intTypePromotion=1

Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Ngoc Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giải thích một số điểm tại Thông tư 63/TCHQ-GSQL ngày 20/2/1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 420/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«NG V¨N CñA TæNG CôC H¶I QUAN Sè 420/TCHQ-GSQL NGµY 11 TH¸NG 03 N¨M 1995 VÒ VIÖC GI¶I THÝCH MéT Sè ®IÓM T¹I TT 63/TCHQ-GSQL NGµY 20-2-1995 CñA TæNG CôC H¶I QUAN. KÝnh göi: Côc H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Tæng côc H¶i quan ®· ban hµnh TT 63/TCHQ-GSQL ngµy 20-2-1995 vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn N§ 17/CP ngµy 06-02-1995 cña ChÝnh phñ. C¨n cø vµo c¸c ý kiÕn ph¶n ¸nh vµ ®Ò nghÞ cña H¶i quan mét sè ®Þa ph¬ng. Nay Tæng côc bæ sung vµ gi¶i thÝch thªm mét sè ®iÓm sau ®©y: 1. Rîu ®ùng trong can, b×nh, lä, hép nÕu vît ®Þnh lîng quy ®Þnh th× nép thuÕ toµn bé sè rîu ®ùng trong can, b×nh, lä, hép. 2. Nh÷ng mÆt hµng ngoµi ®Þnh lîng quy ®Þnh t¹i N§ 17/CP nh ti vi, tñ l¹nh, xe ®¹p, dµn catssettes, ®iÒu hoµ nhiÖt ®é, kh¸ch nhËp c¶nh chØ ®îc phÐp mang theo mçi lo¹i 1 chiÕc vµ ph¶i nép ®ñ thuÕ nhËp khÈu phÇn vît trÞ gi¸ 500USD. ViÖc trõ trÞ gi¸ 500USD miÔn thuÕ vµo lo¹i hµng nµo do chñ hµng tù chän. NÕu vît qu¸ sè lîng quy ®Þnh th× ngoµi nép thuÕ nhËp khÈu cßn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo NghÞ ®Þnh 232/H§BT ngµy 25-06-1992 cña Héi ®ång Bé trëng (nay lµ ChÝnh phñ). 3. Theo QuyÕt ®Þnh 752/TTg cña Thñ tíng ChÝnh phñ, xe 2 b¸nh g¾n m¸y lµ mÆt hµng ®îc qu¶n lý theo kÕ ho¹ch ®Þnh híng nªn kh¸ch xuÊt, nhËp c¶nh kh«ng ®îc hëng tiªu chuÈn hµnh lý miÔn thuÕ 500USD ®èi víi mÆt hµng nµy. V× vËy xe m¸y nhËp khÈu ph¶i nép ®ñ thuÕ vµ tõ chiÕc thø hai trë lªn ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo NghÞ ®Þnh 232/H§BT. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c hoÆc cã vÊn ®Ò ph¸t sinh yªu cÇu b¸o c¸o kÞp thêi vÒ Tæng côc ®Ó cã chØ ®¹o gi¶i quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2