp khÈu KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Ngµy 4/6/2001, Bé Tµi chÝnh cã C«ng v¨n sè 5064 TC/TCT vÒ viÖc ¸p m· sè vµ thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu mÆt hµng m¸y hót khãi, hót mïi. §Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, Tæng côc H¶i quan híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn nh sau: - C¨n cø BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 1803/1998/Q§-BTC ngµy 11/12/1998 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. - C¨n cø Th«ng t sè 37/1999/TT-BTC ngµy 7/4/1999 cña Bé Tµi chÝnh. - Tham kh¶o chó gi¶i Danh môc HS. MÆt hµng: C¸c lo¹i n¾p chôp hoÆc th«ng giã (bao gåm c¶ m¸y hót mïi hoÆc hót khãi) thuéc nhãm 8414, trong ®ã: + Lo¹i cã kÝch thíc chiÒu ngang tèi ®a kh«ng qu¸ 120 cm, thuéc m· sè 84146000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 30% (ba m¬i phÇn tr¨m). + Lo¹i cã kÝch thíc chiÒu ngang tèi ®a trªn 120 cm, thuéc m· sè 84148000, thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i 5% (n¨m phÇn tr¨m). Yªu cÇu Côc H¶i quan c¸c tØnh thµnh phè c¨n cø hµng ho¸ thùc nhËp khÈu vµ ®èi chiÕu víi híng dÉn trªn ®Ó tÝnh thuÕ theo ®óng quy ®Þnh. Tæng côc H¶i quan th«ng b¸o c¸c ®¬n vÞ biÕt vµ thùc hiÖn. (C«ng v¨n nµy thay thÕ C«ng v¨n sè 2054 TCHQ-KTTT ngµy 22/5/2001 vµ C«ng v¨n 2188 TCHQ-KTTT ngµy 30/5/2001 cña Tæng côc).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2