intTypePromotion=3

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

Chia sẻ: Hoang Vui | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
39
lượt xem
1
download

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị" dưới đây. Nội dung tài liệu trình bày hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trung ương có chứa quy định bảo đảm thực hiện các quyền dân sự, chính trị

 1. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG CÓ  CHỨA QUY ĐỊNH BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CÁC QUYỀN DÂN SỰ,  CHÍNH TRỊ HIẾN PHÁP NĂM 2013 1. Hiến pháp năm 2013 BỘ LUẬT HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỞNG DẪN THI HÀNH 2. Bộ luật Hình sự năm 1999  3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2009  4. Nghị  quyết số  33/2009/NQ­QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội  thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 5. Nghị  quyết số  32/1999/NQ­QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội  về việc thi hành Bộ luật Hình sự 6. Nghị quyết số 229/2000/NQ­UBTVQH10 ngày 28/01/2000 của Ủy  ban Thường vụ  Quốc hội về  việc triển khai thực hiện Mục 3   Nghị quyết số của Quốc hội "Về việc thi hành Bộ luật Hình sự" 7. Nghị định số 10/2012/NĐ­CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy  định chi tiết thi hành biện pháp tư  pháp giáo dục tại xã, phường,  thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 8. Nghị   định   số   54/2001/NĐ­CP   ngày   23/8/2001   của   Chính   phủ  hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất  9. Nghị   định   số   53/2001/NĐ­CP   ngày   23/8/2001   của   Chính   phủ  hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế 10.Nghị   định   số   52/2001/NĐ­CP   ngày   23/8/2001   của   Chính   phủ  hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng 11. Nghị định số  61/2000/NĐ­CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ  thi  hành hình phạt tù cho hưởng án treo 12. Nghị định số  60/2000/NĐ­CP ngày 30/10/2000 của Chính phủ  thi  hành hình phạt cải tạo không giam giữ  1
 2. 13.   Nghị   quyết   số   02/2010/NQ­HĐTP   ngày   22/10/2010   của   Hội  đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao bổ  sung một số  hướng   dẫn  của  Nghị   quyết  số   01/2007/NQ­HĐTP  ngày  02/10/2007  và  Nghị quyết số 02/2007/NQ­HĐTP ngày 02/10/2007 14. Nghị quyết số 01/2007/NQ­HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số   quy định của Bộ luật Hình sự  về thời hiệu thi hành    bản án, miễn   chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt 15.  Nghị quyết số 01/2006/NQ­HĐTP ngày 12/5/2006 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số  quy định của Bộ luật Hình sự  16.  Nghị  quyết số  02/2003/NQ­HĐTP ngày 17/4/2003 của Hội đồng   thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn   áp dụng một số  quy định của Bộ luật Hình sự 17.Nghị  quyết số  01/2000/NQ­HĐTP ngày 04/8/2000 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số  quy định trong phần chung của Bộ luật Hình sự năm 1999 18.Thông tư  liên tịch số  01/2013/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­ BQP­BTP   ngày   23/7/2013   của   Tòa   án   nhân   dân   tối   cao,   Viện   Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ  Công an, Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tư  pháp hướng dẫn việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người  có hành vi mua bán người; mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt  trẻ em 19. Thông tư  liên tịch số  06/2012/TTLT­BCA­BQP­BTP­NHNNVN­ VKSNDTC­TANDTC  ngày 05/5/2012 của Bộ Công an, Bộ Quốc  phòng, Bộ  Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm  sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng   một số  quy định của Bộ  luật Hình sự  về  tội khủng bố  và tội tài  trợ khủng bố 20. Thông tư  liên tịch số  01/2008/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BTC­ BTP ngày 29/2/2008 hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự  đối  với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 2
 3. 21. Thông   tư   liên   tịch   số   09/2006/TTLT­BLĐTBXH­BCA­ VKSNDTC­TANDTC ngày 04/8/2006 của Bộ  Lao động, Thương  bình và Xã hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa   án   nhân   dân   tối   cao   hướng   dẫn   truy   cứu   trách   nhiệm   hình   sự  người có hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất khẩu lao  động ở nước ngoài 22. Thông tư liên tịch số  02/2001/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BCA­ BTP ngày 25/12/2001 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát  nhân dân tối cao, Bộ  Công an, Bộ  Tư  pháp hướng dẫn áp dụng  một số  quy định tại Chương XIV "Các tội phạm xâm phạm sở  hữu" của Bộ luật Hình sự năm 1999 23.  Thông   tư   liên   tịch   số   01/2001/TTLT­BTP­BCA­TANDTC­  VKSNDTC ngày 25/9/2001 của Bộ  Tư  pháp, Bộ  Công an, Tòa án  nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về  việc hướng   dẫn áp dụng các quy định tại Chương XV "Các tội xâm phạm chế  độ hôn nhân và gia đình" của Bộ luật Hình sự năm 1999 24. Thông tư  liên tịch số  02/2000/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BTP­ BCA ngày 05/7/2000 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát  nhân dân tối cao, Bộ  Tư  pháp, Bộ  Công an hướng dẫn thi hành   Điều   7   Bộ   luật   Hình   sự   năm   1999   và   Mục   2   Nghị   quyết   số  32/1999/QH10 ngày 21/12/1999 của Quốc hội BỘ LUẬT DÂN SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 25. Bộ luật Dân sự năm 2005 26. Nghị  quyết số  1037/2006/NQ­UBTVQH11 về  giao dịch dân sự  về  nhà  ở  được xác lập trước ngày 01/7/1991 có người Việt Nam  định cư ở nước ngoài tham gia 27. Nghị  quyết số  45/2005/NQ­QH11 ngày 14/6/2015 của Quốc hội  về việc thi hành Bộ luật Dân sự 28. Nghị định số  85/2011/NĐ­CP ngày 20/9/2011 của Chính phủ  sửa   đổi Nghị  định số  100/2006/NĐ­CP hướng dẫn Bộ  luật Dân sự,  Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan 29. Nghị  định số  88/2008/NĐ­CP ngày 05/8/2008 của Chính phủ  về  xác định lại giới tính 3
 4. 30. Nghị  định số  138/2006/NĐ­CP ngày 15/11/2006 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Dân sự về quan   hệ dân sự có yếu tố nước ngoài 31. Nghị   định   số   100/2006/NĐ­CP   ngày   21/9/2006   của   Chính   phủ  hướng dẫn Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả  và quyền liên quan 32. Nghị  quyết số  03/2006/NQ­HĐTP ngày 08/7/2006 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số  quy định của Bộ  luật Dân sự  năm 2005 về  bồi thường thiệt hại  ngoài hợp đồng 33. Thông   tư   số   29/2010/TT­BYT   ngày   24/5/2010   của   Bộ   Y   tế  hướng dẫn thi hành một số  điều Nghị  định số  88/2008/NĐ­CP  ngày 05/8/2008 của Chính phủ về xác định lại giới tính 34. Thông   tư   liên   tịch   số   01/2010/TTLT­TANDTC­BLĐTBXH­ VKSDTC ngày 18/5/2010 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ  Lao  động, Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình   giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi  làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân. BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI  HÀNH Quy định chung 35. Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 36. Nghị  quyết số  23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội về  việc thi hành Bộ Luật Tố tụng hình sự 37. Nghị   quyết   số   743/2004/NQ­UBTVQH11   ngày   24/12/2004   của  Ủy ban Thường vụ  Quốc hội về  trang phục của bị cáo tại phiên  toà xét xử vụ án hình sự 38.Nghị  quyết số  509/2004/NQ­UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của  Ủy  ban Thường vụ  Quốc hội hướng dẫn thực hiện Nghị  quyết của   Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự 4
 5. 39. Nghị quyết số 03/2004/NQ­HĐTP ngày 02/10/2004 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số  quy định trong Phần thứ  nhất “Những quy định chung” của Bộ  luật Tố tụng hình sự năm 2003 40. Thông tư  số  01/2006/TT­BCA(C11) ngày 12/01/2006 của Bộ  Công  an hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Điều 35 Bộ  luật Tố  tụng hình sự năm 2003 Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình điều tra 41. Thông tư  số  76/2011/TT­BCA ngày 22/11/2011 của Bộ  Công an  quy định phân công trách nhiệm và quan hệ  phối hợp trong công  tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông của lực lượng Cảnh sát  nhân dân 42.Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT­VKSTC­BQP ngày 17/2/2014  của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Quốc phòng hướng dẫn  thực hiện việc bắt, tạm giữ hình sự và kiểm sát việc bắt, tạm giữ  hình sự tại các Đồn Biên phòng 43.Thông tư  liên tịch số  02/2013/TTLT­VKSNDTC­TANDTC­BCA­ BTP­BNG ngày 16/8/2013 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,  Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao  hướng dẫn việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, vật chứng của vụ  án để yêu cầu nước ngoài tiếp tục truy cứu trách nhiệm hình sự 44.Thông   tư   liên   tịch   số   06/2013/TTLT­BCA­BQP­BTC­ BNN&PTNT­VKSNDTC     ngày   02/8/2013   của  Bộ   Công   an,   Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tài chính, Bộ  Nông nghiệp và Phát triển nông  thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành Bộ luật  Tố  tụng hình sự  về  tiếp nhận, giải quyết tố  giác, tin báo về  tội   phạm và kiến nghị khởi tố 45. Thông   tư   liên   tịch số   02/2012/TTLT­VKSTC­TTCP­BCA­ BQP ngày 22/3/2012 quy định về quan hệ  phối hợp giữa Cơ quan   thanh tra, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện,  điều tra, xử  lý các vụ  việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ  quan   thanh tra kiến nghị khởi tố   5
 6. 46. Thông tư  liên tịch số  01/2010/TTLT­VKSNDTC­BCA­TANDTC   ngày 27/8/2010 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an,  Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ  luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung 47. Thông tư  liên tịch số  01/2008/TTLT­VKSNDTC­TANDTC­BQP­ BCA ngày 20/10/2008 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án  nhân dân tối cao, Bộ  Quốc phòng, Bộ  Công an về  quan hệ  phối   hợp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử  vụ  án hình sự  giữa  các cơ quan tiến hành tố tụng trong Quân đội và ngoài Quân đội 48. Thông   tư   liên   tịch   số   01/2007/TTLT­BLĐTBXH­BCA­ VKSNDTC ngày 12/01/2007 của   Bộ  Lao động, Thương binh và  Xã hội, Bộ  Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn   phối hợp giải quyết các vụ  tai nạn lao động chết người, tai nạn  lao động khác có dấu hiệu tội phạm 49. Thông tư  liên tịch số  03/2006/TTLT­BCA­VKSNDTC­TANDTC   ngày 01/6/2006 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,  Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thông báo, gửi, cung cấp thông  tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội 50. Thông   tư   liên   tịch   số   05/2005/TTLT­VKSTC­BCA­BQP   ngày  07/9/2015 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ  Công an, Bộ  Quốc phòng về quan hệ  phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện   kiểm sát trong việc thực hiện một số  quy định của Bộ  luật tố  tụng hình sự năm 2003 Thẩm quyền xét xử 51.Nghị quyết số 781/2009/NQ­UBTVQH12 ngày 13/05/2009 của Ủy  ban Thường  vụ  Quốc hội giao thẩm quyền xét xử  vụ  án hình  sự quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và  thẩm quyền giải quyết các vụ  việc dân sự  quy định tại Điều 33   của Bộ Luật tố tụng dân sự cho Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị  xã, thành phố thuộc tỉnh 52. Nghị   quyết   số   720/2008/UBTVQH12  ngày   25/12/2008   của   Ủy  ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ  án hình sự  quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố  tụng   hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại  6
 7. Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các TAND huyện, quận,   thị xã, thành phố thuộc tỉnh  53. Nghị  quyết  số  293A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của  Ủy  ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ  án hình sự  quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố  tụng   hình sự và thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự quy định tại Điều  33 của Bộ  luật Tố  tụng dân sự  cho các Tòa án nhân dân huyện,  quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  54.Nghị quyết số 1036/2006/NQ­UBTVQH11 ngày 27/7/2006 của Ủy  ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ  án hình sự  quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố  tụng   hình sự  và thẩm quyền giải quyết các vụ  án dân sự  quy định tại  Điều 33 của Bộ  luật Tố  tụng dân sự  cho các Tòa án nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 55. Nghị quyết số 523/2004/NQ­UBTVQH11 ngày 29/4/2004 của  Ủy  ban Thường vụ  Quốc hội về  việc giao thẩm quyền xét xử  quy   định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố tụng hình sự  cho các  Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố  thuộc tỉnh và tòa  án quân sự khu vực 56. Thông tư  liên tịch số  01/2005/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BQP­ BCA   ngày   18/4/2015   của   Tòa   án   nhân   dân   tối   cao,   Bộ   Quốc  phòng, Bộ Công an hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của Toà án   quân sự Các giai đoạn xét xử 57. Nghị quyết số 05/2005/NQ­HĐTP ngày 08/12/2005 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  Hướng dẫn thi hành một số  quy định trong Phần thứ  tư  "Xét xử  phúc thẩm" của Bộ  luật tố  tụng hình sự 58. Nghị quyết số 04/2004/NQ­HĐTP ngày 05/11/2004 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số  quy định trong Phần thứ ba "Xét xử sơ thẩm"của Bộ luật tố tụng   hình sự năm 2003 7
 8. 59.Thông tư số  01/2014/TT­CA ngày 28/4/2014 của Bộ Công an ban  hành nội quy phiên tòa Bồi thường thiệt hại 60.Thông tư  liên tịch số  05/2012/TTLT­VKSNDTC­TANDTC­BCA­ BTP­BQP­BTC­BNNPTNT ngày 02/11/2012 của Viện Kiểm sát  nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ  Công an, Bộ  Tư  pháp, Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tài chính, Bộ  Nông nghiệp và Phát  triển nông thông hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường   của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự Thi hành bản án, quyết định của Tòa án 61.  Nghị quyết số 02/2010/NQ­HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng   thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Bổ  sung một số  hướng dẫn    của Nghị  quyết số  01/2007/NQ­HĐTP ngày 02­10­2007 và      Nghị   quyết   số   02/2007/NQ­HĐTP   ngày   02­10­2007   của   Hội   đồng  Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 62. Nghị  quyết số  02/2007/NQ­HĐTP ngày 02/10/2007 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy   định trong phần thứ  năm “Thi hành bản án    và quyết định của Tòa   án” của Bộ luật Tố tụng Hình sự”  63.  Thông tư số liên lịch 10/2010/TTLT­BTP­BTC­BCA­VKSNDTC­  TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Công  an,   Viện   Kiểm   sát   nhân   dân   tối   cao,   Tòa   án   nhân   dân   tối   cao  hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ  thi hành án đối với khoản  thu nộp ngân sách nhà nước BỘ  LUẬT TỐ  TỤNG DÂN SỰ  VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI   HÀNH 64. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004  65. Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Bộ  luật Tố  tụng dân sự  năm 2011 66. Nghị  quyết số  60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội về  việc thi hành Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Bộ  luật Tố  tụng dân sự  8
 9. 67. Nghị  quyết số  32/2004/QH11 ngày 15/6/2004 của Quốc hội về  việc thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 68.   Nghị  quyết số  781/2009/NQ­UBTVQH12  ngày 13/05/2009 của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao thẩm quyền xét xử vụ  án hình   sự    quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ Luật tố tụng hình sự và   thẩm quyền giải quyết các vụ  việc dân sự  quy định tại Điều 33    của Bộ Luật tố tụng dân sự    cho Tòa án Nhân dân huyện, quận, thị   xã, thành phố thuộc tỉnh   69. Nghị   quyết   số   720/2008/UBTVQH12  ngày   25/12/2008   của   Ủy  ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ  án hình sự  quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố  tụng   hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự quy định tại  Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự cho các TAND huyện, quận,   thị xã, thành phố thuộc tỉnh  70. Nghị  quyết  số  293A/2007/UBTVQH12 ngày 27/9/2007 của  Ủy  ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các vụ  án hình sự  quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố  tụng   hình sự và thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự quy định tại Điều  33 của Bộ  luật Tố  tụng dân sự  cho các Tòa án nhân dân huyện,  quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  71. Nghị   quyết   số   1036/2006/NQ­UBTVQH11   ngày   27/7/2006   của  Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc giao thẩm quyền xét xử các  vụ  án hình sự  quy định tại Khoản 1 Điều 170 của Bộ  luật Tố  tụng hình sự và thẩm quyền giải quyết các vụ án dân sự quy định  tại Điều 33 của Bộ luật Tố tụng dân sự  cho các Tòa án nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh  72.   Nghị   quyết   số   06/2012/NQ­HĐTP   ngày   03/12/2012   của   Hội   đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng  dẫn thi hành một  số quy định trong Phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa  án cấp phúc thẩm” của Bộ luật Tố tụng dân sự  đã được sửa đổi,  bổ  sung theo Luật Sửa đổi, bổ  sung một số điều của Bộ  luật Tố  tụng dân sự 73. Nghị quyết số 05/2012/NQ­HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số  9
 10. quy định trong Phần thứ hai “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án  cấp sơ  thẩm” của Bộ  luật Tố tụng Dân sự  đã được sửa đổi, bổ  sung theo  Luật Sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Bộ  luật Tố  tụng dân sự 74.Nghị quyết số 04/2012/NQ­HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  hướng dẫn thi hành một số   quy định về  “chứng minh và chứng cứ”    của Bộ  luật Tố  tụng   dân sự  đã được sửa đổi, bổ  sung theo Luật sửa  đổi, bổ  sung  một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 75. Nghị quyết số 03/2012/NQ­HĐTP ngày 03/12/2012 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số  quy định trong Phần thứ  nhất “Những quy định chung” của Bộ  luật Tố tụng dân sự  đã được sửa đổi, bổ  sung theo Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 76.   Nghị   quyết   số   02/2012/NQ­HĐTP   ngày   01/12/2012   của   Hội  đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một  số quy định của Nghị quyết số 60/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của  Quốc hội về việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của  Bộ luật Tố tụng dân sự 77. Nghị  quyết số  02/2005/NQ­HĐTP ngày 27/4/2005 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao  Hướng dẫn thi hành một số  quy định tại Chương VIII "Các biện pháp khẩn cấp tạm thời" của  Bộ luật Tố tụng dân sự 78.Nghị  quyết số  02/2004/NQ­HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật  trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình 79. Nghị  quyết số  01/2003/NQ­HĐTP ngày 16/4/2003 của Hội đồng  thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật  trong giải quyết một số  loại tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia  đình 80.Thông tư số  01/2014/TT­CA ngày 28/4/2014 của Bộ Công an ban  hành nội quy phiên tòa 10
 11. 81. Thông tư  liên tịch số  02/2014/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BTP­ BTC ngày 28/3/2014 của  Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát   nhân dân tối cao, Bộ  Tư  pháp, Bộ  Tài chính hướng dẫn thi hành  Điều 92  Bộ  luật  Tố  tụng dân sự  đã được sửa  đổi, bổ  sung theo  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự về  ̣ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ đinh gia tai san, thâm đinh gia tai san 82.Thông   tư   liên   tịch   số   01/2014/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­BTP  ngày 06/01/2014 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân  dân tối cao, Bộ  Tư  pháp  hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ  luật Tố tụng dân sự  đã được sửa đổi, bổ  sung theo Luật sửa đổi,  bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự 83.Thông tư  liên tịch số  03/2013/TTLT­TANDTC­VKSNDTC ngày  15/10/2014 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân  tối cao hướng dẫn thi hành một số điều quy định về thủ tục giám  đốc thẩm,   tái thẩm và thủ  tục đặc biệt xem xét lại quyết định  của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật Tố  tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ  sung  một số điều của Bộ luật Tố tụng dân sự 84.Thông tư  số  liên lịch 04/2012/TTLT­VKSNDTC­TANDTC ngày  01/8/2012 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân  tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng  dân sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự 85.Thông   tư   liên   tịch   số   14/2010/TTLT­BTP­TANDTC­VKSNDTC  ngày 26/7/2010 của Bộ  Tư  pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện   Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số  vấn đề  về  thủ  tục   thi hành án dân sự    và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự    86.Thông   tư   liên   tịch   số   01/2010/TTLT­TANDTC­BLĐTBXH­ VKSNDTC ngày 18/5/2010 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ  Lao   động, Thương binh và Xã hội, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao  hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình   giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi  làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tòa án nhân dân LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI   HÀNH 11
 12. 87. Luật Thi hành án hình sự  năm 2010   88.  Nghị định số 20/2012/NĐ­CP ngày 20/3/2012 của Chính phủ quy  định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự 89. Nghị định số 10/2012/NĐ­CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy  định chi tiết thi hành biện pháp tư  pháp giáo dục tại xã, phường,  thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 90. Nghị định số 09/2012/NĐ­CP ngày 17/02/2012 của Chính phủ quy  định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú trong   thời gian chờ  xuất cảnh theo quy định của Luật Thi hành án hình  sự  91. Nghị  định số  117/2011/NĐ­CP ngày 15/12/2011 của Chính phủ  quy định về  tổ  chức quản lý phạm nhân và chế  độ  ăn, mặc,  ở,   sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân 92. Nghị định số  82/2011/NĐ­CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ  quy  định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc 93. Nghị định số  81/2011/NĐ­CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ  quy  định chế  độ  ăn, mặc, chăm sóc và quản lý học sinh trường giáo  dưỡng 94. Nghị định số  80/2011/NĐ­CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ  quy  định các biện pháp bảo  đảm tái hòa nhập cộng  đồng   đối với  người chấp hành xong án phạt tù 95. Thông   tư   số   25/2012/TT­BCA   ngày   02/5/2012   quy   định   Thủ  trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ  quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân 96. Thông tư  số  58/2011/TT­BCA ngày 09/8/2011 của Bộ  Công an  quy định về  đồ  vật cấm đưa vào trại giam và việc thu giữ, xử  lý  đồ vật cấm 97. Thông tư  số  46/2011/TT­BCA ngày 30/6/2011 của Bộ  Công an   quy định việc phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư;      nhận   tiền, quà và liên lạc điện thoại với thân nhân 98. Thông   tư   liên   tịch   số   04/2013/TTLT­BCA­BQP­TANDTC­ VKSNDTC ngày 30/5/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa  12
 13. án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn  thực hiện trích xuất phạm nhân để  phục vụ  điều tra, truy tố, xét  xử 99. Thông tư  liên tịch số  04/2012/TTLT­BTP­TANDTC­VKSNDTC­ BCA­BQP ngày 10/5/2012 của Bộ  Tư  pháp, Tòa án nhân dân tối  cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng   hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp   thông tin lý lịch tư pháp 100. Thông tư  liên tịch số  03/2012/TTLT­BCA­BQP­BNG ngày  13/02/2012   của   Bộ   Công   an,   Bộ   Quốc   phòng,   Bộ   Ngoại   giao  hướng dẫn việc thăm gặp, tiếp xúc lãnh sự đối với phạm nhân 101. Thông   tư   liên   tịch   số   02/2012/TTLT­BCA­BQP­BTP­ BGDĐT ngày 06/02/2012 của Bộ  Công an, Bộ  Quốc phòng, Bộ  Tư  pháp, Bộ  giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ  chức dạy  văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, phổ biến thông tin  thời sự, chính sách và thực hiện chế  độ  sinh hoạt, giải trí cho  phạm nhân 102. Thông tư  liên tịch số  07/2011/TTLT­BCA­BQP­BNG ngày  16/11/2011   của   Bộ   Công   an,   Bộ   Quốc   phòng,   Bộ   Ngoại   giao  hướng dẫn thi hành án phạt trục xuất 103. Thông   tư   số   liên   lịch   10/2010/TTLT­BTP­BTC­BCA­ VKSNDTC­TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài  chính, Bộ  Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án  nhân dân tối cao hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ  thi hành  án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước 104. Thông tư  liên tịch số  04/2010/TTLT­BTC­BCA­BQP ngày  12/01/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hướng   dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy  nghề của phạm nhân trong các trại giam  LUẬT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ  VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI   HÀNH 105. Luật Thi hành án dân sự năm 2008  13
 14. 106. Luật sửa đổi, bổ  sung một số  điều của Luật thi hành án  dân sự năm 2014 107. Nghị   quyết   số   24/2008/NQ­QH12   ngày   14/11/2008   của  Quốc hội về việc thi hành Luật Thi hành án dân sự 108. Nghị   định  số   62/2015/NĐ­CP   ngày   18/7/2015   của   Chính  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Thi hành án dân sự 109. Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT­BTP­BTC­BLĐTBXH­ NHNNVN ngày 14/01/2014 của Bộ  Tư  pháp, Bộ  Tài chính, Bộ  Lao  động, Thương  binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước  Việt  Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về  tài khoản, thu nhập   của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ  để  thi hành án dân sự 110. Thông   tư   liên   tịch   số   265/2013/TTLT­BQP­BCA   ngày  31/12/2013 của Bộ  Quốc phòng, Bộ  Công an quy định việc phối  hợp bảo vệ cưỡng chế thi hành án dân sự trong Quân đội 111. Thông tư  liên tịch số  07/2013/TTLT­BTP­BCA­BTC ngày  06/2/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính hướng dẫn  trình tự, thủ tục thu, nộp, quản lý tiền, giấy tờ của người phải thi   hành án dân sự và trả tiền, giấy tờ cho người được thi hành án dân  sự là phạm nhân 112. Thông   tư   liên   tịch   số   03/2012/TTLT­BTP­BCA   ngày  30/3/2012 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an quy định cụ thể việc phối   hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự 113. Thông   tư   liên   tịch   số   24/2011/TTLT­BTP­BQP   ngày  15/12/2011 của Bộ  Tư  pháp, Bộ  Quốc phòng hướng  dẫn thực  hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi  hành án dân sự 114. Thông   tư   liên   lịch   số   10/2010/TTLT­BTP­BTC­BCA­ VKSNDTC­TANDTC ngày 25/5/2010 của Bộ  Tư  pháp, Bộ  Công  an,   Viện   Kiểm   sát   nhân   dân   tối   cao,   Tòa   án   nhân   dân   tối   cao  hướng dẫn việc miễn, giảm nghĩa vụ  thi hành án đối với khoản  thu nộp ngân sách nhà nước 14
 15. LUẬT ĐẶC XÁ VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 115. Luật Đặc xá năm 2007 116. Nghị   định   số   76/2008/NĐ­CP   ngày   04/7/2008   của   Chính  phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đặc xá LUẬT XỬ  LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG  DẪN THI HÀNH Quy định chung 117. Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012   118. Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội  về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính 119. Nghị  định số  02/2014/NĐ­CP ngày 10/01/2014 của Chính  phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính  đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 120. Nghị  định số  221/2013/NĐ­CP ngày 30/12/2013 của Chính  phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào  cơ sở cai nghiện bắt buộc  121. Nghị  định số  166/2013/NĐ­CP ngày 12/11/2013 của Chính  phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử  phạt vi phạm   hành chính 122. Nghị  định số  165/2013/NĐ­CP ngày 12/11/2013 của Chính  phủ  quy định việc quản lý, sử  dụng và danh mục phương tiện,   thiết bị  kỹ  thuật nghiệp vụ được sử  dụng để  phát hiện vi phạm   hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường 123. Nghị  định số  115/2013/NĐ­CP ngày 13/10/2013 của Chính  phủ  Quy  định về  quản lý, bảo quản tang vật, phương  tiện vi  phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính   124.  Nghị định số 112/2013/NĐ­CP ngày 02/10/2013 của Chính  phủ  quy định hình thức xử  phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ  người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý  người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm  thủ tục trục xuất 15
 16. 125. Nghị  định số  111/2013/NĐ­CP ngày 30/9/2013 của Chính  phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục  tại xã, phường, thị trấn  126. Nghị   định   số   81/2013/NĐ­CP   ngày   19/7/2013   của   Chính  phủ  quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử  lý vi phạm hành chính  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực cụ thể 127. Nghị   định   số   67/2015/NĐ­CP   ngày   14/8/2015   của   Chính  phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2013/NĐ­ CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành   chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân  và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 128. Nghị   định   số   65/2015/NĐ­CP   ngày   07/8/2015   của   Chính  phủ  sửa đổi, bổ  sung một số điều của các nghị  định quy định về  xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước  129. Nghị  định số  176/2013/NĐ­CP ngày 14/11/2013 của Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế  130. Nghị  định số  167/2013/NĐ­CP ngày 12/11/2013 của Chính  phủ  quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh,  trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa   cháy; phòng, chống bạo lực gia đình 131. Nghị  định số  162/2013/NĐ­CP ngày 12/11/2013 của Chính  phủ  quy định về  xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển,  đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ  nghĩa Việt  Nam  132. Nghị  định số  159/2013/NĐ­CP ngày 12/11/2013 của Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí,  xuất bản 133. Nghị  định số  158/2013/NĐ­CP ngày 12/11/2013 của Chính  phủ  quy định xử  phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa,  thể thao, du lịch và quảng cáo 16
 17. 134. Nghị  định số  148/2013/NĐ­CP ngày 30/10/2013 của Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dạy nghề  135. Nghị  định số  147/2013/NĐ­CP ngày 30/10/2013 của Chính  phủ  quy định về  xử  phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không  dân dụng  136. Nghị  định số  144/2013/NĐ­CP ngày 29/10/2013 của Chính  phủ quy định về xử phạt hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và  bảo vệ, chăm sóc trẻ em  137. Nghị  định số  138/2013/NĐ­CP ngày 22/10/2013 của Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  138. Nghị  định số  131/2013/NĐ­CP ngày 16/10/2013 của Chính  phủ   quy   định   xử   phạt   vi   phạm   hành   chính   về   quyền   tác   giả,  quyền liên quan 139. Nghị  định số  110/2013/NĐ­CP ngày 24/9/2013 của Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư  pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự,  phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã 140. Nghị   định   số   95/2013/NĐ­CP   ngày   22/8/2013   của   Chính  phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động,  bảo hiểm xã hội,  đưa người lao động Việt Nam đi  làm việc  ở  nước ngoài theo hợp đồng LUẬT   TRÁCH   NHIỆM   BỒI   THƯỜNG   CỦA   NHÀ   NƯỚC   VÀ   CÁC  VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 141. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2009 142.  Nghị   định   số   16/2010/NĐ­CP  ngày     03/3/2010   của   Chính  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 143.  Thông   tư   liên   tịch   số   11/2013/TTLT­BCA­BQP­BTP­  VKSNDTC­TANDTC ngày 06/11/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc  phòng, Bộ  Tư  pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án   nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện  trách  nhiệm  bồi  thường  của Nhà nước trong hoạt động thi hành án hình sự 17
 18. 144.  Thông tư  liên tịch số  05/2012/TTLT­VKSNDTC­TANDTC   ­ BCA­ BTP­BQP­BTC­BNN&PTNT  ngày 02/11/2012 của Viện  Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ  Công an,   Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và  phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường  của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự 145.  Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT­TANDTC­VKSNDTC­  BTP ngày 18/9/2012 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát  nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện trách nhiệm  bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng dân sự, tố tụng  hành chính 146.  Thông tư số 55/2012/TT­BCA  ngày 17/9/2012 của Bộ Công  an quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường  trong Công an nhân dân 147.  Thông   tư   liên   tịch   số   24/2011/TTLT­BTP­BQP   ngày  15/12/2011 của Bộ  Tư  pháp và Bộ  Quốc phòng hướng dẫn thực  hiện  trách  nhiệm  bồi  thường  của  Nhà  nước  trong hoạt động thi  hành án dân sự 148.  Thông tư  liên tịch số  19/2010/TTLT­BTP­BTC­TTCP  ngày  26/11/2010 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ  hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong  hoạt động quản lý hành chính LUẬT AN NINH QUỐC GIA VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI  HÀNH 149. Luật An ninh quốc gia năm 2004 150.  Nghị   định   số   35/2011/NĐ­CP  ngày     18/5/2011   của   Chính  phủ về biện pháp pháp luật bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật  tự, an toàn xã hội  151.  Nghị  định số  127/2006/NĐ­CP  ngày 27/10/2006 của Chính  phủ  quy định về  bảo đảm điều kiện cho hoạt động bảo vệ  an   ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội 152.  Nghị  định số  16/2006/NĐ­CP  ngày 25/01/2006 c   ủa Chính  phủ  quy định về  việc khôi phục danh dự, đền bù, trợ cấp cho cơ  18
 19. quan, tổ  chức, cá nhân bị  thiệt hại do tham gia bảo vệ  an ninh  quốc gia PHÁP LỆNH TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG  DẪN THI HÀNH 153. Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp năm 2000 154.  Nghị   định   số   71/2002/NĐ­CP  ngày     23/7/2002   của   Chính  phủ  quy định chi tiết thi hành một số  điều của Pháp lệnh tình  trạng khẩn cấp trong trường  hợp  có thảm họa lớn, dịch bệnh  nguy hiểm LUẬT   PHÒNG,   CHỐNG   KHỦNG   BỐ   VÀ   CÁC   VĂN   BẢN   HƯỚNG  DẪN THI HÀNH 155. Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 156.  Nghị  định số  122/2013/NĐ­CP  ngày 11/10/2013 của Chính  phủ  quy định về  tạm ngừng lưu thông, phong tỏa, niêm phong,   tạm giữ và xử lý đối với tiền, tài sản liên quan đến khủng bố, tài   trợ  khủng bố; xác lập danh sách tổ  chức, cá nhân liên quan đến   khủng bố, tài trợ khủng bố LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI  HÀNH 157. Luật Tương trợ tư pháp năm 2007  158.  Nghị   định   số   92/2008/NĐ­CP  ngày     22/8/2008   của   Chính  phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật  Tương trợ tư pháp BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH Quy định chung 159. Bộ Luật lao động 2012  160. Nghị  định số  05/2015/NĐ­CP ngày 12/01/2015 của Chính  phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của  Bộ luật Lao động Quy định về việc làm, dạy nghề 19
 20. 161. Nghị   định   số   61/2015/NĐ­CP   ngày   09/7/2015   của   Chính  phủ  quy định về  chính sách hỗ  trợ  tạo việc làm và Quỹ  quốc gia  về việc làm.  162. Nghị   định   số   52/2014/NĐ­CP   ngày   23/5/2014   của   Chính  phủ quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ  việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm 163. Nghị  định số  03/2014/NĐ­CP ngày 16/01/2014 của Chính  phủ  quy định chi tiết thi hành một số  điều của Bộ  luật lao động  về việc làm  164. Nghị  định số  196/2013/NĐ­CP ngày 21/11/2013 của Chính  phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc  làm 165. Thông tư  số  07/2015/TT­BLĐTBXH ngày 25/02/2015 của  Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội  quy định chi tiết thi hành  một số  điều của Nghị  định số  196/2013/NĐ­CP ngày 21/11/2013  của Chính phủ  quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm  dịch vụ việc làm và Nghị  định số  52/2014/NĐ­CP ngày 23/5/2014  của Chính phủ  quy định điều kiện, thủ  tục cấp giấy phép hoạt  động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ  việc   làm 166. Thông   tư   số   23/2014/TT­BLĐTBXH   ngày   29/8/2014   của  Bộ  Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một  số  điều của Nghị  định số  03/2014/NĐ­CP ngày 16/ 01/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao   động về việc làm  167. Thông tư số 180/2012/TT­BTC ngày 24/10/2012 của Bộ  Tài    ướng dẫn xử  l ý chính h  í  nh về  ch i     tài ch     ợ  cấp mất việc  l  àm cho      tr  người lao động tại    doanh nghiệp     Quy định về hợp đồng lao động 168. Nghị   định   số   44/2013/NĐ­CP   ngày   10/5/2013   của   Chính  phủ  quy định chi tiết thi hành một số  điều của Bộ  luật lao động  về hợp đồng lao động  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản