intTypePromotion=1

Công văn 4521/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
27
lượt xem
2
download

Công văn 4521/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4521/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4521/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña T æ n g  côc thu Õ  S è  4521  C T/C S  n g µ y   th¸ng 11 n¨ m   T 9  2001  v Ò  viÖc K h Ê u  trõ thu Õ  G T G T  ® Ç u  vµo KÝnh    göi:Côc  thuÕ  thµnh  phè  N½ng §µ  Tr¶    lêiC«ng    4866/CT­   v¨n sè  NV ngµy 03/10/2001  cña Côc thuÕ  Thµnh  phè  N½ng     §µ  vÒ viÖc  khÊu    trõ thuÕ      gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu     vµo ®èi    víic©y  c¶nh,c¸c¶nh..       .Tæng  , côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  Theo quy ®Þnh  t¹ ®iÓm  1.2 (t  b) Môc  II PhÇn  B  Th«ng t i iÕt I  sè  122/2000/TT­ BCT   ngµy  29/12/2000  cña    Bé Tµi chÝnh  th× c¸c  së  c¬  kinh   doanh  nép thuÕ        gi¸trÞ gia t¨ng theo    ph¬ng ph¸p khÊu    trõmua  hµng ho¸    lµ n«ng, l©m,    thuû s¶n  cha  qua chÕ  biÕn cña ngêi b¸n    kh«ng  ho¸ ®¬n  îc cã    ®   lËp b¶ng    khÊu    kª vµ  trõthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo theo    2%         tû lÖ  trªngi¸trÞ hµng  ho¸ mua    vµo  theo b¶ng    kª. Theo quy ®Þnh   trªnth×    së  c¸c c¬  kinh doanh    thuéc ®èi îng  t nép  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ    thu mua c©y con,c©y    c¶nh,c©y    xanh,  gèc c©y, c¸ c¶nh      cña     îng lµhé  c¸c ®èi t     n«ng  d©n,  lµm  hé  vên, hé    nu«itrång     c©y,c¸c¶nh      hoÆc   mua  cña  ngêikhaith¸ckh«ng  ho¸ ®¬n, ® îclËp b¶ng          cã          kª thu mua    hµng  îckhÊu    ®   trõthuÕ  GTGT  ®Çu  vµo      2%         víi lÖ  trªngi¸trÞhµng  tû ho¸ mua    vµo theo b¶ng    kª. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2