intTypePromotion=1

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 15

Chia sẻ: Nguyễn Kim Lượng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
275
lượt xem
114
download

Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

cũng như một số khoáng sản khác của việt nam, dầu khí trong một số thành tạo trước kainozoi đã được phát hiện từ đầu thế kỷ 20. song do nhiều điều kiện và hoàn cảnh khác nhau, các đối tượng này đã không được chú ý thăm dò. cuối thế kỷ 20, nhờ nhiều phát hiện mỏ dầu khí trong các tầng chứa móng của các bể trầm tích khác nhau, các thành tạo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa chất và tài nguyên dầu khí Việt Nam - Chương 15

 1. 15 Chöông Caùc beå traàm tích tröôùc Kainozoi vaø taøi nguyeân daàu khí
 2. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam 1. Giôùi thieäu Cuõng nhö moät soá khoaùng saûn khaùc cuûa thaønh taïo Tröôùc Kainozoi cuûa Vieät Nam, Vieät Nam, daàu khí trong moät soá thaønh taïo song ít ñöôïc chuù yù thaêm doø do giaù trò kinh Tröôùc Kainozoi ñaõ ñöôïc phaùt hieän töø ñaàu teá thaáp. Caùc ñieåm loä daàu loûng hay quaùnh theá kyû 20. Song do nhieàu ñieàu kieän vaø trong caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi ñöôïc hoaøn caûnh khaùc nhau, caùc ñoái töôïng naøy ñaõ phaùt hieän treân ñaát lieàn Vieät Nam raát haïn khoâng ñöôïc chuù yù thaêm doø. Cuoái theá kyû 20, cheá nhö vuøng Nuùi Lòch (Yeân Baùi) vaø ôû ñaàm nhôø nhieàu phaùt hieän moû daàu khí trong caùc Thò Naïi (Quy Nhôn). Tuy vaäy, trong moùng taàng chöùa moùng cuûa caùc beå traàm tích khaùc cuûa caùc beå traàm tích Ñeä Tam khaùc nhau (caû nhau, caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi ñaõ trôû treân ñaát lieàn vaø ngoaøi khôi Vieät Nam cuõng thaønh ñoái töôïng haáp daãn veà tieàm naêng daàu nhö nhieàu vuøng laân caän) ñaõ phaùt hieän ñöôïc khí vaø ñöôïc quan taâm nhieàu hôn ôû Vieät nhieàu taàng chöùa daàu Tröôùc Kainozoi quan Nam hieän nay. troïng. Caùc bieåu hieän khí (chuû yeáu laø khí metan) trong caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi 2. Thaêm doø vaø phaùt hieän daàu khí trong khaù phoå bieán treân ñaát lieàn Vieät Nam, ñaëc caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi ôû Vieät bieät laø trong caùc beå traàm tích chöùa than Nam Trias. Phaùt hieän, thaêm doø vaø ñaùnh giaù caùc Caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi khoâng bieåu hieän cuûa heä thoáng daàu khí trong caùc nhöõng chæ loä treân beà maët thaïch quyeån thuoäc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi coù nhöõng möùc phaàn ñaát lieàn, caùc ñaûo, maø coøn bò choân vuøi ñoä, quan ñieåm vaø keát quaû khaùc nhau qua thaønh moùng cuûa haàu heát caùc beå traàm tích caùc giai ñoaïn nghieân cöùu ñòa chaát ôû Vieät khaùc nhau caû treân ñaát lieàn vaø ngoaøi khôi Nam. Vieät Nam. Moät soá caùc thaønh taïo naøy ñaõ 2.1. Phaùt hieän daàu khí Tröôùc Kainozoi coù caùc bieåu hieän daàu khí, trong ñoù ñaõ phaùt thôøi kyø laäp baûn ñoà ñòa chaát tröôùc hieän ñöôïc nhieàu taàng chöùa hydrocarbon naêm 1960 quan troïng coù tuoåi Paleozoi vaø Mesozoi Caùc bieåu hieän daàu khí trong caùc thaønh (Hình 15.1). taïo Tröôùc Kainozoi ñaõ ñöôïc phaùt hieän khaù Phaàn lôùn caùc taàng chöùa loä treân maët chæ sôùm (1910) treân ñaát lieàn Vieät Nam taïi vuøng bieåu hieän caùc saûn phaån bieán ñoåi cuûa daàu Nuùi Lòch (Yeân Baùi) töø nhöõng ngaøy khôûi ñaàu khí ñoù laø asphalt vaø ñaù phieán chaùy. Caùc bieåu hieän naøy phaân boá raát roäng trong caùc cuûa coâng taùc khaûo saùt vaø laäp baûn ñoà ñòa 455
 3. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam 1-4 - Moùng Pre-Cz cuûa caùc beå Ñeä Tam goàm: 1-granitoid Mz moùng beå Cöûu Long; 2-granitoid Mz vaø ñaù khaùc cuûa caùc beå Nam Coân Sôn; 3-traàm tích Pz, ít magma Mz moùng ña daïng beå Soâng Hoàng; 4-traàm tích Pz, ít Mz vaø magma moùng theàm Taây Nam. 5-14 - Khí vaø condensat Pre-Cz: Ia (5-9) metan trong beå than Trias, 5-phaûi soâng Ñaø, 6-traùi soâng Ñaø, 7-Taây Thaùi Nguyeân, 8-Quaûng Ninh, 9-Noâng Sôn; Ib (10-12) trong caùc beå Mz, 10-Vieâng Chaên, 11-Savannakhet, 12- Khorat; Ic (13-14) moû, 13-carbonat Pz Nam Phong, 14-caùt keát Mz. 15-21 - Daàu Pre-Cz: IIa trong carbonat Pz, 15-vuøng nuùi Lòch (Yeân Baùi), 16-moùng Ñoâng Baéc vaø 17-moùng Nam beå Soâng Hoàng; IIb moû trong carbonat Pz, 18-moùng beå Taây Loâi Chaâu, 19-moùng beå Chumphon; IIc moû trong granitoid Mz, 20-moùng beå Cöûu Long, 21-moùng Ñaïi Huøng. 22-25 - Caùc ñieåm loä asphalt vaø phieán chaùy Pre-Cz (III): 22-trong carbonat Mz vuøng Sôn La; 23-trong carbonat Pz ñaûo Caùt Baø; 24-trong caùt keát thöôïng (Mz) suoái vuøng Möôøng Pha Lan; 25- trong caùt keát Mz2 ñaûo Phuù Quoác. Hình 15.1. Vò trí phaân boá caùc bieåu hieän vaø phaùt hieän daàu khí Tröôùc Kainozoi cuûa Vieät Nam vaø keá caän 456
 4. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam AÛnh 15.1. Daáu veát coøn laïi cuûa moät soá caùc haøo, hoá khai thaùc asphalt trong caùc naêm 1952-1956 taïi thung luõng baûn Saøi Löông - huyeän Mai Sôn (chöng 1.000 kg asphalt ñöôïc 5-10 kg daàu) truyeàn thoáng höôùng vaøo caùc ñoái töôïng caáu chaát (Durandin 1914, 1915). Vaøi naêm sau taïo thuoäc caùc taäp traàm tích Mesozoi laáp ñoù ñaõ tieán haønh khoan 1 gieáng thaêm doø vaø ñaày beå. Do ñoù caùc gieáng khoan thaêm doø phaùt hieän ñöôïc caùc thaân caùt, caùc thaáu kính chæ döøng laïi trong caùc ñoái töôïng taïo beå maø ñaù voâi Devon bò nöùt neû hang hoác coù chöùa khoâng khoan tôùi moùng Paleozoi. Keát quaû daàu, song vì quy moâ quaù nhoû neân ñaõ bò gaùc tìm kieám, thaêm doø beå trong suoát thaäp kyû laïi (Dusault 1921). Trong caùc naêm 1950 - 70 cuûa theá kyû 20 chöa phaùt hieän ñöôïc caùc 1952, asphalt trong caùc thaønh taïo Mesozoi bieåu hieän daàu khí, trong khi ñoù caùc saûn thuoäc Taây Baéc ñaõ ñöôïc phaùt hieän vaø khai phaåm bieán ñoåi cuûa hydrocarbon döôùi daïng thaùc ñeå phuïc vuï nhu caàu ñòa phöông (aûnh asphalt vaø ñaù phieán chaùy phaân taùn phoå bieán 15.1). vaø coù nôi khaù taäp trung trong caùc ñaù phieán 2.2. Thaêm doø daàu khí Tröôùc Kainozoi voâi Paleozoi thuoäc mieàn Baéc Vieät Nam vaø theo phöông phaùp truyeàn thoáng sau Nam Trung Quoác. naêm 1960 Caùc ñieåm loä daàu vaø asphalt trong caùc Tìm kieám vaø thaêm doø daàu khí theo thaønh taïo Tröôùc Kainozoi vuøng Yeân Baùi, phöông phaùp truyeàn thoáng ñaõ ñöôïc tieán Sôn La, Quy Nhôn ñaõ ñöôïc ñieàu tra vaø ñaùnh haønh cuøng vôùi coâng trình toång hôïp veà ñòa giaù laïi trong nhieàu naêm cuoái theá kyû 20 (1973 chaát daàu khí ñaàu tieân ôû Vieät Nam (Kitovani, - 1982) cho thaáy chuùng coù qui moâ nhoû (Leâ 1964). Thaêm doø daàu khí ñöôïc tieán haønh theo Thaønh vaø nnk. 1997 [5]). Tuy vaäy haøng loaït quy hoaïch trong ñoù caùc ñoái töôïng Tröôùc caùc dieän loä khaùc cuûa caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi thuoäc mieàn Baéc Vieät Nam ñöôïc Kainozoi chöùa asphalt, phieán chaùy, bitum xeáp sau mieàn voõng Haø Noäi (MVHN). thuoäc nhieàu khu vöïc Ñoâng Baéc, Vieät Baéc Beå Mesozoi An Chaâu ñaõ ñöôïc tieán vaø nhieàu nôi khaùc chöa ñöôïc thaêm doø vaø haønh tìm kieám, thaêm doø theo phöông phaùp ñaùnh giaù. Trong khi ñoù nhieàu dieän phaân boá 457
 5. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam AÛnh 15.2. Hang khai thaùc asphalt (ñòa phöông goïi laø ñaù daàu) trong ñaù voâi Permi-Trias Sôn La naèm ven ñöôøng töø baûn Naø-Toøng ñeán uûy-ban Nhaân daân xaõ Möôøng Tuøng huyeän Möôøng Lay - Sôn La (P.T. Ñieàn, 12-2000) asphalt do caùc coâng trình xaây döïng vaø laøm moät theâm traàm troïng (T.N. Toaûn 2003). ñöôøng môùi loä ra ôû Sôn La ñang bò khai thaùc 2.3. Tìm kieám, thaêm doø caùc ñoái töôïng thuû coâng moät caùch töï do (aûnh 15.2). Tröôùc Kainozoi theo phaân tích beå vaø Moät soá phaùt hieän “than” vaø “huyeàn” play trong caùc thaønh taïo Mesozoi (Theo keát quaû Phaùt hieän caùc tích tuï vaø moû daàu khí lôùn nghieân cöùu baøo töû phaán: asphalt Saøi Löông, trong caùc taàng chöùa moùng Tröôùc Kainozoi than To Pan coù tuoåi Ñeä Tam) coù nhieàu daáu cuûa nhieàu beå traàm tích Ñeä Tam khaùc nhau hieäu lieân quan vôùi daàu khí vaø asphalt. Moû thuoäc Vieät Nam vaø moät soá vuøng laân caän “than” dính - öôùt Toâ Pan (Sôn La), chöùa trong nhieàu naêm gaàn ñaây khoâng nhöõng than chaùy raát nhanh, ít tro, muøi kheùt nhöïa chæ coù giaù trò kinh teá raát lôùn maø coøn thuùc ñöôøng, toaû nhieät raát cao gioáng vôùi asphalt ñaåy maïnh vieäc vaän duïng caùc phöông phaùp Möôøng Tuøng (Sôn La). Than “huyeàn” trong “phaân tích beå” vaø ñaùnh giaù “play” heä taàng traàm tích Mesozoi ñaûo Phuù Quoác “Phaân tích beå” ñaõ khoâi phuïc laïi nhöõng coù tyû leä asphalt cao vôùi veát vaïch maàu naâu ñieàu kieän ñoäng löïc hình thaønh, phaùt trieån, vaø khi baét chaùy ñeàu cho muøi nhöïa ñöôøng. tröôûng thaønh, giaø coãi vaø bieán daïng cuûa caùc Ngoaøi caùc bieåu hieän daàu vaø asphalt, beå Tröôùc-Kainozoi. Ñieàu naøy ñaõ theå hieän treân ñaát lieàn Vieät Nam coøn coù nhieàu caùc trong ñaùnh giaù caùc beå Mesozoi Khorat vaø bieåu hieän khí metan trong caùc beå traàm tích phaùt hieän moû khí Nam Phong (1987). Phaân chöùa than Trias thuoäc nhieàu khu vöïc nhö tích beå giuùp cho vieäc ñaùnh giaù laïi tieàm naêng Quaûng Ninh, Thaùi Nguyeân, Ñieän Bieân, Sôn daàu khí Tröôùc Kainozoi cuûa Nam Vieät Nam La, Hoaø Bình, Noâng Sôn vaø nhieàu nôi khaùc vaø Thaùi Lan coù theâm nhieàu thoâng tin ñoái (Hình 15.1). Do chuù troïng vieäc khai thaùc saùnh môùi (1995 - 1997) giöõa caùc moû daàu than neân nguoàn khí naøy ñaõ bò laõng phí ngaøy 458
 6. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam trong caùc taàng chöùa moùng Tröôùc Kainozoi Mieàn caáu truùc khoái luïc ñòa Ñoâng • nhö carbonat (NangNuan) vaø granitoid Döông; (Raïng Ñoâng, Baïch Hoå). Ñaùnh giaù “play” Mieàn caáu truùc aù kinh tuyeán Shan Thaùi ; • ñaõ thöïc söï ñöôïc aùp duïng khi phaân tích beå Mieàn caáu truùc bò choân vuøi döôùi Bieån • Meso - Tethys Soâng Ñaø (2002 - 2003). Ñoâng. Tuy vaäy, caùc ñôn vò thaønh heä - caáu truùc 3. Khaùi quaùt khung caáu truùc cuûa caùc Tröôùc Kainozoi coøn lieân quan vôùi nhieàu thaønh taïo Tröôùc Kainozoi ôû Vieät quaù trình phaùt trieån kieán taïo do lòch trình Nam tieán hoaù cuûa caùc maûng AÂu - AÙ, luïc ñòa Caùc ñôn vò thaønh heä - caáu truùc Tröôùc Gondwana, caùc ñaïi döông Tethys, caùc beå Kainozoi loä treân ñaát lieàn raát ña daïng, phöùc noäi luïc khaùc nhau. Treân cô sôû phaân tích caùc taïp vì chuùng lieân quan vôùi nhieàu heä thoáng yeáu toá (tieâu chí) caáu truùc vaø thaønh phaàn caáu truùc khaùc nhau vaø ñaõ traûi qua nhieàu (thaønh heä - caáu truùc), moãi mieàn caáu truùc thôøi kyø tieán hoaù keá tieáp nhau. Haàu heát caùc ñeàu coù nhöõng ñaëc ñieåm rieâng veà quy luaät ñaëc ñieåm ban ñaàu cuûa caùc thaønh taïo Tröôùc phaân ñôùi vaø ñaëc ñieåm cuûa caùc toå hôïp thaønh Kainozoi ñaõ bò bieán ñoåi vaø chæ ñeå laïi moät soá phaàn cuûa voû thaïch quyeån trong töøng ñôùi daáu veát vôùi möùc ñoä baûo toàn khaùc nhau treân (Hình 15.3). bình ñoà caáu truùc hieän traïng trong khu vöïc. 3.1. Mieàn caáu truùc uoán neáp vaø vuøng phuû Hieän toàn taïi raát nhieàu moâ hình caáu truùc, neàn Tröôùc Kainozoi Baéc Boä (I) kieán taïo khaùc nhau veà caùc thaønh taïo Tröôùc Ñaây laø heä thoáng caáu truùc coù nhieàu teân Kainozoi thuoäc phaàn laõnh thoå Vieät Nam goïi khaùc nhau nhö “mieàn caáu truùc voû luïc (T.V. Trò vaø nnk. 1978, P.C. Tieán vaø nnk. ñòa Vieät - Trung” (chöông 4) hay “neàn Vieät 1989, N.X. Bao vaø nnk. 1990, N.X. Tuøng, - Hoa” thuoäc chuaån neàn Döông Töû (Traàn T.V. Trò vaø nnk. 1992, L.D. Baùch vaø nnk. Vaên Trò vaø nnk. 1977) v.v... Mieàn caáu truùc 1996 v.v...). Ñeå döïng laïi nhöõng neùt cô baûn naøy laø phaàn noái tieáp veà phía Nam cuûa caùc cuûa caùc beå Tröôùc-Kainozoi, khoâng nhöõng ñôùi thaønh heä caáu truùc Ñoâng - Nam Trung chæ döïa treân cô sôû moät soá ñaëc ñieåm thaønh Quoác. Phía Taây - Nam tieáp giaùp vôùi mieàn phaàn cuûa caùc thaønh taïo naøy maø caàn hieåu caáu truùc khoái luïc ñòa Ñoâng Döông theo ñöùt roõ qui luaät phaân boá, tieán hoaù cuûa chuùng gaõy khaâu Soâng Maõ; phía Taây tieáp giaùp vôùi trong moái lieân keát toaøn khu vöïc Ñoâng Nam mieàn caáu truùc aù kinh tuyeán Shan Thaùi theo A. Bình ñoà caáu truùc hieän traïng theå hieän roõ ñöùt gaõy tröôït baèng Ñieän Bieân - Lai Chaâu Ñoâng Nam AÙ laø nôi “gaëp gôõ” cuûa caùc ñaïi - Uttaradit. Phaàn lôùn caùc ñôùi caáu truùc uoán döông (Thaùi Bình Döông vaø AÁn Ñoä Döông) neáp cuûa mieàn naøy ñeàu coù daïng tuyeán. Caùc vaø caùc ñaïi luïc (AÂu - AÙ vaø AÁn - UÙc). Phaân tích ñôùi uoán neáp coå nhaát cuûa mieàn naøy laø ñòa moâ hình hieän traïng, khung caáu truùc Tröôùc khieân Proterozoi bò bieán chaát raát maïnh Kainozoi cuûa Vieät Nam thuoäc 4 mieàn chính thuoäc ñôùi Soâng Hoàng. Caùc khoái uoán neáp ñòa nhö sau (Hình 15.2): khieân Proterozoi - Cambri döôùi thuoäc ñôùi Mieàn caáu truùc uoán neáp vaø lôùp phuû neàn • Baéc Boä; Naäm Coâ vaø Soâng Chaûy bò bieán chaát vöøa. 459
 7. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Chæ daãn I. Mieàn caáu truùc uoán neáp vaø lôùp phuû neàn Baéc Boä: Ia - Ñôùi uoán neáp Taây Baéc; Ib - Ñôùi uoán neáp - bieán chaát ñòa khieân Soâng Hoàng - Soâng Chaûy - Phuù Ngöõ; Ic - Ñôùi uoán neáp ñòa khieân Duyeân haûi Ñoâng Baéc; Id - Lôùp phuû neàn Vieät Baéc rìa Nam neàn Döông Töû. II. Mieàn caáu truùc ñòa khoái Ñoâng Döông: IIa - Ñôùi uoán neáp daïng khoái Tröôøng Sôn; IIb - Ñòa khoái coå Kon Tum; IIc - Ñôùi cung ñaûo - nuùi löûa coå Taây Nam Kon Tum; IId - Cung va chaïm xaâm nhaäp - phun traøo Mesozoi muoän Ñaø Laït; IIe - Ñôùi bieån hoà soùt Mesozoi Khorat - Savanakhet; IIf - Ñôùi caáu truùc Paleozoi- Mesozoi Taây Nam. III. Mieàn caáu truùc aù kinh tuyeán Shan-Thaùi: IIIa - Ñôùi uoán neáp Möôøng Teø vaø beå Mesozoi Phong Sa Lyø; Caùc ñôùi khaùc khoâng coù trong Vieät Nam. IV. Mieàn caáu truùc Tröôùc Kainozoi bò choân vuøi döôùi theàm luïc ñòa Vieät Nam vaø caùc khoái luïc ñòa soùt Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa: IVa - Moùng treàm tích Pz-Mz vònh Baéc Boä; IVb - Moùng traàm tích Pz vaø magma Mz Baéc Trung Boä; IVc - Cung magma Mz moùng theàm Nam Trung Boä vaø Ñoâng Nam Boä; IVd - Moùng traàm tích vaø traàm tích nuùi löûa Pz-Mz theàm luïc ñòa Taây Nam. Caùc ñôùi caáu truùc Tröôùc Kainozoi khaùc laân caän khoâng thuoäc Vieät Nam nhö Himalaya - V, xem trong chöông 4. Hình 15.2. Sô ñoà caùc mieàn caáu truùc chính treân ñaát lieàn Vieät Nam lieân quan vôùi khu vöïc Ñoâng Nam AÙ (Theo Bunopas, Vella 1992 vaø sô ñoà ñòa chaát Ñoâng AÙ cuûa Tsuchida vaø Wakita, 1999) 460
 8. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam 1 - Lôùp phuû traàm tích N2-Q ven bôø, bieån; 10 - Ñôùi xaâm nhaäp - nuùi löûa Mz2 do va chaïm; 2 - Lôùp voû ñaïi döông E3-N1 ñaùy Bieån Ñoâng; 11 - Caùc beå Mz coù than T3n-r - metan; 3 - Moùng granitoid Mz cuûa beå Cöûu Long; 12 - Caùc beå traàm tích - phun traøo axit Mz; 4 - Moùng magma Mz, ít caùc ñaù Pz khaùc; 13 - Ñai nuùi löûa giöõa - tröôùc cung Pz3-Mz; 5 - Moùng Pre-Cz cuûa Tröôøng Sa Hoaøng Sa; 14 - Neâm taêng tröôûng turbidit - flysh Mz; 6 - Moùng traàm tích Pz-Mz cuûa nhieàu beå; 15 - Beå Meso-Tethys Soâng Ñaø vaø Qinghai; 7 - Moùng Pz-Mz ña daïng beå Soâng Hoàng; 16 - Paleo - Tethys, vaø Tethys noâng Pz2-3; 8 - Beå tröôùc nuùi Mz2 vuïn thoâ maøu naâu-ñoû; 17 - Caùc ñôùi uoán neáp Caledoni (S3 - D1); 9 - Magma nhieàu pha taïo nuùi Mz2 Tuù Leä; 18 - Caùc khoái loä luïc ñòa nguyeân khai Ar-Pr. Ñòa danh vaø söï phaân boá cuûa caùc bieåu hieän vaø phaùt hieän daàu khí Tröôùc Kainozoi xem hình 15.1. Hình 15.3. Caùc ñôùi thaønh heä - caáu truùc vaø bieåu hieän daàu khí Pre-Cz cuûa Vieät Nam vaø keá caän (Toång hôïp töø caùc baûn ñoà ñòa chaát Campuchia, Laøo vaø Vieät Nam, P.C.Tieán vaø nnk. 1989; baûn ñoà ñòa chaát Thaùi Lan cuûa S.Bunopas, P.Vella, 1992; baûn ñoà ñòa chaát Trung Quoác cuûa Ma Lifang vaø nnk., 1996 vaø nhieàu taøi lieäu khaùc) 461
 9. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Caùc thaønh taïo magma mafic, sieâu - mafic bieåu cuûa heä thoáng caáu truùc Mesozoi chæ toàn taïi trong ñôùi Soâng Ñaø - Ninh Bình. Söï phoå (ophiolit) kieåu voû ñaïi döông coå vaø traàm tích bieån Paleozoi sôùm - giöõa (Paleo - Tethys) bieán roäng raõi cuûa caùc phöùc heä magma mafic ñeàu bò bieán daïng töø bieán chaát thaáp ñeán bieán vaø caùc taäp traàm tích bieån khôi Mesozoi sôùm chaát maïnh do uoán neáp Caledoni, trong ñoù chæ roõ söï toàn taïi cuûa moät nhaùnh ñaïi döông coù caùc ñai uoán neáp daïng tuyeán thuoäc caùc môùi ñöôïc hình thaønh vaøo cuoái Permi ñaàu ñôùi Soâng Maõ, Coâ Toâ - Taán Maøi. Caùc lôùp Trias vaø phaùt trieån cöïc ñaïi trong Trias sôùm - phuû neàn Paleozoi giöõa - treân phaân boá bình giöõa, noái lieàn vôùi Meso - Tethys roäng hôn ôû oån trong caùc bieån neàn Tethys noâng vôùi Taây Nam Trung Quoác, sang Taây Nam AÙ vaø chieàu daøy vaø dieän phaân boá oån ñònh ñaëc bieät Nam AÂu. Tuy vaäy, Meso - Tethys Soâng Ñaø trong vuøng Vieät Baéc (Baéc Sôn). Song töø laø nhaùnh ñaïi döông heïp hình thaønh trong cuoái Permi vaø ñaëc bieát trong Mesozoi sôùm, Permi - Trias do taùch giaõn ñaùy beå sau cung caùc hoaït ñoäng kieán taïo - magma ñaõ bieán Tethys noâng haäu - Hercyni, phaùt trieån chuû caûi mieàn caáu truùc naøy thaønh nhieàu ñôùi khaùc yeáu trong Trias sôùm - giöõa vaø keát thuùc vaøo nhau goàm: ñôùi uoán neáp daïng tuyeán Taây Baéc cuoái Trias muoän do chòu aûnh höôûng cuûa (Taây Nam Baéc Boä); caùc ñôùi uoán neáp - ñòa uoán neáp Indosini vaø caùc chuyeån ñoäng taïo khieân Paleozoi vaø neàn Vieät Baéc; caùc caáu nuùi Mesozoi muoän. Nhieàu taùc giaû khaùc cho truùc noäi luïc Mesozoi Ñoâng Baéc Baéc Boä. raèng Meso - Tethys Soâng Ñaø naøy laø moät a. Ñôùi uoán neáp daïng tuyeán Taây Baéc (Ia) taùch giaõn (rift) noäi luïc (chöông 4). Uoán neáp Indosini ñaõ taùc ñoäng maïnh leân toaøn boä caùc Ñôùi uoán neáp naøy laø phaàn keùo daøi veà thaønh taïo töø Carni trôû veà tröôùc vaø hình thaønh phía Ñoâng - Nam cuûa ñôùi Quinghai - Xizang ñôùi uoán neáp doác ñöùng coù truïc keùo daøi höôùng - Taây Vaân Nam tôùi Lai Chaâu - Ninh Bình TB - ÑN doïc theo soâng Ñaø qua Ninh Bình theo höôùng TB - ÑN ra bieån (Nam vònh Baéc ra bieån. Ñaëc ñieåm naøy cho thaáy cuoái Trias Boä, Hình 15.2 vaø 15.3). Phía Taây Nam ñôùi ñaõ coù söï hoäi tuï cuûa caùc khoái luïc ñòa Ñoâng uoán neáp Taây Baéc tieáp giaùp vôùi caùc khoái Döông di ñoäng töø phía Taây - Nam tôùi vaø Tröôøng Sôn (Mesozoit Vieät - Laøo) qua ñöùt chaïm vôùi maûng luïc ñòa keát chaéc Vieät Hoa gaõy khaâu Soâng Maõ; phía Taây tieáp giaùp vôùi phía Ñoâng Baéc, trong ñoù ñai uoán neáp Taây ñôùi Möôøng Teø qua ñöùt gaõy Ñieän Bieân - Lai Baéc laø ñôùi thuùc troài khi Meso - Tethys Soâng Chaâu; phía Ñoâng Baéc tieáp giaùp vôùi vuøng Ñaø bò tieâu bieán. Pha taïo nuùi Mesozoi muoän neàn vaø ñòa khieân Vieät Hoa qua heä thoáng ñöùt theå hieän roõ nhaát trong ñôùi Tuù Leä thuoäc Taây gaõy Soâng Hoàng. Ñaây laø ñôùi thaønh heä - caáu Baéc vôùi caùc thaønh taïo molas maøu ñoû tröôùc truùc Tröôùc Kainozoi phöùc taïp vaø ña daïng nuùi (foreland) vaø caùc phöùc heä phun traøo- nhaát trong khu vöïc. Caùc thaønh taïo kieåu xaâm nhaäp magma ña pha mang tính kieàm Paleo - Tethys vaø neàn Tethys noâng phaân cao. Taïo nuùi Mesozoi muoän ñaõ keát caáu laïi boá treân caùc ñôùi naâng rìa Taây Nam vaø Ñoâng dieän maïo cuûa Baéc Boä vaø Tröôøng Sôn, hình Baéc; coøn trong Trung taâm laïi phaân boá roäng thaønh caùc khoái, caùc ñôùi naâng töông phaûn raõi caùc thaønh taïo phun traøo mafic vaø traàm vôùi caùc beå noäi luïc vaø caùc truõng tröôùc - nuùi. tích bieån khôi carbonat vaø carbonat - luïc nguyeân Permi - Trias. Ñaây laø ñaëc tröng tieâu Tieâu bieåu nhaát laø söï thu heïp Meso - Tethys 462
 10. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam AÛnh 15.3. Heûm soâng Ñaø taïi Paù Vinh - Sôn La bieåu thò heä thoáng ñöùt gaõy nghòch Soâng Ñaø gaây ra. Phaàn caùnh naâng chôøm phía Baéc ñöùt gaõy laø ñaù voâi Anisi heä taàng Ñoàng Giao (T2a ñg). Phaàn caùnh suït laø caùc taäp phieán voâi-seùt vaø phieán seùt-voâi Ladini heä taàng Naäm Thaúm (T2l nt) ñang bò chuùc chìm vaø tieâu bieán chaäm töø töø döôùi gaàm ñöùt gaõy. Soâng Ñaø vaø hình thaønh daõy nuùi Phaêng Xi Taán Maøi vaø nhieàu ñaûo ngoaøi bieån trong ñoù coù quaàn ñaûo Coâ Toâ. Chuùng ñeàu coù caáu truùc Paêng cao nhaát Ñoâng Döông treân caùnh troài phaân nhòp daïng flys bò bieán chaát vaø uoán neáp ñöùt gaõy nghòch Soâng Ñaø (aûnh 15.3). doác ñöùng. b. Vuøng neàn vaø caùc ñôùi uoán neáp Caledoni Caùc taäp phuû neàn goái chôøm leân caùc ñôùi kieåu ñòa khieân Ñoâng Baéc (Ib, Ic, Id) uoán neáp ñòa khieân neâu treân. Chuùng phaân Ñaây laø vuøng phuû neàn Paleozoi giöõa - boá roäng trong caùc vuøng Vieät Baéc, vònh Baùi treân Vieät Baéc (Id) phaân boá roäng, oån ñònh Töû Long vaø Haï Long vôùi chieàu daøy oån vaø naèm keà goái treân caùc ñôùi ñòa khieân bieán ñònh (1.000 - 1.500m) coù thaønh phaàn chuû chaát - uoán neáp Proterozoi vaø Paleozoi döôùi yeáu laø traàm tích carbonat Tethys noâng tuoåi - giöõa thuoäc caùc ñôùi Soâng Hoàng - Soâng Paleozoi giöõa - muoän. Treân ñaûo Caùt Baø loä Chaûy (Ib) vaø ñôùi Coâ Toâ, Taán Maøi (Ic). Ñôùi ra raát nhieàu ñaù voâi Paleozoi muoän chöùa caùc Coâ Toâ - Taán Maøi laø phaàn keùo daøi cuûa ñôùi daûi vaät chaát höõu cô bò than hoaù, töông töï Caledoni Cathaysia Ñoâng Nam Trung Quoác nhö ñaù phieán chaùy Devon cuûa Hoa Nam. - Ic (Hình 15.2, 15.3). Heä thoáng caáu truùc neàn - ñòa khieân Ñoâng Caáu truùc uoán neáp Caledoni chæ thaät ñieån Baéc bò caùc hoaït ñoäng vaø magma Mesozoi hình trong vuøng duyeân haûi Quaûng Ninh noái laøm bieán daïng vaø bieán caûi thaønh caùc ñôùi lieàn vôùi ñai uoán neáp Caledoni Cathaysia. naâng Paleozoi vaø caùc beå noäi luïc Mesozoi Thaønh taïo tieâu bieåu cho ñôùi laø caùc taäp traàm An Chaâu vaø Soâng Hieán. Caùc pha uoán neáp tích vaø traàm tích nuùi löûa daïng flys tuoåi Indosini vaø taïo nuùi Mesozoi muoän tuy coù Ordovic muoän - Silur heä taàng Taán Maøi/Coâ aûnh höôûng ñeán caùc caáu truùc cuûa Ñoâng Baéc Toâ. Caùc thaønh taïo naøy phaân boá thaønh caùc nhöng yeáu hôn so vôùi Taây Baéc vaø Tröôøng daûi keùo daøi höôùng taây nam tôùi ñoâng baéc qua Sôn. 463
 11. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam 3.2. Mieàn caáu truùc khoái luïc ñòa Tröôùc thuoäc rìa Taây Bieån Ñoâng. Caáu truùc ñaëc Kainozoi Ñoâng Döông (II) tröng cuûa ñôùi naøy laø caùc khoái uoán neáp kieåu ñòa khieân Paleozoi döôùi - giöõa töông ñoái Mieàn caáu truùc khoái luïc ñòa Ñoâng Döông gaàn ñaúng thöôùc phaân boá roäng raõi; coøn lôùp coøn ñöôïc goïi laø “mieàn caáu truùc voû luïc ñòa phuû neàn Tethys noâng phaân boá haïn cheá do Ñoâng Döông” trong chöông 4. Mieàn caáu aûnh höôûng cuûa caùc hoaït ñoäng Hercyni. Caùc truùc naøy tieáp giaùp veà phía Ñoâng - Baéc vôùi hoaït ñoäng kieán taïo Hercyni vaø Indosini ñaõ mieàn caáu truùc Baéc Boä qua ñöùt gaõy khaâu aûnh höôûng roõ lieân quan vôùi söï hình thaønh Soâng Maõ, veà phía Taây vôùi mieàn caáu truùc caùc ñôùi daïng khoái naâng vaø suït xen keõ nhau. Sibumasu qua ñöùt gaõy Lai Chaâu - Ñieän Phaàn naâng do Hercyni goàm coù ñôùi Paleozoi Bieân - Uttaradit, veà phía Taây - Nam vôùi Soâng Caû, khoái naâng Proterozoi - Paleozoi vònh Thaùi Lan vôùi heä thoáng ñöùt gaõy Three Phu Hoaït, ñôùi naâng Paleozoi Bình - Trò - - Pagoda, veà phía ñoâng vôùi mieàn caáu truùc Thieân. Phaàn suït chuû yeáu laø caùc beå Mesozoi bò choân vuøi döôùi bieån Ñoâng qua ñöùt gaõy aù Saàm Nöa - Hoaønh Sôn. Toaøn boä caùc khoái kinh tuyeán 1090. Ñaây laø mieàn caáu truùc khaù caáu truùc naâng vaø suït naøy ñeàu ñöôïc tieáp tuïc roäng lôùn chieám toaøn boä dieän Trung vaø Nam naâng cao thaønh daõy caùc khoái naâng Tröôøng Ñoâng Döông nhö ñôùi Tröôøng Sôn, ñòa khoái Sôn do pha taïo nuùi Indosini. Caùc caáu truùc coå Kon Tum vaø dieän khaù lôùn cuûa neàn Sunda loõm haäu - Indosini raát haïn cheá goàm beå Noâng (Sundaland). Ñaây laø ba heä thoáng coù caùc ñôn Sôn, beå hoà bieån soùt Khorat - Savanakhet vò thaønh heä - caáu truùc Tröôùc Kainozoi khaùc bieät nhau, nhöng ñeàu chòu taùc ñoäng chung phaân boá doïc theo Ñoâng vaø Taây daõy Tröôøng cuûa chuyeån ñoäng naâng - suït daïng khoái taûng Sôn vaø coù theå phaân thaønh hai phuï ñôùi Ñoâng Indosini. Vì vaäy, caáu truùc daïng khoái laø vaø Taây TröôøngSôn (IIa): ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa mieàn caáu truùc naøy; Phuï ñôùi Ñoâng Tröôøng Sôn laø phaàn song, söï phaân dò giöõa caùc ñôùi trong mieàn caáu truùc daïng khoái naâng troài chieám öu naøy ñöôïc phaân bieät roõ qua caùc ñaëc tröng veà theá. Khoâng chæ caùc khoái naâng Proterozoi - thaønh heä - caáu truùc cuûa chuùng (Hình 15.2 Cambri Phu Hoaït, khoái naâng Paleozoi Soâng vaø 15.3). Caû vaø caùc khoái Paleozoi Bình - Trò - Thieân a. Ñôùi caáu truùc daïng khoái Indosini maø caû caùc khoái suït nhö beå Trias Saàm Nöa Tröôøng Sôn (IIa) - Hoaønh Sôn vaø beå Trias - Jura Noâng Sôn ñeàu ñöôïc naâng cao thaønh daõy nuùi Ñoâng Ñôùi naøy phaân boá giöõa caùc heä thoáng ñöùt Tröôøng Sôn. gaõy saâu Soâng Maõ vaø Tam Kyø. Phía Baéc vaø Phuï ñôùi Taây Tröôøng Sôn laø phaàn haï Ñoâng Baéc tieáp giaùp vôùi heä thoáng caáu truùc thaáp töông ñoái so vôùi caùc khoái phía Ñoâng Baéc Boä doïc theo ñöùt gaõy Soâng Maõ. Phía bao goàm caùc khoái moùng Paleozoi vaø caùc taäp Nam vaø Taây Nam giaùp vôùi ñòa khoái coå Kon traàm tích hoà bieån soùt chöùa thaïch cao vaø muoái Tum qua ñöùt gaõy Tam Kyø. Phía Taây tieáp moû Mesozoi muoän Khorat - Savanakhet. giaùp vôùi heä thoáng caáu truùc aù kinh tuyeán Trong ñoù thuoäc laõnh thoå Vieät Nam chæ coù Shan Thaùi coù ranh giôùi laø ñöùt gaõy Uttaradit. Phía Ñoâng bò choân vuøi döôùi caùc beå Kainozoi rìa Ñoâng cuûa beå traàm tích naøy. 464
 12. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam b. Ñôùi ñòa khoái coå Kon Tum (IIb) vaø Ñoâng Nam Boä. Thaønh phaàn chuû yeáu cuûa ñôùi laø caùc khoái xaâm nhaäp (pluton) granitoid Ñôùi thuoäc rìa Ñoâng Baéc cuûa Sundaland (diorit - granodiorit - granit) vaø caùc ñaù phun chuû yeáu goàm phöùc heä sieâu bieán chaát traøo töông öùng (andesit - dacit - ryolit) tuoåi Kannack tuoåi Arkei, caùc heä taàng bieán chaát Mesozoi muoän. Caùc taäp traàm tích phaân boá maïnh Proterozoi vaø nhieàu phöùc heä xaâm raát haïn cheá thöôøng laø moät vaøi lôùp vuïn xen nhaäp axit, axit - kieàm vaø trung tính coù tuoåi töø keïp hình thaønh trong caùc hoà nuùi löûa haäu - Archeozoi tôùi Kainozoi loä treân ñòa khoái coå Indosini. Ñaây coù theå laø daáu veát cuûa cung naøy. Trong khi ñoù chæ coù moät vaøi dieän nhoû magma taïo nuùi Mesozoi muoän do va chaïm caùc thaønh taïo traàm tích vuïn xen trong caùc cuûa caùc khoái luïc ñòa sau khi Tethys ñaõ tieâu taäp phun traøo trung tính vaø axit Paleozoi - bieán hoaøn toaøn. Mesozoi treân phaàn Taây Nam cuûa khoái. Caùc e. Beå traàm tích hoà - bieån soùt Mesozoi ñaëc tröng naøy cho thaáy ñòa khoái coå thöôøng muoän Khorat - Savanakhet (IIe) xuyeân bò naâng cao trong caû Paleozoi vaø Ñaây laø phaàn thaønh heä - caáu truùc taøn dö Mesozoi. Ñaây laø khoái luïc ñòa coå ñieån hình, cuûa Tethys sau khi bò huùt chìm döôùi luïc trong ñoù khoâng coù daáu veát cuûa voû ñaïi döông ñòa Baéc Ñoâng Döông. Caùc taäp traàm tích coå Tröôùc-Kainozoi. Trong Kainozoi, ñòa Mesozoi muoän ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa beå khoái coå naøy ñaõ bò heä thoáng ñöùt gaõy Soâng Ba keà goái treân moùng vôùi caùc kieåu voû thaïch phaù vôõ taïo ñòa haøo heïp keùo daøi theo höôùng quyeån khaùc nhau. Rìa Ñoâng - Baéc beå naèm töø taây baéc xuoáng ñoâng nam roài nhaäp vaøo beå keà goái treân moùng thuoäc ñôùi caáu truùc Tröôøng Phuù Khaùnh. Sôn thuoäc luïc ñòa AÂu - AÙ. Rìa Taây Nam c. Ñôùi cung ñaûo - nuùi löûa Paleozoi muoän beå keà goái treân moùng trong ñoù coù phöùc heä - Mesozoi sôùm Taây Nam Plaây Cu (IIc) sieâu bieán chaát Arkei, thaønh heä bieán chaát Ñôùi goàm caùc thaønh taïo traàm tích vuïn, cao Proterozoi kieåu luïc ñòa coå Gondwana carbonat vaø phun traøo andesite Carbon vaø moät soá thaønh taïo cung ñaûo - nuùi löûa - Permi vaø ryolit Trias. Caùc thaønh taïo Paleozoi - Mesozoi sôùm. Phaàn chính cuûa beå carbonat Tethys noâng tröôùc cung thöôøng laø traàm tích luïc nguyeân, thaïch cao vaø muoái pha troän laãn caùc thaønh taïo luïc nguyeân neâm moû Mesozoi muoän phaân boá raát roäng trong taêng tröôûng daïng nhòp vaø caùc thaønh taïo vuøng Savanakhet (Laøo) vaø Khorat (Thaùi cung nuùi löûa andesit vaø ryolit. Toaøn boä caáu Lan). Traät töï thay theá theo ñòa taàng töø döôùi truùc heä cung ñaûo - nuùi löûa naøy hình thaønh leân cuûa caùc taäp Mesozoi muoän goàm traàm ôû nôi hoäi tuï cuûa Tethys noâng vôùi ñòa khoái tích vuïn phaân taäp, phaân lôùp daøy, seùt xaùm Kon Tum vaøo cuoái Paleozoi - ñaàu Mesozoi. luïc (chuû yeáu montmorilonit) phaân lôùp xen Phaàn chính cuûa ñôùi naøy thuoäc Nam Laøo vaø lôùp moûng hay thaáu kính dolomit (moûng), Ñoâng - Baéc Campuchia. lôùp thaïch cao (daøy) vaø treân cuøng laø muoái d. Ñôùi cung va chaïm xaâm nhaäp - phun moû halit vaø silvil. Ñieàu naøy chöùng toû raèng traøo Mesozoi muoän Ñaø Laït (IId) chuùng ñöôïc tích tuï töø nguoàn nöôùc bieån do Ñôùi phaân boá roäng vôùi dieän khaùc nhau ñaïi döông soùt laïi vaø bò boác hôi, caïn kieät treân ñaát lieàn vaø ngoaøi khôi Nam Trung Boä daàn. 465
 13. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam f. Ñôùi caáu truùc Paleozoi - Mesozoi rìa Taây Baéc (Hình 15.2, 15.3). Trong chöông 4 Taây Nam (IIf) mieàn uoán neáp naøy ñöôïc goïi laø ñòa khu Shan Thaùi thuoäc mieàn caáu truùc Sibumasu. Tuy Ñôùi phaân boá doïc theo ñôùi bôø vaø bieån vaäy, ñôùi Möôøng Teø cuõng chòu aûnh höôûng noâng Kieân Giang töø Raïch Giaù ñeán Haø Tieân yeáu cuûa caùc chuyeån ñoäng Indosini. Coù vaø caùc ñaûo trong ñoù coù ñaûo Phuù Quoác vaø ngöôøi cho ñôùi Möôøng Teø naèm trong mieàn caùc ñaûo thuoäc phaàn Ñoâng Nam Campuchia. caáu truùc voû luïc ñòa Ñoâng Döông. Caùc thaønh Phaàn bò phuû trong ñaát lieàn (Taây Nam Boä) taïo Tieàn - Indosini bieåu thò cho ñôùi tröôùc chuû yeáu laø caùc thaønh taïo Paleozoi vôùi caùc cung vôùi caáu truùc töông töï vuøng Sundaland ñaù phieán vaø carbonat, coøn ngoaøi bieån noâng (Hình 15.3). Coøn caùc thaønh taïo haäu - chuû yeáu laø caùc thaønh taïo Mesozoi. Ñaây coù Indosini chuû yeáu phaùt trieån theo söï khoáng theå laø phaàn phía trong cuûa heä thoáng cung cheá cuûa ñai uoán neáp aù kinh tuyeán Sibumasu ñaûo, trong ñoù coù vuøng tröôùc cung (fore - Trong ñôùi Möôøng Teø chöa phaùt hieän ñöôïc arc) vôùi caùc lôùp phuû traàm tích vaø traàm tích caùc thaønh taïo Tieàn - Cambri (thuoäc yeáu toá - nuùi löûa Paleozoi muoän vaø Mesozoi sôùm tieâu bieåu cuûa luïc ñòa Gondwana), trong khi bieån noâng ven rìa. Caùc lôùp phuû naøy goàm ñoù yeáu toá naøy ñeàu coù trong caùc ñôùi uoán neáp caùc taäp traàm tích luïc nguyeân, luïc nguyeân - Sibumasu vaø Gandise - Nyainqentanglha. silic, carbonat, andesit, ryolit vaø tuf loä thaønh Caáu truùc ñaëc tröng cuûa ñôùi Möôøng Teø laø caùc dieän nhoû rôøi raïc thuoäc Taây Nam Boä vaø beå traàm tích vuïn thoâ Mesozoi muoän Möôøng caùc ñaûo trong vònh Thaùi Lan. Phaàn döôùi cuûa Nheù - Phong Sa Lyø vôùi höôùng chuû ñaïo aù maët caét chuû yeáu laø caùc taäp luïc nguyeân vaø kinh tuyeán. Caùc traàm tích naøy keà goái treân nuùi löûa axit Paleozoi sôùm - giöõa vaø carbonat moùng goàm caùc thaønh taïo neàn Tethys noâng Permi - Trias bieån noâng. Phaàn giöõa cuûa maët vaø khieân uoán neáp Paleozoi. Phía Taây cuûa caét chuû yeáu laø traàm tích luïc nguyeân töôùng mieàn caáu truùc Sibumasu laø heä thoáng caáu bieån noâng ven bôø tuoåi Mesozoi sôùm. Treân truùc cung taêng tröôûng bò thuùc troài uoán neáp cuøng laø caùc taäp traàm tích vuïn aù luïc ñòa vaø Kainozoi Himalaya (IV). luïc ñòa Mesozoi muoän. Phaàn lôùn caùc taäp traàm tích rìa Ñoâng Baéc neàn Sunda ñeàu bò 3.4. Mieàn caáu truùc Tröôùc Kainozoi bò aûnh höôûng cuûa cung xaâm nhaäp - phun traøo choân vuøi döôùi Bieån Ñoâng (V) Mesozoi muoän. Dieän roäng lôùn ngoaøi khôi Vieät Nam, 3.3. Ñôùi Möôøng Teø thuoäc mieàn caáu truùc aù haàu heát caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi hoaëc kinh tuyeán Sibumasu (III) bò choân vuøi vaø trôû thaønh moùng cuûa caùc beå Ñôùi Möôøng Teø - IIIa, veà caáu truùc ñòa traàm tích Kainozoi treân caùc theàm luïc ñòa hieän taïi; hoaëc bò chia caét thaønh caùc khoái chaát, keùo daøi theo höôùng kinh tuyeán töø Nam hay vi maûng roài bò xoâ ñaåy, di chuyeån khoûi Trung Hoa tôùi Thöôïng Laøo. Ñôùi Möôøng Teø laø moät phaàn nhoû rìa Ñoâng - Baéc mieàn truïc taùch giaõn veà caùc rìa vaø trôû thaønh caùc vi luïc ñòa soùt nhö: Hoaøng Sa vaø Tröôøng Sa uoán neáp aù kinh tuyeán Sibumasu noái vuøng giöõa Bieån Ñoâng Vieät Nam (Hình 15.3). Ñaëc Thöôïng Laøo ôû phía Nam vaø ñôùi uoán neáp Gandise - Nyainqentanglha ôû phía Baéc vaø ñieåm ñieån hình cuûa mieàn caáu truùc Tröôùc 466
 14. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam Kainozoi naøy laïi do caùc hoaït ñoäng ñòa ñoäng vaø vuøng Nuùi Goâi, moät soá caùc thaønh taïo löïc trong Kainozoi sôùm gaây ra. Vì vaäy, ñaây Paleozoi vaø Mesozoi khaùc laïi tieâu bieåu cho laø phaàn moùng quan troïng cuûa heä thoáng rìa Ñoâng Nam luïc ñòa AÂu - AÙ. Nhö vaäy khoái caáu truùc rìa Taây Thaùi Bình Döông. Mieàn tieåu luïc ñòa Hoaøng Sa coù theå laø moät khoái caáu truùc naøy coù theå truøng vôùi “mieàn caùc voû luïc ñòa ñöôïc taùch khoûi luïc ñòa AÂu - AÙ caáu truùc luïc ñòa soùt do quaù trình ñaïi döông vaøo ñaàu Kainozoi do caùc heä thoáng ñöùt gaõy hoaù Bieån Ñoâng” vaø caùc rìa “mieàn caáu truùc taùch tröôït gaây ra. Phuû treân caùc thaønh taïo voû ñaïi döông Bieån Ñoâng” trong chöông 4. Tröôùc Kainozoi thuoäc khoái vi luïc ñòa naøy Ñaây laø mieàn caáu truùc Tröôùc Kainozoi roäng chuû yeáu laø caùc traàm tích vuïn vaø moät ít aùm lôùn vaø phöùc taïp do lieân quan vôùi nhieàu heä tieâu Neogen vaø Ñeä Töù. thoáng caáu truùc khaùc nhau, nhöng ñöôïc coá b. Khoái vi luïc ñòa ngaàm Tröôøng Sa - keát vaø gaén laïi vôùi nhau vaøo cuoái Mesozoi Reed bank do taïo nuùi muoän. Sau ñoù, caùc hoaït ñoäng Khoái phaân boá treân rìa Ñoâng Nam truïc taân kieán taïo, ñaëc bieät laø quaù trình taùch giaõn taùch giaõn Bieån Ñoâng. Moät soá caùc keát quaû Oligocen ñaõ phaù vôõ heä thoáng caáu truùc naøy khoan daàu khí trong vuøng naøy ñaõ phaùt hieän thaønh nhieàu khoái, trong ñoù coù nhöõng khoái ñöôïc caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi coù kieåu bò ñaåy troâi daït khoûi Trung taâm giaõn ñaùy, coù voû luïc ñòa ñöôïc coá keát vaøo Mesozoi (baûng khoái bò suït saâu vaø ñöôïc laáp ñaày bôûi caùc traàm 15.1). Caùc thaønh taïo naøy töông töï caùc thaønh tích Kainozoi. Caùc keát quaû phaân tích moät taïo tieâu bieåu cuûa ñôùi cung xaâm nhaäp - phun soá gieáng khoan daàu khí cho thaáy söï phaân traøo Mesozoi muoän Ñaø Laït. Do vaäy, ñaây coù boá cuûa caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi trong theå laø moät khoái vi luïc ñòa ñöôïc taùch ra khoûi moùng cuûa moät soá beå Ñeä Tam thuoäc theàm luïc ñòa Ñoâng Döông vaø troâi daït veà phía luïc ñòa Vieät Nam raát ña daïng vaø coù theå lieân Ñoâng Nam do giaõn ñaùy Bieån Ñoâng. Tuy quan vôùi nhieàu heä thoáng caáu truùc khaùc nhau nhieân, moät soá maët caét ñòa chaán ven ñaûo vaø (baûng 15.1). Treân cô sôû phaân tích caùc yeáu moät soá khoan coâng trình treân caùc ñaûo ñaõ toá thaønh heä - caáu truùc cuûa caùc vuøng laân caän phaùt hieän ñöôïc caùc ñaù basalt laïi cho thaáy vaø caùc keát quaû khoan ñòa chaát coù theå phaân ñaây laø voû luïc ñòa ñaõ bò thoaùi hoaù thaønh kieåu mieàn caáu truùc Tröôùc Kainozoi bò choân vuøi voû trung gian hay chuyeån tieáp. döôùi Bieån Ñoâng thaønh moät soá ñôn vò nhö c. Moùng Tröôùc Kainozoi vuøng theàm luïc sau (Hình 15.3): ñòa Baéc Boä a. Khoái vi luïc ñòa ngaàm Hoaøng Sa - Macclesfield Ñaây laø caùc thaønh taïo lieân quan vôùi nhieàu ñôùi caáu truùc Tröôùc Kainozoi khaùc Khoái vi luïc ñòa naøy phaân boá treân rìa nhau. Theàm luïc ñòa Ñoâng Baéc Baéc Boä nhö Baéc Trung taâm taùch giaõn Bieån Ñoâng. Ñaây ñaõ bieát laø phaàn noái tieáp cuûa ñôùi uoán neáp ñòa coù theå laø moät phaàn cuûa rìa Ñoâng Nam luïc khieân Caledoni vuøng Coâ Toâ hoaëc coù nôi laø ñòa AÂu - AÙ. Moät soá keát quaû khoan treân vuøng phaàn noái tieáp cuûa lôùp phuû neàn Tethys noâng quaàn ñaûo Hoaøng Sa cho thaáy coù caùc thaønh Paleozoi giöõa - muoän nhö Baéc vònh Baéc Boä, taïo nhö gneis, ñaù phieán keát tinh amphibol - biotit Proterozoi gioáng vuøng ñaûo Haûi Nam caùc thaønh taïo Mesozoi vuøng Trung taâm vaø 467
 15. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Baûng 15.1. Caùc gieáng khoan phaùt hieän moùng Tröôùc Kainozoi thuoäc moät soá beå Ñeä Tam Vuøng hay Loâ Khoan / ñoä saâu phaùt hieän Thaønh taïo vaø Bieåu hieän TT Ghi chuù vaø Caáu taïo thaønh taïo moùng - m tuoåi ñòa taàng daàu khí 1 Haûi Phoøng K.14/483,00-851,30 Carbonat - Pz 2 Haûi Haäu (k.nöôùc) K.54/237-ñaùy Gneis-phieán Pr Ñoàng baèng vaø 3 T.P. Nam Ñònh K.15/149,60-165,00 Phieán-gneis Pr vònh Baéc Boä hay phaàn Taây Baéc beå 4 PhuøCöø - HöngYeân K.104/3940,00-4114,92 Rhyolit - T Soâng Hoàng 5 Cöûa soâng Thaùi Bình B10-STB-1X/ Carbonat Pz Phaùt hieän daàu 6 Loâ 106 - Yeân Töû 106-YT-1X/1617,0-ñaùy Carbonat Pz 7 Loâ 104 - Quaû Nhaõn 104-QN-1X/2047,60-2102,6 Granitoid - Mz 8 Loâ 104 - Quaû Vaûi 104-QV-1X/920,00-1050,0 Carbonat - Mz Theàm Baéc Trung 9 Loâ 112 - Anh Vuõ 112-AV-1X/1743-1780,0 Carb.-Phieán Pz Boä hay phuï beå Phaùt hieän daàu Hueá - Ñaø Naüng 10 Loâ 112 - Baïch Tró 112-BT-1X/3935-4111,0 Carbonat Pz 11 Loâ 115 - Tri Toân 115-A-1X/3491-3538,0 Trachit-Mz 12 Loâ 01 – Hoàng Ngoïc 01-RB-1X/2683,0-3108,0 Granitoid - Mz2 Moû daàu nhoû 13 Loâ 02 - Sa phia 02-C-1X/4092,0-4483,0 Granitoid - Mz2 Theàm luïc ñòa 14 Baïch Hoå - Loâ 09 09-BH-2X/3191-3261 v.v... Granitoid - Mz2 Moû daàu lôùn Ñoâng Nam 15 Raïng Ñoâng - Loâ 15 15-C-1X/3276-3290,0 Granitoid - Mz2 Moû daàu lôùn Trung Boä vaø Ñoâng Nam Boä 16 Sö Töû - Loâ 15 15-G-1X/2975,0-2977,0 Granitoid - Mz2 Moû daàu lôùn hay moùng cuûa beå 17 Tam Ñaûo - Loâ 16 16-TD-1X/3269,0-3289,0 Granitoid - Mz2 Cöûu Long 18 Ñu Ñuû - Loâ 17 17-DD-1X/2328,0-2399 Granitoid - Mz2 19 Nho - Loâ 17 17-N-1X/2654,0-3159,0 Andesit- Mz2 20 Loâ 04 04-A-1X2419,0-2462,0 Granitoid - Mz2 21 Loâ 05 - Ñaïi Huøng 05-DH-1X/3352,0-3362,0 Granitoid - Mz2 Phaùt hieän daàu 22 Höôùng Döông Baéc 06-HDB-1X/3941,0-3991,0 Magma - Mz Vuøng theàm luïc 23 Loâ 10 - Baïch Maõ 10-BM-1X/1913,0-1961,0 Magma - Mz ñòa - bieån noâng 24 Loâ 11 - Roàng Bay 11-RB-1X/3932,0-3941,0 Phun traøo Mz Ñoâng, Ñoâng 25 Loâ 12 - Mía 12-B-1X/3914,0-3998,0 Rhyo-dacit Mz Nam ñôùi naâng Coân Sôn hay 26 Loâ 12 - NCS 12-C-1X/3612,0-3657,0 Dacit-andesit Mz moùng beå Nam 27 Loâ 12 - NCS 12-D-1X/1584,0-1640,0 Granitoid Mz Coân Sôn 28 Loâ 20 Ph. Hoaøng 20-PH-1X/3452,0-3985,0 Phun traøo Mz 29 Loâ 21 - Soâng 21-S-1X/4361,0-4401,0 Granitoid Mz 30 Taây NCS 28-A-1X/1494,0-1594,0 Granitoid Mz 31 Tö Chính PV-94-1X Ryo-Dacit Mz Naâng rìa theàm 32 Q. ñaûo Tröôøng Sa Sampaguita-1X Vuïn naâu-ñoû Mz Ñoâng Tr. Sa d. Moùng Tröôùc Kainozoi vuøng theàm Baéc caùc thaønh taïo carbonat Trias vaø magma axit, Trung Boä axit - kieàm vuøng Nam vònh Baéc Boä. Nhieàu khoan treân phaàn Baéc beå Soâng Hoàng ñaõ Vuøng theàm Baéc Trung Boä phoå bieán phaùt hieän ñöôïc caùc thaønh taïo moùng Tröôùc- laø caùc thaønh taïo traàm tích Paleozoi giöõa - Kainozoi; trong ñoù khoan B10 - STB - 1X muoän thuoäc Tethys noâng vaø caùc ñaù magma ñaõ phaùt hieän ñöôïc daàu trong moùng carbonat axit Mesozoi kieåu khoái naâng Indosini. Moät Paleozoi nöùt neû vaø hang hoác. soá gieáng khoan daàu khí thuoäc phaàn Nam beå 468
 16. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam Soâng Hoàng ñaõ phaùt hieän ñöôïc caùc thaønh taïo trong ñaát lieàn vaø theàm luïc ñòa Vieät Nam. Tröôùc Kainozoi töông töï caùc thaønh taïo tieâu Caùc thaønh taïo bieán chaát maïnh hay taùi keát tinh chuû yeáu lieân quan vôùi caùc khoái Tieàn - bieåu cho phuï ñôùi caáu truùc Ñoâng Tröôøng Cambri (Pre - \), trong ñoù ñieån hình laø ñòa Sôn. Trong ñoù gieáng khoan 112 - BT - 1X khoái Kon Tum vaø ñôùi Soâng Hoàng haàu nhö ñaõ phaùt hieän ñöôïc daàu trong ñaù carbonat khoâng coøn daáu veát nguoàn goác ban ñaàu. Caùc Paleozoi muoän bò nöùt neû vaø hang hoác. thaønh taïo Paleozoi sôùm - giöõa thöôøng chæ e. Moùng Tröôùc Kainozoi vuøng theàm bò bieán chaát trung bình vaø thaáp coù theå khoâi Nam Trung Boä vaø Ñoâng Nam Boä phuïc ñöôïc ñieàu kieän hình thaønh chuùng. Caùc Caùc vuøng theàm Nam Trung Boä vaø Ñoâng thaønh taïo Paleozoi giöõa - muoän chuû yeáu laø Nam Boä chuû yeáu gaëp caùc thaønh taïo kieåu caùc traàm tích bieån noâng bình oån cuøng vôùi cung xaâm nhaäp - phun traøo trung tính ñeán nhieàu phöùc heä magma khaùc nhau. Caùc thaønh axit Mesozoi muoän thuoäc kieåu va chaïm luïc taïo Mesozoi raát ña daïng veà thaønh phaàn vaø ñòa. Phaàn lôùn caùc khoái nhoâ cao moùng Tröôùc töôùng vôùi xu theá luïc ñòa hoaù nhanh vaøo cuoái Kainozoi cuûa caùc beå Phuù Khaùnh, Cöûu Long Mesozoi (Hình 15.4, 15.5 vaø 15.6). vaø Nam Coân Sôn ñeàu lieân quan vôùi caùc khoái 4.1. Caùc thaønh taïo bieán chaát cao vaø voû xaâm nhaäp granitoid Mesozoi. Söï hình thaønh thaïch quyeån Tieàn - Cambri (AR - PR) caùc ñòa haøo, ñòa luyõ treân rìa Ñoâng Nam ñôùi caáu truùc khoái naâng Ñaø Laït coøn lieân quan Caùc thaønh taïo bieán chaát maïnh hay bieán vôùi quaù trình xoâ huùc cuûa caùc khoái luïc ñòa do chaát taùi keát tinh thöôøng chæ loä trong dieän caùc hoaït ñoäng sau taïo nuùi (post - orogenic) caùc khoái coå Tieàn - Cambri nhö ñòa khoái Kon chuû yeáu do taùch giaõn Oligocen. Tum, ñôùi Soâng Hoàng - Phaêng Xi Paêng vaø f. Moùng Tröôùc Kainozoi vuøng theàm luïc moät soá dieän nhoû treân caùc ñoài - nuùi soùt nhö ñòa Taây Nam Boä vuøng nuùi Goâi - Nam Ñònh. Trong ñoù, chæ coù ñòa khoái coå Kon Tum laø coù caùc phöùc heä Moùng cuûa vuøng naøy thöôøng laø caùc traàm magma Archeozoi tieâm nhaäp. Chuùng haàu tích bieán tính, traàm tích bieán dö Paleozoi nhö chæ coù caùc ñaù bieán chaát cao ñöôïc phaân vaø Mesozoi kieåu Sundaland, chuùng loä treân thaønh caùc heä taàng nhö baûng 15.2: nhieàu ñaûo thuoäc vuøng bieån Kieân Giang vaø - Caùc thaønh taïo Archeozoi (AR) goàm rìa Ñoâng Baéc vònh Thaùi Lan. Moät soá khoan chuû yeáu laø granulit, gneis, khondrit töôùng daàu khí trong vònh Thaùi Lan ñaõ gaëp ñöôïc granulit phöùc heä Kannack (AR kn) vaø moùng carbonat Paleozoi vaø caùc traàm tích caùc xaâm nhaäp gabronorit (ν11), enderbit - vuïn Mesozoi, trong ñoù caùc khoái nhoâ moùng charnockit (γδ12), granit biotit (γ13). Chuùng ñaù voâi Permi caáu taïo Nang Nuan ñaõ chöùa loä chuû yeáu trong phaïm vi ñòa khoái coå Kon daàu thöông maïi. Tum vaø khaù gioáng vôùi caùc phöùc heä tieâu bieåu 4. Ñòa taàng, traàm tích, magma vaø bieán cuûa luïc ñòa coå Gondwana. chaát Tröôùc Kainozoi - Caùc thaønh taïo Proterozoi (PR) Caùc thaønh taïo Tröôùc Kainozoi raát ña goàm chuû yeáu laø caùc ñaù bieán chaát töôùng amphibolit, amphibolit - disten phaân boá daïng veà thaønh phaàn vaø phaân boá roäng khaép 469
 17. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Chuù thích: Caùc kyù hieäu cuûa caùc phöùc heä xaâm nhaäp vaø phun traøo magma, tuoåi ñòa chaát duøng theo quy ñònh cuûa cuïc Ñòa chaát Vieät Nam soaïn theo quy öôùc Quoác teá tröôùc naêm 2000. *Tuoåi ñòa chaát theo nieân bieåu ñöôïc quy ñònh töø Ñaïi hoäi Ñòa chaát Theá giôùi 1996 – Beijing ù hieäu caùc phöùc heä xaâm nhaäp theo thaønh phaàn vaø tuoåi quy öôùc Quoác teá hieän haønh. Hình 15.4. Baûn ñoà ñòa chaát thu nhoû töø ”Geological Map of Vietnam 1/1.500.000” ESCAP coâng boá -1990 vaø sô ñoà caùc ñôùi caáu truùc Tröôùc Kainozoi vôùi caùc thaønh taïo ñòa chaát treân ñaát lieàn Vieät Nam 470
 18. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam Chuù thích: 0- Caùc phöùc heä bieán chaát keát tinh daáu veát voû thaïch quyeån nguyeân khai 0-1 - Soâng Chaûy, Soâng Hoàng, Hoaøng Lieân Sôn, Naäm Coâ, Soâng Maõ; 0-2 - Buø Khaïng; 0-3 - Kon Tum. I-III - Caùc khoái nhoâ coå ñòa hình moùng Tröôùc Kainozoi bò choân vuøi döôùi ñaùy caùc beå ngoaøi khôi: I-Luïc nguyeân vaø carbonat Paleo-Tethys; II-Carbonat Tethys noâng; III-Granitoid tieàn-Indosini; IV-Granitoid cung va chaïm haäu-Indosini. A- Caùc beå tích tuï heä cung ñaûo vaø neàn Sunda phaàn Nam: A1-2 - Ven rìa; A2-3 - Tethys noâng; A4-a Tröôùc-cung; A4-b - Sau-cung; Av - Caùc cung nuùi löûa. B- Caùc beå tích tuï Baéc Boä vaø Tröôøng Sôn: B1 - Caùc beå Paleo-Tethys tieàn-Caledoni goàm a-Ñoâng Baéc, b-Taây Baéc; c-Tröôøng Sôn; B1-2 - Caùc beå haäu-Caledoni vaø tieàn-Varisc goàm a-Baéc Boä; b-Tröôøng Sôn; B2 - Caùc beå bieån neàn Tethys noâng goàm a-Baéc Boä; b-Tröôøng Sôn; B3 - Caùc beå chuyeån tieáp sau- neàn tieàn-Indosini goàm a-Meso-Tethys Soâng Ñaø - Ninh Bình; b-An Chaâu; c-Soâng Hieán; d-Saàm Nöa - Hoaønh Sôn; B4 - Caùc beå luïc nguyeân chöùa than haäu-Indosini goàm a-Quaûng Ninh; b-Baéc Thaùi; c-Soâng Ñaø; d-Noâng Sôn; B5 - Caùc beå vuïn thoâ molas maøu ñoû tröôùc nuùi (do taïo nuùi Mz2) goàm a-Ñình Laäp; b- Yeân Chaâu; c-Muï Giaï; d-Möôøng Nheù - Phong Saø Lyø; Bv - Cung nuùi löûa Tuù Leä. U- Caùc pha uoán neáp vaø naâng troài: U-0 - Naâng uoán neáp Tieàn-Cambri; U-1 - Naâng uoán neáp Caledoni; U-2 - Naâng uoán neáp varisc (Hercyni sôùm); U-3 - Naâng uoán neáp Hercyni chính; U-4 - Naâng uoán neáp saùt tröôùc-Nori hay Indosini (taïo nuùi Mesozoi sôùm); U-5 - Taïo nuùi muoän vaø coá keát luïc ñòa Mesozoi muoän. XY - Caùc phöùc heä granitoid chính loä treân ñaát lieàn vaø caùc ñaûo: 1x - Caùc phöùc heä cung hoäi tuï tieàn-Indosini trong ñaát lieàn Sunda; 1y - Caùc phöùc heä cung va chaïm haäu-Indosini trong ñaát lieàn Sunda; 2x - Caùc phöùc heä cung hoäi tuï tieàn-Indosini trong ñaát lieàn Baéc Boä: 2y - Caùc phöùc heä cung taïo nuùi, coá keát luïc ñòa haäu-Indosini trong ñaát lieàn Baéc Boä. Hình 15.5. Caùc ñôùi thaønh heä - caáu truùc Tröôùc Kainozoi treân ñaát lieàn vaø moùng caùc beå traàm tích ngoaøi khôi (Theo caùc taøi lieäu baûn ñoà ñòa chaát vaø caùc phaùt hieän daàu khí cuûa Vieät Nam coù ñeán naêm 2003) 471
 19. Ñòa chaát vaø taøi nguyeân daàu khí Vieät Nam Hình 15.6. Sô ñoà phaân boá caùc beå vaø ñôn vò thaønh heä - caáu truùc Tröôùc Kainozoi trong ñaát lieàn Vieät Nam, caùc bieåu hieän phaùt hieän daàu khí trong caùc thaønh taïo naøy vaø trong moùng moät soá beå ngoaøi khôi (Theo baûn ñoà ñòa chaát vaø caùc keát quaû thaêm doø daàu khí cuûa Petrovietnam ñeán heát 2003) 472
 20. Chöông 15. Caùc beå traàm tích Kainozoi Vieät Nam Baûng 15.2. Caùc thaønh taïo bieán chaát cao Tröôùc Cambri chính vaø phoå bieán ôû Vieät Nam vaø keá caän (Toång hôïp treân cô sôû caùc baûn ñoà ñòa chaát do Cuïc Ñòa chaát Vieät Nam xuaát baûn) Tuæi ®Þa chÊt Nam Bé Trung Bé B¾c Bé Thêi kú ®Þa chÊt TriÖu n¨m T©y §«ng Nam B¾c T©y §«ng 570±20 Cambri NËm C«: P« C«: PROTEROZOI Bï Kh¹ng: PhiÕn*, S«ng Ch¶y: PhiÕn*, ®¸ PhiÕn*, quarzit, ®¸ PhiÕn*, NEO- PR3 hoa, hoa quarzit quarzit quarzit (Sa Pa) 800±20 amphibolit vμ phiÕn S«ng Hång: plagiogneis, phiÕn kÕt tinh, quarzit, S«ng Tranh: gneis, PROTEROZOI amphibol-biotit, canxiphia, amphibolit, PROTEROZOI - PR kÕt tinh MESO- PR2 Tr­íc-Cambri - AR 1650±50 H-t Sinh QuyÒn: phiÕn kÕt H-t Dak-mi: gneis, phiÕn kÕt tinh, amphibolit, ®¸ tinh, amphibolit, gneis, hoa, migmatit, quarzit, PALEO-PROTEROZOI ** quarzit, ®¸ hoa PR1 2500±100 Ph-hÖ: Kannack: granulit, gneis, khondrit ARKHEI AR Chuù thích: H-t: Heä taàng; Ph-heä: Phöùc heä ** Trong phaïm vi Nam Boä tuy chöa phaùt hieän ñöôïc caùc thaønh taïo bieán chaát keát tinh Proterozoi, song phía Taây Nam (Pailin) vaø Ñoâng Baéc (Pokham) thuoäc Campuchia ñeàu coù dieän loä vôùi caùc thaønh taïo bieán chaát keát tinh Proterozoi goàm: gneis, amphibolit vaø ñaù phieán keát tinh (theo Phan Cöï Tieán vaø nnk. 1989 - Baûn ñoà ñòa chaát Campuchia, Laøo vaø Vieät Nam 1/1.000.000 - Cuïc ÑCVN xuaát baûn). Chuùng töông töï caùc thaønh taïo Tieàn-Cambri thuoäc luïc ñòa Gondwana phaân boá ôû Thaùi Lan. Xi Paêng vôùi caùc thaønh taïo plagiogneis, chuû yeáu trong ñòa khoái Kon Tum vôùi caùc thaønh taïo gneis, phieán keát tinh, migmatit, phieán biotit, silimanit, migmatit, canxiphia, ít ñaù hoa, amphibolit, quarzit heä taàng Dak amphibolit heä taàng Soâng Hoàng (PR sh) vaø Mi (PR1 dm), gneis, amphibolit, phieán mica, gneis, phieán biotit, phieán graphit, migmatit, migmatit heä taàng Soâng Tranh (PR1 ñaù hoa, quarzit, amphibolit heä taàng Sinh st) -2 vaø ñai bieán chaát saâu Soâng Hoàng - Phaêng Quyeàn (PR1 - 2 sq). Ngoaøi caùc heä taàng ñaù bieán 473
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2