intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thông tin đất

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

27
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương giúp người học nắm được các thông tin cơ bản về môn học Quản lý thông tin đất. Kết thúc học phần này, sinh viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản của Viễn thám và Hệ thống thông tin Địa lý (GIS), cơ sở ứng dụng của Viễn thám và GIS trong lĩnh vực quản lý đất và các nguồn tài nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Quản lý thông tin đất

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN TRẮC ĐỊA & GIS VIỄN THÁM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Tên học phần: Quản lý thông tin đất Số tín chỉ: 2 Mã số học phần: LIS321 Thái Nguyên,   03  /2014 1
  2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN TẮC ĐỊA VÀ GIS ­ VIỄN THÁM ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 1. Tên học phần: Hệ thống thông tin đất ­ Mã số học phần: LIS321 ­ Số tín chỉ: 02 ­ Tính chất của học phần: Tự chọn  ­ Học phần thay thế, tương đương: ..................................................... ­ Ngành (chuyên ngành) đào tạo: Quản lý đất đai,  2. Phân bổ thời gian học tập:  ­ Số tiết học lý thuyết trên lớp: 20 tiết ­ Số tiết làm bài tập, thảo luận trên lớp: 10 tiết ­ Số tiết thí nghiệm, thực hành: 0 tiết ­ Số tiết sinh viên tự học: 0 tiết 3. Đánh giá học phần ­ Điểm chuyên cần:                 trọng số 0,2 ­ Điểm kiểm tra giữa kỳ:         trọng số 0,3 ­ Điểm thi kết thúc học phần:  trọng số 0,5 4. Điều kiện học ­ Học phần học trước: Trắc địa ảnh, bản đồ học, Tin học ứng dụng ­ Học phần song hành: Thực hành GIS và Viễn thám 5. Mục tiêu đạt được sau khi kết thúc học phần: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ  bản của Viễn thám và Hệ  thống thông tin Địa lý (GIS), cơ  sở   ứng dụng của Viễn thám và GIS trong lĩnh  vực quản lý đất và các nguồn tài nguyên. 6. Nội dung kiến thức và phương thức giảng dạy: PhÇn I 2
  3. Giíi thiÖu m«n häc 1. Giới thiệu môn học M«n häc “HÖ thèng th«ng tin ®Êt” lµ m«n häc c¬ së quan träng vµ rÊt cÇn thiÕt trong ngµnh qu¶n lý ®Êt ®ai. HÖ thèng th«ng tin ®Êt còng lµ c¬ së chuyªn m«n quan träng trong viÖc so¹n th¶o c¸c chÝnh s¸ch sö dông ®Êt, quy ho¹ch sö dông ®Êt ®ai, qu¶n lý ®Þa chÝnh cña mçi ®Þa ph¬ng, mçi vïng l·nh thæ vµ mçi quèc gia. Nã gióp cho c¸c m«n häc c¬ b¶n vµ c¬ së cña c¸c ngµnh khoa häc n«ng nghiÖp vµ ngµnh qu¶n lý ®Êt ®ai nh: Sinh th¸i n«ng nghiÖp, khoa häc ®Êt, tr¾c ®Þa b¶n ®å, hÖ thèng n«ng nghiÖp, kinh tÕ n«ng nghiÖp, trång trät, ®Þa chÊt, ngµnh luËt ®Êt ®ai vµ tµi nguyªn nh÷ng c¬ së d÷ liÖu (kh«ng gian, thuéc tÝnh) vµ nh÷ng th«ng tin liªn quan ®Õn ®Êt ®ai. §ång thêi m«n häc nµy còng giíi thiÖu cho chóng ta mét sè hÖ thèng th«ng tin trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt, c¸c bíc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin ®Êt, môc ®Ých, vai trß cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt ®Ó tõ ®ã chóng ta biÕt c¸ch lËp quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông vµ qu¶n lý nguån tµi nguyªn ®Êt cã gÝa trÞ nhÊt cña nh©n lo¹i nµy. M«n häc “HÖ thèng th«ng tin ®Êt” bao gåm n¨m ch¬ng, mçi ch¬ng ®Òu cã môc ®Ých vµ néi dung cô thÓ, gióp cho sinh viªn dÔ hiÓu, dÔ tiÕp thu vµ nhËn biÕt ®îc tÇm quan träng cña m«n häc ®èi víi ngµnh ®Þa chÝnh nãi chung vµ c¸c ngµnh kh¸c liªn quan ®Õn ®Êt ®ai nãi riªng. CÊu tróc m«n häc ®îc s¾p xÕp nh sau: - Ch¬ng 1: HÖ thèng th«ng tin ®Êt - Ch¬ng 2: X©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt - Ch¬ng 3: Qu¶n lý th«ng tin ®Êt - Ch¬ng 4: HÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh - Ch¬ng 5: TÝnh kinh tÕ cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt * Mục đích yêu cầu môn học * Môc ®Ých - BiÕt c¸ch biÕn ®æi d÷ liÖu ®Çu vµo vÒ ®Êt ®ai trë thµnh c¸c th«ng tin ®Çu ra phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý nhµ níc vÒ ®Êt ®ai - Gióp ta x©y dùng ®îc quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó qu¶n lý vµ c¶i t¹o nguån tµi nguyªn ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶ nhÊt 3
  4. - BiÕt c¸ch tiÕp cËn víi chuyªn m«n nghiÖp vô vµ m«i trêng lµm viÖc cña hÖ thèng ®Ó tõ ®ã t×m hiÓu chøc n¨ng nhiÖm vô vµ cung c¸ch ho¹t ®éng cña hÖ thèng - ChØ ra ®îc nh÷ng u vµ nhîc ®iÓm cña hÖ thèng ®Ó kÕ thõa, nghiªn cøu vµ kh¾c phôc. * Yªu cÇu: - Sinh viªn ph¶i hiÓu râ môc ®Ých cña m«n häc “HÖ thèng th«ng tin ®Êt” - Sinh viªn ph¶i n¾m ®îc c¸c bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt, néi dung, vai trß, nhiÖm vô, c¸c bíc x©y dùng mét hÖ thèng th«ng tin ®Êt - Mét sè hÖ thèng th«ng tin trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt, tÝnh kinh tÕ cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt - Tõ nh÷ng th«ng tin thu thËp ®îc trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt, sinh viªn ph¶i biÕt c¸ch x©y dùng ®îc mét sè b¶n ®å nh: B¶n ®å ®Þa chÝnh, b¶n ®å hiÖn tr¹ng sö dông ®Êt, b¶n ®å quy ho¹ch sö dông ®Êt, b¶n ®å ®¬n vÞ ®Êt ®ai…, biÕt c¸ch lËp biªn b¶n hiÖn tr¹ng hay cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho mét sè ®èi tîng nµo ®ã. * Phân phối chương trình Tæng sè tiÕt: 30 tiÕt, trong ®ã: - Lý thuyÕt: 20 tiÕt - Thùc hµnh: 10 tiÕt Cô thÓ: Sè TT Néi dung Tæng Sè tiÕt Sè tiÕt Sè tiÕt Ch¬ng sè tiÕt lý thùc ®äc tµi thuyÕt hµnh liÖu, thảo  luận 1. HÖ thèng th«ng tin ®Êt 9 5 4 2. X©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt 8 4 4 1 3. Qu¶n lý th«ng tin ®Êt 8 3 6 4. HÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 12 4 6 1 5. TÝnh kinh tÕ cña hÖ thèng th«ng 2 2 tin ®Êt Tæng 40 18 20 2 4
  5. PhÇn 2 §Ò c¬ng chi tiÕt TT tiÕt Néi dung 1. Ch¬ng 1: HÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.1. HÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.1.1. Kh¸i niÖm 1.1.2. C¸c bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.1.2.1. Nguån nh©n sù 1.1.2.2. Nguån kü thuËt 1.1.2.3. C¬ së d÷ liÖu 2. 1.2. §Æc ®iÓm cña c¬ së d÷ liÖu ®Êt ®ai trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.2.1. Mét sè vÊn ®Ò trong c¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.2.2. C¸c phô hÖ cña c¬ së d÷ liÖu trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.2.2.1. Phô hÖ nhËp d÷ liÖu 1.2.2.2. Phô hÖ c¬ së d÷ liÖu 1.2.2.3. Phô hÖ ®Çu ra vµ hiÓn thÞ 1.2.3. Néi dung cña c¬ së d÷ liÖu 1.2.4. Ph©n líp th«ng tin trong c¬ së d÷ liÖu 3. 1.3. §Æc ®iÓm, môc ®Ých vµ néi dung cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.3.1. §Æc ®iÓm cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.3.2. Môc ®Ých cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.3.3. Néi dung ho¹t ®éng cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.4. Vai trß vµ nhiÖm vô cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai 4. 1.5. Mét sè hÖ thèng th«ng tin trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.5.1. HÖ thèng th«ng tin ®Þa lý (Geographic Information System – gäi t¾t lµ GIS) 1.5.2. HÖ thèng th«ng tin m«i trêng 1.5.3. HÖ thèng th«ng tin vÒ c¬ së h¹ tÇng 1.5.4. HÖ thèng th«ng tin vÒ kinh tÕ – x· héi 1.5.5. HÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 1.5.5.1. C¸c th«ng tin vÒ thöa ®Êt 5
  6. 1.5.5.2. M« t¶ thöa ®Êt 1.5.5.3. HÖ thèng tra cøu cña thöa ®Êt 1.5.5.4. Tiªu chuÈn c¸c th«ng tin vÒ thöa ®Êt 1.5.5.5. C¸c th«ng tin thöa ®Êt trong hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 1.5.6. C¸c c«ng nghÖ cã liªn quan 5. 1.6. C¸c phÐp tÝnh cô thÓ cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 1.7. Mèi quan hÖ gi÷a GIS vµ LIS 6. Ch¬ng 2: X©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.1. C¬ së ph¸p lý, tÝnh cÊp thiÕt vµ môc tiªu x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.1.1. C¬ së ph¸p lý 2.1.2. TÝnh cÊp thiÕt cña viÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.2. Môc tiªu cña viÖc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.3. C¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.4. §iÒu tra, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng hÖ thèng th«ng tin ®Êt. 2.4.1 Môc ®Ých 2.4.2. Néi dung 2.4.3. §iÒu tra hiÖn tr¹ng hÖ thèng th«ng tin ®Êt hiÖn hµnh 7. 2.5. Yªu cÇu khi x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt ®ai 2.6. C¸c bíc x©y dùng hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.6.1. X¸c ®Þnh môc tiªu 2.6.2. X©y dùng c¬ së h¹ tÇng kü thuËt trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.6.2.1. C¸c tiªu trÝ ®Ó x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt vµ c«ng nghÖ th«ng tin 8. 2.6.2.2. Mét sè c¸c thiÕt bÞ c¬ b¶n trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.6.2.3. Mét sè m« h×nh chung trong hÖ thèng m¹ng cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.6.2.4. X©y dùng m¹ng côc bé cho toµn hÖ thèng th«ng tin ®Êt t¹i c¬ së 9. 2.6.3. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 2.6.3.1. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu tæng thÓ 2.6.3.2. X©y dùng c¬ së d÷ liÖu chi tiÕt 2.7. X©y dùng nguån nh©n lùc trong hÖ thèng th«ng tin ®Êt 10. Ch¬ng 3: Qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.1. Giíi thiÖu 3.2. Nguån gèc cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.3. Kh¸i niÖm vÒ qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.3.1. Chøc n¨ng cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.3.2. C¸c d¹ng th«ng tin ®îc qu¶n lý trong c¸c hÖ thèng th«ng tin ®Êt 6
  7. 3.3.3. C¸c vÊn ®Ò cña sù tin häc ho¸ trong qu¶n lý th«ng tin ®Êt 11. 3.4. C¸c môc ®Ých cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.5. §Æc ®iÓm cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.6. Néi dung cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.6.1. C¸c bíc ho¹t ®éng cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.6.2. Néi dung cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 12. 3.7. Vai trß cña qu¶n lý th«ng tin ®Êt 3.8. So s¸nh viÖc qu¶n lý th«ng tin ®Êt b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng vµ ph¬ng ph¸p tin häc hãa 3.9. HÖ thèng th«ng tin ®Êt vµ c¸c níc thÕ giíi thø ba 13. Ch¬ng 4: HÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.1. Kh¸i niÖm hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.1.1. TÇm quan träng cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.1.2. Kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 14. 4.2. Môc ®Ých cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.3. Néi dung cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.4. C¸c tÝnh chÊt cña mét hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 15. 4.5. C¬ së d÷ liÖu cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.5.1. Th«ng tin ®Çu vµo 4.5.2. HÖ thèng ph©n líp vµ chuÈn ho¸ d÷ liÖu trong hÖ thèng 4.5.2.1. C¸c líp th«ng tin c¬ b¶n trong c¬ së d÷ liÖu kh«ng gian cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.5.2.1.1. Líp hµnh chÝnh c¸c cÊp 4.5.2.1.2. Líp ®Þa h×nh tù nhiªn 4.5.2.1.3. Líp thuû hÖ 4.5.2.1.4. Líp giao th«ng 4.5.2.1.5. Líp ®Þa chÊt thuû v¨n 4.5.2.1.6. Líp thæ nhìng 4.5.2.1.7. Líp c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt ®ai 4.5.2.1.8. Líp ®¬n vÞ ®Êt ®ai 4.5.2.1.9. Líp gi¸ ®Êt thuÕ ®Êt 4.5.2.1.10. Líp d©n sè – lao ®éng 16. 4.5.2.2. C¸c líp th«ng tin c¬ b¶n trong c¬ së d÷ liÖu phi kh«ng gian cña hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh 4.5.2.2.1. Nhãm th«ng tin vÒ ®iÒu kiÖn tù nhiªn 4.5.2.2.2. Nhãm th«ng tin vÒ kinh tÕ – x· héi 4.5.2.2.3. Nhãm th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè kinh tÕ 4.5.2.2.4. Nhãm th«ng tin vÒ c¸c yÕu tè ph¸p lý 17. 4.5.3. Qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së d÷ liÖu 4.6. Mèi quan hÖ gi÷a hÖ thèng th«ng tin ®Þa chÝnh víi c¸c ng©n hµng d÷ liÖu trong qu¶n lý nhµ níc 18. Ch¬ng 5:TÝnh kinh tÕ cña hÖ thèng th«ng tin ®Êt 7
  8. 5.1. Th«ng tin lµ mét nguån vèn 5.1.1. TÝnh chÊt ®Ó ph©n biÖt th«ng tin víi c¸c hµng ho¸ kh¸c 5.1.2. Vai trß cña th«ng tin trong sù ph¸t triÓn vµ qu¶n lý c¸c nguån vèn 5.2. Gi¸ trÞ cña th«ng tin ®Êt 5.3. Ph©n tÝch chi phÝ vµ l·i 19. 5.4. Sö dông l·i Thảo luận 20 5.5. C¸c chi phÝ Thảo luận Phần thực hành BÀI  NỘI DUNG SỐ TIẾT TẬP 1 Cài đặt phần mềm – Khởi động và thoát khỏi chương  2 trình, giới thiệu một vài chức năng cơ bản của phần mềm  Famis 2 Chuẩn hoá File dữ liệu (File DGN trên MicroStation) và  2 xây dựng dữ liệu không gian từ bản đồ số 3 Xây dựng dữ liệu không gian từ số liệu đo, tự động tìm và  4 sửa lỗi (lỗi số hoá) 4 Tạo tâm thửa ­ xây dựng dữ liệu thuộc tính cho thửa đất 2 5 Tìm kiếm – trích lục tài liệu địa chính 2 6 Trình bày bản Đồ Địa Chính 2 7 Sử lý và khai thác số liệu 4 8 Tổng hợp các loại sổ (sổ Địa Chính, sổ mục kê, biểu  2 thống kê) và in ấn Tổng  10 tiết  thực 8
  9. 7. Tài liệu học tập : 1. Trần Thị Băng Tâm, 2008, Giáo trình, Hệ thống thông tin đất đất, Trường  đại học nông nghiệp I Hà Nội. 2. Hà Văn Thuân, 2008, Bài giảng,  Hệ  thống thông tin đất, Trường đại học  Nông lâm Thái Nguyên. 3. Ngô Thị Hồng Gấm, 2014, Bài giảng, Hệ thống thông tin đất, Trường đại  học Nông lâm Thái Nguyên. 8. Tài liệu tham khảo 1.  http://123doc.org/tags/2351551­    giao­trinh    ­  he­thong ­quan­ly­    thong­tin    ­  dat­   dai .htm     2. Trần Thị  Băng Tâm, 2006, Giáo trình, Hệ  thống thông tin địa lý, Trường đại   học   Nông   nghiệp   I   Hà   Nội  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi­tiet/giao­trinh­ thuc­tap­mon­he­thong­thong­tin­dia­ly­4339.html 3. Võ Quang Minh, 2007, Đại học Cần Thơ, Giáo trình thực tập môn Hệ  thống  thông tin Địa Lý, NXB Đại học Cần Thơ, http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/chi­ tiet/giao­trinh­thuc­tap­mon­he­thong­thong­tin­dia­ly­4339.html 9. Cán bộ giảng dạy STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học  hàm 1 Ngô Thị Hồng Gấm Khoa QLTN Th.S 2 Nguyễn Huy Trung Khoa TNMT Th.S 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2