intTypePromotion=1

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9

Chia sẻ: Cao Tt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
14
download

ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các từ viết tắt Tổn hao cáp và bộ lọc máy phát BS (dBm) Hệ số tích cực thoại Hệ số tái sử dụng tần số Độ rộng băng tần (MHz ) -2 100% 0,65 5 Bảng 4.3 Quỹ đường truyền tham khảo cho dịch vụ số liệu phi thoại 384 Kbps Máy phát MS Hệ số khuếch đại anten phát của MS (dB) Tổn hao cáp thu và bộ lọc máy thu MS (dBm) Công suất bức xạ ERP của MS (dBm) 2 -3 18 Máy thu trạm gốc Hệ số khuếch đại anten trạm gốc BS (dB) Hệ số tạp âm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐIỀU KHIỂN CÔNG SUẤT TRONG THẾ HỆ THÔNG TIN DI ĐỘNG 3UMTS -9

  1. Các từ viết tắt Tổn hao cáp và bộ lọc máy phát BS (dBm) -2 Hệ số tích cực thoại 100% Hệ số tái sử dụng tần số 0,65 Độ rộng băng tần (MHz ) 5 Bảng 4.3 Quỹ đường truyền tham khảo cho dịch vụ số liệu phi thoại 384 Kbps Máy phát MS Hệ số khuếch đại anten phát của MS (dB) 2 Tổn hao cáp thu và bộ lọc máy thu MS (dBm) -3 Công suất bức xạ ERP của MS (dBm) 18 Máy thu trạm gốc Hệ số khuếch đại anten trạm gốc BS (dB) 18 Hệ số tạp âm máy thu trạm gốc (dB) 5 Suy hao đường truyền cho phép đối với vùng phủ của ô (dB) -139,9 Suy hao pha đinh log chuẩn (dB) -7,3 Tổn hao cáp và bộ lọc máy phát BS (dBm) -2 Hệ số tích cực thoại 100% Hệ số tái sử dụng tần số 0,65 Độ rộng băng tần (MHz ) 5 4.3. Phươ ng pháp tính toán c ụ thể Dựa vào quỹ đ ường truyền tham khảo cho dịch vụ số liệu thời gian thực 144 Kbps (bảng 4.2) ta tính được cụ thể tỷ số tín hiệu trên nhiễu SIR nhưng các mức lxix
  2. Các từ viết tắt điều chỉnh công suất truyền của hai phương pháp điều khiển công suất được thực hiện trong chương trình mô phỏng.  Khuếch đại công suất di động Pma = Pme - Lm - Gm = 26 - (- 3) - 2 = 27 (dBm)  Công suất thu ở BS trên người sử dụng Pr = Pme + Lp + Al + Gt + Lt = 26 - 133,8 - 4,2 + 18 - 2 = -96 (dBm)  Tải lưu lượng n.T 1.90 - Lưu lượng của 1 thuê bao : A    0,025 (Erl) 3600 3600 Thời gian trung bình của 1 cuộc gọi là T = 90 (s) - Lưu lượng của 45 thuê bao/1cell = 45. 0,025 = 1,125 (Erl) Cấp bậc phục vụ GoS = 2%. Sử dụng bảng Erlang B (phụ lục) ta xác định được số kênh Nt = 4.  Mật độ công suất của các MS khác ở BTS phục vụ Iutr = Pr + 10 lg(Nt - 1) + 10 lgCa – 10 lgBw = -96 + 10 lg(4 - 1) + 10 lg(0,6) – 10 lg3840000 = -159,29 (dBm/Hz)  Mật độ nhiễu giao thoa từ các trạm di động ở các BTS khác Ictr = Iutr + 10. lg(1/ fr -1 ) = -159,29 + 10. lg(1/ 0,65 -1 ) = -161,98 (dBm/Hz)  Mật độ nhiễu giao thoa từ các MS khác tại BS đang phục vụ và từ các BS khác Itr = 10 lg (10 0,1. Iutr + 10 0,1. Ictr ) = 10 lg (10 0,1. (-159,29) + 10 0,1 . (-161,98) ) = -157,42 (dBm/Hz)  Mật độ tạp âm nhiệt N0 = 10 lg (290 * 1,38 . 10 -23) + Nf + 30 lxx
  3. Các từ viết tắt = 10 lg (290 * 1,38 . 10 -23) + 5 + 30 = -168,98 (dBm/Hz)  Mật độ phổ công suất nhiễu I0 = 10 lg ( 10 0,1. Itr + 10 0,1. N0 ) = 10 lg ( 10 0,1.(-157,42) + 10 0,1.(-168,98)) = -157,13 (dBm/Hz)  Hệ số trải phổ 3,84 SF  10lg Rt 3,84 3840 hay SF  10lg  10lg  14,25 (dB) Rt 144  Tỷ số tín hiệu trên nhiễu SIR Pr SIR  SF Io.Bw hay SIR = SF (dB) + Pr (dB) – Io – 10. lg(Bw) = 14,25 - 96 - (-157,13) – 10. lg(3840000) = 9,53 (dB) 4.4. K ết quả mô phỏng  Form giới thiệu lxxi
  4. Các từ viết tắt  Form nhập số liệu lxxii
  5. Các từ viết tắt  Form kết quả tính toán  Form kết quả mô phỏng bằng đồ thị lxxiii
  6. Các từ viết tắt Điều khiển công suất là một vấn đề rất quan trọng đem lại lợi thế Nhận xét: to lớn cho hệ thống thông tin di động trong việc nâng cao dung lượng, chất lượng của hệ thống và hạn chế can nhiễu mà không đòi hỏi nâng cấp công nghệ. lxxiv
  7. Các từ viết tắt Kỹ thuật điều khiển công suất theo bước động DSSPC dựa trên tham số tỷ số tín hiệu trên nhiễu giao thoa SIR để điều khiển công suất truyền bằng cách dùng khái niệm ngưỡng nhiều mức. Tốc độ điều chỉnh công suất cũng rất nhanh. Do đó phương pháp này có khả năng chi phối linh hoạt sự thay đổi fading của tín hiệu truyền hơn các phương pháp truyền thống. Kỹ thuật điều khiển công suất phân tán DPC không yêu cầu thông tin trạng thái tập trung tất cả các kênh riêng lẻ. Thay vào đó, nó có thể thích nghi các mức công suất nhờ sử dụng các phép đo vô tuyến cục bộ, chú ý tới thay đổi chất lượng dịch vụ đồng thời giải quyết hiệu ứng tồn tại trong hệ thống tế bào. Tuy nhiên, phương pháp này không xét đến sự liên quan giữa các kết nối mới cho QoS của các kết nối hiện hữu và cần nhiều thời gian hơn để tối ưu hoá mức SIR. Trong chương này đã tính toán cụ thể tỷ số tín hiệu trên nhiễu SIR, các mức công suất điều chỉnh và kết quả được thể hiện qua chương trình mô phỏng. Tuy nhiên trong thực tế tính toán điều khiển công suất phải tính đến sự ảnh h ưởng của các tham số khác nên hai phương pháp điều khiển này hy vọng sẽ là cơ sở nghiên cứu nhằm điều khiển công suất cho một số hệ thống thông tin di động hiện nay. Ngoài ra các tham số mô phỏng chỉ là các tham số chọn lọc từ các bài báo nghiên cứu nên các kết quả tính chưa chính xác với thực tế. 4.5. Kết luận chươ ng Dựa vào các thông số được chọn lọc kỹ từ các tài liệu, chương này đã tính toán cụ thể được tỷ số tín hiệu trên nhiễu SIR, công suất trước khi điều khiển và công suất điều chỉnh tối ưu của hai thuật toán điều khiển công suất DSSPC và DPC. Các kết quả đó đ ược biểu diễn dưới dạng đồ thị thể hiện khả năng điều chỉnh công suất truyền của hai phương pháp là khác nhau. Từ đó thấy được khả năng tối ưu và độ ổn định của cả hai phương pháp điều khiển công suất so với các phương pháp điều khiển công suất truyền thống. lxxv
  8. Các từ viết tắt Bảng tra cứu tải lưu lượng hệ thống tính theo Erlang mô hình B N : K eânh ñieàu khieån Keânh Caáp phuïc vuï N 0.002 0.005 0.008 0.010 0.015 0.020 0.025 0.030 0.050 0.100 1 0.002 0.005 0.008 0.010 0.015 0.020 0.026 0.031 0.053 0.111 2 0.065 0.105 0.135 0.153 0.190 0.222 0.254 0.282 0.381 0.595 3 0.249 0.349 0.418 0.455 0.535 0.602 0.661 0.715 0.899 1.271 4 0.535 0.701 0.810 0.869 0.992 1.092 1.180 1.259 1.525 2.045 5 0.900 1.132 1.281 1.361 1.524 1.657 1.772 1.875 2.218 2.881 6 1.325 1.622 1.809 1.909 2.112 2.276 2.417 2.543 2.960 3.758 7 1.798 2.157 2.382 2.501 2.742 2.935 3.102 3.250 3.738 4.666 8 2.311 2.730 2.990 3.128 3.405 3.627 3.817 3.987 4.543 5.597 9 2.855 3.333 3.627 3.783 4.095 4.345 4.558 4.748 5.370 6.546 10 3.427 3.961 4.289 4.461 4.807 5.084 5.320 5.529 6.216 7.511 11 4.022 4.610 4.971 5.160 5.539 5.842 6.099 6.328 7.076 8.487 12 4.637 5.279 5.671 5.876 6.287 6.615 6.894 7.141 7.950 9.474 13 5.270 5.964 6.386 6.607 7.049 7.402 7.701 7.967 8.835 10.470 14 5.919 6.663 7.115 7.352 7.824 8.200 8.520 8.803 9.730 11.473 15 6.582 7.376 7.857 8.108 8.610 9.010 9.349 9.650 10.633 12.484 16 7.258 8.100 8.609 8.875 9.406 9.828 10.188 10.505 11.544 13.500 17 7.946 8.834 9.371 9.652 10.211 10.656 11.034 11.368 12.461 14.522 18 8.644 9.578 10.143 10.437 11.024 11.491 11.888 12.238 13.385 15.548 19 9.351 10.331 10.922 12.230 11.845 12.339 12.748 13.115 14.315 16.579 20 10.068 11.092 11.709 12.031 12.672 13.182 13.615 13.997 15.249 17.613 21 10.793 11.860 12.503 12.838 13.506 14.036 14.487 14.885 16.189 18.651 22 11.525 12.635 13.303 13.651 14.345 14.896 15.364 15.778 17.132 19.692 23 12.265 13.416 14.110 14.470 15.190 15.761 16.246 16.675 18.080 20.737 24 13.011 14.204 14.922 15.295 16.040 16.631 17.133 17.577 19.031 21.784 25 13.763 14.997 15.739 16.125 16.894 17.505 18.024 18.483 19.985 22.833 26 14.522 15.795 16.561 16.959 17.753 18.383 18.918 19.392 20.943 23.885 27 15.285 16.598 17.387 17.797 18.616 19.265 19.817 20.305 21.904 24.939 28 16.054 17.406 18.218 18.640 19.482 20.150 20.719 21.221 22.867 25.995 29 16.828 18.218 19.053 19.487 20.352 21.039 21.623 22.140 23.833 27.053 30 17.606 19.034 19.891 20.337 21.226 21.932 22.531 23.062 24.802 28.113 31 18.389 19.854 20.734 21.193 22.103 22.827 23.442 23.987 25.773 29.174 32 19.176 20.678 21.580 22.048 22.983 23.725 24.356 24.914 26.746 30.237 33 19.966 21.505 22.429 22.909 23.866 24.626 25.272 25.844 27.721 31.301 34 20.761 22.336 23.281 23.772 24.751 25.529 26.191 26.776 28.698 32.367 35 21.559 23.169 24.136 24.638 25.640 26.435 27.112 27.711 29.677 33.434 36 22.361 24.006 24.994 25.507 26.530 27.343 28.035 28.647 30.657 34.503 lxxvi
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2