intTypePromotion=1

Công văn số 2906/BTP-HTQTCT

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
7
lượt xem
0
download

Công văn số 2906/BTP-HTQTCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 2906/BTP-HTQTCT năm 2019 yêu cầu thay đổi chữ đệm trong tên khai sinh do Bộ Tư pháp ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 2906/BTP-HTQTCT

  1. BỘ TƯ PHÁP CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ­­­­­­­ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 2906/BTP­HTQTCT Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019 V/v trả lời kiến nghị của Chi nhánh Công ty  Luật TNHH Dimac tại Hà Nội   Kính gửi: Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội Bộ Tư pháp nhận được Công văn số 6428/VPCP­ĐMDN ngày 19/7/2019 của Văn phòng Chính  phủ phản ánh kiến nghị của Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac tại Hà Nội về việc yêu cầu  thay đổi chữ đệm trong tên của cháu Sheal Nguyễn Hà Khuê. Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý  kiến như sau: Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 26 Bộ luật dân sự năm 2015 thì  công dân Vi ệ  t Nam       có tên g ọ   i (bao g   ồm cả chữ đ ệ  m n   ếu  co)    ải bằng tiếng Vi ệ  t ho   ́ ph   ếng dân t ộ    ặ  c ti   c khác c   ủa Vi ệ  t      Nam, không  đượ   ử d ụ    c s   ng ti   ếng nư  ơ c ngo  ́  à   i . Theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT­BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư  pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ­CP  ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch  thì khi thực hiện việc đăng ký hộ tịch theo ủy quyền, việc ủy quyền  phải  đượ    c l    ậ  p th    à  nh văn       bản, văn bản ủy quyền phải  đượ    c công ch   ứng, ch  ư ng th  ́  ự  ị   nh của pháp lu ậ  t .    c theo quy đ   Như vậy, theo các tài liệu gửi kèm theo Công văn số 6428/VPCP­ĐMDN thì Chi nhánh Công ty  Luật TNHH Dimac tại Hà Nội đã không tuân thủ đúng quy định pháp luật về việc ủy quyền theo  quy định pháp luật khi đến làm việc tại Phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Việc  Phòng Tư pháp thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An từ chối tiếp Chi nhánh Công ty Luật TNHH Dimac  tại Hà Nội và hướng dẫn thay đổi chữ đệm của cháu Khuê là phù hợp quy định pháp luật dân sự  và pháp luật hộ tịch hiện hành. Bộ Tư pháp trả lời để Chi nhánh Công ty biết./.   TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: CUC TR ̣ ƯỞNG ­ Như trên; ­ Bộ trưởng (để b/c); CUC HÔ T ̣ ̣ ỊCH, QUÔC TICH CH ́ ̣ ỨNG  ­ TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c); THỰC ­ Văn phòng Chính phủ (để theo dõi); ­ Văn phòng Bộ (để biết); ­ Lưu: VT, HTQTCT (A). Nguyên  ̃ Công Khanh  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2