intTypePromotion=1

Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 5705/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  cña  æ n g  c ôc H ¶i q u a n  sè 5705/TC H Q­K T T T   T n g µy  18 th¸ng 12 n¨ m  2001  Ò  viÖc thñ tôc  v h o µ n  thu Õ  n h Ë p   h È u k KÝnh    göi:Côc    H¶i quan    c¸ctØnh,thµnh    phè C¨n  quy  cø  ®Þnh  i t¹ môc      I,môc    IIphÇn  Th«ng   172/1998/TT­ E  tsè  BTC   ngµy 22/12/1998 cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt hoµn thuÕ  nhËp khÈu cña  quan    c¬  H¶i quan. §Ó  ®¶m  b¶o  cÇu  yªu  cña c«ng    t¸choµn thuÕ  îc chÝnh    ®   x¸c,tr¸nh®Ó     c¸c doanh    nghiÖp    lîdông  i chiÕm  ®o¹ttiÒn thuÕ      cña ng©n  s¸ch Nhµ        níc;trªn c¬  néidung  së    buæi lµm viÖc    trùctiÕp víi    Côc KiÓm       trathu thuÕ xuÊt nhËp     khÈu  Tæng   ­  côc H¶i quan  cña    ®¹i diÖn  Ng©n   Vô  s¸ch nhµ    Bé  níc ­  Tµi  chÝnh  ªnquan  li   ®Õn  quyÕt ®Þnh    hoµn  thuÕ  giÊy x¸cnhËn  vµ      hoµn    tr¶thuÕ  do  quan    c¬  h¶iquan lËp; Tæng   côc H¶i quan yªu  cÇu    c¸c Côc H¶i quan  tØnh, thµnh    phè ®¶m   b¶o    ghi®Çy  vµ  ®ñ  chÝnh    x¸c mét  néidung  sè    sau ®©y     ­ ngoµic¸c néidung        theo quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh      ­ khithùc hiÖn      quyÕt    thñ tôc ra  ®Þnh  hoµn thuÕ  (lËp b¶ng  kÌm  kª  theo  quyÕt  ®Þnh  hoµn  thuÕ)  giÊy    vµ  x¸c nhËn hoµn    tr¶ thuÕ  trong bé  s¬    Ng©n    hå  göiVô  s¸ch ­Bé       TµichÝnh: 1­ Khira quyÕt ®Þnh          hoµn thuÕ,c¸c®¬n  ph¶inªu  thÓ    gi¶i     vÞ    cô  c¨n cø    quyÕt hoµn  thuÕ nh c¸c ®iÒu,    kho¶n, môc     cña v¨n b¶n dÉn chiÕu  li   cã  ªn quan ®Õn   êng    tr hîp hoµn thuÕ. 2­ Trong    néi dung quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ ph¶i ghi cô      thÓ  tê khai, sè      ngµy,th¸ng,n¨m      ®¨ng  têkhai, ký      tæng  tiÒn thuÕ  sè    nhËp  khÈu  îchoµn  ®   cña  c¸ctêkhai®ã.       3­ Khi lËp      giÊy    ®Ò nghÞ  hoµn thuÕ, ngoµic¸c néidung      tiÒn         chitiÕtsè    ®∙ nép ng©n  s¸ch theo    quy ®Þnh hiÖn hµnh, c¸c ®¬n  ph¶ighicô      vÞ      thÓ  sè  tê khai,    ngµy,th¸ng,n¨m      ®¨ng  tê khai®Ó   quan    ký      c¬  tµichÝnh kiÓm    traxem   xÐt,gi¶i     quyÕt hoµn    thuÕ cho doanh nghiÖp. Tæng  côc H¶i quan th«ng b¸o      ®Ó c¸c Côc H¶i quan tØnh, thµnh    phè  biÕtvµ    thùc hiÖn.    
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2