intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ họa máy tính - Chương 4 Kỹ thuật xử lý hình khuất - Bài 14

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

123
lượt xem
14
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định đường khuất mặt khuất Để có thể tạo ra ảnh nổi trong không gian 3 chiều ng-ời ta phải bỏ đi các mặt khuất đ-ờng khuất hoặc dựa vào màu sắc để tạo nên độ sáng tối khác nhau, điều này dẫn đến bài toán xác định mặt khuất đ-ờng khuất trong kỹ thuật đồ hoạ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ họa máy tính - Chương 4 Kỹ thuật xử lý hình khuất - Bài 14

  1. Kü thuËt §å ho¹ m¸y tÝnh MÆt C¸c ®Ønh 1234 1 5678 2 1265 3 2376 4 3487 5 4158 6 VÏ h×nh lËp ph−¬ng theo m« h×nh trªn Bµi tËp : BiÓu diÔn c¸c khèi ®a diÖn ®Òu vµ viÕt ch−¬ng tr×nh minh ho¹ : 1. Tø diÖn ®Òu 2. Khèi lËp ph−¬ng 3. B¸t diÖn ®Òu (8 mÆt, mçi mÆt lµ mét tam gi¸c ®Òu, 1 ®Ønh kÒ 4 mÆt) 4. NhÞ thËp diÖn ®Òu (20 mÆt, mçi mÆt lµ mét tam gi¸c ®Òu, 1 ®Ønh kÒ 5 mÆt) 5. ThËp nhÞ diÖn ®Òu (12 mÆt, mçi mÆt lµ mét ngò gi¸c ®Òu, 1 ®Ønh kÒ 3 mÆt) 6. BiÓu diÔn h×nh l¨ng trô vµ viÕt ch−¬ng tr×nh minh ho¹ $14. X¸c ®Þnh ®−êng khuÊt mÆt khuÊt §Ó cã thÓ t¹o ra ¶nh næi trong kh«ng gian 3 chiÒu ng−êi ta ph¶i bá ®i c¸c mÆt khuÊt ®−êng khuÊt hoÆc dùa vµo mµu s¾c ®Ó t¹o nªn ®é s¸ng tèi kh¸c nhau, ®iÒu nµy dÉn ®Õn bµi to¸n x¸c ®Þnh mÆt khuÊt ®−êng khuÊt trong kü thuËt ®å ho¹ 1. X¸c ®Þnh phÝa tr−íc phÝa sau cña mét mÆt Gi¶ sö cho mét vËt thÓ trong kh«ng gian 3D ®−îc giíi h¹n bëi c¸c mÆt lµ c¸c ®a gi¸c Mét mÆt giíi h¹n cïng vËt thÓ lµ phÇn giíi h¹n cña mÆt ph¼ng chøa ®a gi¸c ®ã gi¶ sö mÆt ph¼ng cã ph−¬ng tr×nh: 78
  2. Kü thuËt §å ho¹ m¸y tÝnh ax+by+cz+d=0 (*) MÆt ph¼ng (*) chia kh«ng gian thµnh hai phÇn. Chóng ta quy −íc tÊt c¶ c¸c ®iÓm (x,y,z) mµ ax+by+cz+d
  3. Kü thuËt §å ho¹ m¸y tÝnh n n P a b E ρρ ρ ρρ ρρ XÐt tÝch c¸c h−íng e p.n = ep n cos( n, ep) khi ®ã nÕu e p. n < 0 ⇒ gãc ρρ ( n, ep) < 90 O th× mÆt Si chøa ®iÓm P bÞ che khuÊt khi ®ã c¸c c¹nh t¹o nªn mÆt bÞ che khuÊt kh«ng nh×n thÊy, nã t¹o nªn c¸c ®−êng khuÊt. Ng−îc l¹i nÕu ρρ ( n, ep) ≥ 90 O th× ng−êi quan s¸t nh×n thÊy mÆt Si vµ do ®ã c¸c c¹nh t¹o nªn mÆt Si kh«ng bÞ che khuÊt O α n P C A E B Chó ý: 1. Chóng ta chó ý r»ng nÕu mÆt ph¼ng song song víi h−íng nh×n th× h×nh ¶nh cña mÆt trªn mÆt ph¼ng chiÕu lµ mét ®o¹n th¼ng 2. ViÖc x¸c ®Þnh c¸c ®−êng khuÊt mÆt khuÊt dùa theo nguyªn t¾c trªn ®èi víi c¸c vËt thÓ cã h×nh d¹ng tuú ý lµ rÊt phøc t¹p v× c¸c c¹nh cã thÓ bÞ che khuÊt mét phÇn do c¸c mÆt kh¸c mµ kh«ng ph¶i bÞ che khuÊt toµn bé. Nguyªn t¾c trªn chØ thÝch hîp víi c¸c vËt thÓ ®¬n gi¶n 80
  4. Kü thuËt §å ho¹ m¸y tÝnh 2. ThuËt to¸n m« t¶ vËt thÓ theo ®é s©u (Depth buffer Method) B©y giê chóng ta kh¶o s¸t mét thuËt to¸n kh¸c - gäi lµ thuËt to¸n m« t¶ vËt thÓ theo ®é s©u, ý t−ëng cña thuËt to¸n rÊt ®¬n gi¶n lµ dùa vµo kho¶ng c¸ch gi÷a mçi ®iÓm trªn vËt thÓ víi vÞ trÝ ng−êi quan s¸t ®Ó t« mµu s¸ng tèi kh¸c nhau ¦u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ vËt thÓ cã thÓ cã h×nh d¹ng bÊt kú kh«ng nhÊt thiÕt lµ ®a diÖn, dÔ øng dông, dÔ hiÓu Bµi to¸n nh− sau : Gi¶ sö cho vËt thÓ V ®−îc giíi h¹n bëi c¸c mÆt S1,S2...... Sm, c¸c ®iÓm (i,j) thuéc mÆt Sk cña vËt thÓ ®−îc t« bëi mµu f(k,i,j) (k=1,m) (®Ó ®¬n gi¶n ta cã thÓ gi¶ thiÕt c¸c ®iÓm cña mçi mÆt Sk ®−îc t« cïng mét mµu fk). Gi¶ sö ng−êi quan s¸t ë vÞ trÝ E(x E , y E , z E ) vµ nh×n vËt thÓ theo h−íng OZ Z Y S1 S2 O X ThuËt to¸n m« t¶ vËt thÓ theo ®é s©u ®−îc thÓ hiÖn nh− sau: Ta sö dông hai m¶ng : mét m¶ng gäi lµ m¶ng depth(i,j) dïng ®Ó chøa ®é s©u theo h−íng OZ cña ®iÓm (i,j) nµo ®ã, m¶ng thø hai lµ m¶ng cã tªn gäi color(i,j) dïng ®Ó chøa mµu cÇn t« cña ®iÓm (i,j) ThuËt to¸n: 1. Víi mçi ®iÓm (i,j) thuéc h×nh ch÷ nhËt bao vËt thÓ ta ®Æt 81
  5. Kü thuËt §å ho¹ m¸y tÝnh depth(i,j):=0; color(i,j):= 2. For (mçi ®iÓm (i,j) thuéc h×nh ch÷ nhËt bao vËt thÓ) Do Begin For k:=1 To m Do Begin If (®iÓm (i,j) thuéc mÆt Sk) Then Begin TÝnh ®é s©u cña ®iÓm (i,j) thuéc Sk : z:=(-aki-bkj-dk)/ck If (z
  6. Kü thuËt §å ho¹ m¸y tÝnh Gi¶ sö cho vËt thÓ V trong kh«ng gian 3D. Ng−êi quan s¸t ë vÞ trÝ E nh×n vËt thÓ V theo h−íng OZ khi ®ã ta thùc hiÖn c¸c b−íc sau: 1. ChiÕu vËt thÓ V theo h−íng OZ lªn mÆt ph¼ng chiÕu XOY. Gi¶ sö S1,S2......Sm t−¬ng øng lµ h×nh chiÕu cña c¸c mÆt V1,V2.....Vm cña vËt thÓ V 2. Gi¶ sö h×nh chiÕu cña vËt thÓ ®−îc bao bëi h×nh ch÷ nhËt (xmin , xmax) x (ymin , ymax) For i:= ymin To ymax Do Begin KÎ ®−êng th¼ng y= i (song song víi OX) Gäi x1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2