intTypePromotion=3

Đáp án THPT QG môn Toán năm 2019

Chia sẻ: Tỉ Thành | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
204
lượt xem
16
download

Đáp án THPT QG môn Toán năm 2019

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn vừa trải qua kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2019 và muốn biết được đáp án. Mời các bạn tham khảo "Đáp án THPT QG môn Toán năm 2019" sau đây để biết được phương pháp làm bài và đáp án của đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án THPT QG môn Toán năm 2019

 1. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA ĐỀ THI CHÍNH THỨC NĂM 2019 Bài thi : TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: .................................................................... Mã đề 109 Số báo danh: ......................................................................... Câu 1. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên? A. y  x 4  2 x 2  3 . B. y   x3  3x   3 . C. y   x 4  2 x 2  3 . D. y  x3  3x 2  3 . Câu 2. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại A. x = -3. B. x = 1. C. x = -1. D. x = 2. Câu 3. Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên như sau : Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A. (-2; 0). B.  0;  C. (0; 2). D.  2;  Câu 4. Trong không gian Oxyz, hình chiếu vuông góc của điểm M(2 ; 1 ; -1) trên trục Oz có tọa độ là A. (0; 1; 0). B. (2; 0; 0) C. (0; 0; -1). D. (2; 1; 0-) Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f(x) = 2x + 5 A. x 2  5x  C B. 2 x 2  5x  C C. 2x 2  C D. x 2  C Câu 6. Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x+ 2y + 3z – 1 = 0. Vecto nào dưới đây là một vecto pháp tuyến của (P)? A. n2   2;3; 1 . B. n4  1; 2;3 . C. n3  1; 2; 1 . D. n1  1;3; 1 . Câu 7. Thể tích của khối nón có chiều cao h và bán kính đáy r là 1 4 A. 2 r 2 h . B.  r 2 h . C.  r 2 h . D.  r 2 h . 3 3 Câu 8. Cho cấp số cộng  un  với u1  3 và u2  9 . Công sai của cấp số cộng đã cho bằng A. -6. B. 6. C. 12. D. 3. W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
 2. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Câu 9. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là 4 1 A. Bh. B. 3Bh. C. Bh . D. Bh . 3 3 Câu 10. Với a là số thực dương tùy ý, log5 a 2 bằng 1 1 A. 2  log5 a . B. log5 a . C.  log5 a . D. 2log5 a . 2 2 Câu 11. Số phức liên hợp của số phức 3 – 4i là A. 3 + 4i. B. -3 – 4i. C. -4 + 3i. D. -3 + 4i. x  2 y 1 z  3 Câu 12. Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :   . Vecto nào dưới đây là một 1 2 1 vecto chỉ phương của d ? A. u3   1; 2;1 . B. u2   2;1;1 . C. u3   2;1; 3 D. u4  1; 2; 3 . Câu 13. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh A. 72. B. A72 . C. 27. D. C72 Câu 14. Nghiệm của phương trình 32 x1  27 là A. x = 2. B. x = 1. C. x = 4. D. x = 5. 1 1 1 Câu 15. Biết  f  x  dx  2 và  g  x  dx  3 , khi đó   f  x   g  x  dx 0 0 0 bằng. A. -1. B. -5. C. 1. D. 5. Câu 16. Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với mặt phẳng (ABC), SA = 2, tam giác ABC vuông tại B, AB  3a và BC = a (minh họa như hình vẽ bên). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng A. 30o . B. 90o . C. 45o . D. 60o . Câu 17. Một cơ sở sản xuất có hai bể nước hình trụ có chiều cao bằng nhau, bán kính đáy lần lượt bằng 1m và 1,2m. Chủ cơ sở dự định làm một bể nước mới, hình trụ, có cùng chiều cao và có thể tích bằng tổng thể tích của hai bể nước trên. Bán kính đáy của bể nước dự định làm gần nhất với kết quả nào dưới đây? A. 1,4m. B. 1,8m. C. 2,2m. D. 1,6m. Câu 18. Cho hàm só f(x) có bảng biến thiên như sau Số nghiệm thực của phương trình 2f(x) – 3 = 0 là A. 1 B. 3. C. 4 D. 2 Câu 19. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(1; 3;0) và B(5; 1; -2). Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình A. 2 x  y  z  5  0 B. x  y  2 z  3  0 C. 2 x  y  z  5  0 D. 3x  2 y  z  14  0 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
 3. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Câu 20. Cho hàm số số y = f(x) có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị đã cho là A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 21. Cho a và b là hai số thực dương thỏa a 4b  16 . Giá trị của 4log 2 a  log 2 b bằng A. 2. B. 16. C. 8. D. 4. Câu 22: Nghiệm của phương trình log3  x  1  1  log3  4 x  1 là A. x = 4. B. x = -3. C. x = 3. D. x = 2. Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu  S  : x 2  y 2  z 2  2 x  2 z  7  0 . Bán kính của mặt cầu đã cho bằng A. 3. B. 9. C. 7 . D. 15 Câu 24: Cho hai số phức z1  1  i và z2  1  2i . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức 3z1  z2 có tọa độ là A. (4; -1). B. (1; 4). C. (-1; 4) D. (4; 1) Câu 25: Gọi z1 , z2 là hai nghiệm phức của phương trình z  6 z  10  0 . Giá trị z12  z22 bằng: 2 A. 16 B. 26 C. 56 D. 20 Câu 26: Cho hàm số f(x) liên tục trên R. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y = f(x), y = 0, x = -1 và x = 4 (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây là đúng? 1 4 1 4 A. S   f  x  dx    f  x  dx . B. S  f  x  dx   f  x  dx . 1 1 1 1 1 4 1 4 C. S   f  x  dx   f  x  dx 1 1 D. S   f  x  dx   1  f  x  dx 1 Câu 27: Cho hàm số f(x) có đạo hàm f '  x   x  x  2  , x  R . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là 2 A. 3 B. 1. C. 0 D. 2 Câu 28: Giá trị lớn nhất của hàm số f  x   x3  3x  2 trên đoạn [-3; 3] bằng A. 4. B. 0 C. 20 D. -16 Câu 29: Hàm số y  2 x 3 x 3z1  z2 có đạo hàm là 2 A.  2 x  3 .2 x 2 3 x 2 3 x .ln 2 . B. 2 x .ln 2   D.  2 x  3 .2 x 3 x 2 3 x 1 C. x 2  3x .2 x 2 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
 4. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Câu 30: Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy là tam giác đều cạnh a và AA '  3a (minh hoa như hình vẽ bên). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bẳng 3a 3 3a 3 a3 a3 A. . B. C. D. 4 2 4 2 Câu 31: Cho hàm số f(x), bảng xét dấu của f’(x) như sau: Hàm số y = f(3 -2x) nghịch biến trên khoảng nào dưới đây A.  4;  . B. (1; 2) C. (2; 4) D. (-2; 1)  4 Câu 32: Cho hàm số f(x). Biết f(0) = 4 và f '  x   2cos x  1, x  R , khi đó  f  x  dx bằng 2 0  2  16  16  2  14 2  4  2  16  4 A. . B. C. D. 16 16 16 16 Câu 33: Trong không gian Oxyz, cho các điểm A(1; 2; 0), B(2; 0; 2), C(2; -1; 3) và D(1; 1; 3). Đường thẳng đi qua C và vuông góc với mặt phẳng (ABD) có phương trình là  x  2  4t  x  2  4t  x  4  2t  x  2  4t     A.  y  2  3t . B.  y  4  3t C.  y  3  t D.  y  1  3t z  2  t z  2  t  z  1  3t z  3  t       Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn 3 z  i   2  i  z  3  10i . Môđun của z bằng A. 3 . B. 5 C. 3 D. 5 2x 1 Câu 35: Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số f  x   trên khoảng  1;   là:  x  1 2 3 2 A. 2ln  x  1  C. B. 2ln  x  1  C. x 1 x 1 2 3 C. 2ln  x  1  C. D. 2ln  x  1  C. x 1 x 1 Câu 36: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy (minh họa như hình vẽ bên). Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBD) bằng 21a 21a A. . B. . 28 7 2a 21a C. . D. . 2 14 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
 5. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Câu 37: Cho phương trình log9 x2  log3  3x  1   log3 m (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm ? A. 3 B. 2 C. 4 D. Vô số Câu 38: Cho hàm số f  x  , hàm số y  f '  x  liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình f  x   x  m (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi x   0;2  khi và chỉ khi A. m  f  2   2 . B. m  f  0  . C. m  f  2   2 . D. m  f  0  . Câu 39: Cho hình trụ có chiều cao bằng 5 3 . Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng 1, thiết diện thu được có diện tích bằng 30. Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng A. 10 39 . B. 5 39 . C. 10 3 . D. 20 3 . Câu 40: Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai số có tổng là một số chẵn bằng 313 12 13 1 A. B. C. . D. . 625 25 25 2 1 2 Câu 41: Cho đường thẳng y = x và parabol y  x  a (a là tham số thực dương). Gọi S1 và S2 lần lượt 2 là điện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình bên. Khi S1 = S2 thì  thuộc khoảng nào dưới đây? 3 1 2 3 A.  ;  B.  ;  7 2 5 7  1 1 2 C.  0;  . D.  ;  .  3 3 5 Câu 42: Xét các số phức z thỏa mãn z  2 . Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp điểm biểu diễn các số 4  iz phức w  là một đường tròn có bán kính bằng 1 z A. 26 B. 34 C. 26 D. 34 1 4 Câu 43: Cho hàm số f(x) có đạo hàm liên tục trên R. Biết f  4   1 và  xf (4 x)dx  1 khi đó x 2 f '( x)dx 0 0 bằng 31 A. B. 8 C. - 16 D. 14 2 Câu 44: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(0 ;4 ;- 3). Xét đường thẳng d thay đổi, song song với trục Oz và cách trục Oz một khoảng bằng 3. Khi khoảng cách từ A đến d nhỏ nhất, d đi qua điểm nào dưới đây ? W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5
 6. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai A. M (0 ; - 3 ; - 5) B. N (0 ; 3 ; - 5) C. P (- 3 ; 0 ; - 3) D. Q (0 ; 5 ; - 3) Câu 45: Cho hàm số bậc ab y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên: 4 Số nghiệm thực của phương trình f ( x3  3x)  là 3 A. 7. B. 3. C. 8. D. 4.   2 Câu 46: Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2  y 2  z  2  3 . Có tất cả bao nhiêu điểm A(a; b; c) (a, b, c là các số nguyên) thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho có ít nhất hai tiếp tuyến của (S) đi qua A và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau? A. 8. B. 16. C. 12. D. 4. Câu 47: Cho lăng trụ ABC. A’B’C’ có chiều cao bằng 8 và đáy là tam giác đều cacnhj bằng 6. Gọi M, N và P lần lượt là tâm của các mặt bên ABB’A’, ACC’A ; và BCC’B’. Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là các điểm A, B, C, M, N, P A. 36 3 B. 21 3 C. 30 3 D. 27 3 x  3 x  2 x 1 x Câu 48: Cho hàm số y     và y  x  2  x  m (m là tham số thực) có đồ thị x  2 x 1 x x 1 lần lượt là (C1) và (C2). Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C1) và (C2) cắt nhau tại đúng 4 điểm phân biệt là A. (2; ) B. (; 2] C. [2; ) D. (; 2) Câu 49: Cho phương trình (4log 22 x  log 2 x  5) 7 x  m  0 (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt ? B. 48 B. 47 C. Vô số D. 49 Câu 50: Cho hàm số f(x), bảng biến thiên của hàm số f’(x) như sau: Số điểm cực trị của hàm số y = f(x2 – 2x) là A. 9. B. 7. C. 5. D. 3. W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6
 7. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A C C D A C A C B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B C C A C B A A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A D A A D D D B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B C C C B B C C A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C B A C C A A B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 102 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C C D D C C C B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B B C C C D A B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A C C A D B C C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C A A B D B C D A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D B D D A A D B D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 103 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B B D B D B D D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B A A A C D D A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A C A D D A C C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C A D C C A D D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C D D A A A C A D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 104 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B A D B A D B B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A C C C A C B D D W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
 8. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B C C A D B A D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C C A B D B D A D C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B C D C D B B C Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 105 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D D C A B D C A A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D D C C A B A B A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A C A D D C D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D B C D D C D B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C A C D A D D B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 106 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C A B A C B B B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D B C C D A C C D B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B D D B D B D C D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D B B D C C B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B B C D C C B D D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 107 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A D A D D B A B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C C A D A C D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D B A C C D C C B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D C A A D D B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C A D A B C A A C D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 108 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
 9. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B D C A C A B B B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D A D D B A B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D B C B C D D C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D A D C B D A A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C B A D A C A A D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 109 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C C A B B B A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D A B C D C A B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A A A C B C A A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D B D A B B D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B C B C C D C B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 110 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C D C A D A B C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D B A D D B C A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D A D A B B B B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B B D B A A D B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D A A D A A C A B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 111 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C A D D A B B A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B A A C C B B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A B D A C B B D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C D C C A D A B C W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
 10. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A C C B D D A D A A Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A C B D C D A C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A D C B C D B C B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D D B A C A B C A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C A B B D D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D D B B A A B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 113 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B C C C A B B A C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D D A C D C D B C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C B A B A B D C B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A B A B B A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D B C B C A C B A Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 114 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B A B B B D C B B B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A D C A A B A A D A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A D C D D B D C B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C B A D B A A A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D D C D B D B D A A Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 115 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C C C D A D C D A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B B D C D D A C B W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
 11. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C B B A D B A C A A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D B B B C C D B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C B D D B A D A B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 116 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A B C B D A B A D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C B D B C B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D C B A A C A C D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D D D A D A D C A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D A C D B B B B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 117 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D C D D C D B D D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B B C A D D C B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C C B A A A D D A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A A B C D A B B C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A A C C B B A A B B Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 118 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C A D B B B B A D C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B B A C C B B A D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A B C D D A B A D D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B A C B D A A C A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C D D C D A C A C A Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 119 W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5
 12. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A B A A B B B C C 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A D A D A A B C C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C D C D B D B D A A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D C C B B D B A A C 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B C B C C A D C Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C C C A C C B A A 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D A C C D C C B D C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B B B C A B B A D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B D A B C D D D B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D A D A D A A D D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 121 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B B B C D D B B C D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C B C C B B C A C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A A A C D C D C A D 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B A A C A B A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A B C A B B D B D D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 122 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A D D A C D C C D B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A D C B B B A B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A A D B D A C B B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C B D A A C C B B B W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6
 13. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C A A B A D D B D Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 123 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A C B A B A C C B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 D C C D A A B A B B 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D A C A C B C B D A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B A B B A C D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B C C A C B C A A C Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Toán mã đề 124 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C B D B C A C B D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B D B B B B D A C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A C A B D D D C B A 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B B C C D C A A D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D B A C D A D A D B W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7
 14. Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng. I. Luyện Thi Online Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% - Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. - Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. II. Khoá Học Nâng Cao và HSG Học Toán Online cùng Chuyên Gia - Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt ở các kỳ thi HSG. - Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia. III. Kênh học tập miễn phí HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí - HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất. - HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản