intTypePromotion=1

Đồ án xử lý nước thải giết mổ part 2

Chia sẻ: Pham Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
204
lượt xem
89
download

Đồ án xử lý nước thải giết mổ part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuy nhiên, sự tăng phần dễ bay hơi trong MLSS này cũng có thể coi như sự tăng số lượng vi khuẩn. Trong giai đoạn còn lại, sự tổng hợp tế bào và nhân đôi bắt đầu. Vi khuẩn tăng lên về số lượng nhờ sử dụng lượng bCOD hòa tan. Chúng tăng trưởng theo cấp số nhân. Thời gian thế hệ chỉ khoảng 15 – 30 phút nên sự tăng số lượng trong suốt pha Log là rất nhanh (tăng lên rất nhiều). Theo đó, BOD trong nước cũng giảm nhanh. Sự phân hủy BOD dẫn tới giảm bớt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án xử lý nước thải giết mổ part 2

 1. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå chöa taêng leân veà soá löôïng. Tuy nhieân, söï taêng phaàn deã bay hôi trong MLSS naøy cuõng coù theå coi nhö söï taêng soá löôïng vi khuaån. Trong giai ñoaïn coøn laïi, söï toång hôïp teá baøo vaø nhaân ñoâi baét ñaàu. Vi khuaån taêng leân veà soá löôïng nhôø söû duïng löôïng bCOD hoøa tan. Chuùng taêng tröôûng theo caáp soá nhaân. Thôøi gian theá heä chæ khoaûng 15 – 30 phuùt neân söï taêng soá löôïng trong suoát pha Log laø raát nhanh (taêng leân raát nhieàu). Theo ñoù, BOD trong nöôùc cuõng giaûm nhanh. Söï phaân huûy BOD daãn tôùi giaûm bôùt oâ nhieãm vaø DO trong nöôùc taêng. Luùc naøy caùc loaøi truøng coû bôi töï do ñaõ buøng phaùt veà maët soá löôïng bôûi vì vi khuaån – thöùc aên öa thích cuûa chuùng – raát doài daøo vaø maät ñoä raát O F cao trong dung dòch. Luùc naøy caùc loaøi truøng coû bôi töï do khoâng gaëp khoù khaên gì trong N vieäc tìm thöùc aên khi bôi trong dung dòch. Thôøi ñieåm naøy, hieäu quaû xöû lyù toát hôn – BOD .I ñaõ giaûm, DO cao, vi khuaån ñaày, truøng coû trôû thaønh loaøi chieám öu theá trong quaù trình. H N Thôøi gian theá heä cuûa chuùng khoaûng 24 giôø. A Caùc loaøi truøng bieán hình vaø truøng roi khoâng theå caïnh tranh thöùc aên vôùi truøng coû X do chuyeån ñoäng keùm linh hoaït hôn, beù hôn … neân soá löôïng cuûa chuùng giaûm ñaùng keå. G N Maëc duø caùc loaøi khaùc nhö truøng coû boø, coù cuoáng, truøng baùnh xe vaø giun troøn coù theå ñaõ O ñöôïc nhìn thaáy trong giai ñoaïn naøy, nhöng soá löôïng cuûa chuùng vaãn khaù nhoû. U Nhôø hoaït ñoäng vi khuaån maïnh hôn giuùp hieäu quaû xöû lyù cao hôn, vaø nhôø vieäc TR “doïn deïp” vi khuaån cuûa truøng coû, chaát löôïng nöôùc ñaàu ra cuûa heä thoáng ñaõ caûi thieän I O ñaùng keå : BOD vaø TSS giaûm, ñoä ñuïc cuõng giaûm. M Pha taêng tröôûng chaäm ¨ Pha taêng tröôûng chaäm coù leõ laø pha quan troïng nhaát cuûa ñöôøng cong taêng tröôûng vi khuaån vaø söï hình thaønh buøn. Trong suoát pha naøy thì söï hình thaønh boâng buøn baét ñaàu vì hai ñieàu kieän quan troïng caàn thieát cho söï hình thaønh boâng buøn ñaõ ñaït ñöôïc : -Toång soá vi khuaån toái ña trong quaù trình vaø coù theå duy trì ñöôïc ñieàu naøy nhôø cô chaát hoaëc BOD doøng vaøo. 12
 2. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå -Chuùng ñaõ ñuû tuoåi ñeå saûn xuaát ra nhieàu caùc chaát sôïi, polysaccharide ngoaïi baøo vaøo chaát döï tröõ caàn thieát cho söï taïo boâng. Giai ñoaïn pha log giaûm cuõng laø giai ñoaïn maø nhieàu loaøi vi khuaån toàn taïi vôùi soá löôïng nhieàu. Do söï hình thaønh boâng buøn baét ñaàu vaø caùc teá baøo vi khuaån gaén keát vaøo heä boâng buøn neân soá löôïng vi khuaån phaân taùn trong dung dòch giaûm haún trong khi chuùng vaãn raát doài daøo trong caùc cuïm boâng buøn. Ñaây laø moät ñieàu kieän khoù khaên cho caùc loaøi truøng coû bôi töï do trong vieäc baét thöùc aên nhöng ngöôïc laïi laø moät söï thuaän lôïi cho vieäc caïnh tranh thöùc aên cuûa caùc loaøi truøng coû boø. Do ñoù, truøng coû bôi töï do giaûm haún soá löôïng vaø truøng coû boø trôû thaønh loaøi öu theá trong heä buøn. O F Do BOD tieáp tuïc giaûm, DO taêng, ñuû caùc chuûng loaïi truøng coû sinh soâi naûy nôû N trong heä thoáng. Töø ñoù ñoä ñuïc cuûa nöôùc thaûi giaûm haún, nhôø caùc loaøi vi khuaån phaân taùn .I ñaõ bò aên saïch, coøn caùc chaát raát mòn thì bò giöõ laïi treân boâng buøn. Do ñoù chaát löôïng nöôùc H N ra coù theå taêng ñaùng keå, tieáp tuïc giaûm BOD vaø TSS. A Caùc haït boâng buøn treû baét ñaàu hình thaønh nhöng thieáu vi khuaån sôïi neân khoù taêng X kích thöôùc. Caùc haït boâng treû naøy khoù keát dính laïi vaø deã bò caét vôõ. Vì vaäy, caùc haït boâng G N thöôøng nhoû (
 3. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Boâng buøn giaø môùi coù ñuû löôïng vi khuaån sôïi ñeå coù ñöôïc moät kích thöôùc trung bình (150 – 500 um) vaø lôùn (>500 um). Do caùc vi khuaån taïo boâng phaùt trieån doïc theo caùc vi khuaån sôïi vöôn ra töø boâng buøn neân boâng buøn seõ daàn daàn coù hình daïng khoâng hình thuø gì roõ raøng. Caùc boâng buøn giaø seõ coù maøu saãm do söï tích luõy caùc hôïp chaát vaø chaát beùo sinh hoïc. Trong giai ñoaïn naøy, vi khuaån laïi taêng leân veà chuûng loaïi neân hieäu quaû xöû lyù vaãn tieáp tuïc ñöôïc caûi thieän. Ñaây laø ñieàu kieän cho söï taêng tröôûng cuûa caùc loaøi truøng coû boø vaø coù cuoáng, bôûi vì caùc ñieàu kieän ñaõ toái öu nhö BOD xuoáng khaù thaáp vaø DO cao. Hai nhoùm truøng coû treân seõ caïnh tranh nhau vò trí vöôït troäi. Soá löôïng cuûa chuùng coù theå ñaït tôùi O F 50.000 con / mL. N Caùc loaøi truøng coû phaùt trieån nhieàu seõ taêng theâm taùc ñoäng baét vi khuaån vaø tieát caùc .I chaát thaûi giuùp keát dính buøn – taêng hieäu quaû xöû lyù nöôùc vaø keát boâng buøn. Vieäc tieát chaát H N giuùp giaûm 1/3 chaát keo trong dung dòch. A Truøng baùnh xe, giun troøn, vaø caùc ñoäng vaät khoâng xöông soáng cao hôn thuoäc loaïi X hieáu khí baét buoäc vaø raát nhaïy caûm vôùi BOD cao neân ôû giai ñoaïn naøy chuùng ñaõ coù theå G N xuaát hieän vôùi soá löôïng lôùn. Chuùng aên caùc vi khuaån trong boâng buøn, caùc loaøi truøng roi O nhoû vaø caùc vaät chaát höõu cô khaùc. Caùc sinh vaät naøy coù thôøi gian theá heä raát daøi so vôùi caùc U loaøi vi khuaån vaø nguyeân sinh ñoäng vaät khaùc, coù theå leân ñeán vaøi tuaàn. Thôøi gian theá heä TR naøy thöôøng lôùn hôn tuoåi buøn cuûa haàu heát caùc heä buøn hoaït tính. Thôøi gian theá heä daøi laø I O moät trong nhöõng lyù do khieán chuùng ít taêng tröôûng veà soá löôïng. Lyù do khaùc laø doøng chaûy M roái do khuaáy troän buøn khieán cho con ñöïc vaø con caùi khoù gaëp nhau ñeå giao phoái. Ñoái vôùi haàu heát truøng baùnh xe vaø giun troøn, caùc yeáu toá sau trong voøng ñôøi cuûa chuùng phaûi coù ñeå hoaøn thaønh moät thôøi gian theá heä: -Con ñöïc vaø caùi phaûi gaëp nhau ñeå giao phoái -Con caùi phaûi ñeû tröùng vaø ñaët tröùng treân boâng buøn -Tröùng phaûi nôû vaø con non phaûi chui ra khoûi tröùng -Con non phaûi traõi qua nhieàu giai ñoaïn loät xaùc tröôùc khi tröôûng thaønh sinh duïc 14
 4. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Tuy nhieân söï gia taêng veà soá löôïng cuûa chuùng vaãn coù theå xaûy ra ñoái vôùi heä thoáng oån ñònh ñuû laâu vaø coù buøn ñuû giaø. Ñieàu kieän naøy thöôøng gaëp ôû caùc hoà suïc khí lôùn, nôi thöôøng baét gaëp chuùng vôùi soá löôïng nhieàu. Truøng baùnh xe vaø giun troøn laø caùc loaøi raát neân coù trong heä buøn hoaït tính vì khaû naêng baét vi khuaån, taïo chaát keát dính, giuùp taêng khoái löôïng boâng, cuõng nhö hoaït ñoäng ñaøo boâng buøn cuûa chuùng. Hoaït ñoäng ñaøo boâng buøn naøy cho pheùp DO, cô chaát, dinh döôõng thaâm nhaäp vaøo beân trong boâng buøn, taïo cô hoäi cho nhieàu vi khuaån coù theå tieáp xuùc vôùi cô chaát hôn vaø xöû lyù chuùng, BOD giaûm thaáp hôn. Caùc boù chaát thaûi cuûa chuùng tieát ra laïi laø moät maàm moáng cho moät boâng buøn môùi hình thaønh. O F Caùc vaán ñeà veà laéng vaø söï maát chaát raén trong caùc quaù trình buøn hoaït tính gaây ra N bôûi caùc ñieàu kieän vaän haønh. Ví duï nhö söï phaùt trieån quaù möùc cuûa caùc vi khuaån daïng sôïi, .I söï xuaát hieän cuûa caùc haït boâng suy dinh döôõng vaø söï coù maët cuûa boït. Ñeå ñaùnh giaù H N nguyeân nhaân cuûa caùc söï coá treân, heä vi sinh vaät trong buøn cuõng ñoùng moät vai troø quan A troïng trong vieäc chæ thò. X G N b. AÛnh höôûng cuûa caùc yeáu toá leân toác ñoä oxy sinh hoaù O AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä: ¨ U Vaän toác cuûa phaûn öùng oxy hoùa sinh hoùa taêng khi nhieät ñoä taêng. Thöïc teá nhieät ñoä TR nöôùc thaûi trong heä thoáng ñöôïc duy trì ôû 20o -30o C. Nhieät ñoä taêng quaù ngöôõng treân coù I O theå laøm cho caùc vi sinh vaät bò cheat., coøn nhieät ñoä quaù thaáp toác ñoä laøm saïch seõ bò giaûm M vaø quaù trình thích nghi cuûa vi sinh vaät vôùi moâi tröôøng môùi bò chaäm laïi, caùc quaù trình nitrat hoùa, hoaït tính keo tuï, laéng buøn bò giaûm hieäu suaát. Coøn ôû trong phaïm vi toái öu treân thì khi nhieät ñoä taêng, vaän toác quaù trình phaân huûy caùc hôïp chaát höõu cô taêng töø 2 ñeán 3 laàn. AÛnh höôûng cuûa kim loaïi naëng ¨ Buøn hoaït tính coù khaû naêng haáp thuï caùc kim loaïi naëng. Khi ñoù hoaït ñoäng sinh hoùa cuûa chuùng bò giaûm do söï phaùt trieån maïnh vi khuaån daïng sôïi laøm cho buøn hoaït tính bò 15
 5. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå phoàng leân. Theo möùc ñoä ñoäc haïi, caùc kim loaïi naëng coù theå ñöôïc saép xeáp theo thöù tuï sau: Sb>Ag>Cu>Hg>Co>Ni>Pb>Cr>V>Cd>Zn>Fe Haáp thuï vaø nhu caàu oxy: ¨ Ñeå oxy hoaù caùc chaát höõu cô, caùc vi sinh vaät caàn coù oxy vaø noù chæ coù theå söû duïng oxy hoøa tan. Ñeå cung caáp oxy cho nöôùc thaûi ngöôøi ta tieán haønh quaù trình thoâng khí, khueách taùn doøng khoâng khí thaønh caùc boùng nhoû phaân boá ñeàu trong khoái chaát loûng. O F Caùc nhaân toá dinh döôõng vaø vi löôïng ¨ N Ñeå coù phaûn öùng sinh hoùa nöôùc thaûi caàn phaûi chöùa nhöõng hôïp chaát cuûa caùc .I nguyeân toá vi löôïng vaø dinh döôõng. Ñoù laø caùc nguyeân toá nitô, photpho, kali, Mg, Ca, Na, H N Cl, Fe, Mn, Mo, Ni, Co, Zn, Cu…Trong ñoù nitô,photpho vaø kali laø caùc nguyeân toá chuû A yeáu, caàn ñöôïc baûo ñaûm moät löôïng caàn thieát trong xöû lyù sinh hoùa. X Khi thieáu N laâu daøi, ngoaøi vieäc caøn trôû quaù trình sinh hoùa caùc chaát baån höõu cô G N coøn taïo ra buøn hoaït tính khoù laéng. O Khi thieáu Photpho daãn ñeán suï phaùt trieån cuûa vi khuaån daïng sôïi, laøm buøn hoaït U tính bò phoàng leân, khoù laéng vaø bò cuoán ra khoûi heä thoáng xöû lyù laøm giaûm sinh tröôûng cuûa TR buøn hoaït tính vaø giaûm cöôøng ñoä quaù trình oxy hoaù. I O Haøm löôïng caùc nguyeân toá dinh döôõng phuï thuoäc vaøo thaønh phaàn nöôùc thaûi vaø tæ M leä giöõa chuùng ñöôïc xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm. Ñeà tính toaùn sô boä ngöôøi ta laáy tæ leä BOD: N: P = 100: 5: 1. KHi trong nöôùc thaûi khoâng coù ñuû N vaø P, ngöôøi ta boå sung baèng caùc ñöa theâm phaân N, P vaø K vaøo. Maët khaùc nöôùc thaûi sinh hoaït coù chöùa caùc chaát dinh döôõng naøy neân khi keát hôïp xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït vaø nöôùc thaûi saûn xuaát thì khoâng caàn boå sung caùc nguyeân toá dinh döôõng. Ngoaøi ra giaù trò pH cuõng aûnh höôûng lôùn ñeán quaù trình taïo men vaø quaù trình haáp thuï chaát dinh döôõng cuûa teá baøo. Ñoái vôùi ña soá vi sinh vaät, khoaûng giaù trò toái öu laø 6.5 – 8.5. 16
 6. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Quaù trình sinh hoïc goàm coù quaù trình sinh tröôûng lô löûng vaø quaù trình sinh tröôûng baùm dính 4. Quaù trình sinh tröôûng lô löûng: Trong quaù trình sinh tröôûng lô löûng, vi sinh vaät duøng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi ñöôïc duy trì lô löûng trong nöôùc thaûi baèng nhöõng bieän phaùp hoøa troän thích hôïp. Nhieàu quaù trình sinh tröôûng lô löûng xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït vaø coâng nghieäp hoaït ñoäng trong ñieàu kieän coù oxy hoaø tan ( hieáu khí), tuy nhieân caùc quaù trình sinh tröôûng lô löûng kî khí cuõng ñöôïc söû O F duïng ñeå xöû lyù nhöõng nöôùc thaûi coâng nghieäp coù noàng ñoä chaát höõu cô vaø buøn cao. N Quaù trình buøn hoaït tính ñöôïc phaùt trieån vaøo khoaûng name 1913 bôûi Clark vaø .I Gage vaø bôûi Ardern vaø Lockett name 1914. Buøn hoaït tính laø khoái quaøn theå vi sinh vaät H N coù khaû naêng oån ñònh chaát thaûi döôùi ñieàu kieän hieáu khí. A Trong beå hieáu khí, nöôùc thaûi tieáp xuùc vôùi boâng buøn vi sinh lô löûng baèng caùch X khoaáy troän vaø cung caáp khí G N Sinh khoái lô löûng ñöôïc goïi laø chaát raén lô löûng hoãn hôïp (MLSS) hoaëc chaát raén bay O hôi hoãn hôïp (MLVSS). Hoãn hôïp buøn hoaït tính sau ñoù seõ chaûy sang beå laéng vaø boâng buøn U seõ ñöôïc laéng xuoáng. Sinh khoái laéng ñöôïc coi nhö laø buøn hoaït tính do coù söï hieän dieän TR cuûa caùc vi sinh vaät , sinh khoái laéng seõ ñöôïc tuaàn hoaøn laïi beå aerotank ñeå tieáp tuïc phaân I huûy sinh hoïc vôùi nhöõng hôïp chaát höõu cô ñaàu vaøo. O M Moät phaàn caën laéng ñöôïc loaïi boû haøng ngaøy hoaëc theo ñònh kyø. Sinh khoái dö vaø nhöõng chaát raén khoâng phaân huyû sinh hoïc trong nöôùc thaûi ñaàu vaøo seõ ñöôïc laáy khoûi heä thoáng . Ñaëc ñieåm quan troïng cuûa quaù trình buøn hoaït tính laø söï hình thaønh boâng, coù kích thöôùt khoaûng töø 5 – 20 µm, nhöõng boâng naøy coù theå loaïi boû baèng phöông phaùp laéng troïng löïc. Thoâng thöôøng, hôn 99 % caën lô löûng coù theå ñöôïc loaïi boû töø quaù trình laéng. 5. Quaù trình sinh tröôûng baùm dính. 17
 7. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Trong quaù trình sinh tröôûng baùm dính, caùc vi sinh vaät coù nhieäm vuï chuyeån hoùa chaát höõu cô vaø chaát dinh döôõng baùm dính treân caùc giaù theå trô (maøng sinh hoïc). Nhöõng giaù theå trô coá ñònh bao goàm: ñaù, soûi, xæ, caùt, caây goã ñoû vaø nhöõng vaät lieäu toång hôïp khaùc. Quaù trình sinh tröôûng baùm dính coù theå hoaït ñoäng trong ñieàu kieän hieáu khí hay kî khí. Giaù theå coá ñònh coù theå ñöôïc ñaët ngaäp trong nöôùc hoaëc khoâng ñaët ngaäp (coù khoaûng khoâng taïo ñieàu kieän thoaùng khí treân beà maët maøng vi sinh). Quaù trình sinh tröôûng baùm dính hieáu khí ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát laø quaù trình loïc nhoû giot: nöôùc thaûi ñöôïc phaân phoái ñeàu khaép dieän tích beà maët cuûa beå chöùa giaù theå coá ñònh khoâng ñaët ngaäp. O F Tröôùc nay ñaù ñöôïc söû duïng nhö laø nhöõng vaät lieäu coá ñònh cho loïc nhoû gioït, coù N chieàu saâu trung bình töø 1.25 ñeán 2m. Loïc nhoû gioït ngaøy nay coù chieàu cao töø 5 – 10m vaø .I giaù theå laøm baèng nhöïa deûo. H N Giaù theå nhöïa thöôøng chieám khoaûng 90 – 95% theå tích cuûa thaùp keå caû caùc khe hôû. A Khí ñöôïc löu thoâng qua nhöõng khe hôû baèng thoâng gioù töï nhieân hay quaït gioù ñeå cung X caáp oxy cho nhöõng vi sinh vaät phaùt trieån. G N Sinh khoái dö ñònh kì troùc ra töø söï sinh tröôûng baùm dính vaø buøn sinh hoïc naøy taùch O khoûi nöôùc baèng quaù trình laéng. Caën ñöôïc thu gom ôû ñaùy cuûa beå laéng vaø thaûi boû. U TR 6. Beå Aerotank : I O Beå Aerotank laø coâng trình laøm baèng beâ toâng coát theùp, gaïch…vôùi maët baèng thoâng M duïng laø hình chöõ nhaät. Hoãn hôïp buøn vaø nöôùc thaûi cho chaûy suoát chieàu daøi cuûa beå. Thôøi gian löu nöôùc trong beå Aerotank khoâng laâu quaù 24 giôø (thoâng thöôøng laø 4 – 8 giôø). Nöôùc thaûi vôùi buøn hoaït tính tuaàn hoaøn sau khi qua beå aerotank cho qua beå laéng ôït hai. ÔÛ nay moät phaàn buøn laéng quay trôû laïi beå aerotank, phaàn coøn laïi seõ ñeán beå neùn buøn. Do keát quaû cuûa vieäc sinh soâi naûy nôû cuûa caùc vi sinh vaät cuõng nhö vieäc taùch caùc chaát baån ra khoûi nöôùc thaûi maø soá löôïng buøn hoaït tính ngaøy caøng gia taêng. Soá löôïng buøn 18
 8. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå thöøa naøy chaúng nhöõng khoâng giuùp cho quaù trình xöû lyù nöôùc thaûi sinh hoaït maø coøn gaây trôû ngaïi cho vieäc xöû lyù. Ñoä aåm cuûa buøn hoaït tính khoaûng 90 – 95%, tröôùc khi ñöa lean beå metan caàn laøm giaûm theå tích. Trong sô ñoà xöû lyù nöôùc thaûi baèng beå aerotank coøn coù caùc coâng trình phuï nhö: traïm bôm khoâng khí, beå neùn buø, ñöôøng oáng daãn buøn, ñöôøng oáng daãn khoâng khí. Phaân loaïi beå Aerotank: a. Phaân loaïi theo nguyeân lyù laøm vieäc: O F + Beå aerotank thoâng thöôøng: xöû lyù sinh hoùa nöôùc thaûi vôùi coâng suaát lôùn N Beå aerotank xöû lyù sinh hoïc khoâng hoaøn toaøn: BOD20 cuûa nöôùc thaûi ñaõ ¨ .I xöû lyù ñaït 60 – 80 mg/l, thôøi gian laøm thoaùng khoaûng 2 giôø. Trong beå naøy chæ oxy hoùa H N nhöõng chaát höõu cô deã oxy hoùa, moät phaàn chaát khoâng hoøa tan vaø keo cuõng ñöôïc haáp thuï. A Loaïi naøy coù ngaên phuïc hoài buøn hoaït tính. X Beå Aerotank xöû lyù sinh hoïc hoaøn toaøn: BOD20 cuûa nöôùc thaûi ñaõ xöû lyù ¨ G N ñaït 15 – 20 mg/l. Beå aerotank naøy thöôøng aùp duïng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh coâng O nghieäp thöïc phaåm. U b. Phaân loaïi theo quy trình coâng ngheä: TR I Beå aerotank moät baäc vaø Aerotank 2 baäc ( aùp duïng ñeå xöû lyù nöôùc thaûi coù noàng ñoä cao). O M c. Phaân loaïi theo caáu truùc doøng chaûy: Beå aerotank xaùo troän hoaøn toaøn vaø beå Aerotank doøng chaûy plug vaø beå aerotank kieåu hoãn hôïp. d. Phaân loaïi theo phöông phaùp laøm thoaùng: Beå aerotank laøm thoaùng baèng bôm khí neùn 19
 9. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Beå aerotank laøm thoaùng baèng maùykhoay cô hoïc Beå aerotank laøm thoaùng keát hôïp Beå aerotank laøm thoaùng aùp luïc thaáp (duøng quaït gioù) e. Moät soá loaïi beå buøn hoaït tính thoâng duïng: - Beå phaûn öùng töøng meû SBR: Öu ñieåm: + Quaù trình linh hoaït vaø deã daøng vaän haønh: O F + Caën hoãn dòch khoâng theå thaûi ra ngoaøi baèng söï traøn thuûy löïc vì löu löôïng cung caáp N phuø hôïp. .I + Laéng tónh taïo noàng ñoä TSS ñaàu ra thaáp H N Khuyeát ñieåm: A + Quaù trình thieát keá phöùc taïp X + Chaát löôïng ñaàu ra phuï thuoäc khaû naêng gain chaát loûng. G N + Coù theå caàn ñieàu hoaø ñaàu ra tröôùc khi loïc vaø khöû. O U - Möông oxy hoùa TR Öu ñieåm: I + Theå tích beå phaûn öùng lôùn chòu ñöïng ñöôïc söï bieán thieân taûi löôïng khoâng coù aûnh O M höôûng ñaùng keå chaát löôïng ñaàu ra. + Hieäu quaû khöû N toá, coù theå ñaït ñöôïc möùc nhoû hôn 10mg/l TN ñaàu ra. - Beå oån ñònh tieáp xuùc: Öu ñieåm: + Buøn laéng toát hôn thoâng thöôøng, aùp duïng cho nöôù thaûi coù haøm löôïng keo cao. - Aerotank taêng cöôøng: Öu dieåm: + Hieäu quaû cao, buøn sinh ra ít neân chi phí xöû lyù buøn giaûm 20
 10. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Khuyeát ñieåm: beå phaûi lôùn, toán nhieàu naêng löôïng vaän haønh. - Beå aerotank nhieàu baäc: Öu ñieåm: + Thôøi gian löu nöôùc ngaén hôn, taûi troïng cao hôn, theå tích beå seõ nhoû hôn. + Khöû ni-tô toát Khuyeát ñieåm: + Hoaït ñoäng phöùc taïp + Ñieàu khieån vieäc taùch löu löôïng ñöôïc yeâu caàu ñeå hoaït ñoäng toát. O F N f. Phöông phaùp oån ñònh caën hieáu khí coù caùc öu ñieåm sau so vôùi phöông phaùp .I kî khí: H N A - Chi phí lao ñoäng toái thieåu X - Keát caáu ñôn giaûn G N - Deã töï ñoäng hoùa O - Khoâng coù muøi U - Tính chaát nöôùc ra toát hôn. TR I g. Sô ñoà xöû lyù nöôùc thaûi ôû beå Aerotank: O M Sô ñoà 1: xöû lyù hoaøn toaøn baèng phöông phaùp sinh hoïc ôû beå aerotank moät baäc khoâng coù ngaên phuïc hoài buøn hoaït tính Öu ñieåm: thieát bò kyõ thuaät vaø quaûn lyù ñôn giaûn, ñöôïc aùp duïng roäng raõi. 21
 11. TAI LIEU CHI MANG TINH CHAT THAM KHAO Ñoà aùn xöû lyù nöôùc thaûi gieát moå Beå aeroten Laéng II Buøn hoaït tính tuaàn hoaønhoaøn Buøn dö Sô ñoà 2: xöû lyù hoaøn toaøn baèng phöông phaùp sinh hoïc ôû beå aerotank moät baäc coù ngaên phuïc hoài buøn hoaït tính O F N .I H Beå aeroten Laéng II N A X Ngaên phuïc hoài buøn G N Buøn dö O U Noàng ñoä buøn ôû ngaên phuïc hoài buøn raát cao (7 – 8 g/l) so vôùi noàng ñoä cuûa noù ôû beå TR Aerotank (1 – 3 mg/l) I Tieát dieän ngaên phuïc hoài baèng khoaûng 20 – 50% toång dieän tích cuûa beå aerotank. O M Sô ñoà 3: xöû lyù hoaøn toaøn baèng phöông phaùp sinh hoïc ôû beå aerotank hai baäc khoâng coù ngaên phuïc hoài buøn hoaït tính. 22
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2