intTypePromotion=1

Đề cương học tập môn Tin học văn phòng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
1
lượt xem
0
download

Đề cương học tập môn Tin học văn phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương học tập môn Tin học văn phòng thông tin đến các bạn các thông tin chung về học phần Tin học văn phòng dành cho các ngành Kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh; mục tiêu chung của học phần, mô tả vắn tắt nội dung học phần, hình thức và lịch trình thực hiện các nội dung cơ bản; phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương học tập môn Tin học văn phòng

 1. TRƢỜNG CĐ KINH TẾ TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƢƠNG HỌC TẬP Học phần: Tin học v n ph n Ngành: Khối n ành Kinh tế - Luật - Quản trị Kinh doanh Hệ: Cao đẳn chính quy Thái Nguyên - 2014
 2. ĐỀ CƢƠNG HỌC TẬP HỌC PHẦN Học phần: Tin học v n ph n - Mã số: THVP Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế - Luật - Quản trị kinh doanh Số tín chỉ: 02 A. Thông tin về giảng viên giảng dạy (Năm học: 2013 - 2014) CHỨC DANH STT HỌ VÀ TÊN HỌC VỊ ĐIỆN THOẠI, EMAIL ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 0914.999.611 1 Nguyễn Tuấn Linh Thạc sỹ CNTT Trƣởng Khoa CNTT tuanlinhkinhte@gmail.com 0912.144.225 2 Bùi Thế Thành Thạc sỹ CNTT Giảng viên khoa CNTT thethanhtn@gmail.com 0912.656.313 3 Nguyễn Thị Nguyệt Thạc sỹ CNTT Giảng viên khoa CNTT nguyetcdtc@gmail.com 0912.617.111 4 Phạm Công Đoàn Thạc sỹ CNTT Giảng viên khoa CNTT doancdkttc@gmail.com 0943.292.316 5 Dƣơng Hoàng Nghĩa Cử nhân Giảng viên khoa CNTT latdat.tn@gmail.com 0914.300.365 6 Cao Mạnh Tƣờng Cử nhân Trung tâm TT Thƣ viện tuong.cao@gmail.com heroslmt@gmail.com 7 Hoàng Anh Hùng Thạc sỹ CNTT Phòng CT HSSV 0904.760.567 0942.111.312 1 Trịnh Thị Thu Thạc sỹ CNTT Phòng Khảo thí trinhthithu.ckt@gmail.com B. Các thông tin chung về học phần 1. Thời lượn và phân bổ thời ian học: Tổng số giờ học phần 45 giờ trong đó: + Lý thuyết trên lớp : 15 giờ + Thực hành tại phòng thực hành tin học : 30 giờ + Tự học, tự nghiên cứu : 45 giờ + Giờ tƣ vấn : 2 giờ 2. Điều kiện tiên quyết: 3. Mục tiêu chun của học phần: Mụ t êu k ế t ứ , kỹ ă ,t á ộ mà ờ ó ợ sau k xo p ầ . 1
 3. - Về k ế t ứ : Trình bày đƣợc các thao tác cơ bản của chƣơng trình soạn thảo v n bản Microsoft Word, các thao tác cơ bản và các hàm của chƣơng trình bảng tính điện tử Microsoft Excel, các thao tác cơ bản của chƣơng trình thiết kế trình chiếu Microsoft PowerPoit. - Về kỹ ă : N m v ng và sử d ng thành thạo các thao tác cơ bản của các chƣơng trình Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoit nhƣ tạo mới, định dạng, ch n đối tƣợng, hiệu ứng, in ấn trong các tài liệu - Về t á ộ: Ngƣời học chủ động tích cực trong việc tiếp thu bài giảng, có ý thức ứng d ng nh ng kiến thức đã học trong các bài thực hành và công việc hằng ngày 4. Mô tả vắn tắt nội dun học phần: Học phần cung cấp cho ngƣời học các thao tác cơ bản của các ứng d ng v n phòng phổ biến nhất hiện nay nhƣ Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoit Qua đó, ngƣời học đƣợc trang bị các kỹ n ng cơ bản đ làm việc với các tài liệu v n phòng hàng ngày nhƣ v n bản, bảng tính, trình chiếu báo cáo 5. Học liệu: - Tài liệu b t buộc: Giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng - Tài liệu tham khảo: + Giáo trình Tin học v n phòng – NXB Giao thông v n tải- PGS TS Bùi Thế Tâm - 2005 + Giáo trình Tin học v n phòng - NXB Giáo d c – Thạc Bình Cƣờng-2007 + Giáo trình Tin học c n bản - NXB Giao thông V n tải - Dân Trí - 2001 + Tin học c n bản cho mọi ngƣời - NXB Thống Kê - Quang Minh - 2007 - Trang web: + Vào trang web của nhà trƣờng, chọn khoa CNTT trong thực đơn Khoa phòng bộ môn, chọn m c tài liệu giáo trình (http://www.cdkttctn.edu.vn/kinhte-taichinh- thainguyen/phong-khoa-bo-mon/khoa-cong-nghe-thong-tin.aspx) + Một số tài liệu khác có th tìm kiếm bằng google với địa chỉ www.google.com.vn 6. Hình thức và lịch trình thực hiện các nội dun cơ bản của học phần: Từ tuần 8 đến tuần 11, sinh viên học lý thuyết trên lớp, mỗi tuần 4 giờ lý thuyết trên lớp và 8 giờ tự học, tự nghiên cứu tại nhà 2
 4. Từ tuần 12 đến tuần 18, sinh viên thực hành tin học tại phòng thực hành, mỗi tuần 4 giờ thực hành trên phòng máy và 2 giờ tự học, tự nghiên cứu tại nhà * Tuần 8: (12 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nhiệm vụ của sinh viên Ghi Nội dung chính chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Lý thuyết trên 4 giờ CHƢƠNG 1: CHƢƠNG TRÌNH - T p trung nghe giảng lớp SOẠN THẢO VĂN BẢN các nội dung trên lớp. MICROSOFT WORD - Ngoài nh ng nội dung 1 1 Các thao tác cơ bản chính đƣợc nghe giảng 1 1 1 Làm quen với Microsoft trên lớp, sinh viên cần Word tự đọc, tự tìm hi u nội 1 1 2 Các thao tác cơ bản dung: 8.2.8 trong giáo 1 1 3 Con trỏ soạn thảo và các trình tin học c n bản phím thƣờng dùng khi soạn thảo của nhà Trƣờng 1.1.4. Các thao tác trên một khối - Làm các bài t p 1, 2, v n bản 3, 4, 6, 7 chƣơng 8 ( từ 1 1 5 Các thao tác trên tệp v n bản trang 175 đến trang 1 2 Định dạng v n bản 177) trong giáo trình tin 1 2 1 Định dạng ký tự học c n bản của nhà 1 2 2 Định dạng đoạn v n bản Trƣờng 1 2 3 Định dạng khung và nền v n bản 1 2 4 Định dạng cột v n bản 1 2 5 Định dạng Bullets và Numbering 1 2 6 Định dạng ch cái lớn đầu đoạn 1 2 7 Định dạng khoảng cách Tab 1.3. Các thao tác chèn 1 3 1 Ch n số trang 1 3 2 Ch n ký tự đặc biệt 1 3 3 Ch n hình ảnh 1 3 4 Ch n ch nghệ thu t 1 3 5 Ch n đối tƣợng vẽ 1 3 6 Ch n công thức toán học 3
 5. 1.3.7 Ch n tiêu đề vào đầu trang, cuối trang 1 4 Tạo bảng bi u 1 4 1 Ch n bảng vào v n bản 1 4 2 Các thao tác với bảng 1 4 2 1 Chọn các ô, dòng, cột, bảng 1 4 2 2 Thay đổi kích thƣớc của dòng hay cột Tự học, tự 8 giờ - Đọc trƣớc chƣơng 8 nghiên cứu các m c 8.1, 8.2, 8.3, 8 4 (từ trang 121 đến trang 160 ) trong giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 8. - Hoàn thành phiếu học t p số 1 trƣớc khi lên lớp tuần 8. - Hoàn thành các câu hỏi và bài t p đƣợc giao của tuần 8 trƣớc khi lên lớp tuần 9 * Tuần 9: (12 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Lý thuyết trên 4 giờ 142 Các thao tác với bảng - T p trung nghe giảng lớp 1 4 2 3 Ch n thêm dòng, cột, ô vào các nội dung trên lớp bảng - Ngoài nh ng nội dung 1 4 2 4 Gộp, tách các ô trong bảng chính đƣợc nghe giảng 1 4 2 5 Định dạng c n lề d liệu trên lớp, sinh viên cần trong ô tự đọc, tự tìm hi u nội 1 4 2 6 Thay đổi hƣớng d liệu dung 8.4.2.8, 8.4.2.10 trong ô trong giáo trình tin học 1 4 2 7 S p xếp d liệu trong bảng c n bản của nhà 4
 6. 1.4.2.9. Xoá dòng, cột, ô trong Trƣờng bảng - Thực hành các thao 1 5 Định dạng trang in và in ấn tác theo yêu cầu của câu 1.5.1. Định dạng lề trang in 5 chƣơng 8 (trang 177) 1 5 2 Xem v n bản trƣớc khi in phần bài t p trong giáo 1 5 3 Thực hiện in v n bản trình tin học c n bản Chƣơng 2: CHƢƠNG TRÌNH của nhà Trƣờng BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ EXCEL - Sinh viên cần tự đọc, 2 1 Giới thiệu về Microsoft Excel tự tìm hi u các nội dung 2 1 2 Cấu trúc của một Workbook 9.2.2.4 (trang 196) trong 2 1 3 Cách nh p d liệu giáo trình Tin học c n 2 1 4 Các ki u d liệu và cách bản của nhà trƣờng nh p - Làm bài t p 1, 2 2 1 5 Cách phân loại địa chỉ và các chuong 9 (trang 232) thông báo lỗi thƣờng gặp trong giáo trình Tin học 2 2 Các thao tác cơ bản trong c n bản của nhà trƣờng Excel 2 2 1 Xử lý trên vùng 2 2 2 Thao tác trên cột, hàng Tự học, tự 8 giờ - Đọc trƣớc chƣơng 8 nghiên cứu các m c 8.4.2, 8.5 (từ trang 160 đến trang 173), chƣơng 9 các m c 9 1, 9 2 (từ trang 180 đến trang 196) trong giáo trình Tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 9. - Hoàn thành phiếu học t p số 2 trƣớc khi lên lớp tuần 9. - Hoàn thành các câu hỏi và bài t p đƣợc giao của tuần 8 trƣớc khi lên lớp tuần 9. 5
 7. * Tuần 10: (12 iờ) Hình thức tổ Địa điểm Nhiệm vụ của sinh viên Ghi Nội dung chính chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Lý thuyết trên 4 giờ 2 2 3 Định dạng cách hi n thị d - T p trung nghe giảng lớp liệu các nội dung trên lớp 2 2 3 1 Định dạng hi n thị d liệu - Ngoài nh ng nội dung số chính đƣợc nghe giảng 2 2 3 2 Canh lề d liệu trong ô trên lớp, sinh viên cần 2 2 3 3 Định dạng ký tự tự đọc, tự tìm hi u các 2 2 3 4 Kẻ khung cho bảng tính nội dung: 9.2.3.6, 9.2.4 2 2 3 5 Tô màu nền cho bảng tính (từ trang 203 đến trang 2 3 Một số hàm trong Excel 206) và 9.3.2.6 (trang 2 3 1 Cú pháp và cách sử d ng 222) trong giáo trình 2.3.1.1. Xem danh sách các hàm Tin học c n bản của nhà 2.3.1.2. Cú pháp chung trƣờng 2 3 1 3 Cách sử d ng hàm 2 3 2 Các hàm thông d ng 2 3 2 1 Các hàm toán học (Math & Trig) 2 3 2 2 Các hàm thống kê 2.3.2.3. Các hàm Logic 2 3 2 4 Các hàm xử lý chuỗi 2 3 2 6 Các hàm tìm kiếm 2 4 Định dạng trang in và in ấn trong Excel 2 4 1 Định dạng trang in 2 4 2 Xem trƣớc trang in 2 4 3 Thực hiện in Tự học, tự 8 giờ - Đọc trƣớc chƣơng 9 nghiên cứu các m c 9.2.3 đến hết chƣơng 9 (từ trang 197 đến trang 231) trong giáo trình tin học c n bản - Thực hiện lại các ví 6
 8. d đã tìm hi u trong giáo trình học trên lớp, - Làm các bài t p từ 3,4 ,10 ( từ trang 233 đến trang 238) trong giáo trình Tin học c n bản của nhà trƣờng - Hoàn thành phiếu học t p số 3 trƣớc khi lên lớp tuần 11. * Tuần 11: ( 12 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Lý thuyết trên 3 giờ CHƢƠNG 3: CHƢƠNG TRÌNH - T p trung nghe giảng lớp THIẾT KẾ TRÌNH CHIẾU các nội dung trên lớp Hệ thống kiến 1 giờ MICROSOFT POWERPOINT - Trả lời và thực hành thức, tƣ vấn 3 1 Các thao tác cơ bản các thao tác theo yêu 311 Khởi động Microsoft cầu của các bài t p PowerPoint 1,2...,5 chƣơng 10 (từ 3 1 2 Thoát khỏi Microsoft Power trang 213 đến trang Point 219) trong giáo trình tin 3 1 3 Làm quen với Power Point học c n bản của nhà 3 1 4 Tạo một trình diễn Trƣờng 3 2 C p nh t và định dạng - Hoàn thiện các câu hỏi 3 2 1 Chỉnh sửa trong Slide và bài t p từ chƣơng 1 3.2.2. Thao tác trên các Slide đến chƣơng 3 trong giáo 3 3 Ch n hiệu ứng và trình chiếu trình tin học c n bản với Power Point 2003 của nhà Trƣờng 3 3 1 Ch n hiệu ứng - Chuẩn bị các câu hỏi 3 3 2 Điều chỉnh và s p xếp hiệu cần giải đáp ứng 3 4 Các Kỹ Thu t Trình Diễn với PowerPoint 2003 3 4 1 Thiết kế một cuộc trình diễn 7
 9. 3 4 2 Tạo một Custom Show 3 4 3 Trình diễn 3 5 In các trang trình diễn - Hệ thống lại toàn bộ kiến thức quan trọng từ chƣơng 1 đến chƣơng 3 (từ tuần 8 đến tuần 11) - Giải đáp nh ng th c m c của sinh viên. - Ch a một số bài t p - Chia ca, phổ biến nội quy và thông báo lịch thực hành cho sinh viên. Tự học, tự 8 giờ - Đọc trƣớc chƣơng 10 nghiên cứu (từ trang 239 đến trang 283) trong giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 12. - Hoàn thành phiếu học t p số 4 trƣớc khi lên lớp tuần 12. - Hoàn thành các câu hỏi và bài t p đƣợc giao của tuần 11 trƣớc khi lên lớp tuần 12. - Xem lại toàn bộ nội dung kiến thức từ chƣơng 1 đến chƣơng 3 trong giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 12 8
 10. * Tuần 12: (6 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự 2 giờ - Đọc trƣớc khi lên phòng nghiên cứu thực hành chƣơng 8 các m c 8.1, 8.2 trong giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 12. - Hoàn thành phiếu học t p số 5 trƣớc khi lên lớp tuần 12. Thực hành trên 4 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự - SV quan sát trên phòng thực học, tự nghiên cứu của sinh viên. phông chiếu, theo dõi hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu: GV hƣớng d n đ thực Trƣờng - Thực hành m u thao tác tạo mới, hiện theo mở tệp, lƣu tệp và đóng tệp v n - SV thực hành từng bản thao tác theo sự hƣớng - Thực hành m u thao tác định d n của giáo viên dạng ký tự, định dạng đoạn - Thực hành câu 1,..,5 - Hƣớng d n thực hành các câu 1, trong Giáo trình Tin học 2, 3 trong Giáo trình Tin học C n C n bản của nhà trƣờng bản của nhà trƣờng (trang 173). (tr 173,174). 3. Sinh viên thực hành: - Thao tác khởi động và thoát khỏi chƣơng trình Microsoft Word - Thực hành thao tác tạo mới, mở, lƣu và đóng tệp tin - Thực hành thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn, cột, khung - Thực hành làm Câu 1, 2, 3, 4, 5 * Ra bài tập kiểm tra về nhà cho sinh viên, SV sẽ có 3 tuần để hoàn thành bài kiểm tra và nộp lại cho giảng viên vào tuần thứ 15. 9
 11. * Tuần 13: (6 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự 2 giờ - Đọc trƣớc khi lên phòng nghiên cứu thực hành chƣơng 8 m c 8.3, 8.4 (từ trang 150 đến trang 160) trong giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 13. - Hoàn thành phiếu học t p số 6 trƣớc khi lên lớp tuần 13 - Thực hiện lại các thao tác đã thực hành ở tuần số 12. Thực hành trên 4 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự - SV nộp lại phiếu học phòng thực học, tự nghiên cứu của sinh viên. t p số 6 đ giảng viên hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu: ki m tra việc tự học, tự Trƣờng - Thực hành m u các thao tác chèn nghiên cứu các đối tƣợng và bảng bi u vào v n - SV quan sát trên bản phông chiếu, theo dõi - Hƣớng d n sinh viên làm các bài giảng viên hƣớng d n t p 4,6,7 chƣơng 8 (trang 177) đ thực hiện theo 3. Sinh viên thực hành - SV thực hành từng - Thực hành các thao ch n các đối thao tác theo sự hƣớng tƣợng vào v n bản: d n của giáo viên + Ch n số trang - SV áp d ng làm các + Ch n ký tự đặc biệt bài t p theo yêu cầu + Ch n hình ảnh + Ch n ch nghệ thu t + Ch n đối tƣợng vẽ + Ch n công thức + Ch n tiêu đề + Ch n bảng 10
 12. * Tuần 14: (6 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự 2 - Đọc trƣớc khi lên phòng nghiên cứu thực hành chƣơng 8 m c 8.4, 8.5 (từ trang 160 đến trang 173) trong giáo trình tin học c n bản của nhà Trƣờng trƣớc khi lên lớp tuần 11. - Hoàn thành phiếu học t p số 7 trƣớc khi lên lớp tuần 14 - Thực hiện lại các thao tác đã thực hành ở tuần số 13. Thực hành trên 4 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự học, - SV nộp lại phiếu học phòng thực tự nghiên cứu của sinh viên. t p số 7 đ giảng viên hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu: ki m tra việc tự học, tự Trƣờng - Giảng viên thực hành m u cách nghiên cứu ch n bảng và chỉnh sửa bảng bi u - SV quan sát trên trong v n bản phông chiếu, theo dõi - Giảng viên thực hành m u trƣớc các GV hƣớng d n kết hợp thao tác định dạng trang in và thực với tài liệu hiện in v n bản - SV ngồi tại máy tính 3. Sinh viên thực hành thực hiện lại từng thao - Thực hành thao tác đối với bảng bi u nhƣ: tác mà GV đã làm m u + Thay đổi kích thƣớc - Làm Câu 5 chƣơng 8 + Ch n them dòng, cột (trang 177) trong GT + Gộp, tách, xóa ô, bảng Tin học C n bản của - Thực hành các thao tác định dạng nhà trƣờng trang in và thực hiện in v n bản - Thực hành làm Câu 5 trong Giáo trình tin học c n bản của nhà trƣờng (trang 177) 11
 13. * Tuần 15: (6 giờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự 2 giờ - Đọc trƣớc khi lên nghiên cứu phòng thực hành các m c: 9 1 2; 9 1 3; 9 1 4; 9 1 5; 9 2 từ trang 203 đến trang 227 trong Tin học c n bản của nhà trƣờng - Hoàn thành phiếu học t p số 8 trƣớc khi lên lớp tuần 15 - Hoàn thành bài ki m tra về nhà chuẩn bị nộp vào đầu trƣớc khi lên lớp tuần 15 Thực hành trên 4 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự - SV nộp bài ki m tra về phòng thực học, tự nghiên cứu của sinh viên nhà theo yêu cầu hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu - Sinh viên quan sát trên Trƣờng - Thực hành m u các thao tác đổi phông chiếu, theo dõi tên sheet, tạo thêm sheet, xóa giảng viên hƣớng d n sheet Các thao tác đóng, mở tệp, đ thực hiện theo thao tác chỉnh sửa bảng tính - Sinh viên thực hành 3. Sinh viên thực hành theo sự hƣớng d n của - Thực hành lại các thao tác mà giảng viên giảng viên vừa thực hành m u và một số các thao tác mà giảng viên yêu cầu tự đọc và nghiên cứu 12
 14. * Tuần 16: (6 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự 2 giờ - Đọc trƣớc khi lên nghiên cứu phòng thực hành các m c: 9 3 1; 9 3 2 1; 9.3.2.2; 9.3.2.3 trong Tin học c n bản của nhà trƣờng - Hoàn thành phiếu học t p số 9 trƣớc khi lên lớp tuần 16 Thực hành trên 4 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự - Sinh viên quan sát trên phòng thực học, tự nghiên cứu của sinh viên phông chiếu, theo dõi hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu giảng viên hƣớng d n Trƣờng - Các thao tác nh p hàm vào bảng đ thực hiện theo tính - Sinh viên thực hành - Đƣa ra một số ví d đ áp d ng theo sự hƣớng d n của nh ng hàm đã học vào đ thực giảng viên hiện - Làm các bài t p mà - Hƣớng d n làm các bài t p 3,4,5 Giảng viên giao cho (từ trang 233 đến trang 235) trong giáo trình Tin học c n bản của nhà trƣờng 3. Sinh viên thực hành - Thực hành lại các thao tác mà giảng viên vừa thực hành m u và một số các thao tác mà giảng viên yêu cầu tự đọc và nghiên cứu - Nh p vào máy và thực hành nh ng bài t p mà giảng viên vừa hƣớng d n Ra bài tập về nhà cho sinh viên. 13
 15. * Tuần 17: (6 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự 2 giờ - Đọc trƣớc khi lên nghiên cứu phòng thực hành các m c: Từ 9 3 2 4 đến hết chƣơng 9 trong giáo trình Tin học c n bản của nhà trƣờng - Hoàn thành phiếu học t p số 10 trƣớc khi lên lớp tuần 17 Thực hành trên 4 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự - Sinh viên quan sát trên phòng thực học, tự nghiên cứu của sinh viên phông chiếu, theo dõi hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu giảng viên hƣớng d n Trƣờng - Thực hành m u các hàm xử lý đ thực hiện theo chuỗi, các hàm ngày và giờ, các - Sinh viên thực hành hàm tìm kiếm bằng các ví d c theo sự hƣớng d n của th giảng viên - Hƣớng d n các thao tác trình bày - Làm các bài t p mà trang in và in ấn bảng tính. Giảng viên giao cho - Hƣớng d n sinh viên làm các bài t p 6,7, ,10 từ trang 235 đến trang 238 trong giáo trình Tin học c n bản của nhà trƣờng 3. Sinh viên thực hành - Thực hành lại các thao tác mà giảng viên vừa thực hành m u và một số các thao tác - Nh p vào máy và thực hành nh ng bài t p mà giảng viên vừa hƣớng d n m u (Bài t p từ 6 đến 10) Ra bài tập về nhà cho sinh viên. 14
 16. * Tuần 18: (6 iờ) Hình thức tổ Địa điểm/ Nội dung chính Nhiệm vụ của sinh viên Ghi chức dạy học (Số giờ TC) (Nêu rõ địa chỉ tài liệu) chú Tự học, tự nghiên 2 giờ - Đọc kỹ trƣớc khi lên cứu phòng thực hành chƣơng 10 trong giáo trình Tin học c n bản của nhà trƣờng - Hoàn thành phiếu học t p số 11 trƣớc khi lên lớp tuần 18. - Thực hiện lại các thao tác đã thực hành ở tuần 12 đến tuần 18. - Ôn t p đ chuẩn bị ki m tra tr c nghiệm trên phòng thực hành Thực hành trên 3 giờ 1. Giảng viên kiểm tra việc tự - SV nộp lại phiếu học phòng thực học, tự nghiên cứu của sinh viên. t p số 11 đ giảng viên hành của nhà 2. Giảng viên thực hành mẫu: ki m tra việc tự học, tự Trƣờng - Giảng viên thực hành m u các nghiên cứu thao tác: - SV quan sát, l ng + Khởi động và tạo một trình diễn nghe, làm theo sự hƣớng trên Microsoft PowerPoit. d n của giảng viên + C p nh t và định dạng các Slide. - SV ngồi tại máy tính + Ch n các hiệu ứng vào Slide (1 sinh viên/1máy tính) + Các kỹ thu t trình diễn thực hiện làm bài t p - Hƣớng d n sinh viên thực hiện chƣơng 10 các bài t p chƣơng 10 trong giáo trình tin học c n bản 3. Sinh viên thực hành: - Thực hành các thao tác theo giảng viên hƣớng d n - Thực hành làm các bài t p theo giảng viên kích yêu cầu 15
 17. Tƣ vấn 1 giờ - Giảng viên hệ thống lại các kiến - Sinh viên l ng nghe và thức đã học của toàn bộ học phần tự hệ thống các kiến và giải đáp các th c m c của sinh thức đã học, nêu các câu viên. hỏi th c m c đ giảng - Giảng viên hƣớng d n cho sinh viên giải đáp viên cách làm bài ki m tra và bài - Sinh viên làm bài ki m thi tr c nghiệm trêm máy tính. tra tr c nghiệm trên máy - Sinh viên sẽ ki m tra 01 bài tr c tính. nghiệm trên phòng thực hành, thời - Chuẩn bị nh ng câu gian ki m tra tr c nghiệm từ 30 – hỏi cần giải đáp, lƣu ý 45 phút. nh ng nội dung trọng - Giảng viên thông báo đi m ki m tâm cần ôn luyện đ tra, đi m chuyên cần và hệ thống chuẩn bị cho bài thi hết nh ng nội dung trọng tâm cho sinh viên ôn thi trong 01 giờ. môn. * Học phần tin học v n ph n sẽ thi trắc nghiệm trên máy tính. D. Phƣơng pháp, hình thức Kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập học phần * Đi m chuyên cần: (Trọng số 20%) Trong đó: - Lên lớp đầy đủ: 30% - H ng hái phát bi u xây dựng bài: 30% - Hoàn thành tốt phiếu học t p theo yêu cầu của giảng viên: 40% * Đi m ki m tra: (Trọng số 20%): Học phần sẽ có 1 bài ki m tra tr c nghiệm trên lớp và 1 ki m tra làm tại nhà (trọng số các bài ki m tra nhƣ nhau). * Đi m thi kết thúc học phần (thi tr c nghiệm trên máy tính): (Trọng số 60%) Điều kiện được dự thi kết thúc học phần: Sinh viên phải tham dự trên 70% số giờ trên lớp Thái Nguyên, ngày 10 tháng 02 ăm 2014 Duyệt Hiệu Trƣởng Trƣởng khoa Trƣởng bộ môn Ths. Nguyễn Công Dƣơng Ths. Nguyễn Tuấn Linh Ths. Nguyễn Tuấn Linh 16
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2