intTypePromotion=3

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Đạo đức

Chia sẻ: Vương Sĩ Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
122
lượt xem
4
download

Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Đạo đức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn đạo đức để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 5 môn Đạo đức

  1. §Ò thi häc sinh giái – Líp 5 M«n: §¹o ®øc ( PhÇn thi ®ång ®éi) §Ò sè 1: C©u tôc ng÷ “ Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim” nãi phÈm chÊt nµo cña con ng­êi? §Ò thi häc sinh giái – Líp 5 M«n: §¹o ®øc ( PhÇn thi ®ång ®éi) §Ò sè 2: Em h·y nªu c©u ca dao tôc ng÷ , thµnh ng÷ nãi vÒ t×nh b¹n ®Ñp? §Ò thi häc sinh giái – Líp 5 M«n: §¹o ®øc ( PhÇn thi ®ång ®éi) §Ò sè 3: : Em h·y nªu nh÷ng ngµy lÔ tæ chøc dµnh riªng cho trÎ em mµ em biÕt ? §Ò thi häc sinh giái – Líp 5 M«n: §¹o ®øc ( PhÇn thi ®ång ®éi) §Ò sè 4: Em h·y nªu vai trß cña phô n÷ ®èi víi gia ®×nh vµ x· héi ? §Ò thi häc sinh giái – Líp 5 M«n: §¹o ®øc ( PhÇn thi ®ång ®éi) §Ò sè 5: Em d· lµm g× ®Ó v­ît qua nh÷ng khã kh¨n trong häc tËp?
  2. ®¸p ¸n §Ò thi häc sinh giái – líp 5 M«n: ®¹o ®øc §Ò sè 1(5®iÓm) Tr¶ lêi: C©u tôc ng÷ “ Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn kim” lµ phÈm chÊt sèng cã ý chÝ, dï gÆp khã kh¨n nh­ng vÉn cã niÒm tin, kiªn tr× vµ cè g¾ng v­ît qua th× sÏ thµnh c«ng. §Ò sè 2(5®iÓm) Tr¶ lêi : + Häc thÇy kh«ng tµy häc b¹n + B¹n bÌ lµ nghÜa t­¬ng th©n Khã kh¨n thuËn lîi ©n cÇn bªn nhau + Mét con ngùa ®au c¶ tµu bá cá + B¹n nèi khè + Mét c©y lµm ch¼ng nªn non Ba c©y chôm l¹i nªn hßn nói cao §Ò sè 3(5®iÓm) Tr¶ lêi : C¸c tæ chøc vµ ngµy lÔ dµnh riªng cho trÎ em . a, Ngµy thµnh lËp §éi thiÕu niªn tiÒn phong Hå ChÝ Minh. b, TÕt Trung Thu c, Ngµy Quèc tÕ thiÕu nhi 1- 6 §Ò sè 4(5®iÓm) Tr¶ lêi : +Trong gia ®×nh phô n÷ lµm nhiÒu viÖc nh­ nÊu n­íng, dän dÑp, ch¨m sãc con c¸i. + Ngoµi x· héi, phô n÷ tham gia c¸c c«ng viÖc nh­ nam giíi : B¸c sÜ , gi¸o viªn , c«ng nh©n......vµ còng cã nh÷ng phô n÷ gi÷ c­¬ng vÞ l·nh ®¹o vµ chøc vô cao trong c¸c c¬ quan ban ngµnh, tham gia tÝch cùc mäi ho¹t ®éng cña x· héi ®ãng gãp c«ng søc x©y dùng ®Êt n­íc. §Ò sè 5(5®iÓm) Tr¶ lêi: + Cã niÒm tin vµo chÝnh m×nh, cÇn cï ch¨m chØ. + Lu«n häc hái ®iÒu hay tõ b¹n bÌ vµ thÇy c« + Lu«n cè g¾ng phÊn ®Êu trong häc tËp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản