intTypePromotion=3

Đề thi môn: Kỹ thuật điện tử số

Chia sẻ: Đàm Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
204
lượt xem
27
download

Đề thi môn: Kỹ thuật điện tử số

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo nội dung đề thi môn "Kỹ thuật điện tử số" dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và ôn thi. Nội dung tài liệu giới thiệu đến các bạn hệ thống các đề thi môn Kỹ thuật điện tử số. Chúc các bạn thi tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn: Kỹ thuật điện tử số

 1. m~' THI MON KI THUAT f)1~N Tlf s6---;!-73C­ (De 2 -Thai gian 90 pillit - Khong d iIng titi li~u) I COil 1: TOI thleu hoa ham sau bang phuong phap bia Karnaugh. F(X".x).X 2.x I'X,,)= ::J (0,2.5..8.10,15.16,18.19.20.24.31). N=7.1323.29. CHi) 2: Ve m~eh d6i j-k FF tMnh T- FE(Cie m~eh logie dung NAND). Cau g: TIliet ke mach c(lng nbi phan noi tiepdiing j-k FF. ':"-' (Cilli)' : Cae bili thi khong kern de bai se khong duqc cham diem). ....... .... - .... .... ~ ",' DE THI MON KI THU~T D1!;N Tll SO De 1 • Thbi !!ian 90 ph lit . CaY {: T oi thi~u hoa hi\m sau bang phuong pilar bia Karnaugil. FC\".X).X,.X,.Xo)='J (0.1,2.3,6.9,n.13.1:'i,: G, 17,18,19.22,25,27,29,31) cae trang thai khong xac dinh eua ham N= 7.23 . Caul.: VieI ham sau du6i dang dai s6 dan gian nhitt vir thue hien hi\m chI bar,g e
 2. ------~, , ' ,.... .A.... .... .... ., ~, DE THI MON KI THUJ;\T DI~N TV SO De 2 - ThOi gian 90 phUt CallI: T6i thieili hoa ham sau bilng phuong phap bia Kamaugh. F(X 4 ,X 3 ,X:l,X j ,Xo)=91(O,I,2,3,6,9,11,13.15,16,17,18,19.22,25 ,27,29,31). Cac trang thai khong xac dinh clla ham N=7,23. Cau2: Viet ham sau du6'i d~ng d~i 56 don gian nhat va thuc hi,~n ham chi Mng cae mach NOP.. Y(A,B,C)=:J (0,2,3,4,6). Cdll 3: Vietdailg dai 56 choham-f{X;y;z;wTchaboim?chsatr. -------­ Mach giai rna co bang th~t c ho trollg bilng duoi day: y a b 0 1 i'R ~I lW ') 0 0 1 1 11 o 1 1 o 1 1 011 1 1 1 1 1 0 1 01 il Cdll -/: + Up bang th~t cho hil1nToi~ic F(A,B.Crrhuc hien cae chuc nang sau : I-jilm co gia tri bang 1 khi m\\t trong cae bien co gia trj bang 1 hmlc ea 3 bien co giatri bang 1. + Thue hien ham tren bang m~ch ch9n kenh. (Clzzi "... v: Nop biii kim theo de) ..... - .... ,., ., A' DE THI MON KI THU~T DI!;:N TV SO D~ (hi Ian 2 Call 1: D a) T6i thieiu hoa ham sau bang phuong phap bia Kamaugh. F(X4 ,X, .X2,X,'xo)=J (0,1,2,3,6,9,11,13,15,16.17.18,19,22.25.27,29,31). Cac trang thai khOng xac dinh eua ham N=7,23 . b) Thuc hien ham tren bang cac mach NOR. Cdll 2: Viet ham sau dlroi d;ing d~i so va thrrc hier.. ham bang m~ch giai mii va mach mi.lch AND. Y(A,B.C)=:11(C.2,3,4.6). -- ---,­ . _._-~._---~-=--~~ . -._-~~--=~.---:::;~~---.---~------ ._--'-' ._. -_. -----_. _~~_:._ -~-~~"'=-~o=---:-=-~ ,.~~~-----~ ~ -~-~_~~:_~ -.- .. .. - ........ - """=:,=",,:,- - =~,,-=-"'-~~~~...:-.- - ­ =_= ---------0 _ _ ~ _ . ~
 3. - '_.~~------ ('!ill 3: Viet dang da.i.,.;o eha hitm f(x.y.z.\':) eha boi mach sau: Mach giili rna e6 bang th~t cha trang bi'mg uu6'i day: .~ x y a b o 1 2 3 zw o0 o1 1 1 Yll a Y1 - o 1 1 0 1 1 L--.--j b 'I I' • 1 0 '1 1 o 1 1 1 1 1 1 0 Calf 4: + Lap bang tll
 4. ----------- - . _. -~ - - - - . ...,- ---­ + Lip bing tha.t cho ham logic F(A.B,C) thue hien cae ehuc nang sau: , Ham e6 gia IF! bang 1 kill rn¢1 lrong cae bien c6 gia tIi bang 1 hoae d 3 bien co gia trj b5ng 1. ' + Th~re hi~n ham tren bang rn
 5. CtalI: T6i thi~u hoa ham sau bftng phuong plliip bia Karnaugh. • F(X4.X;.X".xI.X(l)=~H(O.l.2.3.6.9.11.13.15.16,17.l8.19.22.25,27.29 .31 ) N=7.23: '- ' Call 2 : , _, ___ Hiiy viet ham sau duai.dang d~1 s6 dan gian nhat v~~nham chi bftng die m~hNAND. . Y(A.B.C)=:.i(O. L4.5.6). Call 3: . Hay li~t ke nhfrng t6 hqp bien vilO t\li d6.f{x.y,z.w)=O. " "., .4; Cuu4: Ve bi6u do 1 thai gian C.B.A III clm mach ben preset ...... ~: ". < ' l;. . c!' ., +. I. ,,' ) , . .)~~. , DE THI MON Ki'THUATf)JENTa~"'I,,' (Thai gian 90 ph6t- Kho~g dung t~i li~u)' ' . c l:b;i.: ;, " CallI: Tm thi~u ho~ ham sau biing phuong philp bla Kamaugh. ' ,. F
 6. Y(A,B,C)= 91 (0,1 ,4,5,6). Cti.u3: ' .. Hay li~t ke nhung t6 hgp bieIt vao t~i d6 f(x,y,z,w)=l. z --=----j ~ f • b \tI,_~ I 3 'a b Ma.ch giai rna ch9rl 4 c6bang t:'~t sau of ( I 1 1 o1 1 o1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 Cd1l4: Ve bi~u do th6i gian C,B.A III 1 . c 1 ~~. 1 1 q~-, rc66(k~ ~ c---J qc--' ella mac h ben - I- L:. I- Ie- I- ­ -;. - - _ . . .preset, > I- p., "'-b . -... ­ 1f 0 T 'T T -,-­ "'.... ,.. - "'" '" "1 ,,' DE THI MON KI THU~T DIf;N TV SO (De I -Thai gian 90 philt - Khong dung tiii lieu) Crill I : T6i thi~u hoa ham sau bang phuong rbip bJa Kamaugh. F(X.,X"X 2 ,X .xo)=91(O,2,S,S.10.lS,16,18.19.20,2 oL ,31). N=7,13.23,29. Cd1l2: Hay viet ham logic dang t6i thi~u thl;l'c hien mach dt; l:la sall : t,k\ dall vao nhi phan 3 bit; Mii dau ra .\1ii chan ]e: Dati ra gifr ng'uyen ' gin tri d,lu vao .them mot bit i d~ kiem tra tfuh chan Ie: neu 56 bft 1 ,1au vih' Ja chan i=O, neu 56 bft 1 dau vao IiI Ie i=l.Vf du: Dau VaG cba ( Dill ra iha e '" 000 ooon 001 100 1 010 io t 0 1 11 I 1 I1 Call 3: Thie't k~ mach cong nhi phan !l6i ti~p dllIlg j-k Fr:. (ClItl ~': GtC bili thi khong kern de b:\I se khong c!ugc chain di~m)
 7. 111 1 1 . .----­ Hay viet d'i-ng ham t6i thi€uvil thlfc hi~n ham chi bfulgcac NNID. . -mach---- ­ Cdll 3: - V€-so d6 m?ch'de'm d6ng b(l modu14 dung JK-FF. (Chti Y: Olc bili thi khong kem _d_~ bai se khong duqc cham diem). ".,.... .... - .... '.... ? .....' .'~ . DE THI MON KI THU~T DI~N TV SO (LAN 1) (D6 1 -Thai gian 90 pMt - Duqc dung tiii Ii¢u) Call I: T6i thi€u hoa ham sau bang phutrng phap bra Karnaugh. F(X 4 ,X"X2 ,X j ,Xo)=:R(0,2,5,8,10, 15,16,18, ~ 9,20,24,31). . N=7,13,23,29. l s.xcf ! Cdn 2: M¢t m?ch 56 4 dau vao, mot dau ra tl1lJc hien chuc nang nhU' a sau: Dall ra bang 1 netl 56 bit 1 dau VilO la s6U:. Vi DV: Dau vao -­ d c ba Dau ra f 0000 a 0001 0010 I I 111 o Hay viet dang ham t6i tbi€u va thuc hien ham chi bimg cac mach NAND. Cau 3: 1'hie:t ke mach trir nh~ phan noi tiep dung JK-FF. -lChti '1: Cic bili thi kMng1:em ae bar se kliong dtrO'Ccharrn1itrl'lIlT)- - - - - - - - - - ­ ""'..... .... _ ... '" ..., A.' _' BE THI MON KI THUf:\T DIJ;:N TLJ SO (LAN 1) (De 2 -Thai gian 90 phut - DUCiC dung tili1ieu) o Cdu I: 1'6i thi€u hoa ham sau bang phuong phap bla Karnaugh. F(X,.X,.X 2.X 1.XJ= 'J (0.2.5,8.10,15.16.18.19,20,24,31). . N=7. 13.23.29. (~ ( -- L \.\' . 'J -­ " J
 8. - ._----­ -.".­ ,..,..... ,.., -. "'" I'> j 1'>' "... . DE THI.MON K! THUJ:;.T Dlf;N TV SO (LAN 4) , (D6 I -Thai gian 90 phut - DllOC clilng tai lieu) Cdll 1: Toi thieu haa ham sau btmg phuong phap bia Kalnaugll. • F(X".X,.X2.Xl.X,,)=~)\(0.:;.S.8.1 0.15.16.18. I9.20.24,31). N=7,13,23.29. Ctill 2: M9t mach 56 4 dau vao. m9t dau ra :h\le hien chue nang nhu sau: D[iu ra b'lng 1 neu s6 bft 1 ij d,iu van h't sole. Vf du: Dciu vaa deb a Deiu ra .f· o Hay viet dang ham toi thi~u va thue hi(:n hiun ehi btmg eae maeh NAND. CrilL3: Vi: sa d6 mach oem khimg don£: be moduI 4 dung JK-FF. :Chu }I: Cae bar thi khong ke~ d~ bit; .,~ khong uugc-chelm diem) ,,'" , , - .... A, ? 10,' 1'0. ..... BE THI MON KI THU~ T f)1~N Tll SO (LAN 4) (De Z -Thai gian 90 phut - DuQ'c dung tai. li~u) Cd" 1: Toi thieu hmi hilln sau biing phuong phap bia Karnaugh. --F(X4,X"XZ 'X Io X o)= :3 (0.2,5,8,10,15,16,18,19,20,24,31). N=7, 13,23,29. Call 2: Mot mach so 4 dau VilO, mot dati fa thue 'hien ehue nang nhu a sau: Dau ra bang 1 'neu so bit 1 dau v~a Iii so ehlfn. Vi dl,l: m:u VaG d c ba Dau ra . f 0000 1 a 0001 . 0010 o ------~.~- •
 9. - - --_c-"F"--­ =c ·--bi ,..----1_ , ~~,~,::~},~I 9;~;1i~~:,f:~ ~~d!~41~i S;~~;'h kl~'i" , I \Iien dJ nghrc,:n b6 coi {hi g'l ni be;' I is , . /l'illl )\; ,j n ;W(/c /\,'211 kh(iJ1g hili (hi sf kh{mg {ii~}}}. D6 {hi }.lap /(d cimg heIr' hill.J,.' _ _~ C · _ ~ 1 , _ , : !:.:~. CIl" sa d6 n'm sau. Dang tin hii'u CLOCK. CLE.-\R. LOAD \I! 10 , Ti, I" lJ nhlt ninh \I~. HJ~' \'e tin h:;u t0i q . ClJ, Q2, q3 dO!1g tn~n Clll1g tnlc thdi ginn \"3 gi31 thlen. -lIe I, I: 11 '?,~.J "I ,-';1. r--/-+ "C7K'-1-+ 'l~I-e- cO".:) EJ~"L~-o~_I s, 4'[-- ~, ~'~., ",,_ '1:~"'L , -",-­ elK I , .:' I.K i L·....-iR"u ·.i-----!===f=1R, >CI.K I OCR J I ~Q-I"I lLtJ\K I' ..f ~.--00-. I, -i --­ ----. / X}o--------~~'-'------ ---~--------' ClOCK CLOCKJ ~ .. -'--;-----+--h,.'t' ",,' I'--...;-~--;---c---- CLEf\R ... u J 0--1 II i : ~~ it-l'ii: I ~ ~==~l',.· Ii i , ­ i,' _ J'. I, , ! I ; i I I ' Lr 1L-'---.i~~ r,....u . , : I ! II~h '1--;--·.....,---­ I) J ! Ln ,i l I ('::", :~;ll1g Crng dl1l1~ C~'l~l trigo ---- JK: I----'--''--'----~ ('110 .IK ~-O. i o CWCf~ q
 10. - -- - ------------------ -------------- ---- ------------------------------------1 ­ i :.j Jill lilJ:>' Tt'rS('). I,n CNTT II,~II(;('I (' - I_ I .' );11;/; :tu' p.lllfr l..'}u)l/g Jlf dung :.':: lJ~i: j)J (hi 1!{lfJ 1{li cling ':('/1 Ilim. ~)'i!J.l; v'iJn d} nglJj ((jn b\l .,.~ ,111 gill \.1 j,.); \Ilia hell !tim dJ A !l(l.:l'lJ, NJIl J"lit) 19 oeii [hi sil A)uing diJIIJ. . I t'" • . .__ • _ .,. __ .. •._._,., ~ . _ . , ..l ._ •__ , , J _ " (Au 1 lin tIi~ eLK VA Xnh.. "Ifth vi: fl.tyv'£,;{n NUl Ydong'lTill c.iln8"\rIlc-thbl SIAn v6i eLK, )( "" B1Qi1lUcl. ~ "lIll kinh >It to eWe. YIl"JIUl ? ----r . . . cLVc-KJLI I eLK ~I ~ 'X .f~ 2. H~ IfBic~m life ... hf. DtRllIg .tell? c IE h;.~ry t16na *dllngiJigo IK. -UI",,·-\h..y.ro'·~£D'Iui t..~ Ho -dol ... tOo ~ oI ~ ~ OW 4 001 -t 000 ..,. H 0 ~ ., ..Ttlclng \l"J v~'1..l.-1r:inhth.yll81c4c: bilnfrC!nctluihiy fI~C. c: eb c4e Iliin t~ong tI~D : I I tt,- tlu' cJ£ ~ I'll II" 0 -ui..y itS,' ",hell 'tlli ~ 000 ..... _ _---...; 001 -t Oil -dOl.., HO~OOI ~4A~ -t 00
 11. _",I -> .. k4 1 ---­ r y: t.rh.l'I. ~ hi~ Y1t ~ 1Jti c,i~ /Il~VR~' i -lu: w{v. fA g thi;= 8iU; i{~ -1ko . , ,I I, t ~,,( 'I.e,­ 'JUq ·/~u at~ 1zh It...~ '. X ''---l-..J i ' . ~Jo- I I.. , /"i': ~~;lift" ~ . 1 . elk. + ~ Lt) I I , II ,11.=0 ' I=­ 'I­ 1ud ~'~h n~/" i~ lwZu r'l' I, II r={ Y=~' ~ __--'­ " ~ Cor~ -f~ ~.~ v;o ~ c.U: -i--­ , -1'-~Ula;L--W:\4:l--'q."------l-V,-----~---- I Y ela"u f/;l e- , I CJ( XUffJ rof.tj ,Pi, :. ~'Ju1'u
 12. , ,. , 10;1 4f -itT ( ~C c. l ;, eztf trat:J -the(' '111 12. )'fj . " n., ' w~ ql.,92.' tfJ . ~ ~ ~ tJ~ du~ -fn,~ J/'\. .' Q J t o o - , . oj.:. J-­ ~ 0 - J 1 - 4 0 i __~ __________ .__i~ m~_ -~-~t1t;;;av .1Jk ii1 '~r t~ ~Lt' -m,£ . q( q l- q~ llli (Ql ~3 Ji tI Ji [l.. )3 iC:5 -1 ~ 0 4 0 1 -0 "'-1 1­ -I O;J -{ (> 0 - 0 ',. 0- -4 -1 0 V 0 ~ ~ -3- A- ~- ;fc -1.( 0 -1 0 0- -0 - i o J 0 0 0 L 0 - ·-1 1­ o 0 1 0 0 0 0- C-' - 4 ---r--­ (5 0 0 -I ... 0 ~ .A..,.. __Q-=- -,-_ i '_ ~ '~ CJ~rlD T~/ilu~) ,~~ Uf.{ hi., tzcJ.1n~e If qif; . .., ' 4 ()() 04 4J .10 () t 0 0 , 0 ~ t-::: - ­ - l 12­ ~--'7-- 'i '
 13. . / , . JL Qt1S - - - - - - ---- .. ---------,­ · 'I 1~ 00 of 1~ () 1 0 ,( 0 qlt1f ~ o~ ~J 40 o· --=' - 0 -I i - ~ - J4 q~qJ ~ . eo o~ ~1 40 ,.. " 0 0 ~ - ~ 1 'j... \. ~ , 1 · ! , ifJ 00 04 AJ. ~o 0 - -1 .4 ... 'I ~ i -, .' ~ .... ~. ~i .1 -I 1--' I-t - -.... l/ Ten1 ~~p h; f) : 3c!;7L 1
 14. Y1 a L1s If ~OO~O::..:l---;-:::~::::{""-;-:::::I o D 0 ~ Y.i. ~ Cfj .1; +. ~lq; 1 0- 0 0 qJ +q3 ... t q!-~3 . o -- '---42-+1jT qz.q 13 -. Iq l 00 Cl~ -« ,fo r 0 . ~ / 4 0 ~ A { - 0 . t / '1 J~ ~ ,..-. I t: T2­ ~ I(HJ "---
 15. __= ='",.,.,::iiLL"".-: ,i, . DE THI DI~N TlJ SO. K48 CNTT. LAN 2 ThOi gian: 90 phut. KhOng su d~mg tai lieu. Sinh vien e!€ ngh; can b(i coi thi ghi va ld VaG bai lam e!€ A ho(ic B. Niu kh6ng bai Ihi se kh6ng adm, Di Ihi nqp [{Ii dmg hai lam. IAl I I Cau 1. Cho sa db va d\lng tin hi~lI CLOCK, liS, [" h, h, 14 nhu hlnh ve. Hay ve tin hi~u !\Ii q 1, q2, q3, q4 dong tren Cllllg truc thai gian v6i cac tin hi~u da cho va giai thich. I, I, J, 4 _ ,------!.- Co '-x, T T '-x, - 0 -XI ..l Co ­ LIS XI - Xo ~ Dr ql f-X o ~ t- o, q I-- ~ux '-- Dj q ~ X':'ux f- D, q '-­ ~>CLK , - >CLK ~ >CLK '-"""'- I>CLK r7l r;- r-;"'l.YlIl..J7 n-r;- r-;- CLOCK eLK r-; r-;T' ~ r-;;-I r;;l. lr- '-Iii/iiI- I- f- -:- I- I- H! LIS I I I I ! ! i II I I ! ~Hilli [, I I I i'i I I , : I I I II Ii , ; """--+I~I '! i!i I I I I I I I, i: i i ' ~ ! :' ; :1 : ! I Ii! I, I' I j , : "I i I I , i, Iii I I I I I iii i j Cau 2. T6ng hqp b(l d~m d6n~ b(l mOdun 7 dung triga JK. B(\ dbm c6 them ddu vao S. N~u S ~ I thl b(\ d~m theo chieu ti~n con S ~ 0 thl b(\ ctbm thee chi€u lui. Cho bang ung d\lng cua triga JK nhu sau qQ~OO ~ JK ~ 0 -, qQ=Ol~ JK ~I-, qQ = 10 ~ JK = -I, qQ = 11~ JK = -0. D 15
 16. c:s : ct.,~ .rdu.:t ' " i£ : OU? t-t-:f:- ::!'4tf.te- P tr N .' 0 1'-1~ ~ el'I
 17. --_._-­ __ .0--' • • • ~ __ ,(, t'lk. ~Jtll~:y,· ,J"ii ,)'/.;11 ',I{I/jfu:I,l , ;'1 :l11I!:~ (0,;'1 /I"I( .\I'lh .';'t'!~ 1\'11 {tiJi 'IJIII V(J j'OI 11/< .,;1\.) \,j,Jf:.,: 11 .J!; :-);'iI.\}/,)/if.-'l,,:r ,'}II ,J I,; :!i :1.', I, ';,;:!, ["1'//11,,_/; I~u ,It' lhi i'ii!J,lf /;(11 /:jill CGlo 1. 0.0 ,~e..tW>t kEnk 4... ;!tIqc ~-u,eo so cia"" ~.. _. Htoy Vi6l.ilh-tluie .;.,. FtS- ai. ,,~ A,I,C,D,E ,;; ';! ,;, /.,,/, eM ~ , '''0.31>~ ~hq" kM. 4-1 a~€< ~ '!hee sa et.f ll~'" ~ll,CI!l,E "tI d\\:tl\8 ",,,,11 $1n\ lcii. $,a. 'Ilulk cu.. ftheo &. b\ili '. o -- a Eo MU)C --~-o "" M"'~: E'"M~ - ~ ~1 ­ E, i ­ £1 E1 S, f .., .~ ,• I '-- ez S1 e., f ---. '-­ ~ , 2." 2,' 2." t' 2" 2. T I r B A , " " c Cau a. ~~r i~ b'c.l~ i.fu \oio1t,;o;4 ili.IhY~ ""~~h;t,p" ~$B'crlc d.i:l sf, ~..;~ l:t~ ""au Iir>l~t s5d''''(3n sa' de.l.;; sa' O~\Utn ~"kOu Iamlil ~ Ii. tff sl;c6~ lhy.. ~lf~~;I;i", yMi hi~-t1.lY 1ui ~,~ te.IoS... ofll!c-MK'\I.&il. aM"l"'''i ~ Idou"ll\fy=-Cl, Vlji~: ' . . ",'J )t::-Uooo4H00001·jo... ' • )':
 18. ~ T6l1s"4p ~~J.,r it,;:i.g"~ cUl 'l9i rig. )I;, .Y"cIOlIl"'heo~dhitl,",.. vj,· Ht a.3"'tIi ~ Vcll suo";,&;m eJo ilD;'g ~ 1l~8 1.0 nhd$0.{> ~ liiJ' I,i;., a:; ~rli"t c:.h...yi..~lIi1ka1.lteJ h(;,\, ....... • . ."sJ 'trallglloA; ~i; ••., 109111. c...... lla tlo.!lI&) .P y~ ,. .r7i 7 L Ill,': ':. I.~' .;,
 19. ., ~"" ... '=' ~~ --=.-=-";: ±~~~'~==" • ~-~..--~-~ .. I =.=~ .. - ,­ , i ---_ •... "';':$"'--.-"-­ - I \ -----:---­ I n,.., ", ~11 .+ ~ I' \ -DE THI S& 2 - TIlIIIC IAN
 20. --~---- - - ,, I ,i ,I r I 1 I 1 ,i ( l f , , , ,­ I l--+--j , , ' ---_._­ I , i , ( 1 I [ I D A: -J I I ~---..l.f- I' Y •: l_'- lb --t_-l--f1-~I~-jl- __- --~'---- ,_ I ~ e.- _-_- i-....JMf-:--ri--_-+-_---'-_~_-.J------- --­ _I_ _

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản