intTypePromotion=1

Công văn về việc thu chênh lệch giá đối với một số hàng XNK

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Công văn về việc thu chênh lệch giá đối với một số hàng XNK

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thu chênh lệch giá đối với một số hàng XNK

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thu chênh lệch giá đối với một số hàng XNK

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc H ¶i q u a n  S è  1529/TC H Q­K T T T  n g µy  11 th¸ng 4 n¨ m  2000  v Ò  viÖc T h u  c hªnh lÖch gi¸ èi víi  ® m ét sè m Æ t  h µ n g   N K X KÝnh   göi:­Côc     H¶i  quan    c¸c tØnh, thµnh    phè  ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  195/1999/Q§­ sè  TTg ngµy 27/9/1999 cña Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ.   ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 150/1999/TT/BTC ngµy 21/12/1999 cña    Bé Tµi  chÝnh. ­ C¨n  c¸c  cø  QuyÕt ®Þnh   03/2000/Q§/BTC  sè  ngµy 07/01/2000, sè    42/2000/Q§/BTC  ngµy  17/3/2000 cña  TµichÝnh.   Bé      ­ C¨n  C«ng    cø  v¨n  243/BVGCP­NLTS   sè  ngµy 24/3/2000 cña Ban VËt  gi¸ChÝnh    phñ. §Ó   iÓn khai thèng  tr     nhÊt viÖc thu chªnh lÖch    gi¸®èi    víimét  m Æt   sè  hµng  XNK,  Tæng côc    H¶i quan  híng dÉn    thùc hiÖn  sau:   nh    1­ Danh môc  hµng ho¸  tû  thu  vµ  lÖ  chªnh lÖch    gi¸hµng nhËp khÈu,  xuÊt khÈu  îcquy    ®   ®Þnh  thÓ  cô  trong c¸c QuyÕt      ®Þnh cña  Tµi chÝnh  Bé    vµ  cña  Ban  VËt    gi¸ChÝnh phñ (theophô      lôc®Ýnh  kÌm). ChØ  thùc hiÖn      thu chªnh lÖch        gi¸®èi víinh÷ng  Æt   m hµng nhËp khÈu,  xuÊt khÈu    hiÖn hµnh  îc ghi râ    i   ®     tªn t¹  QuyÕt  c¸c ®Þnh, quy ®Þnh    vÒ viÖc  thu chªnh lÖch    gi¸ hµng  nhËp  khÈu  Bé   do  Tµi  chÝnh  do  vµ  Ban  VËt    gi¸ ChÝnh  phñ  ban hµnh. 2­  Møc       gi¸ ®Ó lµm  c¨n  thu  cø  chªnh  lÖch    îc ¸p  gi¸ ®   dông  theo    c¸c nguyªn  t¾c    x¸c ®Þnh     gi¸tÝnh  thuÕ nhËp  khÈu, xuÊt    khÈu hiÖn  hµnh, cô    thÓ:gi¸tÝnh        thu chªnh lÖch        gi¸®èi víihµng nhËp  khÈu      lµgi¸tÝnh thuÕ nhËp  khÈu  cña hµng    (kh«ng  ho¸ ®ã  ph¶icéng    thªm thuÕ  nhËp  khÈu, thuÕ    GTGT   hoÆc   thuÕ TT§B).Gi¸ tÝnh        thu chªnh  lÖch    gi¸®èi    víihµng  xuÊt khÈu        lµ gi¸ tÝnh thuÕ  hµng xuÊtkhÈu    theo quy    ®Þnh  hiÖn hµnh. 3­ Thêi®iÓm       tÝnh    thu chªnh  lÖch      th«ng  thu vµ    gi¸,thêih¹n  b¸o    thêih¹n  nép kho¶n  thu chªnh lÖch    gi¸®èi    víihµng nhËp  khÈu, xuÊt khÈu      theo quy  ®Þnh  t¹ môc  II i  vµ  môc  II phÇn  C  Th«ng  t 172/1998/TT/BTC  ngµy  I   22/12/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    + Riªng ®èi víi êng          tr hîp hµng nhËp khÈu    lµnguyªn liÖu,vËt t       ,phô  tïng,   bé    linhkiÖn phôc  trùctiÕp  vô    s¶n xuÊt,l¾p    îcphÐp    r¸p®   nép trong thêih¹n      60 ngµy  (kÓ  thêi gian  îc  c¶    ® phÐp   chËm)  nh híng  dÉn  iC«ng  t¹  v¨n sè  5173/TCHQ­KTTT   ngµy 14/9/1999  cña Tæng   côc H¶i quan cho  ®Õn   hÕt  ngµy 31/12/2000. 4­ C¸c    QuyÕt  ®Þnh phô    thu vµo Quü b×nh      æn gi¸®ang cßn  hiÖu      lùcthi hµnh  nay  îcgäilµthu chªnh  ®         lÖch    gi¸hµng  xuÊt khÈu,hµng      nhËp khÈu vµo  quü  trî hç    xuÊtkhÈu    5­ C¸c  Æt     m hµng  kh«ng  ph¶ithu chªnh      lÖch    gi¸bao  gåm:
  2. 2 ­Hµng      ho¸ nhËp  khÈu    tõkhu  chÕ  xuÊt. ­ThiÕtbÞ      m¸y  mãc  nhËp  khÈu  theo LuËt §Çu         tnícngoµit¹ ViÖtNam.    i   ­ Hµng      ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu    ®Ó lµm  hµng  mÉu,  qu¶ng    héi c¸o,dù    trî iÓnl∙m.  tr   ­Hµng    viÖn    trîhoµn    kh«ng  l¹vµ  i hoµn  i l¹ . ­ Hµng      lµquµ  biÕu,hµng    hµnh      ho¸ vµ  lýcña ngêixuÊtc¶nh,nhËp        c¶nh  vµ    c¸chµng   ho¸ nhËp  khÈu,xuÊt khÈu      kh¸ckh«ng    thuéc Danh    môc hµng    ho¸ ph¶i thu    chªnh lÖch    gi¸.Hµng  îc phÐp  ®   nhËp  khÈu    ®Ó b¸n phôc  kh¸ch vô    xuÊtnhËp    c¶nh    t¹ cöa  i hµng miÔn thuÕ. ­ Riªng    ®èi    víihµng  t¹m nhËp  i t¸  xuÊt khinhËp      khÈu  ®Õn     thêih¹n nép  thuÕ cha  i t¸ xuÊt ph¶it¹m        thêinép thuÕ  nhËp  khÈu    thu chªnh lÖch    gi¸(nÕu  cã) khicã      hµng  i t¸ xuÊt sÏ® îchoµn    thuÕ          l¹ sè  i nhËp khÈu  thu chªnh  vµ    lÖch  gi¸®∙    nép ¬ng  t øng    hµng  víisè  thùc t¸ xuÊt.    i 6­ Doanh  nghiÖp  m Æt   cã  hµng  thuéc  diÖn  ph¶i thu    chªnh  lÖch    gi¸vµ  thuéc c¸cquy      ®Þnh  phô    íc®©y  vÒ  thu tr   cßn  hiÖu    lùcthùc hiÖn    nép  tiÒn vµo    tµikho¶n    cña  Quü  trî hç    xuÊt khÈu  i   t¹ Kho    b¹c Nhµ    ® îc h¹ch    níc vµ    to¸nvµo  Môc  026, tiÓu    môc    01, ch¬ng, lo¹     i kho¶n  , theo  Môc    lôc Ng©n   s¸ch Nhµ   níc hiÖn hµnh. Riªng    kho¶n  thu  chªnh  lÖch    gi¸®èi   víihµng  t¹m nhËp  ixuÊt t¸    (nÕu    cã),trong khichê  Tµi chÝnh      Bé    híng dÉn, t¹m      thêinép  vµo    tµikho¶n  t¹m  cña    thu  H¶i quan    i më t¹  Kho   b¹c Nhµ      níc.Khi hµng  i t¸ xuÊt,c¬    quan    H¶i quan  thùc hiÖn        thñ tôc hoµn    thu chªnh  l¹ sè    i lÖch      gi¸. quan    C¬ H¶i quan   më sæ     kÕ to¸n theo      dâi riªng kho¶n    thu nµy. Trêng    hîp    x¸c ®Þnh  hµng  ho¸  t¹m  nhËp  ixuÊt  t¸  nhng  kh«ng  ixuÊt    t¸  tiªuthô  trong    níc th×  quan  c¬  H¶i  quan  chuyÓn  thu chªnh  sè    lÖch    thu vµo    gi¸®∙    tµikho¶n  trî hç    xuÊtkhÈu.   7­    Sè d cßn  i®Õn   l¹  ngµy  12/10/1999 cña Quü  b×nh    æn vËt    gi¸ vµ  nguån phô thu ®èi    víinh÷ng  Æt   m hµng ®ang  thùc hiÖn phô thu vµo Quü  b×nh      æn gi¸theo QuyÕt  ®Þnh  151/TTg ngµy 12/4/1993 cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ  îcchuyÓn  ®   vµo    tµikho¶n  cña  Quü  trî hç   xuÊtkhÈu.   8­ VÒ   dông    sö  chøng    ghichÐp  to¸n tõvµ    kÕ  ­ Th«ng    b¸o thu chªnh lÖch    ghi sè  gi¸vµ    tiÒn  ph¶i nép    vµo  môc "phô  thu"tronggiÊy th«ng          b¸o thuÕ,ghirâ "thuchªnh          lÖch    gi¸"thay ch÷    "phô thu". ­ Bé      Tµi chÝnh  cha  quy  ®Þnh        biªnlaithu chªnh lÖch    vËy  îcsö  gi¸v×  ®   dông biªn laiCTT37      "Biªn laiphô      thu hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu"      ®Ó thu chªnh lÖch    gi¸(söa l¹ch÷     i "phô    thu"thay b»ng      "thuchªnh lÖch  gi¸"). ­ GiÊy nép tiÒn: Sö    dông  giÊy nép tiÒn vµp  Ng©n  s¸ch Nhµ     níc quy  ®Þnh    t¹ Th«ng   i t12/1999/TT­ BTC   ngµy 01/02/1999 cña  TµichÝnh:   Bé    +  MÉu   02/TNS: GiÊy  sè    nép  tiÒn vµo    Ng©n  s¸ch b»ng    tiÒn m Æt.   +  MÉu   03/TNS: GiÊy  sè    nép  tiÒn vµo    Ng©n  s¸ch b»ng    chuyÓn  kho¶n. 9­    KÕ to¸n vµ    b¸o c¸o    kÕ to¸n thu    chªnh lÖch    quy  gi¸nh  ®Þnh ®èi    víi phô    íc®©y. thu tr   10­ QuyÕt    ®Þnh    thu chªnh  lÖch    hiÖu      gi¸cã  lùcthihµnh  ¸p dông  vµ    cho  c¸c tê khai nhËp    khÈu ®∙ nép  cho c¬ quan H¶i quan b¾t ®Çu  tõ ngµy  1/4/2000.
  3. 3 Tæng  côc    H¶i quan híng dÉn  trªn.   nh    Trong    qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  cã  víng m ¾c     ph¶n  kÞp    Tæng  ¸nh  thêivÒ  côc    H¶i quan (Côc KiÓm       trathu thuÕ  XNK)      ®Ó gi¶i quyÕt. C«ng    v¨n nµy  thay thÕ    C«ng    v¨n híng dÉn  thêisè    t¹m    1258/TCHQ­KTTT  ngµy  29/3/2000. 
  4. 4 P h ô  lôc I­  C¸c m Æ t  h µ n g  p h ¶i thu p h ô  thu theo c¸c Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a  B a n  V Ët gi¸ h Ý n h  p h ñ  ® a n g  c ß n  hi Ö u  lùc  C 1. ChÊt ho¸ dÎo DOP  theo QuyÕt ®Þnh  07/1999/Q§­BVGCP  ngµy  19/01/1999 (*)     2. Ph©n     bãn (URE, NPK, DAP) theo QuyÕt ®Þnh 62/1998/Q§­BVGCP   ngµy  18/7/1998. 3. ThÐp  èng hµn ®en   m¹  vµ  kÏm theo QuyÕt ®Þnh   121/BVGCP­ sè  TLSX ngµy 29/7/1997 4.    H¹t ®iÒu th« (xuÊt khÈu)    theo QuyÕt ®Þnh  05/BVGCP­BOG  ngµy  26/01/1995. 5. ThÐp    x©y dùng (thÐp trßn tr¬n CT3,      thÐp trßn v»n    CT5, thÐp tÊm  CT3  CT3C     itheo QuyÕt  vµ  c¸clo¹   )   ®Þnh  404/BVGCP­TLSX  ngµy 14/5/1994. II­  C¸c m Æ t  h µ n g  p h ¶i thu p h ô  thu,  thu c hªnh lÖch gi¸ theo c¸c  Q u y Õ t ® Þ n h  c ñ a B é  T µi c h Ý n h: 1.Bét PVC       theo QuyÕt    ®Þnh  03/2000/Q§­BTC   ngµy  07/01/2000. 2. C¸c  Æt   m hµng nhËp khÈu theo QuyÕt ®Þnh   42/2000/Q§/BTC  sè  ngµy  17/03/2000. ­   Dioctyl  orthophthalates(chÊtho¸ dÎo DOP)          (*) ­   C¸c  i lo¹ b×a,cartonph¼ng        lµm  bao  b× ­     Ly,cèc,®å    dïng nhµ    bÕp  b»ng  sµnh  sø ­     Ly, cèc, ®å     dïng nhµ bÕp  b»ng thuû        i® îc s¶n  tinh (trõc¸c lo¹    xuÊt  b»ng  thuû tinhpha      lª) ­   Qu¹tbµn,qu¹tc©y,qu¹ttrÇn,qu¹ttreot                êng,qu¹tgiãdíi         100W ­   Ruét phÝch      nícnãng  th«ng  dông          tõ2,5 lÝttrëxuèng ­   PhÝch    nícnãng  th«ng  dông          tõ2,5 lÝttrëxuèng (*)Lu      ý:Riªng m Æt     hµng  chÊt ho¸ dÎo DOP         chØ    thu chªnh  lÖch    gi¸theo  quy ®Þnh  i t¹ QuyÕt ®Þnh  42/2000/Q§­ sè  BTC  ngµy 17/03/2000 cña  Tµi  Bé  chÝnh, kh«ng thu phô thu theo QuyÕt ®Þnh  07/1999/Q§­ BVGCP  ngµy  19/01/1999 cña    Ban VËt    gi¸ChÝnh phñ. 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2