intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi môn thị trường chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Nguyên Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

337
lượt xem
57
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi môn thị trường chứng khoán gồm các câu hỏi trắc nghiệm kèm theo đáp án và bài tập tự luận, giúp các bạn hệ thống được kiến thức và ôn tập tốt môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi môn thị trường chứng khoán

  1. ®Ò thi m«n thÞ tr−êng chøng kho¸n (§Ò 1) (thêi gian l m b i: 60 phót) Hä v tªn……………………………………………Líp………………….SBD………….. I/ Tr¾c nghiÖm (7,5 ®iÓm) (Chó ý: Khoanh trßn v o c©u tr¶ lêi ®óng. Mçi c©u chØ cã mét c©u tr¶ lêi ®óng. L m ®óng mçi c©u ®−îc 0,25 ®iÓm) 1) Khi ®Çu c¬ gi¸ xuèng, ng−êi ®Çu t− cã thÓ: a. Mua hîp ®ång quyÒn chän mua. d. C¶ a v b. b. B¸n khèng. e. C¶ a v c. c. Mua hîp ®ång t−¬ng lai. f. C¶ a, b v c. 2 )§Ó b¶o hiÓm ®èi víi gi¸ trÞ chøng kho¸n n¾m gi÷ cã thÓ thùc hiÖn: a. Mua hîp ®ång quyÒn chän mua. e. C¶ a v c. b. Mua hîp ®ång quyÒn chän b¸n. f. C¶ b v c. c. B¸n hîp ®ång quyÒn chän mua. g. C¶ a v d. d. B¸n hîp ®ång quyÒn chän b¸n. 3) §iÒu kho¶n thu håi tr¸i phiÕu cã nghÜa l : a. Nh ®Çu t− cã thÓ thu håi kho¶n ®Çu t− cña m×nh bÊt cø lóc n o nÕu muèn b. Nh ®Çu t− chØ cã thÓ thu håi kho¶n ®Çu t− cña m×nh nÕu c«ng ty ph¸t h nh kh«ng tr¶ tr¸i tøc. c. Nh ph¸t h nh cã thÓ thu håi tr¸i phiÕu tr−íc khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n. d. Nh ph¸t h nh cã thÓ thu håi tr¸i phiÕu trong vßng ba n¨m ®Çu. 4) Gi¶ sö c«ng ty General Motors ph¸t h nh hai lo¹i tr¸i phiÕu A v B cã cïng tr¸i suÊt v thêi h¹n. Tuy nhiªn tr¸i phiÕu A cã ®iÒu kho¶n thu håi cßn tr¸i phiÕu B kh«ng cã ®iÒu kho¶n thu håi. So víi tr¸i phiÕu B, gi¸ cña tr¸i phiÕu A: a. Cao h¬n b. ThÊp h¬n c. Ngang b»ng 5). Gi¶ sö hai tr¸i phiÕu X v Y ®Òu ®ang b¸n víi gi¸ b»ng mÖnh gi¸ l $1000. C¶ hai tr¸i phiÕu n y ®Òu tr¶ møc tr¸i tøc l $150/n¨m. Tr¸i phiÕu X sÏ ®¸o h¹n sau 6 n¨m n÷a cßn tr¸i phiÕu Y sÏ ®¸o h¹n sau 7 n¨m n÷a. NÕu møc l i suÊt ®¸o h¹n (YTM) gi¶m tõ 15% xuèng cßn 12% th×: a. hai tr¸i phiÕu ®Òu t¨ng gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu X sÏ t¨ng nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu Y. b. hai tr¸i phiÕu ®Òu gi¶m gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu X sÏ gi¶m nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu Y. c. hai tr¸i phiÕu ®Òu t¨ng gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu Y sÏ t¨ng nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu X. d. hai tr¸i phiÕu ®Òu gi¶m gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu Y sÏ gi¶m nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu X. 6). C«ng ty ABC võa ph¸t h nh mét ®ît tr¸i phiÕu thêi h¹n 5 n¨m, tr¸i suÊt 10%/n¨m v cã møc l i suÊt ®¸o h¹n hiÖn t¹i l 8%/n¨m. NÕu l i suÊt kh«ng thay ®æi th× mét n¨m sau gi¸ cña tr¸i phiÕu n y sÏ: a. Cao h¬n b. ThÊp h¬n c. VÉn gi÷ nguyªn d. B»ng mÖnh gi¸ 7). C«ng ty William, Inc, th«ng b¸o sÏ tr¶ cæ tøc l $1/cæ phiÕu v o n¨m tíi. Cæ tøc ®ã sÏ t¨ng tr−ëng víi tèc ®é 4%/n¨m trong c¸c n¨m tiÕp theo. NÕu tû lÖ l i suÊt yªu cÇu l 10% th× møc gi¸ cao nhÊt m nh ®Çu t− s½n s ng tr¶ cho mét cæ phiÕu cña c«ng ty Williams l bao nhiªu? a. $20 b. $18.67 c. $17.33 d. $16.67 8) Theo quy t¾c 72, nÕu muèn thu ®−îc mét kho¶n tiÒn gÊp ®«i sè tiÒn ®Çu t− ban ®Çu trong vßng 8 n¨m th× tû lÖ l i suÊt yªu cÇu ph¶i l bao nhiªu? a. 9% c. 9,7% b. 9,4% d. 9,9%
  2. 9) Sau 2 n¨m n÷a, sinh viªn A sÏ nhËn ®−îc mét häc bæng trÞ gi¸ $22.000. Khi nhËn ®−îc häc bæng n y, sinh viªn A sÏ ®em ®Çu t− trong 6 n¨m víi møc l i suÊt 6% n¨m. VËy sau 8 n¨m n÷a, sinh viªn A sÏ thu ®−îc mét kho¶n tiÒn l bao nhiªu? a. $31.207,42 c. $33.400,54 b. $32.312,53 d. $35.064,65 10) Giao dÞch n o l giao dÞch rñi ro nhÊt trong thÞ tr−êng hîp ®ång quyÒn chän cæ phiÕu nÕu sau khi giao dÞch ®−îc thùc hiÖn gi¸ cæ phiÕu ®ã t¨ng cao: a.B¸n hîp ®ång quyÒn chän mua c.Mua hîp ®ång quyÒn chän mua b. B¸n hîp ®ång quyÒn chän b¸n d. Mua hîp ®ång quyÒn chän b¸n 11) Khíp lÖnh liªn tôc: a. §−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trong hÖ thèng ®Êu gi¸ theo gi¸ b. Th−êng ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ më cöa v gi¸ ®ãng cöa c. ChØ t¹o ra mét møc gi¸ cho mét giao dÞch ®iÓn h×nh chø kh«ng ph¶i l tæng hîp c¸c giao dÞch d. C¶ a v b e. C¶ a v c 12) Sau khi khíp lÖnh gi¸ thùc hiÖn l (xem b¶ng) LÖnh mua Céng dån Gi¸ Céng dån LÖnh b¸n 0 30.000 6000 1000 29.000 5000 3000 28.000 2000 8000 27.000 500 5000 26.000 0 a. 29.000 b.28.000 c.27.000 13) Kho¶n lç lín nhÊt m ng−êi mua hîp ®ång quyÒn chän mua cæ phiÕu cã thÓ ph¶i chÞu b»ng: a. Gi¸ thùc hiÖn trõ ®i gi¸ cæ phiÕu d. Gi¸ hîp ®ång quyÒn chän mua b. Gi¸ cæ phiÕu trõ ®i gi¸ hîp ®ång quyÒn chän e. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu sai mua c. Gi¸ cæ phiÕu 14) Kho¶n lç lín nhÊt m ng−êi b¸n hîp ®ång quyÒn chän b¸n cã thÓ ph¶i chÞu b»ng: a. Gi¸ thùc hiÖn trõ ®i gi¸ hîp ®ång quyÒn chän d. Gi¸ hîp ®ång quyÒn chän b¸n b¸n b. Gi¸ thùc hiÖn e. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu sai c. Gi¸ cæ phiÕu trõ ®i gi¸ hîp ®ång quyÒn chän 15). Mua mét tr¸i phiÕu cã thÓ thu håi còng t−¬ng tù nh−: a. Mua mét tr¸i phiÕu th«ng th−êng (kh«ng cã ®iÒu kho¶n thu håi) v mua mét hîp ®ång quyÒn chän mua tr¸i phiÕu b. Mua mét tr¸i phiÕu th«ng th−êng (kh«ng cã ®iÒu kho¶n thu håi) v b¸n mét hîp ®ång quyÒn chän mua tr¸i phiÕu c. C¶ a v b ®Òu sai 16) Hîp ®ång t−¬ng lai ®èi víi cæ phiÕu a. l mét tho¶ thuËn cho phÐp mua hoÆc b¸n mét l−îng cæ phiÕu nhÊt ®Þnh t¹i møc gi¸ giao ngay v o thêi ®iÓm hîp ®ång ®¸o h¹n b. l hîp ®ång sÏ ®−îc ng−êi mua v ng−êi b¸n ký kÕt trong t−¬ng lai c. cho phÐp ng−êi mua ®−îc quyÒn chø kh«ng ph¶i l nghÜa vô mua cæ phiÕu v o mét thêi ®iÓm n o ®ã trong t−¬ng lai d. L mét tho¶ thuËn cho phÐp mua hoÆc b¸n cæ phiÕu t¹i mét møc gi¸ x¸c ®Þnh v o ng y hîp ®ång ®¸o h¹n e. C¸c c©u trªn ®Òu sai 17). C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång t−¬ng lai nh− chÊt l−îng, sè l−îng h ng ho¸ v thêi h¹n giao h ng ®−îc quy ®Þnh bëi: a. ng−êi mua v ng−êi b¸n b. së giao dÞch hîp ®ång t−¬ng lai c. bëi ng−êi mua d. bëi ng−êi m«i giíi
  3. 18). Gi¶ sö b¹n göi $1000 v o t i kho¶n tiÕt kiÖm cña ng©n h ng v o cuèi mçi n¨m trong bèn n¨m tíi. NÕu l i suÊt trªn t i kho¶n tiÕt kiÖm n y l 12%/n¨m th× cuèi n¨m thø b¶y sè tiÒn trong t i kho¶n cña b¹n l : a. $4267.28 b. $6714.61 c. $7563.45 19) C«ng ty ABC võa tr¶ møc cæ tøc l $2/ cæ phiÕu. Tû lÖ l i suÊt yªu cÇu ®èi víi cæ phiÕu cña c«ng ty l 16%/n¨m. NÕu cæ phiÕu cña c«ng ty ®ang ®−îc b¸n víi gi¸ l $50/cæ phiÕu th× t«c ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc cña c«ng ty l bao nhiªu? a.12% c.10% b.11.54% d.9.53% 20) Quü ®Çu t− thùc hiÖn viÖc mua l¹i chøng chØ quü ®Çu t− khi ng−êi ®Çu t− cã nhu cÇu thu håi vèn l : a. Quü ®ãng b. Quü më 21) Quü ®Çu t− cã chøng chØ quü ®−îc niªm yÕt trªn së giao dÞch l : a. Quü ®ãng b. Quü më 22) ChØ cã c¸c th nh viªn cña së giao dÞch míi ®−îc mua b¸n chøng kho¸n trªn së giao dÞch a.§óng b.Sai 23) ThÞ tr−êng phi tËp trung (thÞ tr−êng OTC) cã ®Æc ®iÓm l : a. Kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao dÞch tËp trung gi÷a ng−êi mua v ng−êi b¸n b. Chøng kho¸n ®−îc giao dÞch trªn thÞ tr−êng l c¸c chøng kho¸n ch−a ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt trªn së giao dÞch c. C¬ chÕ x¸c lËp gi¸ l th−¬ng l−îng gi¸ gi÷a bªn mua v bªn b¸n d. C¶ ba ®Æc ®iÓm trªn ®Òu ®óng 24). Cæ phiÕu −u ® i cña c«ng ty XYZ hiÖn ®ang ®−îc b¸n víi gi¸ $25. Møc cæ tøc cña cæ phiÕu −u ® i l $2.75/ cæ phiÕu. VËy tû lÖ l i suÊt yªu cÇu cña cæ phiÕu −u ® i XYZ l : a. 10% b. 11% c. 12% 25) Theo h×nh thøc khíp lÖnh n y, gi¸ chøng kho¸n ®−îc x¸c lËp kh«ng ph¶n ¸nh tøc thêi th«ng tin thÞ tr−êng. §ã l h×nh thøc: a.Khíp lÖnh ®Þnh kú b.Khíp lÖnh liªn tôc 26) Ph−¬ng thøc b¶o l nh trong ®ã tæ chøc b¶o l nh chÞu to n bé rñi ro trong viÖc ph©n phèi chøng kho¸n l ph−¬ng thøc: a B¶o l nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l nh víi cè g¾ng cao nhÊt c. B¶o l nh theo ph−¬ng thøc tÊt c¶ hoÆc kh«ng 27) Rñi ro kh«ng thÓ mÊt ®i khi ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t− l : a.Rñi ro cã hÖ thèng b.Rñi ro kh«ng cã hÖ thèng c.C¶ a v b 28). L i suÊt cña lo¹i chøng kho¸n n o d−íi ®©y ®−îc xem l l i suÊt chuÈn ®Ó l m c¨n cø Ên ®Þnh l i suÊt cña c¸c c«ng cô nî kh¸c cã cïng kú h¹n: a. Tr¸i phiÕu c«ng ty b. Tr¸i phiÕu chÝnh phñ c. Tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 29) Khi c«ng ty ph¶i thanh lý t i s¶n, ®èi t−îng cuèi cïng ®−îc ph©n chia t i s¶n l : a.Cæ ®«ng −u ® i b.Cæ ®«ng phæ th«ng c.Tr¸i chñ 30) V× cæ phiÕu kh«ng cã thêi h¹n nªn vèn cæ phÇn kh«ng bao giê ®−îc ho n l¹i cho cæ ®«ng. a.§óng b.Sai II/ B i tËp (2,5®iÓm) 1.C«ng ty MF võa tr¶ cæ tøc b»ng tiÒn mÆt l $3/cæ phiÕu. Tû lÖ l i suÊt yªu cÇu ®èi víi cæ phiÕu cña c«ng ty l 10%. NÕu cæ tøc ®−îc dù ®o¸n l sÏ t¨ng tr−ëng æn ®Þnh ë møc 5%/n¨m th× gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu cña c«ng ty MF b»ng bao nhiªu? Gi¸ trÞ cña cæ phiÕu cña c«ng ty MF sau 6 n¨m b»ng bao nhiªu? (1,5 ®iÓm) 2.Mét nh ®Çu t− quyÕt ®Þnh thùc hiÖn mét chiÕn l−îc hîp ®ång quyÒn chän nh− sau: (1 ®iÓm)
  4. ®Ò thi m«n thÞ tr−êng chøng kho¸n (®Ò 2) (thêi gian l m b i: 60 phót) Hä v tªn……………………………………………Líp………………….SBD………….. I/ Tr¾c nghiÖm (7,5 ®iÓm) (Chó ý: Khoanh trßn v o c©u tr¶ lêi ®óng. Mçi c©u chØ cã mét c©u tr¶ lêi ®óng. L m ®óng mçi c©u ®−îc 0,25 ®iÓm) 1) Quü ®Çu t− thùc hiÖn viÖc mua l¹i chøng chØ quü ®Çu t− khi ng−êi ®Çu t− cã nhu cÇu thu håi vèn l : a. Quü ®ãng b. Quü më 2) Quü ®Çu t− cã chøng chØ quü ®−îc niªm yÕt trªn së giao dÞch l : a. Quü ®ãng b. Quü më 3) ChØ cã c¸c th nh viªn cña së giao dÞch míi ®−îc mua b¸n chøng kho¸n trªn së giao dÞch a.§óng b.Sai 4) ThÞ tr−êng phi tËp trung (thÞ tr−êng OTC) cã ®Æc ®iÓm l : a. Kh«ng cã ®Þa ®iÓm giao dÞch tËp trung gi÷a ng−êi mua v ng−êi b¸n b. Chøng kho¸n ®−îc giao dÞch trªn thÞ tr−êng l c¸c chøng kho¸n ch−a ®ñ tiªu chuÈn niªm yÕt trªn së giao dÞch c. C¬ chÕ x¸c lËp gi¸ l th−¬ng l−îng gi¸ gi÷a bªn mua v bªn b¸n d. C¶ ba ®Æc ®iÓm trªn ®Òu ®óng 5) Khi ®Çu c¬ gi¸ xuèng, ng−êi ®Çu t− cã thÓ: a. Mua hîp ®ång quyÒn chän mua. d. C¶ a v b. b. B¸n khèng. e. C¶ a v c. c. Mua hîp ®ång t−¬ng lai. f. C¶ a, b v c. 6 )§Ó b¶o hiÓm ®èi víi gi¸ trÞ chøng kho¸n n¾m gi÷ cã thÓ thùc hiÖn: a. Mua hîp ®ång quyÒn chän mua. e. C¶ a v c. b. Mua hîp ®ång quyÒn chän b¸n. f. C¶ b v c. c. B¸n hîp ®ång quyÒn chän mua. g. C¶ a v d. d. B¸n hîp ®ång quyÒn chän b¸n. 7) §iÒu kho¶n thu håi tr¸i phiÕu cã nghÜa l : a. Nh ®Çu t− cã thÓ thu håi kho¶n ®Çu t− cña m×nh bÊt cø lóc n o nÕu muèn b. Nh ®Çu t− chØ cã thÓ thu håi kho¶n ®Çu t− cña m×nh nÕu c«ng ty ph¸t h nh kh«ng tr¶ tr¸i tøc. c. Nh ph¸t h nh cã thÓ thu håi tr¸i phiÕu tr−íc khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n. d. Nh ph¸t h nh cã thÓ thu håi tr¸i phiÕu trong vßng ba n¨m ®Çu. 8) Gi¶ sö c«ng ty General Motors ph¸t h nh hai lo¹i tr¸i phiÕu A v B cã cïng tr¸i suÊt v thêi h¹n. Tuy nhiªn tr¸i phiÕu A cã ®iÒu kho¶n thu håi cßn tr¸i phiÕu B kh«ng cã ®iÒu kho¶n thu håi. So víi tr¸i phiÕu B, gi¸ cña tr¸i phiÕu A: a. Cao h¬n b. ThÊp h¬n c. Ngang b»ng 9). Gi¶ sö hai tr¸i phiÕu X v Y ®Òu ®ang b¸n víi gi¸ b»ng mÖnh gi¸ l $1000. C¶ hai tr¸i phiÕu n y ®Òu tr¶ møc tr¸i tøc l $150/n¨m. Tr¸i phiÕu X sÏ ®¸o h¹n sau 6 n¨m n÷a cßn tr¸i phiÕu Y sÏ ®¸o h¹n sau 7 n¨m n÷a. NÕu møc l i suÊt ®¸o h¹n (YTM) gi¶m tõ 15% xuèng cßn 12% th×: a. hai tr¸i phiÕu ®Òu t¨ng gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu X sÏ t¨ng nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu Y. b. hai tr¸i phiÕu ®Òu gi¶m gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu X sÏ gi¶m nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu Y. c. hai tr¸i phiÕu ®Òu t¨ng gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu Y sÏ t¨ng nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu X. d. hai tr¸i phiÕu ®Òu gi¶m gi¸, nh−ng gi¸ tr¸i phiÕu Y sÏ gi¶m nhiÒu h¬n gi¸ tr¸i phiÕu X. 10) Rñi ro kh«ng thÓ mÊt ®i khi ®a d¹ng ho¸ danh môc ®Çu t− l : a.Rñi ro cã hÖ thèng b.Rñi ro kh«ng cã hÖ thèng c.C¶ a v b 11). L i suÊt cña lo¹i chøng kho¸n n o d−íi ®©y ®−îc xem l l i suÊt chuÈn ®Ó l m c¨n cø Ên ®Þnh l i suÊt cña c¸c c«ng cô nî kh¸c cã cïng kú h¹n:
  5. a. Tr¸i phiÕu c«ng ty b. Tr¸i phiÕu chÝnh phñ c. Tr¸i phiÕu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng 12) Khi c«ng ty ph¶i thanh lý t i s¶n, ®èi t−îng cuèi cïng ®−îc ph©n chia t i s¶n l : a.Cæ ®«ng −u ® i b.Cæ ®«ng phæ th«ng c.Tr¸i chñ 13) Theo quy t¾c 72, nÕu muèn thu ®−îc mét kho¶n tiÒn gÊp ®«i sè tiÒn ®Çu t− ban ®Çu trong vßng 8 n¨m th× tû lÖ l i suÊt yªu cÇu ph¶i l bao nhiªu? a. 9% c. 9,7% b. 9,4% d. 9,9% 14) Sau 2 n¨m n÷a, sinh viªn A sÏ nhËn ®−îc mét häc bæng trÞ gi¸ $22.000. Khi nhËn ®−îc häc bæng n y, sinh viªn A sÏ ®em ®Çu t− trong 6 n¨m víi møc l i suÊt 6% n¨m. VËy sau 8 n¨m n÷a, sinh viªn A sÏ thu ®−îc mét kho¶n tiÒn l bao nhiªu? a. $31.207,42 c. $33.400,54 b. $32.312,53 d. $35.064,65 15) Giao dÞch n o l giao dÞch rñi ro nhÊt trong thÞ tr−êng hîp ®ång quyÒn chän cæ phiÕu nÕu sau khi giao dÞch ®−îc thùc hiÖn gi¸ cæ phiÕu ®ã t¨ng cao: a.B¸n hîp ®ång quyÒn chän mua c.Mua hîp ®ång quyÒn chän mua b. B¸n hîp ®ång quyÒn chän b¸n d. Mua hîp ®ång quyÒn chän b¸n 16) Khíp lÖnh liªn tôc: a. §−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trong hÖ thèng ®Êu gi¸ theo gi¸ b. Th−êng ®−îc dïng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ më cöa v gi¸ ®ãng cöa c. ChØ t¹o ra mét møc gi¸ cho mét giao dÞch ®iÓn h×nh chø kh«ng ph¶i l tæng hîp c¸c giao dÞch d. C¶ a v b e. C¶ a v c 17) Sau khi khíp lÖnh gi¸ thùc hiÖn l (xem b¶ng) LÖnh mua Céng dån Gi¸ Céng dån LÖnh b¸n 0 30.000 6000 1000 29.000 5000 3000 28.000 2000 8000 27.000 500 5000 26.000 0 a. 29.000 b.28.000 c.27.000 18) Kho¶n lç lín nhÊt m ng−êi mua hîp ®ång quyÒn chän mua cæ phiÕu cã thÓ ph¶i chÞu b»ng: a. Gi¸ thùc hiÖn trõ ®i gi¸ cæ phiÕu d. Gi¸ hîp ®ång quyÒn chän mua b. Gi¸ cæ phiÕu trõ ®i gi¸ hîp ®ång quyÒn chän e. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu sai mua c. Gi¸ cæ phiÕu 19) Kho¶n lç lín nhÊt m ng−êi b¸n hîp ®ång quyÒn chän b¸n cã thÓ ph¶i chÞu b»ng: a. Gi¸ thùc hiÖn trõ ®i gi¸ hîp ®ång quyÒn chän d. Gi¸ hîp ®ång quyÒn chän b¸n b¸n b. Gi¸ thùc hiÖn e. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu sai c. Gi¸ cæ phiÕu trõ ®i gi¸ hîp ®ång quyÒn chän 20). Mua mét tr¸i phiÕu cã thÓ thu håi còng t−¬ng tù nh−: a. Mua mét tr¸i phiÕu th«ng th−êng (kh«ng cã ®iÒu kho¶n thu håi) v mua mét hîp ®ång quyÒn chän mua tr¸i phiÕu b. Mua mét tr¸i phiÕu th«ng th−êng (kh«ng cã ®iÒu kho¶n thu håi) v b¸n mét hîp ®ång quyÒn chän mua tr¸i phiÕu c. C¶ a v b ®Òu sai 21) Hîp ®ång t−¬ng lai ®èi víi cæ phiÕu a. l mét tho¶ thuËn cho phÐp mua hoÆc b¸n mét l−îng cæ phiÕu nhÊt ®Þnh t¹i møc gi¸ giao ngay v o thêi ®iÓm hîp ®ång ®¸o h¹n b. l hîp ®ång sÏ ®−îc ng−êi mua v ng−êi b¸n ký kÕt trong t−¬ng lai
  6. c. cho phÐp ng−êi mua ®−îc quyÒn chø kh«ng ph¶i l nghÜa vô mua cæ phiÕu v o mét thêi ®iÓm n o ®ã trong t−¬ng lai d. L mét tho¶ thuËn cho phÐp mua hoÆc b¸n cæ phiÕu t¹i mét møc gi¸ x¸c ®Þnh v o ng y hîp ®ång ®¸o h¹n e. C¸c c©u trªn ®Òu sai 22). C«ng ty ABC võa ph¸t h nh mét ®ît tr¸i phiÕu thêi h¹n 5 n¨m, tr¸i suÊt 10%/n¨m v cã møc l i suÊt ®¸o h¹n hiÖn t¹i l 8%/n¨m. NÕu l i suÊt kh«ng thay ®æi th× mét n¨m sau gi¸ cña tr¸i phiÕu n y sÏ: a. Cao h¬n b. ThÊp h¬n c. VÉn gi÷ nguyªn d. B»ng mÖnh gi¸ 23). C«ng ty William, Inc, th«ng b¸o sÏ tr¶ cæ tøc l $1/cæ phiÕu v o n¨m tíi. Cæ tøc ®ã sÏ t¨ng tr−ëng víi tèc ®é 4%/n¨m trong c¸c n¨m tiÕp theo. NÕu tû lÖ l i suÊt yªu cÇu l 10% th× møc gi¸ cao nhÊt m nh ®Çu t− s½n s ng tr¶ cho mét cæ phiÕu cña c«ng ty Williams l bao nhiªu? a. $20 b. $18.67 c. $17.33 d. $16.67 24). C¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång t−¬ng lai nh− chÊt l−îng, sè l−îng h ng ho¸ v thêi h¹n giao h ng ®−îc quy ®Þnh bëi: a. ng−êi mua v ng−êi b¸n b. së giao dÞch hîp ®ång t−¬ng lai c. bëi ng−êi mua d. bëi ng−êi m«i giíi 25). Gi¶ sö b¹n göi $1000 v o t i kho¶n tiÕt kiÖm cña ng©n h ng v o cuèi mçi n¨m trong bèn n¨m tíi. NÕu l i suÊt trªn t i kho¶n tiÕt kiÖm n y l 12%/n¨m th× cuèi n¨m thø b¶y sè tiÒn trong t i kho¶n cña b¹n l : a. $4267.28 b. $6714.61 c. $7563.45 26) C«ng ty ABC võa tr¶ møc cæ tøc l $2/ cæ phiÕu. Tû lÖ l i suÊt yªu cÇu ®èi víi cæ phiÕu cña c«ng ty l 16%/n¨m. NÕu cæ phiÕu cña c«ng ty ®ang ®−îc b¸n víi gi¸ l $50/cæ phiÕu th× t«c ®é t¨ng tr−ëng cæ tøc cña c«ng ty l bao nhiªu? a.12% c.10% b.11.54% d.9.53% 27). Cæ phiÕu −u ® i cña c«ng ty XYZ hiÖn ®ang ®−îc b¸n víi gi¸ $25. Møc cæ tøc cña cæ phiÕu −u ® i l $2.75/ cæ phiÕu. VËy tû lÖ l i suÊt yªu cÇu cña cæ phiÕu −u ® i XYZ l : a. 10% b. 11% c. 12% 28) Theo h×nh thøc khíp lÖnh n y, gi¸ chøng kho¸n ®−îc x¸c lËp kh«ng ph¶n ¸nh tøc thêi th«ng tin thÞ tr−êng. §ã l h×nh thøc: a.Khíp lÖnh ®Þnh kú b.Khíp lÖnh liªn tôc 29) Ph−¬ng thøc b¶o l nh trong ®ã tæ chøc b¶o l nh chÞu to n bé rñi ro trong viÖc ph©n phèi chøng kho¸n l ph−¬ng thøc: a B¶o l nh víi cam kÕt ch¾c ch¾n b. B¶o l nh víi cè g¾ng cao nhÊt c. B¶o l nh theo ph−¬ng thøc tÊt c¶ hoÆc kh«ng 30) V× cæ phiÕu kh«ng cã thêi h¹n nªn vèn cæ phÇn kh«ng bao giê ®−îc ho n l¹i cho cæ ®«ng. a.§óng b.Sai II/ B i tËp (2,5®iÓm) 1.C«ng ty ABC võa tr¶ cæ tøc b»ng tiÒn mÆt l $2/cæ phiÕu. Tû lÖ l i suÊt yªu cÇu ®èi víi cæ phiÕu cña c«ng ty l 8%. NÕu cæ tøc ®−îc dù ®o¸n l sÏ t¨ng tr−ëng æn ®Þnh ë møc 3%/n¨m th× gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña cæ phiÕu cña c«ng ty MF b»ng bao nhiªu? Gi¸ trÞ cña cæ phiÕu cña c«ng ty ABC sau 6 n¨m b»ng bao nhiªu? (1,5 ®iÓm)
  7. 2.Mét nh ®Çu t− quyÕt ®Þnh thùc hiÖn mét chiÕn l−îc hîp ®ång quyÒn chän nh− sau: (1 ®iÓm) -Mua mét hîp ®ång quyÒn chän mua cæ phiÕu cã gi¸ thùc hiÖn X1 = $40, t¹i møc gi¸ hîp ®ång quyÒn chän l $2/cæ phiÕu. -§ång thêi b¸n mét hîp ®ång quyÒn chän mua cæ phiÕu cã gi¸ thùc hiÖn l X2 = $30, t¹i møc gi¸ hîp ®ång quyÒn chän l $3/cæ phiÕu. BiÕt hai hîp ®ång quyÒn chän trªn l cña cïng mét lo¹i cæ phiÕu v cã cïng ng y ®¸o h¹n. H y vÏ ®å thÞ biÓu thÞ lîi nhuËn (tÝnh trªn ®¬n vÞ mét cæ phiÕu) m nh ®Çu t− thu ®−îc khi hai hîp ®ång quyÒn chän ®¸o h¹n.
  8. -Mua mét hîp ®ång quyÒn chän mua cæ phiÕu cã gi¸ thùc hiÖn X1 = $30, t¹i møc gi¸ hîp ®ång quyÒn chän l $3/cæ phiÕu. -§ång thêi b¸n mét hîp ®ång quyÒn chän mua cæ phiÕu cã gi¸ thùc hiÖn l X2 = $40, t¹i møc gi¸ hîp ®ång quyÒn chän l $2/cæ phiÕu. BiÕt hai hîp ®ång quyÒn chän trªn l cña cïng mét lo¹i cæ phiÕu v cã cïng ng y ®¸o h¹n. H y vÏ ®å thÞ biÓu thÞ lîi nhuËn (tÝnh trªn d¬n vÞ mét cæ phiÕu) m nh ®Çu t− thu ®−îc khi hai hîp ®ång quyÒn chän ®¸o h¹n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2