đồ án chuyển động cơ khí, chương 5

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
15
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tải trọng tác dụng lên trục Trục 1: bao gồm lực căng của bộ truyền đai,lực do bánh răng truyền động Lực do truyền bánh răng nghiêng: Lựa dọc trục ,lực vòng ,lực hướng tâm Lực vòng Ft1 = 2T1 Fa1=Ft1.tg1 =3781,4.tg14,640 =978,8N Lực do bộ truyền đai:Ftđ = 830,2N Trục 2:lực do bộ truyền răng nghiêng :lực vòng , lực hướng tâm và lực dọc trục Lực vòng Lực dọc trục :Fa3 =Fa4 =Ft3.tg2 = 9828,8.tg13,770 =2408.7N Lực hướng tâm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 5

 1. chương 5: TÍNH TRUÏC 1)Taûi troïng taùc duïng leân truïc  Truïc 1: bao goàm löïc caêng cuûa boä truyeàn ñai,löïc do baùnh raêng truyeàn ñoäng Löïc do truyeàn baùnh raêng nghieâng: Löïa doïc truïc ,löïc voøng ,löïc höôùng taâm Löïc voøng Ft1 = 2T1  2.121066,2  3781,4 N =Ft2 d w1 64,033 tg tw 0 Löïc höôùng taâm: Fr1 = Fr2 = Ft1 cos  1  3781,4. tg 20 cos14,64 0  1422,5 N Fa1=Ft1.tg1 =3781,4.tg14,640 =978,8N Löïc do boä truyeàn ñai:Ftñ = 830,2N  Truïc 2:löïc do boä truyeàn raêng nghieâng :löïc voøng , löïc höôùng taâm vaø löïc doïc truïc 2T2 2.445243,4 Löïc voøng Ft4 =Ft3 =   9828,78 N d w3 90,6 Löïc doïc truïc :Fa3 =Fa4 =Ft3.tg2 = 9828,8.tg13,770 =2408.7N Löïc höôùng taâm :Fr4 =Fr3 =Ft4tgtw =9828,8tg200 =2408,7N  Söû duïng khôùp noái cöùng D =260mm
 2. D  260mm   Ptkn = 2.1213390,6  16178 N D0  150mm 150 Frkn =16178(0,2...0,3) laáy Frkn=4000N 2) Tính sô boä truïc: dt1  3 T1 0,2   3 121066,2 0,2.20  31,16mm - öùng suaát uoán cho pheùp laáy dt1= 35 mm dt2  3 445243,2 0,2.25  44,6mm laáy dt2 =45mm dt3  3 1213390,6 0,2.28  60 mm laáy dt3 =60mm 3) Xaùc ñònh khoaûng caùch giöõa goái ñôõ vaø ñieåm ñaët löïc: Chieàu daøi mayô baùnh raêng truï lm1 =(1,2...1,5)dt1 = (1,2...1,5)35=42...52,5 Laáy lm1 =50mm lm2 =54mm lm3 =80mm lm4 =80mm Chieàu daøi nöûa khôùp noái :L =115mm k1-khoaûng caùch maët muùtchi tieát ñeán thaønh trong cuûa hoäp,laáy k1 =10mm k2 - khoaûng caùch maët muùt oå ñeán thaønh trong cuûa hoäp, laáy k2 =7mm
 3. k3 – khoaûng caùch töø maët muùt chi tieát ñeán laép oå ,laáy k3 =15 mm hn – chieàu cao laép oå vaø ñaàu bu loâng, laáy hn =18 mm l22 = 0,5(lm22 +b0) + k1 +k2 l22 = 0,5(54+21) +10 +7 =54,5mm khoaûng caùch töø goái ñôõ truïc 2 leân chi tieát thöù 2 treân truïc l23 =l22 +0,5(lm22 + lm23 ) +k1 l23=54,5+0,5(54 + 80) +10 =131,5 mm khoaûng caùhc giöõa caùc goái ñôõ treân truïc 2 l21 = lm22 + lm23 +3k1 + 2k2 + b0 =54 +80 +3.10 +2.7 +21 =199mm khoaûng coâng xoân treân truïc 1tính töø baùnh ñai: lc12 =0,5(lm12 +21) +k3 +hn lm12 -chieàu daøy ñai ,lm12 =80mm (tra baûng 21.16 TL [1]) lc12 =0,5(80 +21) +15 +18 =83,5mm lc32 =0,5(L +b0) +15 +18 =0,5(115 +21) +15 +18 =101mm 4) Xaùc ñònh ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc : 1)Truïc 1: Veõ bieåu ñoà moâmen
 4. ñ Fy11 +Fy12 + Ftñ – Fr1 =0 83,5.Ftñ + 64,08 2 Fa1 -199Fy12 +54,5.Fr1 =0
 5.  Fy12 = 83,5.830,2  32,04.978,8  54,5.1422,5  895,5 N 199 Fy11 =Fr1 –Fy12 - Ftñ = 1422,5 - 895,5 – 830,2 =303,5 Fx11 +Fx12 -Ft1 =0 -54,5Ft1+199Fx12 =0 Fx12= 54,5.3781,4  1035,6 N 199 Fx11 = Ft1 - Fx12 =3781,4 -1035,6 = 2745,8 N  Tính ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc: M10 = 0,75.T 2  0,75.121066,2 2  104846,4 Nmm d10 = 3 M 10 0,1   3 104846,4 0,1.63  25,5mm laáy d10 =26 mm M11 = M 2 x11  M y11  0,75T12  56868,7 2  0,75.121066,2 2  119276,2 Nmm 2 d11 = 3 M 11 0,1   3 1192,276 0,1.63  26,6mm choïn theo tieâu chuaån d11 =30 mm =d13 M12 = M 2 x12  M y12  0,75T12  120362,6 2  194646 2  0,75.12166,2 2  218801Nmm 2 d12 = 3 M 12 0,1   3 218801 0,1.63  32,6mm ;laáy d12 =34 mm 1) Truïc 2 (truïc giöõa) T2 =438212,25Nmm  Bieåu ñoà löïc vaø bieåu ñoà moâmen
 6. Fy21+Fy22 =Fr23 -Fr22
 7. 199Fy22 –131,5Fr23 + 54,5 Fr22 -Ma22 +Ma23 = 0 131,5.Fr 3  54,5 Fr 2  M aù  M a 23  Fy 22  199 131,5.3683,2  54,5.1422,5  121,96.978,8  45,3.2408,7   3192,5 N 199 Fy21 =3683,2 –1422,5 –3192,5 = -931,8N Fx21 + Fx22 = Ft2 +Ft3 Fx22 .199 –54,5.Ft2 –131,5.Ft3 =0 Fx22 = 131.Ft 3  54,5 Ft 3  131,5.9828,8  54,5.3781,4  7530,5 N 199 199 Fx21 =Ft2 + Ft3 -Fx22 =3781,4+9828,8 –7530,5 = 6079,7N  Tính ñöôøng kính caùc ïñoaïn truïc: M21 = M 2 x 21  M y 21  0,75T21  119374,4 2  331343,65 2  0,75.445243,4 2  522226,1Nmm 2 2 d21 = 3 M 21 0,1   3 522226,1 0,1.63  43,8mm laáy d21 =48mm M22 = M 2 x 22  M y 22  0,75T22  673421,6 Nmm 2 2 d22 = 3 M 22 0,1   3 673421,6 0,1.63  47,5mm laáy d22 =48mm vôùi kích thöôùc truïc vuøa tính ta laáy d20 =d23 =40mm
 8. 3) Tính truïc 3:  Veõ bieåu ñoà löïc vaø moâmen
 9. Fr4 Ft4 Fa4 Fx31 Fy31 Fx32 Fy32 Fk Mx My Tz
 10. Fy31 +Fy32 = Fr4 199Fy32 –131,5Fr4 +121,96Fa4 =0 Fy32= 131,5.Fr 4  121,96  131,5.3683,2  121,96.2408,7  963,2 N 199 199 Fy31 =Fr4 - Fy32ø =3683,2 – 963,2 = 2720N Fx31 +Fx32 =-Ft4 + Fk 199.Fx32 +131,5Ft4 –(199+101)Fk =0 Fx32 =  131,5.9828,7  300.4000  464,7 N 199 Fx31= 4000 - 9828,8 + 464,6 =-5364N  Tính ñöôøng kính caùc ñoaïn truïc: M30=0 M31 = M 2 x 31  M y 31  0,75T32  1322320,8 Nmm 2 d31 = 3 M 31 0,1   3 1322320,8 0,1.63  59,5mm laáy d31=60mm M32 = M 2 x 32  M y 32  0,75T32  1133143,2 Nmm 2 d32 = 3 M 32 0,1   3 1133143,2 0,1.63  56,4mm laáy d32 =55mm =d10 M33= M 2 x 33  M y 33  0,75T32  1050827 Nmm 2 d33 = 3 M 33 0,1   3 1050827 0,1.63  55mm
 11. laáy d33 = 52mm 5) Tính then: Vôùi lm1 =50mm;lm2 =54mm ;lm3 =80mm ;lm4 =80mm T1 =121066,2Nmm;T2 =445243,4Nmm ;T3 =1213390,6Nmm; d10 =22mm;d12 =32mm;d21=42mm ;d22 = 45mm ;d31 =60mm d33 =55mm d (mm) b h t1(mm) l (mm) dMPa c MPa (mm) 26 8 7 4 40 58,2 33,26 34 10  8 5 40 59,3 17,8 48 14  12 7 45 87,95 31,4 48 14  12 7 63 58,89 21 52 16  14 9 80 116,6 36,46 60 18  16 10 63 107 35,7 Hoäp giaûm toác laøm vieäc vôùi toác ñoä trung bình chòu va ñaâïp nheï neân: d =120Mpa c =60 Mpa
Đồng bộ tài khoản