intTypePromotion=1

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 15

Chia sẻ: Nguyen Minh Duc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
757
lượt xem
88
download

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 15', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 15

  1. OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN LẦN THỨ XV, 2006 Khối thi: Chuyên tin Thời gian làm bài: 180 phút Ngày thi: 06-05-2006 Nơi thi: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI Hạn chế thời Tên file Tên file Tên file gian cho mỗi Tên bài chương trình dữ liệu kết quả test Xếp phòng thi ROOMS.* ROOMS.INP ROOMS.OUT 1 giây Rào ruộng PERIM.* PERIM.INP PERIM.OUT 1 giây Tạm biệt BYE.* BYE.INP BYE.OUT 3 giây Dấu * được thay thế bởi PAS, C hoặc CPP của ngôn ngữ được sử dụng tương ứng là Pascal, C hoặc C++. Hãy lập trình giải các bài sau đây: Bài 1. Xếp phòng thi Trong một Olympic Tin học sinh viên, có N cu ộc thi đ ược đánh số hiệu từ 1 đến N. Cuộc thi thứ i có thời điểm bắt đầu Si và thời điểm kết thúc Fi. Tại mỗi thời điểm trong mỗi phòng thi có không quá một cuộc thi diễn ra, ngoại trừ trường hợp thời điểm kết thúc một cuộc thi có thể đồng thời là thời điểm bắt đầu của một cuộc thi khác. Yêu cầu: Hãy xếp phòng thi cho tất cả các cuộc thi sao cho số phòng cần sử dụng là ít nhất. Dữ liệu: Vào từ file văn b ản ROOMS.INP theo qui cách như sau:  Dòng thứ nhất ghi số nguyên dương N (N≤ 1000) là số lượng cuộc thi.  Trên dòng thứ i (1 ≤ i ≤ N) trong N d òng tiếp theo ghi hai số nguyên dương Si và Fi (0 ≤ S i < Fi ≤ 70000) tương ứng là thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc của cuộc thi i. Kết quả: Ghi ra file văn b ản ROOMS.OUT một số nguyên M là số phòng ít nhất cần cho các cuộc thi. ROOMS.INP ROOMS.OUT 5 2 02 12 34 25 45 Đề thi gồm 3 trang, đây là trang thứ 1
  2. Bài 2. Rào ruộng Phú ông cho rằng Bờm không biết tính toán và thích trêu Bờm. Lần này, khi thuê Bờm chăng dây rào ruộng cho mình, Phú ông hứa sẽ cho Bờm thửa ruộng to nhất nếu Bờm đáp ứng đ ược yêu cầu đặt ra. Phú ông có N thửa ruộng đ ược đánh số từ 1 đến N, nằm trong vùng đất có hai đường cái vuông góc với nhau mà ta có thể hình dung như một mặt phẳng với hai trục tọa độ. Bờ đắp quanh mỗi thửa ruộng có thể xem như một đường gấp khúc khép kín không tự cắt và đặc biệt ở chỗ các cạnh đều song song với các trục tọa độ. Bờm sẽ phải đem dây chăng dọc theo các b ờ, viền quanh mỗi thửa ruộng. Gọi CX, CY tương ứng là chu vi của hai thửa ruộng X, Y, nếu CX là ước số của CY thì đ ể rào cho X và Y, Bờm chỉ cần mang loại dây có độ dài CY. Phú ông yêu cầu Bờm cho biết cần mang ít nhất bao nhiêu lo ại dây để rào N thửa ruộng đó (hai đoạn dây có độ dài khác nhau thu ộc hai loại khác nhau và ngược lại hai đoạn dây khác loại thì có độ d ài khác nhau). Yêu cầu: Hãy xác định giúp Bờm số loại dây ít nhất cần chuẩn bị. Dữ liệu: Vào từ file văn bản PERIM.INP:  Dòng đ ầu tiên ghi số nguyên dương N (1≤N≤ 200) là số lượng thửa ru ộng của Phú ông;  Dòng thứ i trong N d òng tiếp theo mô tả thửa ruộng thứ i: đầu tiên là ki (4 ≤ ki ≤ 200) là số lượng đỉnh của ruộng thứ i (1 ≤ i ≤ N), tiếp theo là ki cặp tọa độ của các đỉnh đ ược liệt kê chỉ theo một chiều nào đó đi vòng quanh hình (các tọa độ là các số nguyên có trị tuyệt đối không quá 20000). Kết quả: Ghi ra file văn bản PERIM.OUT theo qui cách sau:  Dòng đ ầu là một số nguyên dương M, đó là số loại dây.  Trong dòng tiếp theo, độ dài của M loại dây đ ược đưa ra theo thứ tự giảm dần. Ví dụ: PERIM.INP PERIM.OUT 5 3 12 -2 0 -2 2 0 2 0 4 2 4 2 6 4 6 4 8 6 8 6 2 8 2 8 0 36 20 14 12 1 -3 1 -2 2 -2 2 -1 3 -1 3 -4 4 -4 4 -5 -1 -5 -1 -4 0 -4 0 -3 10 8 -4 8 -3 7 -3 7 -2 5 -2 5 -4 6 -4 6 -5 9 -5 9 -4 10 11 2 12 2 12 7 11 7 11 8 8 8 8 6 10 6 10 5 11 5 6 9 -2 9 1 11 1 11 -1 12 -1 12 -2 Đề thi gồm 3 trang, đây là trang thứ 2
  3. Bài 3. T ạm biệt Đôi bạn Minh và Hòa đều tham gia kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 2006. Tuy thu ộc hai đội khác nhau và không ở cùng một khách sạn, nhưng họ đ ã hẹn nhau cùng đi thăm một số địa điểm ở Hà Nội vào ngày cuối cùng của kỳ Olympic này. Hệ thống giao thông gồm N giao lộ đánh số từ 1 đến N và M đo ạn đường hai chiều nối trực tiếp giữa một số cặp giao lộ, giữa hai giao lộ có không quá một đoạn đường nối trực tiếp. K đ ịa điểm cần thăm và hai khách sạn họ ở đều trên các giao lộ. Đôi bạn đã dự tính thời gian dừng lại thăm các địa điểm và thấy là chỉ còn lại G đơn vị thời gian để di chuyển và ngồi với nhau trước khi tạm biệt. Họ muốn ngồi với nhau lâu nhất có thể được trước khi mỗi người quay về khách sạn với đội của mình. Giả sử hai người cùng xu ất phát từ khách sạn họ ở tại cùng một thời điểm. Đôi bạn dự định như sau: 1. Chọn một trong K đ ịa điểm sẽ thăm, ví dụ T; 2. Từ khách sạn của mình, hai người đi đến T theo đường đi nhanh nhất, ai đến sớm hơn thì đợi bạn đến; 3. Sau đó hai người cùng nhau đi thăm K-1 địa điểm còn lại. Tại điểm cuối trên hành trình này, họ sẽ ngồi uống nước với nhau trong khoảng thời gian cho phép, trước khi mỗi người quay về nơi ở. Không kể thời gian dừng lại thăm các địa điểm, tổng thời gian cho mỗi người không vượt quá G đơn vị thời gian. Yêu cầu: Hãy chỉ ra thời gian nhiều nhất Minh và Hòa có thể ngồi với nhau trước khi chia tay và phương án đi thăm tương ứng với thời gian còn lại như vậy. Dữ liệu: Vào từ file văn b ản BYE.INP theo qui cách như sau: Dòng thứ nhất ghi bốn số nguyên dương N, M, K, G. Dòng thứ hai ghi hai số K1 và K2 tương ứng là số hiệu của giao lộ nơi có khách sạn của Minh và Hòa.  Dòng thứ ba ghi K số hiệu của K đ ịa điểm đôi bạn sẽ đi thăm.  Trong M d òng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số nguyên dương X, Y, Z với ý nghĩa có đoạn đường hai chiều giữa hai giao lộ X, Y với thời gian đi là Z đ ơn vị thời gian. Kết quả: Ghi ra file văn bản BYE.OUT theo qui cách sau:  Dòng đ ầu là một số nguyên không âm, đó là lượng thời gian nhiều nhất đôi bạn có thể ngồi với nhau trước khi chia tay.  Dòng thứ hai gồm K số hiệu của K điểm được thăm theo thứ tự của phương án tối ưu như yêu cầu. Ví d ụ BYE.INP B YE.OUT Các điều kiện 6 10 2 100 96  1  K  N  20; 14 25 25  G  69000; 121  Thời gian đi trực tiếp từ giao lộ 233 343 này đến giao lộ khác không lớn 451 hơn 30000 đơn vị thời gian; 563 613 151 Dữ liệu vào đảm bảo Minh và Hòa có 633 thời gian ngồi với nhau trước lúc tạm 241 biệt. 533 Đề thi gồm 3 trang, đây là trang thứ 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2