intTypePromotion=1

Công văn 405/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: My Nuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
157
lượt xem
10
download

Công văn 405/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 405/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện quy định về chuyển nợ quá hạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 405/NHNN-CSTT của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a N g © n  h µ n g   h µ  n íc Vi Ö t N a m   S è  405/N H N N­C S T T   N n g µ y 16  th¸ng 4 n¨ m  2002 v Ò  vi Ö c h í ng d É n  th ù c  Ö n   hi q u y  ® Þ n h  v Ò   h uy Ó n  n î q u¸ h ¹ n c K Ýnh  öi: g  C¸c  chøc  Ýn  ông tæ  td T¹iKho¶n  §iÒu  Quy  Õ     2  13  ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íi c tæ  td ®è v   kh¸ch  µng  h ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/Q§­ NHNN   µy  ng 31/12/2001  ña  èng  c  ©n   µng  µ   íc,cã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  c Th ®è Ng h Nh n   hi l   t ng 01/02/2002  quy  nh:    n   ú  ¹n    î gèc  ®Þ Khi ®Õ k h tr¶n   hoÆc   in Õu  l∙  , kh¸ch  µng   h kh«ng    î  ng  ¹n  µ  tr¶ n ®ó h v kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh  ú  ¹n  î  èc  k h n g hoÆc   i l∙  hoÆc  kh«ng  îcgia h¹n  î gèc  ®     n  hoÆc   ith×  chøc  Ýn  ông  l∙  tæ  , td chuyÓn  µn  to bé  è    î sang  î qu¸  ¹n.Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én      s dn  n  h  h Nh n     h d c¸c tæ chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   quy  nh  µy    ®Þ n nh sau: 1. Trong  êigian  õ ngµy    th   t  01/02/2002  n   ®Õ 30/6/2002,c¸c tæ      chøc  Ýn  t dông  a  ùc hiÖn  Öc  ch th   vi chuyÓn  î qu¸ h¹n  n    theo quy  nh  ¹  ®Þ tiQuy  Õ     ch cho vay ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/Q§­ NHNN   µ   ùc hiÖn  m th   theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  Quy  Õ   2  13  ch cho  vay ban  µnh  h theo Quy Õt  ®Þnh  è  s 284/2000/Q§­ NHNN1   µy  ng 25/8/2000  ña  èng  c  ©n   µng  c Th ®è Ng h Nhµ   íc.K Ó   õ 01/7/2002,c¸c tæ  n  t      chøc  Ýn  ông  ùc  Ön  Öc  td th hi vi chuyÓn  î n  qu¸ h¹n    theo  quy  nh  ¹  ®Þ tiKho¶n  §iÒu  Quy  Õ   2  13  ch cho  vay ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/Q§­ NHNN     nh sau: a. C¸c kho¶n vay theo    îp  ng  Ýn  ông  îc ký  Õt  íc vµ    c¸c h ®å td ®   k tr   sau ngµy 01/02/2002  u   dông  ®Ò ¸p  quy  nh  Ò   ®Þ v chuyÓn  î qu¸  ¹n  ¹  n  h ti Kho¶n    2 §iÒu  Quy  Õ   13  ch cho  vay  ban   µnh  h theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/Q§­ NHNN. b. § Õn  ú  ¹n    î gèc    k h tr¶n   trong thêih¹n     cho vay  ∙  ® tho¶  Ën  thu trong hîp    ®ång  Ýn  ông,n Õu  td   kh¸ch hµng    kh«ng    ng  ¹n sè  îgèc  tr¶®ó h   n   ph¶itr¶cña  ú     k h¹n    µ  ®ã v kh«ng  îctæ  ®   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën  iÒu  td ch thu ® chØnh  ú  ¹n    î k h tr¶n   gèc,th× tæ      chøc  Ýn  ông  td chuyÓn  µn  é  è    îgèc  ùc tÕ  to b s d n   th   cßn  ¹cña  îp l i h  ®ång  Ýn  ông    td ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    c.§ Õn  êi®iÓ m   èicïng cña  êih¹n    th   cu     th   cho  vay  ∙  ® tho¶ thuËn    trong hîp    ®ång  Ýn  ông,n Õu  td   kh¸ch hµng    kh«ng    Õt  è  î gèc  tr¶h s n   hoÆc   î l∙ph¶itr¶ n    i    ®óng  ¹n  µ  h v kh«ng  îctæ  ®   chøc  Ýn  ông  Êp  Ën    ¹n nîgèc  td ch thu gia h     hoÆc   î n  l∙  ×  chøc  Ýn  ông  ith tæ  , td chuyÓn  µn  é  è    î gèc  ùc tÕ  to b s d n   th   cßn  ¹ cña  îp l  i h  ®ång  Ýn  ông    td ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    d. Trêng  îp kh«ng  ùc hiÖn  Öc    h  th   vi chuyÓn  î qu¸ h¹n  n     theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  cña  2  13  Quy  Õ   ch cho  vay  ña  chøc  Ýn  ông  i  íikh¸ch  c tæ  td ®è v   hµng ban  µnh  h theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 1627/2001/Q§­NHNN:  C¸c  chøc  Ýn  tæ  t dông cho  vay  ®∙ivµ  u    cho  vay    ù    u    Ýn  ông    iÓncña  µ   ­ c¸cd ¸n ®Ç tt d ph¸ttr   Nh n íctheo    chØ  nh  µ  û    ña  Ýnh  ñ,th× viÖc  ®Þ v u th¸cc Ch ph     chuyÓn  î qu¸ h¹n  i  n     ®è víi     kho¶n  î vay  µy,c¸c tæ  c¸c n  n     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph
  2. 2 2. §èivíitr ng  îp kh¸ch hµng  ã       ê h     c kh¶  n¨ng  Ë m       èn  ch tr¶l∙ v vay  ét  è  i ms ngµy  µm  Öc  víikú  ¹n    ic¸c tæ  l vi so    h tr¶l∙    chøc  Ýn  ông  Çn  ùc hiÖn    , td c th   c¸c biÖn  ph¸p:H íng  Én    d cho  kh¸ch  µng  h vay  Õt vµ  ùc hiÖn  bi   th   theo quy  nh   ®Þ míi vÒ   Ón  î qu¸  ¹n;chñ  ng  «n  c    chy n  h  ®é ® ®è kh¸ch  µng  h vay    î l∙ ®óng  tr¶n     i h¹n;tho¶  Ën  íikh¸ch  µng  nh  ú    thu v   h ®Þ k thu    ï hîp  íichu  ú  l∙ ph   i v  k s¶n  Êt, xu   kinh doanh  ña    c s¶n  È m,  ©y  ång,vËt nu«i. .hoÆc,  ã  Ó  ph c tr    . ; c th tho¶  Ën  thu trong hîp ®ång  Ýn  ông  Ò   Öc    ét  è  µy  µm  Öc  Êt ®Þnh  víi    td v vi qu¸ m s ng l vi nh   so    kú  ¹n      µ   h tr¶l∙m kh¸ch hµng  i   vay kh«ng    µ  tr¶v kh«ng  ã    c v¨n b¶n    Þ    ®Ò ngh gia h¹n nî,th× tæ        chøc  Ýn  ông  td chuyÓn  îgèc  n  kho¶n  vay    ®ã sang  îqu¸ h¹n. n    3.V Ò     ông    Êt®èi víi îgèc    ¹n:   ¸p d l∙su         i n qu¸ h a. Møc     Êt ¸p  ông  i víinî gèc    ¹n  ùc hiÖn    l∙ su   d i ®è       qu¸ h th   theo quy  nh   ®Þ t¹ Kho¶n 2 §iÒu 11 Quy  chÕ  cho vay ban hµnh theo Quy Õt ®Þnh  sè  i 1627/2001/Q§­ NHNN. b. §èivíid  î qu¸ h¹n        n     chuyÓn  theo  êng  îp b  iÓ m   v¨n b¶n  µy,th× tr h  ® 1    n   chØ   dông    Êt nî qu¸  ¹n  i  íiphÇn    î gèc  ña  ú  ¹n  µ   ¸p  l∙ su     i h ®è v   d n  c k h m kh¸ch   hµng  kh«ng    ng  ¹n;®èi  íiphÇn    î gèc  a  n   ú  ¹n    î nhng  tr¶®ó h  v  dn  ch ®Õ k h tr¶n   ph¶ichuyÓn  î qu¸ h¹n,th×  chøc  Ýn  ông  dông    n       tæ  td ¸p  møc     Êt cho    l∙ su   i vay trongh¹n  ∙    ® tho¶ thuËn  íc®ã     tr   tronghîp ®ång  Ýn  ông.    td §èivíid  î qu¸ h¹n      n    chuyÓn theo  êng  îp  ®iÓ m1   b¶n  µy, th×    tr h c  v¨n  n   ¸p dông    Êtnîqu¸ h¹n ®èi víi µn  é  ã    îgèc  ∙  l∙su             i to b s d n   ® chuyÓn  îqu¸ h¹n. n    4. ViÖc  ¹ch    h to¸n,theo  âi nî qu¸  ¹n,c¸c tæ    d   h     chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo quy  nh  Ön  µnh  µ    ®Þ hi h v c¸c v¨n  b¶n  íng  Én  ã  ªnquan  ña  ©n   h d c li   c Ng hµng  µ   ícViÖtNam. Nh n     5. ViÖc  ©n  ¹  µ  Ých  Ëp  ù    ph lo i tr v l d phßng  ñiro  i  íisè    î qu¸  ¹n r   ®è v   d n   h  ph¸tsinh,c¸ctæ        chøc  Ýn  ông  ùc hiÖn  td th   theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 488/2000/Q§­ NHNN5   µy  ng 27/11/2000  ña  èng  c  ©n  µng  µ   ícvµ        c Th ®è Ng h Nh n   c¸c v¨n b¶n híng dÉn  ã  ªnquan.   c li    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2