intTypePromotion=1

Công văn 313-TCHQ/TC của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Công văn 313-TCHQ/TC của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 313-TCHQ/TC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng biên lai thuế XNK tiểu ngạch biên giới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 313-TCHQ/TC của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 313 TCHQ/TC NGµY 11 TH¸NG 4 N¨M 1994 VÒ VIÖC HíNG DÉN Sö DôNG BIªN LAI THUÕ XUÊT NHËP KHÈU TIÓU NG¹CH BIªN GIíI KÝnh göi: H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Cã thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch biªn giíi Thùc hiÖn Th«ng t Liªn Bé Tµi chÝnh - Tæng côc H¶i quan sè 31 ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 1994, vÒ viÖc bµn giao c«ng t¸c thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch biªn giíi cho c¬ quan H¶i quan kÓ tõ ngµy 1-5-1994. Tæng côc híng dÉn c¸c ®¬n vÞ sö dông biªn lai thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch biªn giíi nh sau: 1. Biªn lai thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi do Bé Tµi chÝnh ph¸t hµnh vµ cÊp ph¸t cho Tæng côc H¶i quan ®Ó cÊp cho H¶i quan c¸c tØnh biªn giíi cã thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch sö dông. 2. Biªn lai thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch biªn giíi (MÉu CTT 34) dïng ®Ó thu thuÕ xuÊt nhËp khÈu tiÓu ng¹ch biªn giíi theo QuyÕt ®Þnh sè 115-H§BT ngµy 9-4-1992 cña Héi ®ång Bé trëng vÒ thuÕ XK, thuÕ NK tiÓu ng¹ch biªn giíi. Mçi quyÓn biªn lai cã 25 sè, cã sè nh¶y quyÓn, sè nh¶y sè vµ cã sª ri. Mçi sè cã 5 liªn, ®îc sö dông nh sau: - Liªn 1: B¸o so¸t lu t¹i bé hå s¬ tê khai hµng XNK tiÓu ng¹ch biªn giíi (HQ8E). - Liªn 2: Giao cho ngêi nép thuÕ cïng víi tê khai hµng (HQ8E). - Liªn 3: Giao cho ngêi nép thuÕ ®Ó giao l¹i cho ngêi mua l¹i hµng. - Liªn 4: Lu t¹i cuèng biªn lai. - Liªn 5: Kh«ng sö dông, lu t¹i cuèng biªn lai. 3. §èi víi hµng XK tiÓu ng¹ch biªn giíi, ngêi nép thuÕ chØ ®îc cÊp liªn 2; liªn 3 ®îc lu t¹i cuèng biªn lai. Hµng xuÊt khÈu sö dông quyÓn biªn lai riªng, hµng nhËp khÈu sö dông quyÓn biªn lai riªng ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi ®èi chiÕu, kh«ng ®îc dïng 1 quyÓn biªn lai võa thu thuÕ nhËp khÈu, võa thu thuÕ xuÊt khÈu. 4. C¸c quyÓn biªn lai tríc khi ®a ra sö dông, kÕ to¸n biªn lai, ngê i nhËn biªn lai ®Òu ph¶i ký x¸c nhËn quyÓn biªn lai nµy cã bao nhiªu sè theo mÉu in s½n ë tê b×a quyÓn biªn lai. Biªn lai ph¶i ®îc ®ãng dÊu s½n (dÊu treo) cña ®¬n vÞ ë phÝa trªn bªn tr¸i tõng liªn. 5. ViÕt biªn lai ph¶i dïng giÊy than ®Ó viÕt c¶ 4 liªn trong mét lÇn vµ viÕt ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung ®· quy ®Þnh t¹i biªn lai. Riªng liªn 5 kh«ng sö dông lu t¹i cuèng biªn lai, g¹ch chÐo liªn nµy. VÒ nguyªn t¾c, sè lîng hµng ho¸ trªn tê khai ph¶i khíp víi sè lîng gi¸ tÝnh thuÕ, thuÕ suÊt ghi t¹i biªn lai thu
  2. 2 thuÕ. Söa ch÷a hoÆc huû bá biªn lai cÇn ghi râ lý do vµo biªn lai (c¶ 4 liªn). Huû bá biªn lai ph¶i cã ®Çy ®ñ 5 liªn, kh«ng ®îc xÐ rêi ra khái quyÓn biªn lai vµ ph¶i cã ch÷ ký x¸c nhËn cña thñ trëng ®¬n vÞ. Biªn lai cã ch÷ ký cña ngêi viÕt biªn lai, ngêi thu tiÒn, ghi ®Çy ®ñ hä tªn, ®ãng dÊu "®· thu tiÒn". TuyÖt ®èi kh«ng ®îc mét ngêi võa viÕt biªn lai, võa thu tiÒn. 6. Cuèi ngµy kÕ to¸n kiÓm tra vµ céng lÇn lît c¸c biªn lai ®· thu thuÕ trong ngay, ®èi chiÕu sè liÖu víi thñ quü, lËp phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy nép tiÒn vµo tµi kho¶n chuyªn thu 949 cña H¶i quan theo ®óng ch¬ng, lo¹i, kho¶n, h¹ng, môc cña ng©n s¸ch Nhµ níc, ®Ó nép tiÒn vµo Kho b¹c. - Hµng ngµy kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª chøng tõ (HQ35), giÊy nép tiÒn ... ®Ó ghi vµo sæ theo dâi sö dông biªn lai (S 03), sæ tæng hîp c¸c kho¶n thu nép t¹i H¶i quan cöa khÈu (S 01). - TuÇn kú (10 ngµy) c¨n cø sæ S 03, sæ S 01, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp c¸c kho¶n thu nép t¹i HQ cöa khÈu theo biÓu sè 01 göi vÒ H¶i quan tØnh kÌm theo c¸c chøng tõ thu, nép. - Hµng th¸ng c¨n cø sæ theo dâi sö dông biªn lai (S 03), kÕ to¸n lËp quyÕt to¸n biªn lai theo biÓu sè 07 göi vÒ H¶i quan tØnh. 7. T¹i H¶i quan tØnh, kÕ to¸n më sæ tæng hîp t×nh h×nh biªn lai (S 04) ®Ó theo dâi: sè lîng biªn lai nhËn cña Tæng côc, sè c¸p ph¸t cho c¸c cöa khÈu, sè biªn lai ®· sö dông, sè tån kho. C¸c ®¬n vÞ thu ph¶i thanh to¸n ®Çy ®ñ sè biªn lai ®îc cÊp ®· sö dông. Trêng hîp lµm mÊt biªn lai th× xö lý theo QuyÕt ®Þnh sè 529 TC/Q§ ngµy 22- 12-1992 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh vÒ chÕ ®é qu¶n lý Ên chØ thuÕ. - Hµng quý c¨n cø sæ tæng hîp t×nh h×nh biªn lai (S 04) kÕ to¸n lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n biªn lai theo biÓu sè 07 göi vÒ Tæng côc H¶i quan (Vô Tµi chÝnh). 8. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n, qu¶n lý sö dông biªn lai thu thuÕ xuÊt, nhËp khÈu tiÓu ng¹ch thùc hiÖn theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n thuÕ XK, NK ban hµnh theo Q§ 07/TCHQ-TC ngµy 16-2-1993 cña Tæng côc trëng Tæng côc H¶i quan. 9. Tríc ®©y mét sè ®¬n vÞ h¶i quan ®îc Uû ban nh©n d©n ®Þa ph¬ng giao nhiÖm vô thuÕ XNK tiÓu ng¹ch biªn giíi, ®· nhËn biªn lai cña Côc ThuÕ ®Ó thu thuÕ XNK tiÓu ng¹ch, nay tæng hîp quyÕt to¸n biªn lai ®· sö dông vµ sè cßn l¹i thanh to¸n døt ®iÓm víi Côc thuÕ ®Þa ph¬ng. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cã g× víng m¾c, c¸c ®¬n vÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi vÒ Tæng côc (Vô Tµi chÝnh) ®Ó gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2