intTypePromotion=1

Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
128
lượt xem
31
download

Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 812-MTg của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành mẫu đơn và quyết định phê chuẩn báo cáo ĐTM

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  é   h o a  h ä c, c«n g  n g h Ö  v µ   «i tr n g  s è  812/M T g  n g µ y   BK m ê 17 th¸ng 4  n¨ m  1996 V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h   É u  ® ¬ n B m v µ   Q u y Õ t ® Þ n h  p hª c h u È n   " B¸o c¸o § T M " K Ýnh  öi: g § Ó   µn  Ön  Ò   Æt   ho thi v m ph¸p lýc¸cv¨n b¶n  ªnquan  n          li   ®Õ c«ng    Èm   t¸cth ®Þnh  B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña    ù    u    Ó  trong n­ tr c c¸cd ¸n ®Ç t(k c¶    íc vµ  íc ngoµi)vµ    ¬  ë  ang  ¹t®éng, Bé     n    c¸c c s ® ho     Khoa  äc, C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Ýnh  tr ch thøc ban  µnh  É u   ¬n    Èm  nh    h m "§ xinth ®Þ B¸o    ¸nh      c¸o ® gi¸t¸c ®éng  m«i  êng  µ  tr v "QuyÕt  nh    Èn  ®Þ phª chu B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  ­ tr êng" sö  ông  èng  Êt cho  Öc  Èm  nh   d th nh   vi th ®Þ B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i tr ng. ê "QuyÕt  nh  ®Þ phª  Èn  chu B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng" cã    Þ tr   gi¸tr   ph¸p  ýthay cho  l    "PhiÕu  Èm  nh  th ®Þ B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng" ® îc tr    ban  µnh  h trong C«ng v¨n  è  s 714/MTg  µy  04­ ng 03­ 1995  ña  é   c B Khoa  äc,h  C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  Ó   õngµy  ý  tr k t  k ban  µnh  h th«ng    µy. b¸o n V Ëy th«ng b¸o    û   ®Ó U ban  ©n   ©n    Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Bé  èc  ¬   Qu phßng,Bé  éi vô,c¸cBé  îcuû  Òn  Èm  nh  Õt   N       ®   quy th ®Þ bi   vµ  ùc hiÖn. th   (MÉu  A:  µnh  1­ D cho  ù   ®Ç u    ícngoµi,trong  íc,liªndoanh) D ¸n  tn     n   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy.. th¸ng..n¨m  ®     .   . 1996 § ¬ n  xin th È m  ® Þ n h B¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ t¸c ® é n g  m «i tr n g   ê g :B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  K Ýnh  öi  é  h  ngh v M«i  êng. tr (Uû ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Bé   îc uû  ¬   ®  quyÒn) Chóng   t«i   lµ. . ...................   . . ................... Chñ   Dù   ¸n.. . ................... . . ................... Dù  ¸n cña  chóng  t«i ®∙ ® îc. . ........ cÊp  giÊy phÐp  ®Ç u  t   . . ........ .   sè.. . .......ngµy.. th¸ng..n¨m... . . ......  ..   .   .  199.. . Chóng      t«ixin chuyÓn  n   ý   é   û  ®Õ Qu B (U ban  ©n  ©n)  ÷ng  å  ¬  nh d nh hs sau: ­LuËn    chøng  kinhtÕ  ü  Ët(01 b¶n  Õng  Öt),   k thu     ti Vi
  2. 2 ­ B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  tr (09 b¶n  Õng  Öt,01  ti Vi   b¶n  Õng ti   Anh  Õu  µDù     ªndoanh  íi ícngoµi). n l   ¸n li   v    n Chóng      t«ixin b¶o  ¶m     Ýnh    ña    è  Öu trong c¸c v¨n    ® ®é ch x¸c c c¸c s li       b¶n ® a  ×nh  µ  tr v cam   Õt  k r»ng  ù   cña  óng    D ¸n  ch t«ikh«ng  ö  ông    ¹    sd c¸c lo iho¸ chÊt,chñng      visinh trong danh  ôc  Ê m   ña  Öt Nam   µ      m c c Vi   v trong c¸c c«ng  c    í  quèc  Õ  µ   Öt Nam   t m Vi   tham    óng    òng    gia.Ch t«ic xin b¶o  ¶m   ® r»ng      c¸c tiªu chuÈn, ®Þnh    møc   ña    íc vµ    chøc  èc  Õ  îc trÝch  ôc vµ  ö  c c¸c n   c¸c tæ  qu t ®   l  s dông  trong B¸o    ña  óng    u   Ýnh    µ  ang  ã  Öu  ùc.   c¸o c ch t«i®Ò ch x¸cv ® c hi l N Õ u   ã  ×    ¹m  óng      µn  µn  Þu  c g saiph ch t«ixinho to ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p   tr     luËtnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    ho x∙h   ngh Vi   Chóng    µm  n  µy  Ýnh    Þ  é  t«il ®¬ n k ®Ò ngh B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng  û  ê (U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Bé   îc uû  ¬   ®  quyÒn)  Èm   nh   µ  Êp  th ®Þ vc "QuyÕt  nh   ®Þ phª  Èn  chu B¸o c¸o  ¸nh      ® gi¸ t¸c ®éng  m«i  êng" cho  ù   tr   D ¸n.     Gi¸m  c  ù  ®è d ¸n (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d (MÉu  B:  µnh  1­ D cho  c¬  ë  ang  ¹t®éng) c¸c  s ® ho   Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy.. th¸ng..n¨m  ®     .   . 199... § ¬ n  xin th È m  ® Þ n h B¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ t¸c ® é n g  m «i tr n g   ê KÝnh  öi: é   g   Khoa  äc,C«ng  B h  ngh Ö   µ  v M«i  êng. tr (Uû  ban  © n   ©n   nh d tØnh,  µnh  è   ùc  éc  th ph tr thu Trung  ng,  é   îc ¬ B®  uû   quy Ò n)  Chóng   t«i   lµ. . ................................................. . . ................................................. Gi¸m   ®èc   (tªn   C¬   së).. . .......................................... . ......................................... . xinchuyÓn  n   ý  é  û    ®Õ Qu B (U ban  ©n  ©n)  b¶n  nh d 09  B¸o    ¸nh      c¸o ® gi¸t¸c ®éng m«i  êng. tr Chóng      ¶m   t«ixin ® b¶o    Ýnh    ña    è  Öu trong c¸c v¨n    ®é ch x¸c c c¸c s li       b¶n ® a  ×nh vµ  tr   cam   Õt  k r»ng  ¬   ë  Ý  C s (X nghiÖp,Nhµ     m¸y,C«ng  .  ña  óng    ty. .c ch ) t«ikh«ng  ö  ông    ¹    sd c¸c lo i ho¸  Êt,chñng    ch   visinh trong danh  ôc  Ê m   ña      m c c ViÖt Nam   µ    v trong   c¸c c«ng  c quèc  Õ  µ   Öt Nam   í  t m Vi   tham    óng    gia.Ch t«i còng    xinb¶o  ¶m   ® r»ng      Èn, ®Þnh  c¸ctiªuchu   møc  ña    ícvµ    chøc  c c¸c n   c¸c tæ  quèc  Õ  îctrÝch lôcvµ  ö  ông  t®     sd trong B¸o    ña  óng    u   Ýnh      c¸o c ch t«i®Ò ch x¸c vµ  ang  ã  Öu  ùc. ® c hi l
  3. 3 N Õ u   ã  ×    ¹m  óng      µn  µn  Þu  c g saiph ch t«ixinho to ch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p   tr     luËtnícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    ho x∙h   ngh Vi   Chóng    µm  n  µy  Ýnh    Þ  é  t«il ®¬ n k ®Ò ngh B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ    h  ngh v M«i tr ng  û  ê (U ban  ©n   ©n  Nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, Bé   îc uû  ¬   ®  quyÒn)  Èm   nh   µ  Êp  th ®Þ vc "QuyÕt  nh   ®Þ phª  Èn  chu B¸o c¸o  ¸nh      ® gi¸ t¸c ®éng  m«i  êng" cho  ¬   ë  Ý  tr   C s (X nghiÖp,Nhµ    m¸y,C«ng    ña  óng  .   ty)c ch t«i      Gi¸m  c       ®è (Ký    µ  ng  Êu) tªnv ®ã d   Éu  A:  µnh  (M II­ D cho  dù   ®Ç u    ícngoµi,trong  ícvµ    c¸c  ¸n  tn     n   liªndoanh) Bé  Khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   m«i  êng tr §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (UBND,  TP,  é) B (N¬iký    Q§),ngµy.. th¸ng..n¨m      .   . 199... Sè:.. . ..  . . ..Q§/MTg . . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a  é   ë n g B tr B é  K h o a  h ä c, C « n g  n g h Ö  v µ  M «i  ê n g tr (Chñ  Þch  û   t U ban  © n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬ Bé   ëng  é   îcuû   tr B ®   quy Ò n) V Ò   Öc: Phª  Èn  vi   chu B¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ù   .. . tr c D ¸n . . B é  tr ng B é  K hoa  ä c, c«ng ngh Ö  v µ m «i tr ng ë h ê (Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬ Bé  ëng  é  îcuû  Òn) tr B ®   quy ­ C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v m«i  êng  îc Quèc  éiníc Céng  µ    éichñ  tr ®  h    ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam   Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng12  ng 27    n¨m  1993; ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 175/CP  µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m  1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   íng dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö   vh   thih Lu   v m«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng 5  ng 22    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v nhi v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ  v M«i  êng  û  tr (U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  Bé  îcuû  Òn); ®   quy ­ X Ðt  n    Èm  nh    ®¬ xinth ®Þ B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ñ  tr c (Ch Dù     . µy  . ¸n).. ng .. th¸ng.. n¨m       .  199 .. ­ X Ðt      biªnb¶n  äp  éi ®ång  Èm  nh  h H  th ®Þ B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i tr ng  ña  ù   ..  µy  . ê c D ¸n  . ng ..  th¸ng ..   . n¨m 199  . êng  îp tæ  .. (tr h   chøc  éi ®ång   H  thÈm  nh), ®Þ Q uy Õ t  Þ nh ®
  4. 4 §i Ò u    1. Phª  Èn  éidung  c¸o  ¸nh      ng  chu n   B¸o  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ù   tr D ¸n  . . ........cña  ñ  ù   .. . .........   (Ch D ¸n). . ...........®∙  îc Héi ®ång   Èm   . . ........... ®     th ®Þnh   th«ng qua  µy..  ng .th¸ng.. n¨m   .   199...vµ  ÷ng  éi dung  ∙  îc bæ     nh n  ®®  sung theo yªu cÇu  êng  îp tæ     (tr h   chøc  éi ®ång  Èm  nh). H  th ®Þ §i Ò u 2.  ñ   ù   cã  Ch D ¸n  tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn  ng  ÷ng  éi dung    th   ®ó nh n  ®∙  îcnªu  ®   trong B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  µ  ÷ng    Çu  i víi tr v nh yªu c ®è     Chñ  ù     Ìm  D ¸n k theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    c¸o  ¸nh      ng  3. B¸o  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ù     µ  ÷ng  éi tr c D ¸n v nh n  dung  îcbæ   ®   sung  ∙  îcphª chuÈn  ïng víi ÷ng    Çu  i víi ñ  ù     ®®     c    nh yªu c ®è     Ch D ¸n lµ c¬  ë      ¬    s ®Ó c¸c c quan  qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   m«i  êng  Óm     Öc  ùc tr ki tra vi th   hiÖn b¶o  Ö   v m«i  êng  ña  ù   tr c D ¸n. §i Ò u    Õt  nh  µy  ã    Þ®Õ n   êi®iÓ m   µn  µnh  4. Quy ®Þ n c gi¸tr   th   ho th xong  viÖc  ©y  ùng    xd c¸cc«ng  ×nh cña  ù   tr   D ¸n. §i Ò u  5. Uû  nhiÖm  Së  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr tØnh  (thµnh phè  ùcthuéc Trung  ng) theo dâi,   tr     ¬     gi¸m    Öc  ùc hiÖn  ña  ù   s¸tvi th   c D ¸n. M É u   B:  µnh  II­ D cho  c¬  ë  ang  ¹t®éng c¸c  s ® ho   Bé  Khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   m«i  êng tr §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (UBND,  TP,  é) B (N¬iký    Q§),ngµy.. th¸ng..n¨m      .   . 199... Sè:.. . ..  . . ..Q§/MTg . . Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a  é   ë n g B tr B é  K h o a  h ä c, C « n g  n g h Ö  v µ  M «i  ê n g tr (Chñ  Þch  û   t U ban  © n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng, ¬ Bé   ëng  é   îcuû   tr B ®   quy Ò n) V Ò   Öc: Phª  Èn  vi   chu B¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ¬  ë tr c cs (nhµ  m¸y, xÝ    nghiÖp, c«ng  .   ty.. ) B é  tr ng B é  K hoa  ä c, c«ng ngh Ö  v µ m «i tr ng ë h ê (Chñ  Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬ Bé  ëng  é  îcuû  Òn) tr B ®   quy ­ C¨n  LuËt B¶o  Ö     cø    v m«i  êng  îc Quèc  éiníc Céng  µ    éichñ  tr ®  h    ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam   Vi   th«ng  qua  µy  th¸ng12  ng 27    n¨m  1993;
  5. 5 ­ C¨n  NghÞ   nh  cø  ®Þ 175/CP  µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m 1994  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   íng dÉn    µnh  Ët B¶o  Ö   vh   thih Lu   v m«i  êng; tr ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 22/CP  µy  th¸ng 5  ng 22    n¨m 1993  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öm   ô, quyÒn  ¹n  µ  chøc  é  v nhi v  h v tæ  b m¸y  ña  é   c B Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ  v M«i  êng  û  tr (U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  Bé  îcuû  Òn); ®   quy ­ X Ðt  ¬n    Èm  nh    § xinth ®Þ B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ñ  tr c (Ch c¬  ë,Nhµ   s  m¸y,XÝ     nghiÖp,C«ng    . µy  .   ty).. ng .. th¸ng.. n¨m       .  199  . .. ­ X Ðt      biªnb¶n  äp  éi ®ång  Èm  nh  h H  th ®Þ B¸o    ¸nh      ng    c¸o ® gi¸t¸c®é m«i tr ng  ña  ¬   ë  µ  ê c C s (Nh m¸y, X Ý     nghiÖp, C«ng    .ngµy  .th¸ng  .n¨m     ty) ..  ..  ..  199  . êng  îp tæ  .. (tr h   chøc  éi ®ång  Èm  nh), H  th ®Þ Q uy Õ t  Þ nh ® §i Ò u  1. Phª  Èn  éi dung  chu n  B¸o c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸ t¸c ®é m«i  êng  tr cña.. . ........  ∙  îcHéi ®ång  Èm  nh  . . ........® ®     . . th ®Þ th«ng  qua  µy.. th¸ng..n¨m  ng   .   . 199..  µ  ÷ng  éidung  ∙  îcbæ   . nh v n  ® ®   sung  êng  îp tæ  (tr h   chøc  éi ®ång  Èm   H  th ®Þnh). §i Ò u 2.  ¬   ë  µ  C s (Nh m¸y, XÝ     nghiÖp, C«ng    ã    ty)c tr¸chnhiÖm   ùc   th   hiÖn  ng  ÷ng  éi dung  ∙  îc yªu  Çu  ®ó nh n  ®®  c trong B¸o    c¸o  ¸nh      ng  ® gi¸t¸c®é m«i  êng  µ  ÷ng    Çu  i víi ñ  ¬  ë  Ý  tr v nh yªu c ®è     Ch c s (X nghiÖp,Nhµ    m¸y,C«ng      ty) kÌm theo Quy Õt  nh  µy.   ®Þ n §i Ò u    3. B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña  ¬   ë  Ý  tr c C s (X nghiÖp,   Nhµ  m¸y,c«ng    µ  ÷ng  éidung  îcbæ     ty)v nh n  ®   sung  ∙  îcphª  Èn  ïng víi ®®  chu c     nh÷ng    Çu  i víi ñ  ¬  ë  Ý  yªu c ®è     Ch c s (X nghiÖp,Nhµ     m¸y,C«ng    µc¬  ë      ty)l   s ®Ó c¸c c¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   m«i  êng  Óm     Öc  ùc  Ön  tr ki tra vi th hi b¶o  Ö   v m«i  êng  ña  ¬   ë  Ý  tr c C s (X nghiÖp,Nhµ     m¸y,C«ng    ty). §i Ò u  4. Uû  nhiÖm  Së  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr tØnh  (thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng) theo  âi,gi¸m    Öc  ùc hiÖn  ña  ¬   ë  ph tr     ¬  d  s¸tvi th   c Cs (XÝ nghiÖp,Nhµ     m¸y,C«ng    ty). (MÉu  I II ) Céng  µ    éichñ  Üa  Ötnam ho x∙h   ngh vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph (§Þa  iÓ m),ngµy.. th¸ng..n¨m... ®     .   . Biªn b ¶ n  h éi ® å n g   È m  ® Þ n h   th b¸o c¸o ® ¸n h  gi¸ t¸c ® é n g  m «i  ê n g    tr
  6. 6 I.Tªn  ù   (c¬  ë):   d ¸n  s II  éi  ng   È m   nh   îc  µnh  Ëp theo  .H ®å th ®Þ ® th l Quy Õt  nh   è.. . .. ®Þ s . ..   ngµy.. th¸ng..n¨m    .   . 199..  ña  é  . c B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  û    tr (U ban nh©n  ©n  d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Bé  îcuû  Òn).   ph tr     ¬   ®   quy II   µnh  Çn   ITh . ph tham  ù: d 1.Uû     éi ®ång  Èm  nh:   viªnH   th ®Þ 2.§¹idiÖn  ù     ¬ së):    D ¸n (c   3.§¹ibiÓu     kh¸c: IV.Néi    dung  buæi  È m   nh: th ®Þ 1.Tr×nh  µy        b b¸o c¸o §TM. 2.Th¶o  Ën  ©u  ái,   êi ®äc  Ën  Ðt .. )   lu (c h   l  tr¶ , nh x   . . 3.K Õt  Ën  ña  éi ®ång:   lu c H   a) Nh÷ng  éidung  tyªu cÇu.   n  ®¹       b) Nh÷ng  éidung  Çn      n  c bæ sung. c) Nh÷ng    Çu  i víi ñ   ù    ñ  u  ,Gi¸m  c  µ     yªu c ®è    Ch d ¸n (Ch ®Ç t  ®è Nh m¸y,XÝ     nghiÖp,C«ng      ty). V.  Õt  Ën. K lu Th  ý  k Chñ  Þch t Héi ®ång  Èm  nh    th ®Þ Héi ®ång  Èm  nh   th ®Þ   Éu  (M IV) N h ÷ n g  yªu c Ç u  ® è i  íi h ñ  d ù   v  c ¸n (Chñ  u  ,Gi¸m  c  µ   ®Ç t  ®è Nh m¸y, XÝ     nghiÖp, C«ng    ty) KÌm  theo Quy Õt  nh  è.. . ..... MTg,  µy..  ®Þ s . . ...  ./Q§­ ng .th¸ng.. n¨m    . 199...   cña  é   ëng  é   B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ñ  Þch  û   tr (Ch t U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,Bé  ëng  é  îcuû  Òn).   ph tr     ¬   tr B ®   quy 1­ . . ................................................... .. . .................................................... 2­ . . ................................................... .. . .................................................... 3­ . . ................................................... .. . .................................................... 4­ . . ................................................... .. . .................................................... 5­ . . ................................................... .. . .................................................... 6­ . . ................................................... .. . ....................................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2