intTypePromotion=1

Công văn 8848/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 8848/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8848/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc cho phép và hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8848/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8848/VPCP-KTN V/v cho phép và hỗ trợ kinh phí Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008 lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tại công văn số 1297/UBND-TK ngày 16 tháng 5 năm 2008 và ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 15031/BTC-NSNN ngày 10 tháng 12 năm 2008, Bộ Xây dựng tại công văn số 2079/BXD-KTQH ngày 15 tháng 10 năm 2008 về việc cho phép và hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: - Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo tiêu chí của đô thị loại I; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí cho tỉnh Phú Thọ lập điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Việt Trì, trình Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan trên biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, KTN (4b), Ng. (18).
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2