intTypePromotion=3

Đề cương ôn tập môn Địa lí lớp 12 - THPT Hùng Vương

Chia sẻ: Trần Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
9
lượt xem
1
download

Đề cương ôn tập môn Địa lí lớp 12 - THPT Hùng Vương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là đề cương ôn tập môn Đề cương ôn tập môn Địa lí lớp 12 - THPT Hùng Vương giúp các em kiểm tra lại đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn Địa lí lớp 12 - THPT Hùng Vương

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc<br /> ===o0o===<br /> <br /> TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> ======<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP<br /> MÔN: ĐỊA LÝ – KHỐI LỚP 12<br /> STT<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> ÔN TẬP<br /> <br /> 1<br /> <br /> Đặc điểm<br /> dân số và<br /> phân bố dân<br /> cư<br /> <br /> 2<br /> <br /> Lao động và<br /> việc làm<br /> <br /> KIẾN THỨC<br /> Phân tích được một số đặc điểm dân số và<br /> phân bố dân cư nước ta<br /> - Đông dân, có nhiều thành phần dân tộc (dẫn<br /> chứng).<br /> - Dân số còn tăng nhanh, cơ cấu dân số trẻ (dẫn<br /> chứng).<br /> - Phân bố dân cư chưa hợp lí: giữa các đồng<br /> bằng với trung du, miền núí ; giữa thành thị và<br /> nông thôn. Sự thay đổi trong phân bố dân cư.<br /> Phân tích được nguyên nhân, hậu quả của dân<br /> đông, gia tăng nhanh và phân bố không hợp lí<br /> - Nguyên nhân: tự nhiên, kinh tế - xã hội, lịch<br /> sử.<br /> - Hậu quả: ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế,<br /> tài nguyên môi trường, chất lượng cuộc sống.<br /> Biết được một số chính sách dân số ở nước ta<br /> - Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình.<br /> - Chính sách phân bố lại dân cư và lao động trên<br /> phạm vi cả nước.<br /> Hiểu và trình bày được một số đặc điểm của<br /> nguồn lao động và việc sử dụng lao động ở<br /> nước ta.<br /> - Nguồn lao động nước ta rất dồi dào (dẫn<br /> chứng); chất lượng lao động. Những mặt mạnh<br /> và hạn chế của nguồn lao động.<br /> - Cơ cấu sử dụng lao động đang có sự thay đổi:<br /> + Xu hướng thay đổi cơ cấu lao động theo các<br /> ngành kinh tế; nguyên nhân.<br /> + Xu hướng thay đổi cơ cấu lao động theo thành<br /> phần kinh tế; nguyên nhân.<br /> + Xu hướng thay đổi cơ cấu lao động theo thành<br /> thị, nông thôn; nguyên nhân.<br /> - Năng suất lao động chưa cao.<br /> Hiểu được vì sao việc làm đang là vấn đề gay<br /> gắt của nước ta và hướng giải quyết<br /> - Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm là vấn đề<br /> gay gắt của nước ta (dẫn chứng), nguyên nhân.<br /> Quan hệ dân số-lao động-việc làm.<br /> - Hướng giải quyết việc làm của nước ta. Chính<br /> Trang 1<br /> <br /> KỸ NĂNG<br /> <br /> - Phân tích bảng số liệu<br /> thống kê, biểu đồ dân số<br /> Việt Nam để hiểu và trình<br /> bày về tình hình tăng dân<br /> số, cơ cấu dân số và phân bố<br /> dân cư ở nước ta.<br /> - Sử dụng bản đồ phân bố<br /> dân cư, dân tộc và Atlát Địa<br /> lí Việt Nam để nhận biết và<br /> trình bày đặc điểm phân bố<br /> dân cư.<br /> <br /> Phân tích số liệu thống kê,<br /> biểu đồ về nguồn lao động,<br /> sử dụng lao động, việc làm.<br /> <br /> Ghi<br /> chú<br /> <br /> 3<br /> <br /> Đô thị hóa<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chuyển dịch<br /> cơ cấu kinh<br /> tế<br /> <br /> 5<br /> <br /> Một số vấn<br /> đề phát triển<br /> và phân bố<br /> nông nghiệp.<br /> Phát triển<br /> nền nông<br /> nghiệp nhiệt<br /> đới<br /> <br /> sách dân số, phân bố lại lao động, phát triển sản<br /> xuất.<br /> Hiểu được một số đặc điểm đô thị hoá ở Việt<br /> Nam, nguyên nhân và những tác động đến<br /> kinh tế - xã hội.<br /> - Đặc điểm đô thị hoá ở nước ta.<br /> - Nguyên nhân (kinh tế - xã hội). Liên hệ với<br /> việc gia tăng dân số nhanh.<br /> - Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh<br /> tế - xã hội (tích cực, tiêu cực).<br /> Biết được sự phân bố mạng lưới đô thị ở nước<br /> ta<br /> - Các đô thị lớn tập trung ở đồng bằng ven biển.<br /> - Số lượng và quy mô đô thị có sự khác nhau<br /> giữa các vùng.<br /> Phân tích được sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế<br /> theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo<br /> lãnh thổ ở nước ta<br /> - Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế: Chuyển<br /> dịch cơ cấu GDP, Chuyển dịch cơ cấu trong nội<br /> bộ ngành; nguyên nhân.<br /> - Chuyển dịch cơ cấu theo thành phần kinh tế,<br /> nguyên nhân.<br /> - Chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ kinh tế, nguyên<br /> nhân.<br /> Trình bày được ý nghĩa của chuyển dịch cơ<br /> cấu kinh tế đối với sự phát triển kinh tế nước<br /> ta: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có ý nghĩa<br /> chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế và công<br /> nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.<br /> Chứng minh và giải thích được các đặc điểm<br /> chính của nền nông nghiệp nước ta<br /> - Nền nông nghiệp nhiệt đới<br /> + Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên<br /> cho phép nước ta phát triển một nền nông nghiệp<br /> nhiệt đới (dẫn chứng)<br /> + Nước ta đang khai thác ngày càng có hiệu quả<br /> đặc điểm của nền nông nghiệp nhiệt đới (dẫn<br /> chứng).<br /> - Phát triển nền nông nghiệp hiện đại sản xuất<br /> hàng hoá góp phần nâng cao hiệu quả của nông<br /> nghiệp nhiệt đới<br /> <br /> - Sử dụng bản đồ Phân bố<br /> dân cư và Atlát Địa lí Việt<br /> Nam để nhận xét sự phân bố<br /> mạng lưới các đô thị lớn.<br /> - Vẽ và phân tích biểu đồ, số<br /> liệu thống kê về số dân và tỉ<br /> lệ dân đô thị ở Việt Nam.<br /> - Phân tích bảng số liệu về<br /> sự phân bố đô thị và số dân<br /> đô thị giữa các vùng trong<br /> cả nước.<br /> <br /> Vẽ và phân tích biểu đồ,<br /> phân tích số liệu thống kê về<br /> cơ cấu kinh tế theo ngành,<br /> cơ cấu kinh tế theo thành<br /> phần kinh tế.<br /> <br /> - Sử dụng bản đồ nông<br /> nghiệp, Atlat Địa lí Việt<br /> Nam để nhận xét về sự phân<br /> bố nông nghiệp.<br /> - Phân tích số liệu thống kê<br /> về sự thay đổi trong sản<br /> xuất nông nghiệp.<br /> <br /> + Nền nông nghiệp cổ truyền: đặc điểm, phân bố<br /> + Nền nông nghiệp hàng hóa: đặc điểm, phân bố.<br /> <br /> 6<br /> <br /> Vấn đề phát<br /> triển thủy<br /> sản và lâm<br /> nghiệp<br /> <br /> Hiểu và trình bày được điều kiện, tình hình<br /> phát triển, phân bố ngành thuỷ sản và một số<br /> phương hướng phát triển ngành thuỷ sản của<br /> nước ta<br /> - Những thuận lợi và khó khăn trong khai thác<br /> Trang 2<br /> <br /> - Phân tích bản đồ Lâm, ngư<br /> nghiệp, Atlat Địa lí Việt<br /> Nam để xác định các khu<br /> vực sản xuất, khai thác lớn,<br /> các vùng nuôi trồng thủy<br /> sản quan trọng.<br /> <br /> 7<br /> <br /> Tổ chức lãnh<br /> thổ nông<br /> nghiệp<br /> <br /> và nuôi trồng thủy sản:<br /> + Thuận lợi (tự nhiên, kinh tế - xã hội).<br /> + Khó khăn (tự nhiên, kinh tế - xã hội).<br /> - Tình hình phát triển và phân bố ngành thuỷ<br /> sản:<br /> + Tình hình phát triển: trong những năm gần đây<br /> có những bước phát triển đột phá (dẫn chứng).<br /> + Khai thác thuỷ sản (tình hình phát triển, tỉnh<br /> có nghề cá phát triển mạnh).<br /> + Nuôi trồng thuỷ sản (tình hình phát triển, các<br /> vùng nuôi nhiều thủy sản).<br /> Hiểu và trình bày được vai trò, tình hình phát<br /> triển và phân bố ngành lâm nghiệp, một số vấn<br /> đề lớn trong phát triển lâm nghiệp<br /> - Vai trò của ngành lâm nghiệp về kinh tế và sinh<br /> thái.<br /> - Tài nguyên rừng của nước ta vốn giàu có,<br /> nhưng đã bị suy thoái nhiều<br /> - Tình hình phát triển và phân bố ngành lâm<br /> nghiệp (trồng rừng, khai thác và chế biến gỗ,<br /> lâm sản). Chú ý vấn đề suy thoái rừng và bảo vệ<br /> tài nguyên rừng.<br /> Phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới tổ<br /> chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta : tự nhiên,<br /> kinh tế-xã hội, kĩ thuật, lịch sử.<br /> - Sự tác động tổng hợp của nhiều nhân tố lên các<br /> hoạt động nông nghiệp trên các vùng lãnh thổ<br /> khác nhau của nước ta là cơ sở cho tổ chức lãnh<br /> thổ nông nghiệp.<br /> - Sự phân hoá các điều kiện tự nhiên và tài<br /> nguyên thiên nhiên (khí hậu, địa hình, đất) tạo ra<br /> cái nền của sự phân hoá lãnh thổ nông nghiệp.<br /> - Trên nền chung ấy, các nhân tố kinh tế - xã hội,<br /> kĩ thuật, lịch sử... có tác động khác nhau.<br /> Hiểu và trình bày được đặc điểm của 7 vùng<br /> nông nghiệp của nước ta<br /> Điều kiện sinh thái nông nghiệp, điều kiện kinh<br /> tế - xã hội, trình độ thâm canh, chuyên môn hoá<br /> sản xuất của 7 vùng nông nghiệp : Trung du và<br /> miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc<br /> Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây<br /> Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu<br /> Long.<br /> Trình bày được xu hướng thay đổi trong tổ<br /> chức lãnh thổ nông nghiệp<br /> - Hai xu hướng chính trong thay đổi tổ chức lãnh<br /> thổ nông nghiệp của nước ta là tăng cường<br /> chuyên môn hóa sản xuất, đa dạng sản phẩm,<br /> phát triển vùng chuyên canh.<br /> - Phát triển kinh tế trang trại.<br /> Trang 3<br /> <br /> - Vẽ và phân tích biểu đồ, số<br /> liệu thống kê về lâm, ngư<br /> nghiệp.<br /> <br /> - Sử dụng bản đồ nông<br /> nghiệp hoặc Atlat Địa lí<br /> Việt Nam để trình bày về<br /> phân bố một số ngành sản<br /> xuất nông nghiệp, vùng<br /> chuyên canh lớn (chuyên<br /> canh lúa, cà phê, cao su).<br /> - Phân tích bảng thống kê và<br /> biểu đồ để thấy rõ đặc điểm<br /> của bảy vùng nông nghiệp,<br /> xu hướng thay đổi trong tổ<br /> chức lãnh thổ nông nghiệp.<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> Một số vấn<br /> đề phát triển<br /> và phân bố<br /> công nghiệp.<br /> Cơ cấu<br /> ngành công<br /> nghiệp và<br /> vấn đề phát<br /> triển một số<br /> ngành công<br /> nghiệp trọng<br /> điểm.<br /> <br /> Vấn đề tổ<br /> chức lãnh<br /> thổ công<br /> nghiệp<br /> <br /> Trình bày và nhận xét được cơ cấu công nghiệp<br /> theo ngành, theo thành phần kinh tế và theo<br /> lãnh thổ. Nêu một số nguyên nhân dẫn đến sự<br /> thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp<br /> - Cơ cấu công nghiệp theo ngành đa dạng, đang<br /> có sự chuyển dịch (dẫn chứng); nguyên nhân.<br /> - Cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ có sự phân<br /> hóa, tên các khu vực tập trung công nghiệp;<br /> nguyên nhân dẫn đến sự phân hóa lãnh thổ công<br /> nghiệp.<br /> - Cơ cấu công nghiệp theo thành phần kinh tế<br /> thay đổi sâu sắc; nguyên nhân.<br /> Hiểu và trình bày được tình hình phát triển và<br /> phân bố của một số ngành công nghiệp trọng<br /> điểm ở nước ta.<br /> - Công nghiệp năng lượng<br /> + Công nghiệp khai thác nguyên, nhiên liệu<br /> (than, dầu, khí): tình hình phát triển, phân bố.<br /> + Công nghiệp điện: tình hình phát triển, phân<br /> bố.<br /> - Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm<br /> + Chế biến sản phẩm trồng trọt: tình hình phát<br /> triển, phân bố.<br /> + Chế biến sản phẩm chăn nuôi: tình hình phát<br /> triển, phân bố.<br /> + Chế biến hải sản: tình hình phát triển, phân<br /> bố.<br /> Trình bày được khái niệm về tổ chức lãnh thổ<br /> công nghiệp<br /> Tổ chức lãnh thổ công nghiệp là sự sắp xếp,<br /> phối hợp giữa các quá trình và cơ sở sản xuất<br /> công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định để sử<br /> dụng hợp lí các nguồn lực sẵn có nhằm đạt hiệu<br /> quả cao về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.<br /> Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới tổ<br /> chức lãnh thổ công nghiệp<br /> - Nhóm nhân tố bên trong (vị trí địa lí, tài<br /> nguyên thiên nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội):<br /> có ảnh hưởng rất quan trọng đến tổ chức lãnh<br /> thổ công nghiệp.<br /> - Nhóm nhân tố bên ngoài (thị trường, hợp tác<br /> quốc tế): có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.<br /> Phân biệt được một số hình thức tổ chức lãnh<br /> thổ công nghiệp ở nước ta<br /> - Điểm công nghiệp : đặc điểm, phân bố.<br /> - Khu công nghiệp: đặc điểm, phân bố.<br /> - Trung tâm công nghiệp: đặc điểm, phân bố.<br /> - Vùng công nghiệp: đặc điểm, phân bố.<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> - Vẽ và phân tích biểu đồ, số<br /> liệu thống kê, sơ đồ về cơ<br /> cấu ngành công nghiệp.<br /> - Phân tích bản đồ Công<br /> nghiệp chung để trình bày về<br /> sự phân hóa lãnh thổ công<br /> nghiệp.<br /> - Vẽ và phân tích biểu đồ,<br /> bảng thống kê về công<br /> nghiệp năng lượng, công<br /> nghiệp chế biến lương thực<br /> thực phẩm.<br /> - Sử dụng bản đồ Công<br /> nghiệp hoặc Atlát Địa lí<br /> Việt Nam để phân tích cơ<br /> cấu ngành của một số trung<br /> tâm công nghiệp và phân bố<br /> của các ngành công nghiệp<br /> trọng điểm (một số trung<br /> tâm công nghiệp lớn ở miền<br /> Bắc, miền Trung, miền Nam<br /> với các ngành nổi bật).<br /> <br /> - Sử dụng bản đồ Công<br /> nghiệp Việt Nam, Atlát Địa<br /> lí Việt Nam để nhận xét về<br /> sự phân bố của các tổ chức<br /> lãnh thổ công nghiệp của<br /> Việt Nam, xác định vị trí<br /> một số điểm công nghiệp,<br /> trung tâm công nghiệp, các<br /> vùng công nghiệp của nước<br /> ta.<br /> - Phân tích sơ đồ các nhân<br /> tố ảnh hưởng tới tổ chức<br /> lãnh thổ công nghiệp.<br /> <br /> 10<br /> <br /> 11<br /> <br /> 12<br /> <br /> Trình bày được đặc điểm giao thông vận tải,<br /> thông tin liên lạc của nước ta: phát triển khá<br /> toàn diện cả về lượng và chất với nhiều loại<br /> hình.<br /> - Giao thông vận tải:<br /> + Đường bộ (đường ô tô): Sự phát triển về mạng<br /> Vấn đề phát lưới đường, một số tuyến đường chính.<br /> triển và phân<br /> + Đường sắt: Tổng chiều dài. Các tuyến đường<br /> bố ngành<br /> chính.<br /> giao thong<br /> + Đường sông: Phân bố chủ yếu ở một số hệ<br /> vận tải và<br /> thông tin liên thống sông chính.<br /> + Đường biển: Các tuyến đường biển ven bờ chủ<br /> lạc<br /> yếu, các cảng biển và cụm cảng quan trọng.<br /> + Đường hàng không: Tình hình phát triển, các<br /> đầu mối chủ yếu.<br /> - Ngành thông tin liên lạc:<br /> + Bưu chính: Đặc điểm nổi bật.<br /> + Viễn thông: Đặc điểm nổi bật.<br /> Phân tích được vai trò, tình hình phát triển và<br /> sự thay đổi trong cơ cấu nội thương và ngoại<br /> thương<br /> - Nội thương: tình hình phát triển, sự thay đổi cơ<br /> cấu theo thành phần kinh tế.<br /> - Ngoại thương: tình hình phát triển, cơ cấu hàng<br /> xuất nhập khẩu.<br /> Phân tích được các tài nguyên du lịch nước ta<br /> Tài nguyên du lịch nước ta phong phú, đa<br /> Vấn đề phát dạng, gồm hai nhóm: tài nguyên tự nhiên và tài<br /> triển và phân nguyên nhân văn.<br /> - Tài nguyên tự nhiên: địa hình, khí hậu, nước,<br /> bố thương<br /> sinh vật.<br /> mại và du<br /> - Tài nguyên nhân văn: Các di tích văn hóa lịch<br /> lịch sử, các lễ hội, tiềm năng văn hóa dân tộc,<br /> làng nghề truyền thống,...<br /> Hiểu và trình bày được tình hình phát triển<br /> ngành du lịch, sự phân bố của các trung tâm<br /> du lịch chính; mối quan hệ giữa phát triển du<br /> lịch và bảo vệ môi trường<br /> - Tình hình phát triển.<br /> - Tên ba vùng du lịch, các trung tâm du lịch lớn<br /> nhất và trung tâm du lịch quan trọng của nước<br /> ta.<br /> Phân tích được ý nghĩa của vị trí địa lí đối với<br /> Vấn đề khai sự phát triển kinh tế -xã hội của vùng<br /> thác thế<br /> - Vị trí địa lí: giáp Trung Quốc, Đồng bằng sông<br /> mạnh ở trung Hồng, có vùng biển Đông Bắc.<br /> du và miền<br /> - Ý nghĩa của vị trí địa lí đối với phát triển kinh<br /> núi bắc bộ<br /> tế - xã hội của vùng.<br /> Phân tích việc sử dụng các thế mạnh để phát<br /> Trang 5<br /> <br /> - Vẽ và phân tích biểu đồ,<br /> bảng số liệu về tình hình<br /> phát triển, cơ cấu vận tải của<br /> giao thông vận tải.<br /> - Sử dụng bản đồ Giao thông<br /> hoặc Atlát Địa lí Việt Nam<br /> để trình bày sự phân bố của<br /> một số tuyến giao thông vận<br /> tải, đầu mối giao thông và<br /> trung tâm thông tin liên lạc<br /> quan trọng.<br /> <br /> - Vẽ và phân tích biểu đồ, số<br /> liệu thống kê về các ngành<br /> nội thương, ngoại thương,<br /> du lịch.<br /> - Sử dụng bản đồ Du lịch,<br /> Kinh tế, Atlat Địa lí Việt<br /> Nam để nhận biết và phân<br /> tích sự phân bố của các<br /> trung tâm thương mại và du<br /> lịch (Hà Nội, TP Hồ Chí<br /> Minh, Huế,...)<br /> <br /> - Sử dụng bản đồ để xác<br /> định vị trí của vùng Trung<br /> du và miền núi Bắc Bộ,<br /> nhận xét và giải thích sự<br /> phân bố một số ngành sản<br /> xuất nổi bật (khai thác và<br /> chế biến khoáng sản, sản<br /> xuất điện, trồng và chế biến<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản