intTypePromotion=3

đo lực và ứng suất, chương 10

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
77
lượt xem
15
download

đo lực và ứng suất, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gia công mạch in: đây là bước đầu tiên trong phần thi công, mạch in được thi công với sự trợ giúp của phần mềm Eagle, để đơn giản và bớt cồng kềnh nhóm sinh viên thực hiện mạch in 2 lớp. Sau khi có mạch in ta tiến hành lắp ráp. Do trong mạch sử dụng IC và để tiện lợi trong việc sửa chữa khi có hư hỏng do hàn hay IC bị hư nên sử dụng những socket còn được gọi là đế để cắm chúng vào. Lắp ráp thêm phần nguồn bao gồm các IC ổn áp 7805,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đo lực và ứng suất, chương 10

  1. Chương 10: Löu ñoà tính ÖÙNG SUAÁT Baét ñaàu  :=(p*a)/W ÖÙng suaát :=  Keát thuùc THI COÂNG
  2. 1. Sô ñoà nguyeân lyù:
  3. 2. . Sô ñoà maïch in:
  4. 3 . Tieán haønh thi coâng: Sau khi tính toaùn thieát keá vaø löïa choïn caùc linh kieän phuø hôïp trong maïch ño, nhoùm sinh vieân thöïc hieän tieán haønh thi coâng. 1. Caùc böôùc thi coâng : Gia coâng maïch in: ñaây laø böôùc ñaàu tieân trong phaàn thi coâng, maïch in ñöôïc thi coâng vôùi söï trôï giuùp cuûa phaàn meàm Eagle, ñeå ñôn giaûn vaø bôùt coàng keành nhoùm sinh vieân thöïc hieän maïch in 2 lôùp. Sau khi coù maïch in ta tieán haønh laép raùp. Do trong maïch söû duïng IC vaø ñeå tieän lôïi trong vieäc söûa chöõa khi coù hö hoûng do haøn hay IC bò hö neân söû duïng nhöõng socket coøn ñöôïc goïi laø ñeá ñeå caém chuùng vaøo. Laép raùp theâm phaàn nguoàn bao goàm caùc IC oån aùp 7805, 7812, 7905, 7912, LM723. Khi maïch in ñaõ hoaøn taát vaán ñeà coøn laïi laø giao tieáp vôùi maùy tính. Ñeå giao tieáp ñöôïc maùy tính thì caàn phaûi coù moät chöông trình naïp vaøo maùy tính vaø chöông trình naøy ñöôïc nhoùm thöïc hieän vieát baèng ngoân ngöõ Pascal. 2. Tieán haønh kieåm tra maïch : Ñaàu tieân kieåm tra phaàn maïch giao tieáp. Baät coâng taét nguoàn duøng VOM kieåm tra ñieän aùp taïi caùc chaân IC (luùc naøy chöa ñaët IC vaøo trong maïch). Sau khi ñieän aùp nguoàn ñaõ kieåm tra xong, taét coâng taét nguoàn, caém IC vaøo trong maïch, roài caáp nguoàn trôû laïi. Luùc naøy ñeán kieåm tra caân baèng khoâng trong maïch. Duøng VOM ñaët ôû thang ño ñieän aùp ôû ngoõ ra cuûa caàu Wheatstone vaø ñieàu chænh bieán trôû tinh chænh cho ñeán khi naøo VOM chæ ôû möùc 0V thì quaù trình caân baèng hoaøn taát.
  5. Duøng daây ñeå noái giöõa maïch giao tieáp vaø maùy tính thoâng qua coång maùy in. Böôùc cuoái cuøng coøn laïi laø goïi chöông trình ñeå baét ñaàu ño ñaïc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản