intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

DS11 Tiet 01

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

113
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'ds11 tiet 01', tài liệu phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DS11 Tiet 01

  1. Tªn bµi so¹n : Hµm sè   y = sinx ( TiÕt PPCT : 01 ) A.   Môc tiªu   : 1. VÒ kiÕn thøc : Gióp häc sinh  • HiÓu kh¸i niÖm  c¸c hµm sè y = sinx , y = cosx . Trong ®ã x  lµ sè thùc vµ lµ sè ®o ra®ian cña gãc ( cung ) lîng gi¸c  • N¾m ®îc c¸c tÝnh chÊt cña hµm sè y = sinx : TËp x¸c ®Þnh ;  TÝnh ch½n – lΠ; TÝnh tuÇn hoµn ; TËp gi¸ trÞ  • BiÕt dùa vµo chuyÓn ®éng cña ®iÓm trªn ®êng trßn lîng gi¸c  vµ trªn trôc sin ®Ó kh¶o s¸t sù biÕn thiªn , råi thÓ hiÖn  sù biÕn thiªn ®ã trªn ®å thÞ  2. VÒ kü n¨ng : Gióp häc sinh  • BiÕt xÐt sù biÕn thiªn , vÏ ®å thÞ hµm sè y = sinx 3. VÒ t duy – Th¸i ®é : • RÌn t duy l«gÝc  • TÝch cùc , høng thó trong nhËn thøc tri thøc míi  B.   ChuÈn bÞ cña thÇy vµ trß :   • ChuÈn bÞ cña gi¸o viªn : Gi¸o ¸n – PhÊn mµu ­ §Ìn chiÕu  • ChuÈn bÞ cña häc sinh : S¸ch gi¸o khoa – B¶ng phô ( ®äc  tríc bµi häc ) C.   ¬ng ph¸p d¹y häc : Ph    • Gîi më vÊn ®¸p – Ho¹t ®éng nhãm  D.   TiÕn tr×nh d¹y häc :  1. æn ®Þnh líp  2. §Æt vÊn ®Ò vµo bµi míi : Tõ kiÕn thøc lîng gi¸c ®∙ ®îc häc ,  dùa vµo h×nh vÏ  B M K A’ A H H∙y chØ ra c¸c ®o¹n th¼ng cã ®é dµi ®¹i sè b»ng sinx , b»ng  π π cosx . TÝnh sin  ; cos(­ ) ; cos2 π   2 4
  2. π π Tr¶ lêi :      OK  = sinx  ;  OH  = cosx ; sin  = 1 ; cos(­ ) =  2 4 2  ; cos2 π  = 1 2 * NÕu ta thay ®æi sè thùc x , x sè ®o ra®ian cña gãc ( cung )  lîng gi¸c th×  OK  ,  OH  sÏ thay ®æi nh thÕ nµo ? H«m nay chóng  ta sÏ häc bµi häc ®Çu tiªn cña ch¬ng hµm sè lîng gi¸c  Bµi 1:                                         Hµm sè y = sinx Ho¹t ®éng 1: §Þnh nghÜa hµm sè y = sinx ; y = cosx Ho¹t ®éng cña  Ho¹t ®éng cña trß  Néi dung ghi b¶ng thÇy *   PhÐp   ®Æt   t¬ng  *   Nghe   ,   hiÓu   vµ  a. §Þnh nghÜa:  øng   víi   mçi   sè  tr¶ lêi c©u hái  sin   :   R  →    R  thùc   x   vµ   sin  cos  : R  →   R (   cos)   cña   gãc                  x       sinx  lîng   gi¸c   cã   sè  x  x  cosx ®o ra®ian b»ng x  nãi lªn ®Òu g× ? * Nãi ®Õn hµm sè  *   Häc   sinh   lªn  TÝnh ch½n – lΠcña hµm sè : lµ   nãi   ®Õn   c¸c  b¶ng chøng minh vµ  *  ∀ x ∈  R : sin(­x) = sinx tÝnh   chÊt   cña  kÕt luËn  VËy hµm sè y = sinx lµ mét  hµm sè . H∙y xÐt  hµm sè lΠ,   nªn cã ®å thÞ  tÝnh   ch½n   –   lΠ ®èi   xøng   nhau   qua   gèc   to¹  cña   hµm   sè   y   =  ®é  sinx   ;   y   =   cosx  *  ∀ x ∈  R : cos(­x) = cosx vµ   nhËn   d¹ng   ®å  VËy hµm sè y = cosx lµ mét  thÞ  cña   mçi   hµm  hµm sè ch½n, nªn cã ®å thÞ  sè  ®èi xøng nhau qua trôc tung  Ho¹t ®éng 2: TÝnh chÊt tuÇn hoµn cña c¸c hµm sè y = sinx ; y =  cosx Ho¹t ®éng cña  Ho¹t ®éng cña trß  Néi dung ghi b¶ng thÇy *   Ngoµi   tÝnh  *   Nghe   ,   hiÓu   vµ  b.TÝnh   chÊt   tuÇn   hoµn   cña  ch½n   –   lÎ   cña  tr¶ lêi c©u hái  c¸c   hµm   sè   y=sin(x);  hµm sè mµ ta võa  Do víi mäi x : y=cos(x): míi ®îc «n . Hµm   sin(x + 2 π ) = sin  Ta cã :  Sin(x+2 π ) = sinx sè   lîng   gi¸c   cã  x =  OK VËy : Hµm sè y = Sinx tuÇn  thªm   mét   tÝnh    cos(x   +   2 π )   =  hoµn víi chu kú T=2 π . chÊt n÷a , ®ã lµ  cosx =  OH T¬ng   tù   :   hµm   sè   y   =   cosx  tÝnh tuÇn hoµn .  tuÇn hoµn víi chu kú T=2 π . Dùa   vµo   s¸ch  gi¸o   khoa   h∙y  ph¸t   biÓu   tÝnh 
  3. tuÇn   hoµn   cña  hµm   sè   y   =  sinx ; y = cosx *  H∙y cho biÕt ý  *   Nghe   ,   hiÓu   vµ  * Mçi khi biÕn sè ®îc céng  nghÜa   cña   tÝnh  tr¶ lêi c©u hái  thªm 2 π  th× gi¸ trÞ cña c¸c  tuÇn hoµn hµm sè  hµm sè ®ã l¹i trë vÒ nh cò. Ho¹t ®éng 3: Sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ hµm sè y = sinx Ho¹t ®éng cña  Ho¹t ®éng cña trß  Néi dung ghi b¶ng thÇy * Dïng ®Ìn chiÕu  Do sin x =  OK c.Sù   biÕn   thiªn   vµ   ®å   thÞ  chiÕu   lªn   b¶ng  Nªn : hµm sè y=sinx. ®å   thÞ   hµm   sè  π  XÐt hµm sè y=sinx  ∀x ∈ [ −π , π ] hµm   sè           y   =  * ∀x ∈ (−π ,− )   :   hµm  * Hµm sè y = sinx gi¶m trªn  2 sinx       ∀x ∈ [­ π sè gi¶m  π π , π ]. kho¶ng       (­ π ;− ) ∪ ( ; π ) . π π 2 2 *Dïng   ®êng   trßn  * ∀x ∈ (− 2 ,− 2 ):   hµm  * Hµm sè y = sinx t¨ng lªn  lîng gi¸c. sè t¨ng. π π   H∙y   cho   biÕt  kho¶ng ( − ; ) π 2 2 khi   ®iÓm   M  * ∀x ∈ ( 2 , π ) :   hµm   sè  chuyÓn   ®éng   mét  gi¶m vßng theo híng +  xuÊt   ph¸t   tõ  ®iÓm   A’   th×   hµm  sè y = sinx biÕn  thiªn   nh  thÕ  nµo? Hay nãi mét  c¸ch   cô   thÓ   th×  hµm   sè   t¨ng,  gi¶m   trªn   nh÷ng  kho¶ng nµo? *  Dùa   vµo   tÝnh    * Nghe , hiÓu vµ  B¶ng biÕn thiªn : t¨ng   gi¶m   cña  tr¶ lêi c©u hái  π π x -π - 0 - π hµm sè y =  sinx  2 2 ∀x ∈ [ −π , π ] .   H∙y  lËp   b¶ng   biÕn  1 thiªn   cña   hµm  y=sinx 0 sè. 0 -1 0 ( Tr×nh chiÕu ®å  *   Nghe   ,   hiÓu   vµ  §å thÞ :   ( Sgk ) thÞ   hµm   sè   y   =  tr¶ lêi c©u hái  sinx ) *   Quan   s¸t   ®å 
  4. thÞ   hµm   sè   y   =  sinx   .   H∙y   cho  biÕt tËp gi¸ trÞ  cña hµm sè  3. Cñng cè : ( Th¶o luËn theo nhãm råi ®a ra c©u tr¶ lêi ) C©u1: KÕt luËn nµo sau ®©y sai ? A. y = sinx.cos2x  lµ hµm sè lΠ B. y = sinx.sin2x   lµ hµm sè ch½n C. y = x + sinx       lµ hµm sè lΠ D. y = x + cosx      lµ hµm sè ch½n  KQ:   D 5π 7π C©u 2: Khi x thay ®æi trong kho¶ng ( ;  ) th× y = sinx lÊy  4 4 mäi gi¸ trÞ thuéc   2   2  2          A.   ;1 B.  − 1;−  C.  − ;0 D.  [ − 1;1]  2   2   2  KQ:   B 2π C©u 3: Gi¸ trÞ bРnhÊt cña y = sinx + sin(x +  ) lµ  3 A.  – 2  B.   3 C.  – 1  D.    0 2 KQ:   C C©u 4: TËp gi¸ trÞ cña hµm sè y = 2sin2x + 3 lµ : A. [0;1] B. [2;3] C. [­2;3] D. [1;5] KQ:   D 4. DÆn dß :  1. §äc phÇn sù biÕn thiªn vµ ®å thÞ cña hµm sè y = cosx ; §Þnh  nghÜa c¸c hµm sè y = tanx ; y = cotx 2. Lµm bµi tËp 1a ; 2a ; 2b ; 3b ; 3c  * PhÇn rót kinh nghiÖm sau d¹y:
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2