intTypePromotion=1

Công văn 4659/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
37
lượt xem
1
download

Công văn 4659/TCT-CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 4659/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 4659/TCT-CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc T h u Õ  S è  4659 T C T/C S   T n g µy  15 th¸ng 11 n¨ m  2001  Ò  viÖc Kª k hai  v k h Ê u  trõ thu Õ  G T G T  ® Ç u   o vµ KÝnh    göi:Côc  ThuÕ   tØnh  B¾c  Ninh Tr¶    lêiC«ng    1066/CTBN/LT  v¨n sè  ngµy 22/10/2001 cña    Côc  thuÕ  tØnh  B¾c  Ninh  viÖc    vÒ  kª khaikhÊu      trõthuÕ          gi¸trÞ gia t¨ng ®Çu   vµo,Tæng    côc  thuÕ  ý  cã  kiÕn  sau: nh  1) Theo  quy  ®Þnh   i®iÓm   t¹  1.2  iÕtc)  (t   Môc   IPhÇn     II  B Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC  ngµy  29/12/2000  cña  Tµi chÝnh    Bé    th×:"ThuÕ  ®Çu  vµo  cña hµng  ho¸,dÞch  ® îc khÊu      vô    trõ ph¸tsinh    trong  th¸ng nµo  îc kª    ®   khai   khÊu        trõkhix¸c ®Þnh  thuÕ  sè  ph¶i nép    cña th¸ng ®ã,    kh«ng ph©n  biÖt ®∙    xuÊt dïng    hay cßn    ®Ó trong kho. Trêng  ho¸      hîp  ®¬n  GTGT   hoÆc   chøng    tõ nép thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  cña hµng  ho¸,dÞch  mua     vô  vµo ph¸tsinh    trong  th¸ng nhng    cha    kª khaikÞp    trong th¸ng th×  îckª khaikhÊu        ®       trõvµo    c¸c th¸ng  tiÕp sau,tr     êng    lýdo  hîp do    kh¸ch quan    îckhÊu      th× ®   trõtrong thêigian tèi         ®a  lµ03    th¸ngtiÕp sau".     C¨n  vµo  cø  híng dÉn    trªn,     thêigian kª khaitÝnh        khÊu    trõthuÕ  îcxö    ®   lý trong thêigian 3        th¸ngchØ      ¸p dông          ®èi víi ho¸ ®¬n  c¸c GTGT   c¸cchøng    vµ    tõ nép thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo.Kh«ng      ¸p dông        ®èi víic¸c chøng      tõ thu mua  hµng  ho¸ lµ n«ng, l©m,          h¶is¶n, ®Êt,®¸, c¸tsái.                 .§èivíic¸c chøng      . tõ thu mua     c¸c m Æt  hµng  nµy, nÕu     kh«ng  tËp  hîp  khai kÞp  kª    trong  th¸ng th×  së    c¬  kinh   doanh  ph¶itËp    gi¶itr×nh cô    hîp vµ      thÓ    quan  víic¬  thuÕ    chËm     lýdo  kª khai.   Trêng    lýdo  hîp v×    kh¸ch quan, c¬      quan  thuÕ  xem     xÐt cho phÐp  tÝnh      gi¸trÞ hµng    ho¸ mua   vµo vµo    chiphÝ  lýkhix¸c ®Þnh  nhËp  hîp        thu  chÞu  thuÕ    thu nhËp  doanh  nghiÖp. 2) C¨n  ®iÓm   cø  2.26 Môc    IIPhÇn  Th«ng   122/2000/TT­ B  t sè  BTC     th× ®èi víi Æt       m hµng    t¬t»m      th« ¸p dông thuÕ suÊtthuÕ    GTGT   5%. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2