intTypePromotion=1

Công văn 3800/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 3800/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 3800/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 3800/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 3800/TC H Q­K T T T   T n g µy  30 th¸ng 08 n¨ m  2001  Ò  viÖc thu Õ  n h Ë p   h È u v k KÝnh    göi:Côc    h¶iquan  thµnh  phè    H¶i Phßng Ngµy  23/8/2001, Bé     Tµi  chÝnh  C«ng  cã  v¨n  8031  sè  TC/TCT       tr¶ lêi C«ng  sè  v¨n  108/G§­ VLX  ngµy  10/8/2001  cña C«ng    ty XNK     víiLµo  viÖc  vÒ  x¸c ®Þnh  sè    m∙  ®èi    Æt   víim hµng: M¸y          läc níc ®a chøc  n¨ng.Côc    KiÓm     tra Thu  thuÕ XNK    ­Tæng  côc    H¶i quan  ý  cã  kiÕn  sau: nh  M¸y  läc níc dïng ®iÖn, c«ng suÊt läc ®Õn  500li /h t  thuéc m∙  sè  84212110,thuÕ    suÊt thuÕ    nhËp khÈu  ®∙i20%     ¬iphÇn  u    (haim   tr¨m).Trêng    hîp nhËp    khÈu m¸y  chøc  ®a  n¨ng    th× ph©n  i sè  lo¹ m∙  theo m¸y      chÝnh. Côc  KiÓm     tra Thu thuÕ  XNK   Tæng   ­  côc H¶i  quan  yªu cÇu  côc    H¶i quan thµnh  phè H¶i  Phßng  kiÓm     s¬  tra hå  gèc, ®èi    chiÕu  hµng thùc nhËp  khÈu, nÕu       x¸c ®Þnh  chøc n¨ng chÝnh  cña m¸y        lµ läc níc nh kÕt qu¶ gi¸m  ®Þnh   ichøng   sè  t¹  th 2C190320Z  ngµy  30/7/2001 cña  DAVICONTROL     th× ph©n  i lo¹ vµo  sè    m∙  84212110. Côc KiÓm     traThu thuÕ XNK     ­ Tæng  côc    H¶i quan th«ng b¸o Côc    H¶i quan  thµnh phè    H¶i Phßng biÕtvµ    thùc hiÖn.  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2