ĐỀ THI Môn : Thực hành Ghi sổ sách kế toán

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

3
1.608
lượt xem
457
download

ĐỀ THI Môn : Thực hành Ghi sổ sách kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi môn : thực hành ghi sổ sách kế toán', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI Môn : Thực hành Ghi sổ sách kế toán

  1. ĐỀ THI Môn : Thực hành Ghi sổ sách kế toán (Thời gian 120 phút) —— Tình hình tài sản của một Doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/200x như sau (Đvị : 1000 đồng) 1.TSCĐHH 50.000.000 12.Khoản phải trả khác 4.000.000 2.Hao mòn TSCDHH 10.000.000 13.Thuế và các khoản phải nộp 5.000.000 3.Nguyên vật liệu 5.000.000 14.Tài sản thiếu chờ xử lý 1.000.000 4.CCDC 1.000.000 15.Tài sản thừa chờ xử lý 2.000.000 5.Chi phí sản xuất KDDD 2.000.000 16.Lợi nhuận chưa phân phối 3.000.000 6.Thành phẩm 3.000.000 17.Nguồn vốn kinh doanh 50.000.000 7.Tiền mặt 5.000.000 18.Quỹ đầu tư phát triển 2.000.000 8.TGNH 14.000.000 19.Nguồn vốn ĐTXDCB 5.000.000 9.Nợ người bán 6.000.000 20.Quỹ khen thưởng ,PL 1.000.000 10.Người mua nợ 4.000.000 21.Vay ngắn hạn 2.000.000 11.Khoản phải thu khác 5.000.000 Chi tiết Thành Phẩm A :1000 cái x 2.000.000đ/c = 2.000.000.000đ Thành phẩm B :1000 cái x 1.000.000 đ/c = 1.000.000.000 đ Trong tháng 01/200X phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau: 1. Doanh nghiệp được cấp 1 TSCĐHH trị giá 10.000.000 2. Doanh nghiệp mua một số NVL chưa trả tiền người bán 3.000.000 3. Doanh nghiệp rút tiền gửi Ngân Hàng về nhập quỹ tiền mặt 2.000.000 4. Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua 1 số CCDC 1.000.000 5. Doanh nghiệp được người mua trả nợ bằng TM 2.000.000 , TGNH 1.000.000 6. Doanh nghiệp thu các khoản phải thu khác bằng TM 500.000 7. Doanh nghiệp dùng tiền gửi NH trả nợ Nhà nước ( thuế) 1.000.000 8. Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả các khoản phải trả khác 400.000 9. Tài sản thừa chờ xử lý giải quyết tăng NVKD 1.000.000 10. DN vay ngắn hạn NH trả nợ người bán 2.000.000 11. Dùng lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh 1.000.000 12. DN được người mua trả nợ 5.000.000 bằng TM.Sau đó doanh nghiệp trả hết nợ vay ngắn hạn 13. DN chi quỹ khen thưởng ,PL bằng TGNH 500.000 14. Tài sản thiếu chờ xử lý giải quyết giảm nguồn vốn kinh doanh 500.000 15. Doanh nghiệp bán 500 thành phẩm A giá bán bao gồm thuế GTGT là 2.420.000 đ/c .đã thu bằng Tiền mặt. (cho biết thuế suất thuế GTGT là 10%,Thuế suất thuế thu nhập Doanh nghiệp là 25%) Yêu cầu: -Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, -Ghi sổ Nhật ký Chung -Mở sổ cái tất cả các tài khoản có liên quan -Lập bảng cân đối tài khoản vào cuối tháng -Lập bảng cân đối kế toán vào cuối tháng -Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Đơn vị (chú ý : không được sử dụng bảng Hệ thống Tài Khoản ,được sử dụng mẫu báo cáo sổ sách in sẵn) GIÁO VIÊN RA ĐỀ
  2. ̣ ĐINH VĂN MÂU
Đồng bộ tài khoản