intTypePromotion=1

Đề cương ôn Luật tố tụng dân sự kèm đám án

Chia sẻ: Nguyen Ba Chinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:49

0
694
lượt xem
301
download

Đề cương ôn Luật tố tụng dân sự kèm đám án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề cương ôn Luật tố tụng dân sự kèm đám án" này rất có giá trị cho những bạn ôn thi môn tố tụng dân sự, làm luận văn, tham khảo bổ ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức và ôn luyện hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn Luật tố tụng dân sự kèm đám án

 1. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự ĐỀ CƯƠNG MÔN LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VÀ ĐÁP ÁN I. H·y cho biÕt trong c¸c kh¼ng ®Þnh sau ®©y kh¼ng ®Þnh nµo ®óng, kh¼ng ®Þnh nµo sai? T¹i sao? 1. t¹i phiªn toµ phóc thÈm mµ c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau th× héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña ®¬ng sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 270 Bé luËt tè tông d©n sù th×: T¹i phiªn toµ phóc thÈm, nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ tho¶ thuËn cña hä lµ tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p luËt hoÆc ®¹o ®øc x· héi th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra b¶n ¸n phóc thÈm söa b¶n ¸n s¬ thÈm, c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù. 2. kh«ng ph¶i c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i ®Òu thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 29 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ c¸c tranh chÊp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i sau ®©y thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù: 1) Tranh chÊp ph¸t sinh trong ho¹t ®éng kinh doanh, th¬ng m¹i gi÷a c¸ nh©n, tæ chøc cã ®¨ng ký kinh doanh víi nhau vµ ®Òu cã môc ®Ých lîi nhuËn bao gåm: a) Mua b¸n hµng ho¸; b) Cung øng dÞch vô; c) Ph©n phèi; d) §¹i diÖn, ®¹i lý; ®) Ký göi; e) Thuª, cho thuª, thuª mua; g) X©y dùng; h) T vÊn, kü thuËt; i) VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®êng s¾t, ®êng bé, ®êng thuû néi ®Þa; k) VËn chuyÓn hµng ho¸, hµnh kh¸ch b»ng ®êng hµng kh«ng, ®êng biÓn; l) Mua b¸n cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c; m) §Çu t, tµi chÝnh, ng©n hµng; n) B¶o hiÓm; 1
 2. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự o) Th¨m dß, khai th¸c. 2) Tranh chÊp vÒ quyÒn së h÷u trÝ tuÖ, chuyÓn giao c«ng nghÖ gi÷a c¸ nh©n, tæ chøc víi nhau vµ ®Òu cã môc ®Ých lîi nhuËn. 3) Tranh chÊp gi÷a c«ng ty víi c¸c thµnh viªn cña c«ng ty, gi÷a c¸c thµnh viªn cña c«ng ty víi nhau liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ, s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia, t¸ch, chuyÓn ®æi h×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty. 3. trong mét sè trêng hîp c¸ nh©n kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c khëi kiÖn thay cho m×nh. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 73 Bé luËt tè tông d©n sù th× ®èi víi viÖc ly h«n, ®¬ng sù kh«ng ®îc uû quyÒn cho ngêi kh¸c thay mÆt m×nh tham gia tè tông. 4. trong mäi trêng hîp khi cã b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt vô ¸n cña toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt ®¬ng sù kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn l¹i. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 73 Bé luËt tè tông d©n sù th× sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña Toµ ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn, trõ trêng hîp vô ¸n mµ Toµ ¸n b¸c ®¬n xin ly h«n, xin thay ®æi nu«i con, thay ®æi møc cÊp dìng, møc båi thêng thiÖt h¹i hoÆc vô ¸n ®ßi tµi s¶n cho thuª, cho mîn, ®ßi nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê mµ Toµ ¸n cha chÊp nhËn yªu cÇu do cha ®ñ ®iÒu kiÖn khëi kiÖn; 5. trong mäi trêng hîp viÖc thay ®æi yªu cÇu cña ®¬ng sù ®Òu ®îc toµ ¸n chÊp nhËn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 169 Bé luËt tè tông d©n sù th×: Trong trêng hîp ngêi khëi kiÖn ®· söa ®æi, bæ sung ®¬n khëi kiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 164 cña Bé luËt nµy th× Toµ ¸n tiÕp tôc viÖc thô lý vô ¸n; nÕu hä kh«ng söa ®æi, bæ sung theo yªu cÇu cña Toµ ¸n th× Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo cho ngêi khëi kiÖn. 6. trong mét sè trêng hîp HéI ®ång xÐt xö ho·n phiªn toµ s¬ thÈm, nÕu ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 204 Bé luËt tè tông d©n sù th×: 2. Trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ hoÆc vÉn tiÕn hµnh xÐt xö; trêng hîp ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng vµ viÖc v¾ng mÆt cña hä g©y c¶n trë cho viÖc xÐt xö th× cã thÓ bÞ dÉn gi¶i ®Õn phiªn toµ theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång xÐt xö. 7. trêng hîp ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi hîp ph¸p cña ®¬ng sù v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ s¬ thÈm mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, TOµ ¸n kh«ng ph¶i ho·n phiªn toµ. 2
 3. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 204 Bé luËt tè tông d©n sù th×: Ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ph¶i tham gia phiªn toµ theo giÊy triÖu tËp cña Toµ ¸n; nÕu v¾ng mÆt lÇn thø nhÊt cã lý do chÝnh ®¸ng th× ph¶i ho·n phiªn toµ. Ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× Toµ ¸n tiÕn hµnh xÐt xö vô ¸n; trong trêng hîp nµy, ®¬ng sù tù b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh. 8. toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt viÖc x¸c ®Þnh cha mÑ cho con hoÆc x¸c ®Þnh con cho cha mÑ khi cã tranh chÊp. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 27 Bé luËt tè tông d©n sù th×: . Tranh chÊp vÒ x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con hoÆc x¸c ®Þnh con cho cha, mÑ thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 9. viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n ë t¹i phiªn toµ phóc thÈm chØ ®îc chÊp nhËn nÕu bÞ ®¬n ®ång ý. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu 269 Bé luËt tè tông d©n sù th×: t¹i phiªn toµ phóc thÈm nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i hái bÞ ®¬n cã ®ång ý hay kh«ng vµ bÞ ®¬n kh«ng ®ång ý th× kh«ng chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. 10. mét ngêi cã thÓ tham gia tè tông víi hai t c¸ch võa lµ ®¬ng sù trong vô ¸n, võa lµ ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn, nÕu quyÒn lîi cña hä kh«ng ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®¹i diÖn . §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 Bé luËt tè tông d©n sù th× trêng hîp cô thÓ nªu trªn kh«ng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nh÷ng trêng hîp kh«ng ®îc lµm ngêi ®¹i diÖn theo uû quyÒn. 11. thÈm ph¸n ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi nÕu ®ång thêi lµ ngêi th©n thÝch cña ngêi ®¹i diÖn cho ®¬ng sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 46,47 Bé luËt tè tông d©n sù th× trêng hîp cô thÓ nªu trªn kh«ng kh«ng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ viÖc thÈm ph¸n ph¶i tõ chèi tiÕn hµnh tè tông hoÆc bÞ thay ®æi. 12. ngêi gi¸m ®Þnh , ngêi phiªn dÞch còng cã nghÜa vô chøng minh trong tè tông d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 79 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ cã ®¬ng sù cã yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh cho yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 13. trong mäi trêng hîp viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con ®Òu ®îc TOµ ¸n thô lý vµ gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 27 Bé luËt tè tông d©n sù th× tranh chÊp viÖc x¸c ®Þnh cha, mÑ cho con thuéc thÈm quyÒn gi¶i 3
 4. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự quyÕt cña Toµ ¸n nªn ®îc Toµ ¸n thô lý vµ gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. 14.toµ ¸n ph¶i triÖu tËp ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ läi Ých hîp ph¸p cña ®- ¬ng sù ®Õn tham gia hoµ gi¶i, tham gia phiªn toµ. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 83 vµ 203 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n ph¶i triÖu tËp ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ läi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®Õn tham gia hoµ gi¶i, tham gia phiªn toµ. 15. kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c t×nh tiÕt , sù kiÖn liªn quan ®Ðn vô viÖc d©n sù ®Òu thuéc ph¶i chøng minh. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 80 Bé luËt tè tông d©n sù th× : 1. Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn sau ®©y kh«ng ph¶i chøng minh: a) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn râ rµng mµ mäi ngêi ®Òu biÕt vµ ®îc Toµ ¸n thõa nhËn; b) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; c) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc ghi trong v¨n b¶n vµ ®îc c«ng chøng, chøng thùc hîp ph¸p. 2. Mét bªn ®¬ng sù thõa nhËn hoÆc kh«ng ph¶n ®èi nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn mµ bªn ®¬ng sù kia ®a ra th× bªn ®¬ng sù ®ã kh«ng ph¶i chøng minh. 3. §¬ng sù cã ngêi ®¹i diÖn tham gia tè tông th× sù thõa nhËn cña ngêi ®¹i diÖn ®îc coi lµ sù thõa nhËn cña ®¬ng sù. 16. Toµ ¸n chØ tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn theo §IÒU 168 BLTTd©n sù khi cha thô lý vô ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 167 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n ph¶i xem xÐt vµ cã mét trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: 1. TiÕn hµnh thñ tôc thô lý vô ¸n nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh; 2. ChuyÓn ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn vµ b¸o cho ngêi khëi kiÖn, nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n kh¸c; 3. Tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho ngêi khëi kiÖn, nÕu viÖc ®ã kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 17. toµ ¸n cã thÓ ra quyÕt ®Þnh céng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù vÒ mét phÇn cña vô ¸n. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 187 Bé luËt tè tông d©n sù th× ThÈm ph¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng 4
 5. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự sù nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n. 18. ®¬ng sù trong tè tông d©n sù bao gåm nguyªn ®¬n d©n sù, bÞ ®¬n d©n sù vµ ngêi cã quyÒn läi nghÜa vô liªn quan, ngêi yªu cÇu, ngêi bÞ yªu cÇu, ngêi liªn quan. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù th× §¬ng sù trong vô ¸n d©n sù lµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc bao gåm nguyªn ®¬n, bÞ ®¬n, ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan. 19. trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸ vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sùTHÈM ph¸n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù th× 1. Theo sù tho¶ thuËn lùa chän cña c¸c bªn ®¬ng sù hoÆc theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Trong quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i ghi râ tªn, ®Þa chØ cña ngêi gi¸m ®Þnh, ®èi tîng cÇn gi¸m ®Þnh, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¸m ®Þnh, c¸c yªu cÇu cô thÓ cÇn cã kÕt luËn cña ngêi gi¸m ®Þnh. 2. Ngêi gi¸m ®Þnh nhËn ®îc quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Trong trêng hîp xÐt thÊy kÕt luËn gi¸m ®Þnh cha ®Çy ®ñ, râ rµng hoÆc cã vi ph¹m ph¸p luËt th× theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ do ngêi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tríc ®ã thùc hiÖn hoÆc do tæ chøc chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 20.toµ ¸n cã thÓ tù m×nh ®èi chÊt khi cÇn thiÕt. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù th× theo yªu cÇu cña ®¬ng sù hoÆc khi xÐt thÊy cã sù m©u thuÉn trong lêi khai cña c¸c ®¬ng sù, ngêi lµm chøng, ThÈm ph¸n tiÕn hµnh ®èi chÊt gi÷a c¸c ®¬ng sù víi nhau, gi÷a ®¬ng sù víi ngêi lµm chøng hoÆc gi÷a nh÷ng ngêi lµm chøng víi nhau. 21.trong mäi trêng hîp nÕu ®¬ng sù lµ ngêi díi 18 tuæi ®Òu ph¶i cã ng- êi ®¹i diÖn tham gia tè tông. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 57 Bé luËt tè tông d©n sù th× ®¬ng sù lµ ngêi tõ ®ñ mêi l¨m tuæi ®Õn cha ®ñ mêi t¸m tuæi ®· tham gia lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng hoÆc giao dÞch d©n sù b»ng tµi s¶n riªng cña m×nh ®îc tù m×nh tham gia tè tông vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng hoÆc quan hÖ d©n sù ®ã. Trong trêng hîp nµy, Toµ ¸n cã quyÒn triÖu tËp ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä tham gia tè tông. §èi víi nh÷ng viÖc kh¸c, viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho hä t¹i Toµ ¸n do ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä thùc hiÖn. 5
 6. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự 22. Khi ®ang tranh luËn , nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt Héi ®ång xÐt xö cã quyÒn hái l¹i. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 235 Bé luËt tè tông d©n sù th× Qua tranh luËn, nÕu xÐt thÊy cã t×nh tiÕt cña vô ¸n cha ®îc xem xÐt, viÖc xem xÐt cha ®îc ®Çy ®ñ hoÆc cÇn xem xÐt thªm chøng cø th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh trë l¹i viÖc hái; sau khi hái xong ph¶i tiÕp tôc tranh luËn. 23. trong mäi trêng hîp, ngêi yªu cÇu toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i göi mét kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ do toµ ¸n Ên ®Þnh t¬ng ®¬ng víi nghÜa vô tµi s¶n mµ ngêi cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 120 Bé luËt tè tông h×nh sù th× trong sè 15 trêng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu 102 chØ cã mét sè trêng hîp ngêi yªu cÇu toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ph¶i göi mét kho¶n tiÒn, kim khÝ quý, ®¸ quý hoÆc giÊy tê cã gi¸ do toµ ¸n Ên ®Þnh t- ¬ng ®¬ng víi nghÜa vô tµi s¶n mµ ngêi cã nghÜa vô ph¶i thùc hiÖn. 24. toµ ¸n chØ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi ®¬ng sù cã yªu cÇu. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 Bé luËt tè tông h×nh sù th× Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 25. viÖc thay ®æi bæ sung yªu cÇu cña ®¬ng sù ë t¹i phiªn toµ s¬ thÈm trong mäi trêng hîp ®Òu ®îc HéI ®ång xÐt xö chÊp nhËn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 218 Bé luËt tè tông h×nh sù th× Héi ®ång xÐt xö chØ chÊp nhËn viÖc thay ®æi, bæ sung yªu cÇu cña ®¬ng sù, nÕu viÖc thay ®æi, bæ sung yªu cÇu cña hä kh«ng vît qu¸ ph¹m vi yªu cÇu khëi kiÖn, yªu cÇu ph¶n tè hoÆc yªu cÇu ®éc lËp ban ®Çu. 26. b¶n ¸n sau khi tuyªn ¸n xong th× kh«ng ®îc söa ch÷a, bæ sung. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 240 Bé luËt tè tông h×nh sù th× Sau khi tuyªn ¸n xong th× kh«ng ®îc söa ch÷a, bæ sung b¶n ¸n, trõ tr- êng hîp ph¸t hiÖn lçi râ rµng vÒ chÝnh t¶, vÒ sè liÖu do nhÇm lÉn hoÆc tÝnh to¸n sai. ViÖc söa ch÷a, bæ sung ph¶i ®îc th«ng b¸o ngay cho ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a, bæ sung; ®ång thêi th«ng b¸o cho c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vµ ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. 27. toµ ¸n cã thÓ tù m×nh ®Þnh gi¸ tµi s¶n tranh chÊp. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu 92 Bé luËt tè tông h×nh sù th× 1. Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®ang tranh chÊp trong c¸c tr- êng hîp sau ®©y: a) Theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù; 6
 7. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự b) C¸c bªn tho¶ thuËn theo møc gi¸ thÊp nh»m môc ®Ých trèn thuÕ hoÆc gi¶m møc ®ãng ¸n phÝ. 2. Héi ®ång ®Þnh gi¸ do Toµ ¸n quyÕt ®Þnh thµnh lËp gåm Chñ tÞch Héi ®ång vµ c¸c thµnh viªn lµ ®¹i diÖn c¬ quan tµi chÝnh vµ c¸c c¬ quan chuyªn m«n cã liªn quan. Héi ®ång ®Þnh gi¸ chØ tiÕn hµnh ®Þnh gi¸ khi cã mÆt ®Çy ®ñ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång. Trong trêng hîp cÇn thiÕt, ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· n¬i cã tµi s¶n ®Þnh gi¸ ®îc mêi chøng kiÕn viÖc ®Þnh gi¸. C¸c ®¬ng sù ®îc th«ng b¸o tríc vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm tiÕn hµnh ®Þnh gi¸, cã quyÒn tham dù vµ ph¸t biÓu ý kiÕn vÒ viÖc ®Þnh gi¸. QuyÒn quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ ®èi víi tµi s¶n ®Þnh gi¸ thuéc Héi ®ång ®Þnh gi¸. 28. toµ ¸n cã thÓ ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi ngay tõ khi ®¬ng sù nép ®¬n khëi kiÖn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 Bé luËt tè tông h×nh sù th× C¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ngêi kh¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 162 cña Bé luËt nµy kiÕn nghÞ Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi b»ng v¨n b¶n trong ®ã ph¶i nªu râ lý do kiÕn nghÞ Toµ ¸n ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi cÇn ®îc ¸p dông; tªn, ®Þa chØ cña ngêi cã quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cÇn ®îc b¶o vÖ; tªn, ®Þa chØ cña ngêi bÞ yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi; tãm t¾t néi dung tranh chÊp hoÆc hµnh vi x©m h¹i quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù; chøng cø ®Ó chøng minh cho viÖc kiÕn nghÞ cña m×nh lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 29. tÊt c¶ c¸c tranh chÊp vÒ tµi s¶n g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt ®Òu do Toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 25 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai míi thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù. Cßn nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt kh«ng ®îc Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai quy ®Þnh thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù th× ®îc c¸c c¬ quan kh¸c cña nhµ níc gi¶i quyÕt. 30. trong mét sè trêng hîp toµ ¸n cã quyÒn söa ch÷a, bæ sung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh sau khi tuyªn §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 240 Bé luËt tè tông d©n sù th× sau khi tuyªn ¸n xong th× kh«ng ®îc söa ch÷a, bæ sung b¶n ¸n, trõ tr- êng hîp ph¸t hiÖn lçi râ rµng vÒ chÝnh t¶, vÒ sè liÖu do nhÇm lÉn hoÆc tÝnh to¸n sai. ViÖc söa ch÷a, bæ sung ph¶i ®îc th«ng b¸o ngay cho ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan ®Õn viÖc söa ch÷a, bæ sung; ®ång thêi th«ng b¸o cho c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vµ ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. 31. c¸c ®¬ng sù hoµ gi¶i ®îc víi nhau ë t¹i phiªn toµ phóc thÈm th× héi ®ång xÐt xö ra b¶n ¸n. 7
 8. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 270 Bé luËt tè tông d©n sù th× t¹i phiªn toµ phóc thÈm, nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ tho¶ thuËn cña hä lµ tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p luËt hoÆc ®¹o ®øc x· héi th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra b¶n ¸n phóc thÈm söa b¶n ¸n s¬ thÈm, c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®¬ng sù. 32. khi ®ang nghÞ ¸n mµ héi ®ång xÐt xö thÊy cÇn hái hoÆc tranh luËn thªm th× cã thÓ trë l¹i viÖc hái, tranh luËn. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 237 Bé luËt tè tông d©n sù th× qua nghÞ ¸n, nÕu xÐt thÊy cã t×nh tiÕt cña vô ¸n cha ®îc xem xÐt, viÖc hái ch- a ®Çy ®ñ hoÆc cÇn xem xÐt thªm chøng cø th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh trë l¹i viÖc hái vµ tranh luËn. 33. ngêi khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ph¶i trùc tiÕp nép ®¬n khëi kiÖn vµ c¸c tµi liÖu, chøng cí kÌm theo t¹i Toµ ¸n. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 166 Bé luËt tè tông d©n sù th× Ngêi khëi kiÖn vô ¸n göi ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo ®Õn Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc sau ®©y: a) Nép trùc tiÕp t¹i Toµ ¸n; b) Göi ®Õn Toµ ¸n qua bu ®iÖn. 34. ngêi lµm chøng kh«ng ®îc tham gia tè tông nÕu lµ ngêi th©n thÝch cña ®¬ng sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 66 Bé luËt tè tông d©n sù th× ngêi lµm chøng ®îc tõ chèi khai b¸o nÕu viÖc khai b¸o ®ã cã ¶nh hëng xÊu, bÊt lîi cho ®¬ng sù lµ ngêi cã quan hÖ th©n thÝch víi m×nh. 35. trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sù ThÈm ph¸n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù th× : 1. Theo sù tho¶ thuËn lùa chän cña c¸c bªn ®¬ng sù hoÆc theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Trong quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i ghi râ tªn, ®Þa chØ cña ngêi gi¸m ®Þnh, ®èi tîng cÇn gi¸m ®Þnh, nh÷ng vÊn ®Ò cÇn gi¸m ®Þnh, c¸c yªu cÇu cô thÓ cÇn cã kÕt luËn cña ngêi gi¸m ®Þnh. 2. Ngêi gi¸m ®Þnh nhËn ®îc quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh ph¶i tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Trong trêng hîp xÐt thÊy kÕt luËn gi¸m ®Þnh cha ®Çy ®ñ, râ rµng hoÆc cã vi ph¹m ph¸p luËt th× theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ do ngêi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tríc ®ã thùc hiÖn hoÆc do tæ chøc chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 36. c¬ quan, tæ chøc ®· khëi kiÖn cã quyÒn kh¸ng c¸o. 8
 9. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn cã quyÒn lµm ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt l¹i theo thñ tôc phóc thÈm. 37. trong c¸c trêng hîp khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh: “ Sù viÖc kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n” th× toµ ¸n ®Òu tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× trong thêi h¹n n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®¬n khëi kiÖn, Toµ ¸n ph¶i xem xÐt vµ cã mét trong c¸c quyÕt ®Þnh sau ®©y: 1. TiÕn hµnh thñ tôc thô lý vô ¸n nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña m×nh; 2. ChuyÓn ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n cã thÈm quyÒn vµ b¸o cho ngêi khëi kiÖn, nÕu vô ¸n thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n kh¸c; 3. Tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho ngêi khëi kiÖn, nÕu viÖc ®ã kh«ng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n. 38. ®¬ng sù cã thÓ tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi ®¹i diÖn cho ®¬ng sù kh¸c trong cïng vô ¸n d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi sau ®©y kh«ng ®îc lµm ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt: a) NÕu hä còng lµ ®¬ng sù trong cïng mét vô ¸n víi ngêi ®îc ®¹i diÖn mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña hä ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn; b) NÕu hä ®ang lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt trong tè tông d©n sù cho mét ®¬ng sù kh¸c mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®ã ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn trong cïng mét vô ¸n. Quy ®Þnh nªu trªn còng ®îc ¸p dông ®èi víi trêng hîp ®¹i diÖn theo uû quyÒn trong tè tông d©n sù. 39. mäi vô viÖc d©n sù ®Òu do toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th×: cã vô viÖc d©n sù thuéc thÈm quyÒn cña toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt; cã vô viÖc d©n sù thuéc thÈm cña toµ ¸n n¬i cã bÊt ®éng s¶n bÞ tranh chÊp gi¶i quyÕt; cã vô viÖc d©n sù thuéc thÈm gi¶i quyÕt cña toµ ¸n do c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn. 40. viÖn kiÓm so¸t ®· tham gia phiªn toµ s¬ thÈm th× ph¶i tham gia ë phiªn toµ phóc thÈm. 9
 10. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 264 Bé luËt tè tông d©n sù th×: KiÓm s¸t viªn ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp (víi Toµ ¸n cÊp phøc thÈm) míi ph¶i tham gia phiªn toµ phóc thÈm trong trêng hîp ViÖn kiÓm s¸t kh¸ng nghÞ hoÆc ®· tham gia phiªn toµ s¬ thÈm. 41. hoµ gi¶i kh«ng ®îc lµ nh÷ng vô ¸n kh«ng tiÕn hµnh hoµ gi¶i ®îc. Sai, v× hoµ gi¶i kh«ng ®îc bao gåm nh÷ng vô ¸n kh«ng tiÕn hµnh hoµ gi¶i ®îc vµ nh÷ng vô ¸n tiÕn hµnh hoµ gi¶i nhng kh«ng thµnh. 42. c¸c giÊy tê cã chøa ®ùng chøng cø lµ chøng cø. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 81 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ nh÷ng g× cã thËt ®îc ®¬ng sù vµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c giao nép cho Toµ ¸n hoÆc do Toµ ¸n thu thËp ®îc theo tr×nh tù, thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh mµ Toµ ¸n dïng lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh yªu cÇu hay sù ph¶n ®èi cña ®¬ng sù lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p hay kh«ng còng nh nh÷ng t×nh tiÕt kh¸c cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt ®óng ®¾n vô viÖc d©n sù míi ®îc gäi lµ chøng cø. Nh vËy, c¸c giÊy tê cã chøa ®ùng chøng cø nhng kh«ng ®îc ®¬ng sù vµ c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc kh¸c giao nép cho Toµ ¸n hoÆc do Toµ ¸n thu thËp ®îc theo tr×nh tù, thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh th× kh«ng ph¶i lµ chøng cø. 43. ngêi khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ph¶i trùc tiÕp nép ®¬n khëi kiÖn vµ c¸c tµi liÖu, chøng cø kÌm theo t¹i toµ ¸n. (trïng víi c©u 33) Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 166 Bé luËt tè tông d©n sù th× Ngêi khëi kiÖn vô ¸n göi ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo ®Õn Toµ ¸n cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt vô ¸n b»ng c¸c ph¬ng thøc sau ®©y: a) Nép trùc tiÕp t¹i Toµ ¸n; b) Göi ®Õn Toµ ¸n qua bu ®iÖn. 44. toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi cã yªu cÇu cña ®¬ng sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt tè tông d©n sù trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 45. trong trêng hîp khi cã c¨n cø x¸c ®Þnh “Ngêi khëi kiÖn kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn hoÆc kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù” sau khi toµ ¸n ®· thô lý vô ¸n toµ sÏ tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn cho ®¬ng sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù th× trong trêng hîp khi ngêi khëi kiÖn kh«ng cã quyÒn khëi kiÖn hoÆc kh«ng cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi tè tông d©n sù Toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. 46. kh«ng ph¶i trong mäi trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i cho c¸c ®¬ng sù, ng- êi lµm chøng ®èi chÊt. 10
 11. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 88 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ trong c¸c trêng hîp ®¬ng sù yªu cÇu hoÆc khi xÐt thÊy cã sù m©u thuÉn trong lêi khai cña c¸c ®¬ng sù, ngêi lµm chøng, ThÈm ph¸n tiÕn hµnh ®èi chÊt gi÷a c¸c ®¬ng sù víi nhau, gi÷a ®¬ng sù víi ngêi lµm chøng hoÆc gi÷a nh÷ng ngêi lµm chøng víi nhau. 47. toµ ¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña ®¬ng sù khi c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò cña vô ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 187 Bé luËt tè tông d©n sù th× ThÈm ph¸n chØ ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña c¸c ®- ¬ng sù nÕu c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt toµn bé vô ¸n. 48. trong thêi h¹n kh¸ng c¸o, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn söa ®æi, bæ sung néi dung kh¸ng c¸o. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 256 Bé luËt tè tông d©n sù th× Tríc khi b¾t ®Çu phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn thay ®æi, bæ sung kh¸ng c¸o, ViÖn kiÓm s¸t ra quyÕt ®Þnh kh¸ng nghÞ cã quyÒn thay ®æi, bæ sung kh¸ng nghÞ, nhng kh«ng ®îc vît qu¸ ph¹m vi kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ ban ®Çu, nÕu thêi h¹n kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ ®· hÕt. 49. toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¬ng sù yªu cÇu, trõ nh÷ng trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 25-32 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n chØ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò mµ ®¬ng sù yªu cÇu nhng thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña toµ ¸n. 50. tÊt c¶ c¸c tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®Òu do toµ ¸n gi¶i quyÕt theo thñ tôc tè tông d©n sù. (trïng c©u 29) Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu 25 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai míi thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù. Cßn nh÷ng tranh chÊp vÒ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n g¾n liÒn víi ®Êt kh«ng ®îc Ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai quy ®Þnh thuéc thÈm quyÒn gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n theo thñ tôc tè tông d©n sù th× ®îc c¸c c¬ quan kh¸c cña nhµ níc gi¶i quyÕt. 51. ®¬ng sù cã quyÒn yªu cÇu toµ ¸n quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÇp t¹m thêi ngay tõ khi nép ®¬n khëi kiÖn vô ¸n d©n sù. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 99 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ trong trêng hîp do t×nh thÕ khÈn cÊp, cÇn ph¶i b¶o vÖ ngay b»ng chøng, ng¨n chÆn hËu qu¶ nghiªm träng cã thÓ x¶y ra th× c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã quyÒn nép ®¬n yªu cÇu Toµ ¸n cã thÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i §iÒu 102 cña Bé luËt nµy ®ång thêi víi viÖc nép ®¬n khëi kiÖn cho Toµ ¸n ®ã. 11
 12. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự 52. toµ ¸n n¬i c tró cña mét trong hai bªn kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i g kho¶n 2 §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n n¬i viÖc ®¨ng ký kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt ®îc thùc hiÖn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt. 53. ®¬ng sù cã nghÜa vô cung cÊp chng cø, toµ ¸n chØ ®iÒu tra, thu thËp chøng cø trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng tù m×nh thu thËp ®îc chøng cø vµ cã yªu cÇu. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 85 Bé luËt tè tông d©n sù th× Trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng thÓ tù m×nh thu thËp ®îc chøng cø vµ cã yªu cÇu th× ThÈm ph¸n cã thÓ tiÕn hµnh mét hoÆc mét sè biÖn ph¸p sau ®©y ®Ó thu thËp chøng cø: a) LÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng; b) Trng cÇu gi¸m ®Þnh; c) QuyÕt ®Þnh ®Þnh gi¸ tµi s¶n; d) Xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç; ®) Uû th¸c thu thËp chøng cø; e) Yªu cÇu c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cung cÊp tµi liÖu ®äc ®îc, nghe ®îc, nh×n ®îc hoÆc hiÖn vËt kh¸c liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. 54. toà ¸n xÐt xö theo ba cÊp: s¬ thÈm, phóc thÈm, gi¸m ®èc thÈm vµ t¸i thÈm. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n thùc hiÖn chÕ ®é hai cÊp xÐt xö: s¬ thÈm, phóc thÈm. 55. ®èi víi yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt, ngêi yªu cÇu cã thÓ yªu cÇu toµ ¸n n¬i thùc hiÖn ®¨ng ký kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt hoÆc n¬i c tró cña mét trong c¸c bªn ®¨ng ký tr¸i ph¸p luËt gi¶i quyÕt. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i g kho¶n 2 §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ Toµ ¸n n¬i viÖc ®¨ng ký kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt ®îc thùc hiÖn cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt yªu cÇu huû viÖc kÕt h«n tr¸i ph¸p luËt. 56. chØ ®¬ng sù míi cã quyÒn khiÕu l¹i vÒ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 170 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ ngêi khëi kiÖn míi cã quyÒn khiÕu l¹i vÒ viÖc tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn 57. ®¬ng sù cã thÓ tham gia tè tông víi t c¸ch lµ ngêi ®¹i diÖn cho ®¬ng sù kh¸c trong cïng mét vô ¸n d©n sù. (trïng víi c©u 38) Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 75 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi sau ®©y kh«ng ®îc lµm ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt: 12
 13. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự a) NÕu hä còng lµ ®¬ng sù trong cïng mét vô ¸n víi ngêi ®îc ®¹i diÖn mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña hä ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn; b) NÕu hä ®ang lµ ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt trong tè tông d©n sù cho mét ®¬ng sù kh¸c mµ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ®ã ®èi lËp víi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi ®îc ®¹i diÖn trong cïng mét vô ¸n. Quy ®Þnh nªu trªn còng ®îc ¸p dông ®èi víi trêng hîp ®¹i diÖn theo uû quyÒn trong tè tông d©n sù. 58.kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c vô viÖc d©n sù ®Òu do toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 Bé luËt tè tông d©n sù th× kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c vô viÖc d©n sù ®Òu do toµ ¸n n¬i c tró, n¬i lµm viÖc cña bÞ ®¬n gi¶i quyÕt. 59. toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi cã yeu cÇu cña ®¬ng sù. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 99 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi khi cã yeu cÇu cña ®¬ng sù. 60. ngêi kh¸ng c¸o rót ®¬n kh¸ng c¸o toµ ¸n sÏ ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. §óng, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 256 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n sÏ ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n khi ngêi kh¸ng c¸o rót ®¬n kh¸ng c¸o. 61. ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh s¬ thÈm. Sai, bëi lÏ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ ®- ¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn cã quyÒn lµm ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt l¹i theo thñ tôc phóc thÈm. 62. gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm kh«ng ph¶i lµ mét cÊp xÐt xö. §óng, bëi v× theo quuy ®Þnh t¹i §iÒu 17 Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n chØ thùc hiÖn chÕ ®é hai cÊp xÐt xö lµ s¬ thÈm vµ phøc thÈm. 63. kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c t×nh tiÕt , sù kiÖn liªn quan ®Õn vô viÖc d©n sù ®Òu thuéc ®èi tîng chøng minh. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 80 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn sau ®©y kh«ng ph¶i chøng minh: 13
 14. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự a) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn râ rµng mµ mäi ngêi ®Òu biÕt vµ ®îc Toµ ¸n thõa nhËn; b) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc x¸c ®Þnh trong c¸c b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt; c) Nh÷ng t×nh tiÕt, sù kiÖn ®· ®îc ghi trong v¨n b¶n vµ ®îc c«ng chøng, chøng thùc hîp ph¸p. 64. chØ luËt s míi cã thÓ trë thµnh ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 63 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi sau ®©y ®îc Toµ ¸n chÊp nhËn lµm ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù: a) LuËt s tham gia tè tông theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ luËt s; b) C«ng d©n ViÖt Nam cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, cha bÞ kÕt ¸n hoÆc bÞ kÕt ¸n nhng ®· ®îc xo¸ ¸n tÝch, kh«ng thuéc trêng hîp ®ang bÞ ¸p dông biÖn ph¸p xö lý hµnh chÝnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, c¬ së gi¸o dôc vµ qu¶n chÕ hµnh chÝnh; kh«ng ph¶i lµ c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ngµnh Toµ ¸n, KiÓm s¸t, C«ng an. 65. ngêi tiÕn hµnh tè tông d©n sù chØ bao gåm nh÷ng ngêi cã nhiÖm vô, quyÒn h¹n gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 39 ®Õn §iÒu 45 Bé luËt tè tông d©n sù th× nh÷ng ngêi tiÕn hµnh tè tông gåm cã: a) Ch¸nh ¸n Toµ ¸n, ThÈm ph¸n, Héi thÈm nh©n d©n, Th ký Toµ ¸n; b) ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t, KiÓm s¸t viªn. trong ®ã Th ký Toµ ¸n chØ cã cc¸c nhiÖm vô: ChuÈn bÞ c¸c c«ng t¸c nghiÖp vô cÇn thiÕt tríc khi khai m¹c phiªn toµ; Phæ biÕn néi quy phiªn toµ; B¸o c¸o víi Héi ®ång xÐt xö danh s¸ch nh÷ng ngêi ®îc triÖu tËp ®Õn phiªn toµ; Ghi biªn b¶n phiªn toµ. 66. trong mäi trêng hîp , thÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n khi tiÕn hµnh thu thËp chøng cø. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 85 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ khi tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm b, c, d, ® vµ e kho¶n 2 §iÒu luËt nµy, ThÈm ph¸n míi ph¶i ra quyÕt ®Þnh, trong ®ã nªu râ lý do vµ yªu cÇu cña Toµ ¸n. 67. nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn ë t¹i phiªn toµ phóc thÈm mµ bÞ ®¬n kh«ng ®ång ý th× kh«ng chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 256 Bé luËt tè tông d©n sù th× tr íc khi b¾t ®Çu phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm, ngêi kh¸ng c¸o cã quyÒn thay ®æi, bæ sung kh¸ng c¸o. ViÖc rót ®¬n khëi kiÖn chØ ®îc thùc hiÖn trong giai ®în xÐt xö s¬ thÈm vô kiÖn d©n sù. 14
 15. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự 68. trong mäi trêng hîp toµ ¸n tr¶ l¹i ®¬n khëi kiÖn nÕu sù viÖc ®· ®îc gi¶i quyÕt b»ng b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt cña toµ ¸n. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 168 Bé luËt tè tông d©n sù th× trêng hîp vô ¸n mµ Toµ ¸n b¸c ®¬n xin ly h«n, xin thay ®æi nu«i con, thay ®æi møc cÊp dìng, møc båi thêng thiÖt h¹i hoÆc vô ¸n ®ßi tµi s¶n cho thuª, cho mîn, ®ßi nhµ cho thuª, cho mîn, cho ë nhê mµ Toµ ¸n ch- a chÊp nhËn yªu cÇu do cha ®ñ ®iÒu kiÖn khëi kiÖn ®¬ng sù vÉn cã quyÒn nép ®¬n khëi kiÖn. 69. toµ ¸n thô lý vô ¸n d©n sù, kÓ tõ ngµy nhËn ®¬n khëi kiÖn. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. 70. ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù kh«ng cã quyÒn kh¸ng c¸o b¶n ¸n , quyÕt ®Þnh s¬ thÈm. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 243 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ ®¬ng sù, ngêi ®¹i diÖn cña ®¬ng sù, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn cã quyÒn lµm ®¬n kh¸ng c¸o b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh t¹m ®×nh chØ, ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n cÊp trªn trùc tiÕp gi¶i quyÕt l¹i theo thñ tôc phóc thÈm. 71. t¹i phiªn toµ s¬ thÈm mµ nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn th× héi ®ång xÐt xö ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 218 Bé luËt tè tông d©n sù th× Trong trêng hîp cã ®¬ng sù rót mét phÇn hoÆc toµn bé yªu cÇu cña m×nh vµ viÖc rót yªu cÇu cña hä lµ tù nguyÖn th× Héi ®ång xÐt xö chÊp nhËn vµ ®×nh chØ xÐt xö ®èi víi phÇn yªu cÇu hoÆc toµn bé yªu cÇu ®¬ng sù ®· rót. 72. c¬ quan nhµ níc , tæ chøc x· héi khëi kiÖn ®Ó b¶o vÖ quyÒn vµ lé Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c lµ nguyªn ®¬n trong vô ¸n d©n sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù th× chØ khi C¬ quan, tæ chøc do Bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch míi lµ nguyªn ®¬n. 73. trong mét sè trêng hîp khi gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, toµ ¸n ph¶i tiÕn hµnh biÖn ph¸p xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 89 Bé luËt tè tông d©n sù th× trong mét sè trêng hîp khi gi¶i quyÕt vô viÖc d©n sù, toµ ¸n ph¶i tiÕn hµnh biÖn ph¸p xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç. 1. ViÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç ph¶i do ThÈm ph¸n tiÕn hµnh víi sù cã mÆt cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc c¬ quan, tæ chøc n¬i cã ®èi tîng cÇn xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ ph¶i b¸o tríc viÖc xem xÐt, thÈm 15
 16. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự ®Þnh t¹i chç ®Ó ®¬ng sù biÕt vµ chøng kiÕn viÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh ®ã. 2. ViÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh t¹i chç ph¶i ®îc ghi thµnh biªn b¶n. Biªn b¶n ph¶i ghi râ kÕt qu¶ xem xÐt, thÈm ®Þnh, m« t¶ râ hiÖn trêng, cã ch÷ ký cña ngêi xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ ch÷ ký hoÆc ®iÓm chØ cña ®¬ng sù nÕu hä cã mÆt, cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc c¬ quan, tæ chøc n¬i cã ®èi tîng cÇn xem xÐt, thÈm ®Þnh vµ nh÷ng ngêi kh¸c ®îc mêi tham gia viÖc xem xÐt, thÈm ®Þnh. Sau khi lËp xong biªn b¶n, ngêi xem xÐt, thÈm ®Þnh ph¶i yªu cÇu ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x· hoÆc c¬ quan, tæ chøc n¬i cã ®èi tîng cÇn xem xÐt, thÈm ®Þnh ký tªn vµ ®ãng dÊu x¸c nhËn. 74. toµ ¸n cã thÓ tù m×nh quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 119 Bé luËt tè tông d©n sù th× Toµ ¸n tù m×nh ra quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3, 4 vµ 5 §iÒu 102 cña Bé luËt nµy trong trêng hîp ®¬ng sù kh«ng cã yªu cÇu ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi. 75. toµ ¸n ph¶i ho·n phiªn toµ khi ®¬ng sù ®îc triÖu tËp häp lÖ lµn thø nhÊt nhng v¾ng mÆt . Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 199 ®Õn §iÒu 201Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n ph¶i ho·n phiªn toµ khi ®¬ng sù ®îc triÖu tËp häp lÖ lµn thø nhÊt nhng v¾ng mÆt cã lý do chÝnh ®¸ng. 76. viÖc hoµ gi¶i tríc khi xÐt xö phóc thÈm lµ b¾t buéc, trõ nh÷ng viÖc ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®îc hoµ gi¶i. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 180 Bé luËt tè tông d©n sù th× viÖc hoµ gi¶i chØ lµ thñ tôc b¾t buéc tríc khi xÐt xö s¬ thÈm, trõ nh÷ng viÖc ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®îc hoµ gi¶i. 77. trong mäi trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i lÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh cña Bé luËt tè tông d©n sù th× kh«ng ph¶i trong mäi trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i lÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng mµ cã mét sè trêng hîp Toµ ¸n chØ cÇn yªu cÇu ®¬ng sù cung cÊp chøng cø. 78. chØ trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt toµ ¸n gi¸m ®èc thÈm míi triÖu tËp c¸c ®¬ng sù ®Õn tham gia phiªn toµ. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 292 Bé luËt tè tông d©n sù th× khi xÐt thÊy cÇn thiÕt, Toµ ¸n triÖu tËp nh÷ng ngêi tham gia tè tông vµ nh÷ng ngêi kh¸c cã liªn quan ®Õn viÖc kh¸ng nghÞ tham gia phiªn toµ gi¸m ®èc thÈm. 16
 17. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự 79. toµ ¸n ho·n phiªn toµ nÕu ®¬ng sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ hai lÇn nhng v¾ng mÆt. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÒu tõ §iÒu 199 ®Õn §iÒu 201Bé luËt tè tông d©n sù th× toµ ¸n vÉn tiÕn hµnh xÐt xö nÕu ®¬ng sù ®îc triÖu tËp hîp lÖ lµn thø hai nhng vÉn v¾ng mÆt. 80. quan hÖ gi÷a ®¬ng sù víi ®¬ng sù trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt vô ¸n d©n sù lµ quan hÖ ph¸p luËt tè tông d©n sù. §óng. 81. trong mäi trêng hîp khi nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn t¹i phiªn toµ phóc thÈm th× héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. Trïng víi c©u ®· tr¶ lêi. 82. chØ nguyªn ®¬n khëi kiÖn míi ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù th× kh«ng chØ nguyªn ®¬n khëi kiÖn míi ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm mµ ngêi khëi kiÖn ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm. 83. mäi vô ¸n d©n sù Toµ ¸n ®Òu ph¶i tù m×nh tiÕn hµnh x¸c minh, thu thËp chøng cø. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 79 Bé luËt tè tông d©n sù, th×; 1. §¬ng sù cã yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña m×nh ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh cho yªu cÇu ®ã lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 2. §¬ng sù ph¶n ®èi yªu cÇu cña ngêi kh¸c ®èi víi m×nh ph¶i chøng minh sù ph¶n ®èi ®ã lµ cã c¨n cø vµ ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh. 3. C¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc hoÆc yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ngêi kh¸c th× ph¶i ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh cho viÖc khëi kiÖn, yªu cÇu cña m×nh lµ cã c¨n cø vµ hîp ph¸p. 4. §¬ng sù cã nghÜa vô ®a ra chøng cø ®Ó chøng minh mµ kh«ng ®a ra ®îc chøng cø hoÆc kh«ng ®a ra ®ñ chøng cø th× ph¶i chÞu hËu qu¶ cña viÖc kh«ng chøng minh ®îc hoÆc chøng minh kh«ng ®Çy ®ñ ®ã. 84. trong ®a sè c¸c trêng hîp Toµ ¸n chØ thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 171 Bé luËt tè tông d©n sù, th× ®a sè c¸c trêng hîp Toµ ¸n chØ thô lý vô ¸n khi ngêi khëi kiÖn nép cho Toµ ¸n biªn lai nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ. Trong trêng hîp ngêi khëi kiÖn ®îc miÔn hoÆc kh«ng ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ, ¸n phÝ th× Toµ ¸n ph¶i thô lý vô ¸n khi nhËn ®îc ®¬n khëi kiÖn vµ tµi liÖu, chøng cø kÌm theo. 17
 18. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự 85. Trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sù thÈm ph¸n cã thÓ tù m×nh quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 90 Bé luËt tè tông d©n sù, th× chØ trong trêng hîp xÐt thÊy kÕt luËn gi¸m ®Þnh cha ®Çy ®ñ, râ rµng hoÆc cã vi ph¹m ph¸p luËt th× theo yªu cÇu cña mét hoÆc c¸c bªn ®¬ng sù, ThÈm ph¸n ra quyÕt ®Þnh gi¸m ®Þnh bæ sung hoÆc gi¸m ®Þnh l¹i. ViÖc gi¸m ®Þnh l¹i cã thÓ do ngêi ®· tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh tríc ®ã thùc hiÖn hoÆc do tæ chøc chuyªn m«n kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 86. ngêi kh¸ng c¸o ph¶i tham gia phiªn toµ phóc thÈm. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 264 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Ng- êi kh¸ng c¸o, ®¬ng sù, c¸ nh©n, c¬ quan, tæ chøc cã liªn quan ®Õn viÖc gi¶i quyÕt kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ vµ ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù ph¶i ®îc triÖu tËp tham gia phiªn toµ. Toµ ¸n cã thÓ triÖu tËp nh÷ng ngêi tham gia tè tông kh¸c tham gia phiªn toµ nÕu xÐt thÊy cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt kh¸ng c¸o, kh¸ng nghÞ. 87. khi ®ang nghÞ ¸n,Héi ®ång xÐt xö kh«ng ®îc trë l¹i viÖc hái vµ tranh luËn. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 237 Bé luËt tè tông d©n sù, th× qua nghÞ ¸n, nÕu xÐt thÊy cã t×nh tiÕt cña vô ¸n cha ®îc xem xÐt, viÖc hái ch- a ®Çy ®ñ hoÆc cÇn xem xÐt thªm chøng cø th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh trë l¹i viÖc hái vµ tranh luËn. 88. t¹i phiªn toµ s¬ thÈm, khi c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ c¸c vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong vô ¸n, Héi ®ång xÐt xö sÏ c«ng nhËn sù tho¶ thuËn ®ã b»ng mét quyÕt ®Þnh. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 220 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Trong trêng hîp c¸c ®¬ng sù tho¶ thuËn ®îc víi nhau vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n vµ tho¶ thuËn cña hä lµ tù nguyÖn, kh«ng tr¸i ph¸p luËt hoÆc ®¹o ®øc x· héi th× Héi ®ång xÐt xö ra quyÕt ®Þnh c«ng nhËn sù tho¶ thuËn cña ®- ¬ng sù vÒ viÖc gi¶i quyÕt vô ¸n. 89. trong mäi trêng hîp Héi ®ång gi¸m ®èc thÈm chØ xem xÐt l¹i ®èi víi phÇn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ kh¸ng nghÞ. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 296 Bé luËt tè tông d©n sù, th× Héi ®ång gi¸m ®èc thÈm cã quyÒn xem xÐt phÇn quyÕt ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt kh«ng bÞ kh¸ng nghÞ hoÆc kh«ng cã liªn quan ®Õn viÖc xem xÐt néi dung kh¸ng nghÞ, nÕu phÇn quyÕt ®Þnh ®ã x©m ph¹m ®Õn lîi Ých cña Nhµ níc, lîi Ých cña ngêi thø ba kh«ng ph¶i lµ ®¬ng sù trong vô ¸n. 90. ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc toµ ¸n cÊp phóc thÈm triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× bÞ coi lµ tõ bá viÖc kh¸ng c¸o. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 266 Bé luËt tè tông d©n sù, th× ngêi kh¸ng c¸o ®· ®îc triÖu tËp hîp lÖ ®Õn lÇn thø hai mµ vÉn v¾ng mÆt th× 18
 19. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự bÞ coi lµ tõ bá viÖc kh¸ng c¸o vµ Toµ ¸n ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ xÐt xö phóc thÈm phÇn vô ¸n cã kh¸ng c¸o cña ngêi kh¸ng c¸o v¾ng mÆt. 91. kh«ng ph¶i mäi trêng hîp viÖn kiÓm s¸t ®Òu ph¶i tham gia ë phiªn toµ s¬ thÈm. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 207 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: 1. KiÓm s¸t viªn ®îc ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp ph©n c«ng cã nhiÖm vô tham gia phiªn toµ. 2. Trong trêng hîp KiÓm s¸t viªn bÞ thay ®æi t¹i phiªn toµ hoÆc kh«ng thÓ tiÕp tôc tham gia phiªn toµ xÐt xö, nhng cã KiÓm s¸t viªn dù khuyÕt th× ngêi nµy ®îc tham gia phiªn toµ xÐt xö tiÕp vô ¸n nÕu hä cã mÆt t¹i phiªn toµ tõ ®Çu. Trong trêng hîp kh«ng cã KiÓm s¸t viªn dù khuyÕt ®Ó thay thÕ th× Héi ®ång xÐt xö quyÕt ®Þnh ho·n phiªn toµ vµ th«ng b¸o cho ViÖn trëng ViÖn kiÓm s¸t cïng cÊp. 92. trong mäi trêng hîp Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm huû b¶n ¸n s¬ thÈm vµ ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n, nÕu nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn ë cÊp phóc thÈm. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 269 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: 1. Tríc khi më phiªn toµ hoÆc t¹i phiªn toµ phóc thÈm nguyªn ®¬n rót ®¬n khëi kiÖn th× Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ph¶i hái bÞ ®¬n cã ®ång ý hay kh«ng vµ tuú tõng trêng hîp mµ gi¶i quyÕt nh sau: a) BÞ ®¬n kh«ng ®ång ý th× kh«ng chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n; b) BÞ ®¬n ®ång ý th× chÊp nhËn viÖc rót ®¬n khëi kiÖn cña nguyªn ®¬n. Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh huû b¶n ¸n s¬ thÈm vµ ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n. Trong trêng hîp nµy, c¸c ®¬ng sù vÉn ph¶i chÞu ¸n phÝ s¬ thÈm theo quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n cÊp s¬ thÈm vµ ph¶i chÞu mét nöa ¸n phÝ phóc thÈm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong trêng hîp Héi ®ång xÐt xö phóc thÈm ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ gi¶i quyÕt vô ¸n th× nguyªn ®¬n cã quyÒn khëi kiÖn l¹i vô ¸n theo thñ tôc do Bé luËt nµy quy ®Þnh nÕu thêi hiÖu khëi kiÖn vÉn cßn. 93. c¬ quan, tæ chøc khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña nhµ níc lµ ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña ®¬ng sù. Sai, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 56 Bé luËt tè tông d©n sù, th×: C¬ quan, tæ chøc do Bé luËt nµy quy ®Þnh khëi kiÖn vô ¸n d©n sù ®Ó yªu cÇu Toµ ¸n b¶o vÖ lîi Ých c«ng céng, lîi Ých cña Nhµ níc thuéc lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch lµ nguyªn ®¬n. 94. Gi¸m ®èc thÈm, t¸i thÈm kh«ng ph¶i lµ mét cÊp xÐt xö. 19
 20. Ôn thi môn Luật Tố tụng dân sự Trïng ®· tr¶ lêi 95. trong mäi trêng hîp viÖc thay ®æi yªu cÇu cña ®¬ng sù ®Òu ®îc toµ ¸n chÊp nhËn. C©u hái kh«ng râ nghÜa! 96. trong vô ¸n xin ly h«n, chñ nî cã yªu cÇu vî chång tr¶ nî nhng kh«ng nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ d©n sù s¬ thÈm th× Toµ ¸n kh«ng gi¶i quyÕt yªu cÇu cña hä. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 130 Bé luËt tè tông d©n sù, th× ngêi cã quyÒn lîi, nghÜa vô liªn quan cã yªu cÇu ®éc lËp trong vô ¸n d©n sù ph¶i nép tiÒn t¹m øng ¸n phÝ s¬ thÈm. 97. trong mäi trêng hîp héi thÈm nh©n d©n kh«ng ®îc tham gia tè tông víi t c¸ch ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 46-47 Bé luËt tè tông d©n sù, th× trong mäi trêng hîp héi thÈm nh©n d©n kh«ng ®îc tham gia tè tông víi t c¸ch ngêi b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña ®¬ng sù. 98. ®¬ng sù tõ 15 tuæi ®Õn díi 18 tuæi cã thÓ tù m×nh tham gia tè tông. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 57 Bé luËt tè tông d©n sù, th× §¬ng sù lµ ngêi tõ ®ñ mêi l¨m tuæi ®Õn cha ®ñ mêi t¸m tuæi ®· tham gia lao ®éng theo hîp ®ång lao ®éng hoÆc giao dÞch d©n sù b»ng tµi s¶n riªng cña m×nh ®îc tù m×nh tham gia tè tông vÒ nh÷ng viÖc cã liªn quan ®Õn quan hÖ lao ®éng hoÆc quan hÖ d©n sù ®ã. Trong trêng hîp nµy, Toµ ¸n cã quyÒn triÖu tËp ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä tham gia tè tông. §èi víi nh÷ng viÖc kh¸c, viÖc b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cho hä t¹i Toµ ¸n do ngêi ®¹i diÖn hîp ph¸p cña hä thùc hiÖn. 99. trong trêng hîp xÐt thÊy cÇn thiÕt, ®Ó lµm râ c¸c vÊn ®Ò cña vô viÖc d©n sù ThÈm ph¸n cã thÓ tù quyÕt ®Þnh trng cÇu gi¸m ®Þnh. §· tr¶ lêi! 100. toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, nÕu ®¬ng sù cã yªu cÇu, trõ mét sè trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. §óng, bëi v× theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 99 vµ 119 Bé luËt tè tông d©n sù, toµ ¸n chØ quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi, nÕu ®¬ng sù cã yªu cÇu, trõ mét sè trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. 101. trong c¸c trêng hîp toµ ¸n ®Òu ph¶i lÊy lêi khai cña ®¬ng sù, ngêi lµm chøng. §· tr¶ lêi! 102. toµ ¸n cã thÓ ho·n phiªn toµ nÕu ngêi lµm chøng v¾ng mÆt t¹i phiªn toµ. 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản