intTypePromotion=1

Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
73
lượt xem
1
download

Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thu thuế khâu lưu thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế

  1. C¤NG V¡N CñA TæNG CôC THUÕ Sè 304/TCT/DNK NGµY 21 TH¸NG 01 N¡M 2005 Xö Lý THU THUÕ KH¢U L¦U TH¤NG Kinh göi: Côc ThuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng Thêi gian qua, qua theo dâi vµ chØ ®¹o thùc hiÖn Th«ng t liªn tÞch sè 94/2003/TTLT/BTC­BTM­BCA ngµy 8/10/2003 cña Liªn  Bé híng dÉn chÕ ®é sö dông ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hµng ho¸  lu th«ng trªn thÞ trêng Tæng côc ThuÕ nhËn thÊy nhiÒu trêng  hîp c¸c ngµnh chøc n¨ng kiÓm tra ph¸t hiÖn vi ph¹m vÒ ho¸ ®¬n,  chøng tõ nhng do viÖc x¸c minh vµ xö lý rÊt phøc t¹p ®∙ chuyÓn  hå s¬ sang c¬ quan thuÕ yªu cÇu xö lý. C¬ quan thuÕ ®∙ tiÕp  nhËn hå s¬ nhng cã nhiÒu trêng hîp khi tiÕp nhËn kh«ng ®ñ c¨n  cø ®Ó xö lý, ph¶i ®iÒu tra x¸c minh thªm; dÉn ®Õn thêi gian xö  lý kÐo dµi võa g©y phiÒn hµ cho ®èi tîng vËn chuyÓn hµng ho¸  võa dÉn ®Õn khiÕu kiÖn; cã trêng hîp c¸n bé thuÕ ®∙ lîi dông  ®Ó nhËn hèi lé.... VÒ viÖc nµy, Tæng côc ThuÕ yªu cÇu Côc thuÕ  c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng thùc hiÖn ngay mét sè  viÖc sau: 1/   Theo   ®iÓm   1b,   Môc   IV   Th«ng   t  liªn   tÞch   sè  94/2003/TTLT/BTC­BTM­BCA ngµy 8/10/2003 cña Liªn Bé Tµi chÝnh,  Bé Th¬ng m¹i, Bé C«ng an th× thÈm quyÒn xö lý ®èi víi hµng ho¸  nhËp   khÈu   lu   th«ng   trªn   thÞ   trêng   vi   ph¹m   chÕ   ®é   ho¸   ®¬n,  chøng tõ do c¬ quan kiÓm so¸t ph¸t hiÖn ®¶m nhiÖm; v× vËy Côc  thuÕ   chØ   ®¹o   c¸c   Chi   côc   thuÕ,   §éi   thuÕ   chÊm   døt   viÖc   tiÕp  nhËn hå s¬ xö lý ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu cã vi ph¹m do c¸c  ngµnh chøc n¨ng kiÓm tra, ph¸t hiÖn chuyÓn sang. Trêng hîp c¸c  ngµnh kiÓm tra, ph¸t hiÖn ®Ò nghÞ c¬ quan thuÕ tham gia ý kiÕn  vÒ h×nh thøc xö lý ph¶i cã c«ng v¨n ®Ò nghÞ th× c¬ quan thuÕ  míi tham gia. Khi tham gia ph¶i c¨n cø vµo tµi liÖu hå s¬ do  c¬ quan kiÓm tra ph¸t hiÖn cung cÊp ®Ó tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n  trong thêi h¹n quy ®Þnh. §èi   víi   hµng   ho¸   s¶n   xuÊt   trong   níc   cã   vi   ph¹m   vÒ   ho¸  ®¬n, chøng tõ do c¸c ngµnh chøc n¨ng kiÓm tra ph¸t hiÖn chuyÓn  sang, khi tiÕp nhËn hå s¬ ph¶i kiÓm tra, nÕu ®∙ ®ñ c¨n cø xö  lý   th×   tiÕp   nhËn;   khi   tiÕp   nhËn   ph¶i   cã   biªn   b¶n   bµn   giao,  trong biªn b¶n ph¶i ghi râ c¸c lo¹i hå s¬, chøng tõ kÌm theo.  C¨n cø vµo hå s¬ do c¸c ngµnh kiÓm tra, ph¸t hiÖn chuyÓn sang,  c¬ quan thuÕ ra quyÕt ®Þnh xö lý ngay vµ th«ng b¸o b»ng v¨n  b¶n cho c¬ quan kiÓm tra, ph¸t hiÖn biÕt kÕt qu¶ xö lý. Trêng 
  2. hîp hå s¬ kh«ng ®ñ c¨n cø xö lý hoÆc cÇn ph¶i x¸c minh thªm  th× yªu cÇu c¬ quan kiÓm tra, ph¸t hiÖn cung cÊp thªm tµi liÖu  hoÆc ®i x¸c minh. NÕu c¬ quan chuyÓn giao kh«ng cung cÊp thªm  hå s¬, chøng tõ hoÆc kh«ng x¸c minh lµm râ th× tr¶ lêi ngay  kh«ng ®ñ c¨n cø xö lý vµ kh«ng tiÕp nhËn hå s¬ ®Ó c¬ quan b¾t  gi÷ gi¶i quyÕt víi ngêi vËn chuyÓn. Trong qu¸ tr×nh xem xÐt hå  s¬, C¬ quan thuÕ kh«ng ®îc nhËn thªm bÊt cø mét tµi liÖu nµo  do c¸c ®èi tîng kh¸c cung cÊp. Nguån tµi liÖu bæ sung ph¶i do  c¬ quan kiÓm tra, ph¸t hiÖn cung cÊp. 2/ §Ó thèng nhÊt víi c¸c ngµnh trong viÖc phèi hîp vµ xö  lý c¸c vi ph¹m vÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ lu th«ng  trªn thÞ trêng, ®Ò nghÞ Côc thuÕ giao cho mét phßng (nÕu t¹i  Côc ThuÕ) hoÆc mét §éi (nÕu t¹i Chi côc ThuÕ) thanh tra hoÆc  nghiÖp   vô   chuyªn   tr¸ch   viÖc   tiÕp   nhËn   hå   s¬   cña   c¸c   ngµnh  chuyÓn sang vµ ®Ò xuÊt víi l∙nh ®¹o c¬ quan thuÕ h×nh thøc xö  lý c¸c vi ph¹m vÒ ho¸ ®¬n, chøng tõ ®èi víi hµng ho¸ lu th«ng  trªn thÞ trêng. 3/ §Ó khuyÕn khÝch lu th«ng hµng ho¸, gãp phÇn æn ®Þnh  gi¸ c¶, thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh  tÕ; Côc ThuÕ vµ c¸c Chi côc ThuÕ kh«ng ®îc thµnh lËp tæ, ®éi  hoÆc cö c¸n bé kiÓm so¸t hµng ho¸ khi vËn chuyÓn trªn ®êng,  kh«ng ®îc tù phèi hîp víi c¸c ngµnh ®Ó kiÓm so¸t hµng ho¸ vËn  chuyÓn trªn ®êng. C¬ quan thuÕ chØ cö c¸n bé tham gia víi c¸c  ngµnh khi cã ®Ò nghÞ cña thñ trëng c¸c ngµnh liªn quan. 4/  T¨ng cêng  c¸c biÖn  ph¸p  tuyªn  truyÒn  híng  dÉn chÝnh  s¸ch, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸n bé trong  ngµnh,   kÞp thêi  ph¸t  hiÖn xö  lý kû luËt  ®èi víi  c¸n bé  sai  ph¹m. §Ò nghÞ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng  chØ ®¹o trong ®¬n vÞ vµ c¸c Chi côc ThuÕ thùc hiÖn kÞp thêi  ®óng c¸c néi dung trªn ®©y./.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2