intTypePromotion=3
ANTS

Xử lý thu thuế khâu lưu thông

Xem 1-3 trên 3 kết quả Xử lý thu thuế khâu lưu thông
  • Công văn 304/TCT/DNK của Tổng cục Thuế về việc xử lý thu thuế khâu lưu thông

    doc2p lambinh 16-08-2009 68 1   Download

  • Các khoản phải thu: phải thu khách hàng, trả trước cho người bán, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, phải thu nội bộ, các khoản phải thu khác và dự phòng các khoản phải thu khó đòi. - Hàng tồn kho: gồm các loại hàng tồn kho sắp xếp theo trật tự như trong hệ thống tài khoản. - Các tài sản lưu động khác: tạm ứng, chi phí trả trước, chi phí chờ kết chuyển, tài sản thiếu chờ xử lý....

    pdf5p phuoctam44 26-07-2011 78 30   Download

  • CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU A 1. Tài sản cố định thuê ngoài 2. Vật tư, chứng chỉ có giá nhận giữ hộ 3. Nợ khó đòi đã xử lý 4. Ngoại tệ các loại 5. Nguồn vốn khấu hao TSCĐ 6. Chứng khoán lưu ký Trong đó: 6.1. Chứng khoán giao dịch 6.1.1. Chứng khoán giao dịch của thành viên lưu ký 6.1.2. Chứng khoán giao dịch của khách hàng trong nước 6.1.3. Chứng khoán giao dịch của khách hàng nước ngoài 6.1.4. Chứng khoán giao dịch của tổ chức khác 6.2. Chứng khoán...

    pdf18p anhhoangmeo1 20-11-2011 72 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
719 lượt tải
ANTS

p_strKeyword=Xử lý thu thuế khâu lưu thông
p_strCode=xulythuthuekhauluuthong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản